Вій­на і вибори

Нам сьо­го­дні на­ле­жа­ло б ду­ма­ти про мо­бі­лі­за­цію всіх сил на від­би­т­тя агре­сії, а не про рей­тин­ги кан­ди­да­тів

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛО­СЄВ

■ Екс-ві­це-спі­кер ВР Ру­слан Ко­шу­лин­ський ска­зав, що За­хід не до­ві­ряє на­шій вла­ді (тор­гів­ля Укра­ї­ни з РФ зро­стає, про що не­що­дав­но пу­блі­чно на­га­дав Пу­тін), пі­до­зрю­ю­чи її в по­двій­ній грі. Звід­си — ду­же мі­ні­маль­на за­хі­дна до­по­мо­га.

■ Пан Ко­шу­лин­ський на­вів при­клад: із 24 обл­енер­го Укра­ї­ни — 11 на­ле­жа­ть­гро­ма­дя­нам Ро­сії. Ось­де по­трі­бні укра­їн­ські сан­кції, але їх не­має. Ми не мо­же­мо роз­ра­хо­ву­ва­ти на успіх, во­ю­ю­чи на чвер­тьсво­їх мо­жли­во­стей.

■ А тут ще й ефект акто­ра Зе­лен­сько­го, що зі­брав­ся в пре­зи­ден­ти. Оскіль­ки сам пан ко­мік нав­ряд чи був би по­мі­тним яви­щем без цен­траль­но­го те­ле­ка­на­лу «1+1», то за­ли­ша­є­ться з жа­лем кон­ста­ту­ва­ти, що Ігор Ва­ле­рі­йо­вич Ко­ло­мой­ський сво­їм про­е­ктом «Зе­лен­ський» ри­зи­кує пов­ні­стю пе­ре­кре­сли­ти все те хо­ро­ше, що він зро­бив для Укра­ї­ни 2014 ро­ку. Це для Укра­ї­ни не про­гра­ма «95-й квар­тал» з її, на мій по­гляд, вель­ми сум­нів­ним і при­мі­тив­ним гу­мо­ром.

■ Зро­бив­ши ли­ше де­кіль­ка за­яв як мо­жли­вий кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти, Зе­лен­ський уже за­свід­чив, що є для кра­ї­ни по­тен­цій­ною ка­та­стро­фою. Чо­го вар­ті ли­ше йо­го сло­ва про те, що до­мов­ля­ти­ся по­трі­бно з ким зав­го­дно — хоч «з бі­сом ли­сим», і Зе­лен­ський го­то­вий до­мо­ви­ти­ся з Пу­ті­ним. Про що? Про за­до­во­ле­н­ня всіх по­ба­жань­го­спо­да­ря Крем­ля? Не­хай за­пам’ята­ють усі ли­це­мір­ні «ми­ро­твор­ці» з «п’ятої ко­ло­ни», всі ко­ри­сні ідіо­ти РФ, що до­ки вій­ська агре­со­ра оку­по­ву­ю­тьте­ри­то­рії Укра­ї­ни, пе­ре­мо­ви з Мо­сквою мо­жуть­бу­ти пе­ре­мо­ва­ми ли­ше на одну те­му: про умо­ви ка­пі­ту­ля­ції Укра­ї­ни. Ні про що ін­ше Пу­тін роз­мов­ля­ти не хо­че і не бу­де.

■ Окрім оче­ви­дних Бой­ків, Віл­ку­лів та по­ді­бних їм ді­я­чів, у нас є ще гру­па «ди­ва­ків», що ви­яв­ля­ю­тьпов­не не­ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції, ле­ген­дар­не не­у­цтво в пи­та­н­нях гео­по­лі­ти­ки та вра­жа­ю­чий апломб, за­сно­ва­ний на без­глу­зді.

■ Осьша­нов­ний лі­кар-пе­ді­атр пан Ко­ма­ров­ський роз­по­від­ає Дми­тру Гор­до­ну, що якщо б він, Ко­ма­ров­ський, був пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, то по­їхав би з Пу­ті­ним по­ри­ба­ли­ти, ви­пив- за­ку­сив і ви­рі­шив би всі пи­та­н­ня, по­да­ру­вав­ши Укра­ї­ні мир. По­ді­бне важ­ко ко­мен­ту­ва­ти. Ба­га­то ро­ків то­му іта­лій­ська пор­но­зір­ка Чич­чо­лі­на, ко­ли бу­ла чер­го­ва кри­за на Близь­ко­му Схо­ді, а США го­ту­ва­ли­ся во­ю­ва­ти про­ти Іра­ку, за­про­по­ну­ва­ла се­бе в ім’ я ми­ру ба­гдад­сько­му ди­кта­то­ро­ві Сад­да­му Ху­сей­ну. Чо­му­сьплан Чич­чо­лі­ни не спра­цю­вав. А у Зе­лен­сько­го з Ко­ма­ров­ським спра­цює? А не­що­дав­но Єв­ген Чер­во­нен­ко пу­блі­чно про­по­ну­вав се­бе Пу­ті­ну в за­ру­чни­ки за­мі­стьна­ших мо­ря­ків, за­хо­пле­них у Кер­чен­ській про­то­ці. По­тім і ко­ман­ду­вач ВМС Укра­ї­ни ви­сту­пив з ана­ло­гі­чною іде­єю. Гро­ма­дя­ни, не пе­ре­тво­рюй­те Укра­ї­ну на «95-й квар­тал!» Ці­ка­во, а чо- му в 30- ті ро­ки ХХ сто­лі­т­тя Во­ло­ди­мир ( Зе­єв) Жа­бо­тин­ський не до­мо­вив­ся з Гі­тле­ром, не зу­стрів­ся з ним, не роз­пив пля­шку шна­псу? І не бу­ло б Дру­гої сві­то­вої бій­ні, і не бу­ло б Го­ло­ко­сту, і не бу­ло б ко­ло­саль­них жертв люд­ства. Ма­буть, Жа­бо­тин­ський не був та­ким ге­ні­аль­ним, як Зе­лен­ський і Ко­ма­ров­ський?

■ На­пев­но, Жа­бо­тин­ський ро­зу­мів, що не з уся­ким «ли­сим бі­сом» мо­жна до­мов­ля­ти­ся. Хто ви­рі­шив, що, зі­грав­ши роль­пре­зи­ден­та Го­ло­бо­родь­ка у філь­мі «Слу­га на­ро­ду » , актор на­був від­по­від­ної ква­лі­фі­ка­ції? Зда­є­ться, у нас ще не­ма­ло лю­дей, які не зда­тні роз­рі­зня­ти ху­до­жній образ і ре­аль­ну лю­ди­ну.

■ У нас уже був пре­зи­ден­том кри­мі­наль­ний зло­чи­нець— ре­ци­ди­віст із дво­ма ход­ка­ми на « зо­ну » . З цьо­го при­во­ду ро­сій­ська жур­на­ліс­тка Юлія Ла­ти­ні­на глум- ли­во за­ува­жи­ла: «А в Укра­ї­ні обра­ли пре­зи­ден­том сор­тир­но­го зло­дія » .

■ А те­пер за­ли­ши­ло­ся ли­ше обра­ти кло­у­на, бла­зня, акро­ба­та, дре­си­ру­валь­ни­ка ве­дме­дів, жон­гле­ра або по­ві­тря­но­го гім­на­ста. Сам « та­то » Ко­ло­мой­ський, від­сто­ю­ю­чи Зе­лен­сько­го, по­си­ла­є­ться на ко­ли­шньо­го акто­ра Ро­наль­да Рей­га­на, але Рей­ган ба­га­то ро­ків був го­ло­вою аме­ри­кан­ської гіль­дії кі­но­акто­рів, а ці­єю по­ту­жною проф­спіл­кою гол­лі­вуд­ських міль­йо­не­рів не так про­сто ке­ру­ва­ти. Крім то­го, Рей­ган був гу­бер­на­то­ром шта­ту. А що та­ке штат? Адже State пе­ре­кла­да­є­ться з ан­глій­ської як дер­жа­ва. Так, це справ­ді дер­жа­ва зі сво­ї­ми за­ко­на­ми, тра­ди­ці­я­ми та ха­ра­кте­ром. А USA мо­жна пе­ре­кла­сти як « Спо­лу­че­ні дер­жа­ви Аме­ри­ки » . Аме­ри­кан­ські шта­ти — це не фей­ко­ві ро­сій­ські ав­то­но­мії. Єв­ро­пей­ців ди­вує, як на ви­бо- рах пре­зи­ден­та США кан­ди­дат, який на­брав біль­шу кіль­кі­стьго­ло­сів, мо­же не пе­ре­мог­ти, якщо за ньо­го не про­го­ло­су­ва­ла біль­шість шта­тів. Але так аме­ри­кан­ці за­хи­ща­ю­тьфе­де­раль ний ха­ра­ктер сво­єї дер­жа­ви. Актор Ар­нольд Швар­це­нег­гер дві­чі був успі­шним гу­бер­на­то­ром ду­же ве­ли­ко­го шта­ту. А що у па­на Зе­лен­сько­го? Він був хоч би де­пу­та­том ра­йон­ної ра­ди, хоч би за­сту­пни­ком го­ло­ви ра­йон­ної адмі­ні­стра­ції? На­віть жар­ти йо­го в « 95- му квар­та­лі » ча­сто не ним ви­га­да­ні, там пра­цює на ньо­го без­ліч ав­то­рів. При­найм­ні, в цьо­му пе­ре­ко­на­ний ху­до­жник Сер­гій По­яр­ков. Усе ускла­дню­є­ться тим, що на­ші вибори — не ли­ше на­ші. На одно­му з те­ле­ка­на­лів про­зву­ча­ла слу­шна дум­ка, що Ро­сія не про­сто втру­ча­є­ться у вибори в Укра­ї­ні, а бе­ре в них най­актив­ні­шу участь, ви­су­ва­ю­чи сво­їх кан­ди­да­тів, за­без­пе­чу­ю­чи їм фі­нан­со­ву під­трим­ку і та­ке ін­ше. На по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя, аби ви­би­ти Ро­сію з ан­ти­ні­ме­цької ко­а­лі­ції в Пер­шій сві­то­вій вій­ні, Бер­лін ви­тра­тив ли­ше два міль­йо­ни зо­ло­тих ма­рок — су­ма для ни­ні­шньої РФ аб­со­лю­тно мі­зер­на. Во­на, во­че­видь, ви­тра­тить на­ба­га­то біль­ше, щоб усе­ре­ди­ні Укра­ї­ни зро­би­ти те, чо­го до­ки не змо­гла зро­би­ти на фрон­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.