Аме­лія Ер­гарт

Den (Ukrainian) - - 25 -

11 сі­чня 1935 ро­ку льо­тчи­ця Аме­лія Ер­гарт ста­ла пер­шою лю­ди­ною у сві­ті, яка са­ма про­ле­ті­ла над Ти­хим оке­а­ном, здо­лав­ши від­ста­ньвід Га­ва­їв до Оклен­ду, що у шта­ті Ка­лі­фор­нія. До цьо­го істо­ри­чно­го мо­мен­ту та­кі спро­би за­вер­шу­ва­ли­ся за­ги­бе­л­лю пі­ло­тів, тож по­льо­ти бу­ли офі­цій­но за­бо­ро­не­ні.

На той час Аме­лія вже бу­ла най­ві­до­мі­шою льо­тчи­цею сві­ту зав­дя­ки сво­є­му транс­а­тлан­ти­чно­му пе­ре­льо­ту 1932 ро­ку. Тож Ер­гарт та­ки одер­жа­ла від уря­ду США до­звіл на свою кар­ко­лом­ну спро­бу й пі­сля пе­ре­бу­ва­н­ня вро­довж 18 го­дин та 6 хви­лин у не­бі над оке­а­ном вда­ло при­зем­ли­ла­ся в Оклен­ді. Там на неї вже че­ка­ла ві­таль­на те­ле­гра­ма від пре­зи­ден­та Ру­звель­та: «Ві­таю — Ви пе­ре­мо­гли зно­ву», а та­кож 18-ти­ся­чний на­товп.

Та й опі­сля цьо­го по­дви­гу Аме­лія здо­ла­ла ще без­ліч ре­кор­дів, зокре­ма здій­сни­ла ре­кор­дно ко­ро­ткий пе­ре­літ між Нью-Йор­ком та Ме­хі­ко-Сі­ті, ста­ла пер­шою лю­ди­ною, яка здо­ла­ла всю Ме­кси­кан­ську за­то­ку по­ві­трям по пря­мій, бу­ли в неї й ін­ші до­ся­гне­н­ня. Не при­пи­ня­ю­чи кар’єри льо­тчи­ці, Аме­лія очо­лю­ва­ла пра­кти­чні до­слі­дже­н­ня з ае­ро­нав­ти­ки в уні­вер­си­те­ті Пер­дью в Ін­ді­а­ні, ста­ла ві­до­мою та­кож як чу­до­ва ора­тор­ка й жур­на­ліс­тка і, зві­сно, по­пу­ля­ри­за­тор­ка авіа­ції. Остан­нім по­льо­том ви­да­тної льо­тчи­ці став нав­ко­ло­сві­тній по­літ, який був мрі­єю її жи­т­тя. Здо­лав­ши 80% де­таль­но спла­но­ва­но­го мар­шру­ту, 2 ли­пня 1937 ро­ку лі­так Аме­лії про­пав з ра­да­рів над Ти­хим оке­а­ном.

Ан­на ГАВРИЛЮК

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.