Ан­дрій ПЛАХОНІН

«28.12.2018—10.01.2019»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Окрім най­ві­до­мі­ших між­на­ро­дних фо­ру­мів у Да­во­сі та Мюн­хе­ні, у сві­ті є й ін­ші рі­зною мі­рою ав­то­ри­те­тні май­дан­чи­ки для зу­стрі­чей екс­пер­тів у га­лу­зі між­на­ро­дної по­лі­ти­ки та еко­но­мі­ки. В Укра­ї­ні, при­мі­ром, — це « Ял­тин­ська єв­ро­пей­ська стра­те­гія » . А з 2016 ро­ку до них уві­йшла і кон­фе­рен­ція Raisina Dialogue, що ді­ста­ла свою на­зву на че­стьпа­гор­ба у цен­трі ін­дій­ської сто­ли­ці Нью­Де­лі, на яко­му роз­та­шо­ва­ні ре­зи­ден­ція уря­ду і пре­зи­дент­ський па­лац. Не див­но, адже вчо­ра ще ре­гіо­наль­ний лі­дер, сьо­го­дні Ін­дія не­стрим­но пе­ре­тво­рю­є­ться на сві­то­ву дер­жа­ву, чо­му спри­яє не ли­ше во­ло­ді­н­ня ядер­ною збро­єю і 1,37 мі­льяр­да на­се­ле­н­ня, а й швид­ке зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки ці­єї кра­ї­ни.

■ Фо­рум, що на­ро­див­ся як при­ва­тна іні­ці­а­ти­ва одні­єї з най­ба­га­тших сі­мей сві­ту — спад­ко­єм­ців ін­дій­сько­го ма­гна­та Дхі­руб­хая Ам­ба­ні, ста­тки яко­го пе­ред йо­го смер­тю 2007 ро­ку оці­ню­ва­ли­ся в 60 мі­льяр­дів до­ла­рів, що ро­би­ло йо­го дру­гою най­ба­га­тшою лю­ди­ною на пла­не­ті, — ду­же швид­ко узяв під своє кри­ло уряд пра­во-на­ціо­на­лі­сти­чної Ін­дій­ської на­ціо­наль­ної пар­тії, який ви­ко­ри­сто­вує йо­го як ефе­ктив­ний ін­стру­мент зов­ні­шньої по­лі­ти­ки кра­ї­ни. Пев­ною мі­рою це по­яснює ті­сні зв’ яз­ки ор­га­ні­за­то­рів Raisina Dialogue з на­йо­діо­зні­ши­ми ро­сій­ськи­ми ко­ла­ми. До йо­го за­снов­ни­ків, при­мі­ром, вхо­ди­тьві­до­мий Сер­гій Кур­гі­нян.

■ То­му Ро­сія вва­жає для се­бе цей між­на­ро­дний екс­пер­тний май­дан­чик одним із най­більш дру­жніх. Якщо кра­ї­ни За­хо­ду за­зви­чай пред­став­ле­ні у Нью-Де­лі по­сла­ми і від­став­ни­ми по­лі­ти­ка­ми, ро­сій­ську де­ле­га­цію на то­рі­шньо­му фо­ру­мі очо­лю­вав чин­ний за­сту­пник мі­ні­стра за­кор­дон­них справ. Цьо­го­річ ро­сій­ська де­ле­га­ція осо­бли­во чи­слен­на. У рам­ках Raisina Dialogue на по­ча­тку цьо­го ти­жня свою ви­їзну се­сію про­вів Між­на­ро­дний дис­ку­сій­ний клуб «Вал­дай» — крем­лів­ський екс­пер­тно-ана­лі­ти­чний центр, ви­про­бу­валь­ний по­лі­гон для зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних іні­ці­а­тив Крем­ля, в за­сі­да­н­нях яко­го ре­гу­ляр­но бе­ру­тьу­ча­стьдві пер­ші осо­би Ро­сії (на­га­даю, са­ме на за­сі­дан­ні «Вал­дай­сько­го клу­бу» в Со­чі у жов­тні 2014 Пу­тін ви­го- ло­сив свою « Вал­дай­ську про­мо­ву » , яка ра­зом із « Мюн­хен­ською » 2007 ро­ку ста­ла про­грам­ною для ви­прав­да­н­ня екс­пан­сіо­ніст­сько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го кур­су Ро­сії).

■ Ін­дій­ські га­стро­лі « Вал­дай­сько­го клу­бу» го­ту­ва­ли­ся як пре­зен­та­ція ро­сій­сько­го по­гля­ду на сві­то­устрій, за сло­ва­ми йо­го го­ло­ви Ан­дрія Би­стри­цько­го, роз­ра­хо­ва­на пе­ре­де­сім на гля­да­чів Єв­ра­зій­сько­го і Ла­ти­но­а­ме­ри­кан­сько­го ре­гіо­нів. По­при за­яв­ле­ну те­ма­ти­ку про ро­сій­сько-ін­дій­ську спів­пра­цю у рам­ках БРІКС і Шан­хай­ській ор­га­ні­за­ції спів­пра­ці (ШОС), осо­бли­во пиль­на ува­га в ро­сій­ських до­по­від­ях при­ді­ля­ла­ся зро­стан­ню на­пру­же­н­ня в між­на­ро­дних від­но­си­нах і пер­спе­кти­вам но­вої хо­ло­дної вій­ни. Втім, на від­мі­ну від ро­сій­ської пре­си і те­ле­ба­че­н­ня, у Нью- Де­лі ро­сій­ські екс­пер­ти при­мир­ли­во ствер­джу­ва­ли, що гло­баль­не про­ти­сто­я­н­ня Ро­сії і США не по­вто­ри­ться.

■ З одно­го бо­ку, за їхні­ми сло­ва­ми, «си­сте­ма, що скла­ла­ся пі­сля роз­па­ду Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, ко­ли про­від­ну роль­на сві­то­вій аре­ні ві­ді­гра­ва­ли кра­ї­ни За­хо­ду, при­пи­ни­ла своє існу­ва­н­ня, за­хі­дний сві­то­гляд по­сту­по­во перестає до­мі­ну­ва­ти, а но­ві грав­ці при­но­ся­тьсвое уяв­ле­н­ня, що та­ке «до­бре», а що та­ке «по­га­но»». З дру­го­го, — «Бра­зи­лія, Іран, Ін­дія, Ки­тай, Ро­сія, США і єв­ро­пей­ські кра­ї­ни — всі по-рі­зно­му ба­чать, як має бу­ти вла­што­ва­ний світ » , і но­ві грав­ці « не по­спі­ша­ю­тьви­зна­ча­ти­ся, з ким во­ни — зі США чи з Ро­сі­єю».

■ Сенс цьо­го ро­сій­сько­го по­сла­н­ня стає зро­зумі­лим у сві­тлі за­галь­них ви­бо­рів, що ма­ють від­бу­ти­ся цьо­го ро­ку в Ін­дії, на яких ро­сій­ський со­ю­зник — Ін­дій­ська на­ціо­наль­на пар­тія, — най­імо­вір­ні­ше, за­знає по­раз­ки. Звер­та­ю­чись­до май­бу­тньо­го ке­рів­ни­цтва Ін­дії з Ін­дій­сько­го на­ціо­наль­но­го кон­гре­су, ро­сі­я­ни про­зо­ро на­тя­кну­ли, що, ви­зна­ю­чи ро­льІн­дії не ли­ше як ре­гіо­наль­но­го лі­де­ра, а й фа­кти­чно як рів­но­го со­бі гло­баль­но­го між­на­ро­дно­го грав­ця, пі­сля змі­ни по­лі­ти­чно­го ке­рів­ни­цтва роз­ра­хо­ву­ють, про­те, на її ней­тра­лі­тет. При­найм­ні в очах « но­вих грав­ців» та­ка стра­те­гія ви­став­ляє їх у ви­гі­дні­шо­му сві­тлі, ніж жорс­тка ри­то­ри­ка аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па.

■ Нав­ряд чи це бу­ло за­пла­но­ва­ною, але своє­рі­дною за­о­чною від­по­від­дю на до­по­віді, ви­го­ло­ше­ні ро­сій­ськи­ми екс­пер­та­ми на па­не­лі « Вал­дай­сько­го клу­бу » , став ви­ступ на Raisina Dialogue йо­го зав­сі­дни­ка екс-го­ло­ви ЦРУ ( ще за Оба­ми) ге­не­ра­ла Де­ві­да Пе­тре­у­са — єди­ний з усьо­го фо­ру­му, який зна­йшов від­гук у на­шій пре­сі. Не вда­ю­чись­до гео­по­лі­ти­чних по­бу­дов, що їх по­лю­бля­ю­тьро­сійсь кі екс­пер­ти, у сво­їй до­по­віді від­став­ний аме­ри­кан­ський ге­не­рал із ци­фра­ми і фа­кта­ми в ру­ках роз­по­вів, як ни­ні­шня ро­сій­ська зов­ні­шня політика вди­хну­ла но­ве жи­т­тя у блок НАТО, на­звав­ши Пу­ті­на « най­біль­шим да­рун­ком для НАТО з ча­сів за­кін­че­н­ня хо­ло­дної вій­ни » . При цьо­му він від­вер­то за­явив, що США го­то­ві да­ти від­січ будь-яким спро­бам змі­ни­ти на­яв­ний гео­по­лі­ти­чний по­ря­док.

■ « Ті, що го­во­ря­ть­про Хо­ло­дну вій­ну і на­ма­га­ю­ться якось від­тво­ри­ти цю схе­му, ро­бля­тьце ли­ше то­му, що лю­ди­ні вла­сти­во шу­ка­ти зро­зумі­лі для се­бе по­ясне­н­ня. Це не пра­цює аб­со­лю­тно», — за­явив ди­ре­ктор Фон­ду роз­ви­тку і під­трим­ки клу­бу « Вал­дай » з на­у­ко­вої ро­бо­ти Фе­дір Лук’ янов, на­ма­га­ю­чи­сьпі­две­сти ри­ску під ви­сту­па­ми сво­їх ко­лег. По­за сум­ні­вом, інер­ція, схиль­ність до сте­ре­о­ти­пів вла­сти­ва ми­слен­ню жур­на­лі­стів і на­віть ви­зна­них екс­пер­тів. Про­те не менш ва­жли­во, що сте­ре­о­ти­па­ми хо­ло­дної вій­ни сьо­го­дні ми­слить ще одна лю­ди­на — пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін. Усві­дом­лю­ю­чи те, що світ до не­пі­зна­ва­но­сті змі­нив­ся, він, однак, у сво­їй зов­ні­шній по­лі­ти­ці ке­ру­є­ться втов­кма­че­ним йо­му ще у шко­лі КДБ ін­стру­мен­та­рі­єм хо­ло­дної вій­ни, що скін­чи­ла­ся 30 ро­ків то­му.

■ Ро­сій­ські екс­пер­ти ба­га­то в чо­му ма­ю­тьра­цію, що сьо­го­дні­шній світ ба­га­то­по­ляр­ний і біль­шість « но­вих грав­ців » не по­спі­ша­ю­ть­при­єд­ну­ва­ти­ся до США чи Ро­сії. Ро­сій­ським ко­штам вда­ло­ся до­сяг­ти чи­ма­лих успі­хів, при­мі­ром, по­гли­блю­ю­чи розлом, що остан­ні­ми ро­ка­ми роз­ді­лив учо­ра­шніх со­ю­зни­ків — США та йо­го єв­ро­пей­ських пар­тне­рів по НАТО, під­три­му­ю­чи єв­ро­ске­пти­ків усе­ре­ди­ні са­мо­го Єв­ро­со­ю­зу. Про­те ре­фле­кси ми­ну­лої вій­ни раз по раз під­во­дя­тьРо­сію. Шпи­гун­ські скан­да­ли в Бель­гії, Ні­дер­лан­дах, Швей­ца­рії, Гре­ції. За­мов­ле­ні вбив­ства — дер­жав­ний те­ро­ризм у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Втру­ча­н­ня у вибори і під­трим­ка про­те­стно­го ру­ху та се­па­ра­ти­зму, спро­ба ор­га­ні­за­ції вій­сько­во­го пе­ре­во­ро­ту в Чор­но­го­рії. Всьо­го ли­ше за кіль­ка днів роз­ві­дни­кам Пу­ті­на вда­ло­ся роз­вер­ну­ти на 180 гра­ду­сів зов­ні­шню по­лі­ти­ку Ав­стрії, з по­лі­ти­чним ке­рів­ни­цтвом якої ро­сій­ський пре­зи­дент, зда­ва­ло­ся, вста­но­вив най­щи­рі­ші дру­жні вза­є­ми­ни.

■ Від Пу­ті­на не від­ста­ю­тьі йо­го со­ю­зни­ки. При­мі­ром, ще вчо­ра Єв­ро­со­юз пу­блі­чно за­су­джу­вав за­про­ва­дже­н­ня аме­ри­кан­ських сан­кцій про­ти Іра­ну і був го­то­вий йти че­рез них на від­кри­тий кон­флікт із Ва­шинг­то­ном. А сьо­го­дні Брюс­сель го­ту­є­ться за­про­ва­ди­ти свої сан­кції про­ти Те­ге­ра­на че­рез те, що, за при­кла­дом ро­сій­ської сол­бе­рій­ської па­ро­чки, йо­го спец­слу­жби го­ту­ва­ли по­лі­ти­чні вбив­ства в Да­нії. Ну, а у від­по­відь— і в цьо­му чи­ня­чи, як Ро­сія, — іран­ське зов­ні­шньо­по­лі­ти­чне ві­дом­ство не зна­йшло ні­чо­го кра­що­го, ніж зви­ну­ва­ти­ти Єв­ро­со­юз у під­трим­ці те­ро­ри­зму. Хоч би скіль­ки пу­тін­ські екс­пер­ти з «Вал­дай­сько­го клу­бу» де­мон- стру­ва­ли свої ін­те­лект і ди­пло­ма­ти­чну кур­ту­а­зність, пу­тін­ські шпи­гу­ни, що не­мов ви­йшли з пер­ших філь­мів про Бон­да, не­змін­но зна­йду­тьспо­сіб, як зму­си­ти ще одну кра­ї­ну, яка ва­га­є­ться, ви­зна­чи­ти­ся, і обра­ти бік у сьо­го­дні­шньо­му про­ти­сто­ян­ні Ро­сії і США.

■ Утім, хоч би скіль­ки но­вих во­ро­гів ство­рив со­бі Пу­тін, ни­ні­шнє про­ти­сто­я­н­ня Ро­сії і США справ­ді не за­гро­жує до­сяг­ти мас­шта­бів дру­гої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя. Не так че­рез біль­шу кіль­кі­сть­гло­баль них грав­ців на пла­не­ті, як че­рез не­спів­мір­ність їхньо­го еко­но­мі­чно­го і вій­сько­во­го по­тен­ці­а­лів. У Ва­шинг­то­ні чу­до­во усві­дом­лю­ють, що два­над­ця­та еко­но­мі­ка у сві­ті не мо­же не­скін­чен­но дов­го під­три­му­ва­ти дру­гу у сві­ті ар­мію. Пе­ред цим оче­ви­дним фа­ктом не всто­яв на­ві­тьСРСР, що мав на­ба­га­то біль­ші ре­сур­си і за­крив­ся від ре­аль­но­го сві­ту у ста­ле­во­му мі­ху­рі то­та­лі­тар­ної іде­о­ло­гії.

■ Вла­сне, про цей «да­ру­нок Пу­ті­на » і вів мо­ву Де­від Пе­тре­ус. — До­по­ки Ро­сія в іні­ці­йо­ва­но­му нею чер­го­вий ви­тку те­пер уже «Пр­охо­ло­дної вій­ни» на шко­ду еко­но­мі­чно­му зро­стан­ню ви­тра­чає ре­сур­си на про­ти­сто­я­н­ня зі США і во­єн­ні аван­тю­ри, ті, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи це як при­від, мо­бі­лі­зу­ю­тьсо­ю­зни­ків, що від­би­ли­ся від рук, і вкла­да­ю­тько­шти в чер­го­вий те­хно­ло­гі­чний стри­бок в га­лу­зі озбро­єнь; на сло­вах від­мо­вив­ши­сьвід ро­лі сві­то­во­го по­лі­ці­ян­та, на ді­лі змі­цню­ю­тьсвою роль­гло­баль но­го лі­де­ра. Ну, а Ін­дія і Ки­тай, що ж, між­на­ро­дні зу­стрі­чі на кшталт ін­дій­сько­го во­я­жу «Вал­дай­сько­го клу­бу» для них ще одна мо­жли­ві­стьпов­чи­ти­ся на ро­сій­ських по­мил­ках — да­ру­нок від Пу­ті­на чу­до­вий урок.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.