День, ко­ли за­ва­лив­ся СРСР...

По­сол ЯНУКОНІС: «Ли­тов­ська бо­роть­ба не­від’єм­на від бо­роть­би Укра­ї­ни за сво­бо­ду, і ми як ні­хто ін­ший ро­зу­мі­є­мо вас»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

До­сить ори­гі­наль­но і тра­ди­цій­но у ли­тов­сько­му сти­лі в ми­ну­лу не­ді­лю, 13 сі­чня, від­зна­чи­ли в По­соль­стві Ли­тов­ської Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні День за­хи­сни­ків сво­бо­ди. Вдво­рі ди­пло­ма­ти­чної мі­сії Ли­тви в Ки­є­ві за­па­ли­ли ба­га­т­тя, яке за сло­ва­ми по­сла Ма­рю­са Яну­ко­ні­са, сим­во­лі­зує від­чу­т­тя то­го, що від­бу­ва­ло­ся 28 ро­ків то­му пе­ред сті­на­ми ли­тов­сько­го пар­ла­мен­ту, ко­ли ли­тов­ці за­хи­сти­ли сво­бо­ду, хто сво­їм жи­т­тям, хто по­стра­ждав уна­слі­док про­ти­сто­я­н­ня з ра­дян­ськи­ми вій­ська­ми.

«БЕЗ ЖЕРТВ ЛЮДЕЙ НЕ БУ­ЛО Б НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ТО­ГО, ЩО МИ ДОСЯГЛИ ТЕ­ПЕР»

На­га­да­є­мо, що 8—9 сі­чня 1991 ро­ку на те­ри­то­рію Ли­тви бу­ло вве­де­но за­гін спе­цпі­дроз­ді­лу «Аль­фа» КДБ СРСР і 76 по­ві­тря­но-де­сан­тну ди­ві­зію з Пско­ва. А 10 сі­чня го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Ли­тви Ві­та­у­стас Ландс­бер­гіс отри­мав звер­не­н­ня від Ми­хай­ла Гор­ба­чо­ва з ви­мо­гою від­но­ви­ти Ли­тов­ську РСР. А в ніч з 12 на 13 сі­чня 1991 ро­ку ра­дян­ські сол­да­ти за­хо­пи­ли те­ле­центр та те­ле­ве­жу. Під час штур­му і про­ти­сто­я­н­ня з мир­ни­ми жи­те­ля­ми за­ги­ну­ло 14 чо­ло­вік і май­же ти­ся­чу бу­ло по­ра­не­но.

Тра­ди­цій­но 12 та 13 сі­чня, у День за­хи­сни­ків сво­бо­ди, в Ли­тві від бу ва ють ся ак ції в пам’ ять жертв по­дій, що ста­ли­ся в 1991 ро­ці. У знак по­ша­ни за­ги­блим бі­ля те­ле­ве­жі, по­тім у по­двір’ї бу­дів­лі Ли­тов­сько­го ра­діо та те­ле­ба­че­н­ня та на пло­щі Незалежності пе­ред Сей­мом про­во­дять мі­тин­ги і за­па­лю­ють ба­га­т­тя.

Пі­сля спіл­ку­ва­н­ня з го­стя­ми бі­ля ба­га­т­тя вже у при­мі­щен­ні по­соль­ства пан Януконіс свою ко­ро­тку про­мо­ву роз­по­чав з пе­ре­лі­ку прі­звищ 14 за­ги­блих ли­тов­ців і про­ха­н­ня при­су­тніх вша­ну­ва­ти їх хви­ли­ною мов­ча­н­ня.

Він та­кож за­зна­чив, що не хо­че роз­гля­да­ти цей день як сум­ну да­ту, ско­рі­ше від­зна­ча­ти як свя­то. За йо­го сло­ва­ми, «без жертв людей не бу­ло б незалежності, то­го, що ми досягли те­пер».

По­сол роз­по­вів ау­ди­то­рії, що осо­би­сто був без­по­се­ре­днім уча­сни­ком по­дій у сі­чні 1991 ро­ку, які за збі­гом об­ста­вин від­бу­ли­ся з су­бо­ти на не­ді­лю. «Ми ра­зом з одно­кла­сни­ка­ми, як одна ро­ди­на, бу­ли бі­ля те­ле­ве­жі, за­хи­ща­ю­чи Ли­тву, свою шко­лу», — на­го­ло­сив він.

«Му­жність мир­них людей, — про­дов­жив по­сол, — не до­зво­ли­ла ра­дян­ській ар­мії ата­ку­ва­ти пар­ла­мент, а нас бу­ло не мен­ше аніж 50 тис.». Він та­кож за­ува­жив, що «ви­сто­я­ти без під­трим­ки ін­ших кра­їн бу­ло б не­мо­жли­во».

«МИ БАЧИМО, ЯК ПОВОДИТЬСЯ РОСІЯ ЩОДО УКРА­Ї­НИ, І ТО­МУ МИ МАЄМО ЗАВЖДИ БУ­ТИ ГОТОВИМИ ДО ЦЬО­ГО І НА­ДА­ВА­ТИ ПІДТРИМКУ»

«Ми та­кож вдя­чні, за­зна­чив пан Януконіс, — укра­їн­цям, які під­три­му­ва­ли нас і на­віть за­хи­ща­ли пар­ла­мент ра­зом із до­бро­воль­ця­ми, що ра­зом змо­гли ви­сто­я­ти». По­сол та­кож до­дав, що істо­рія по­вин­на нас учи­ти, і «ми бачимо, як ве­де се­бе Росія щодо Укра­ї­ни і то­му ми маємо завжди бу­ти готовими до цьо­го і на­да­ва­ти підтримку».

І одним з та­ких кро­ків, за­зна­чив по­сол, став при­свя­че­ний чер­го вій річ ни ці Дня за хис ни ків сво­бо­ди бла­го­дій­ний те­ле­ма­ра­фон на підтримку Укра­ї­ни під на­звою «Ра­зом до пе­ре­мо­ги», ор­га­ні­за­то­ра­ми яко­го ви­сту­пи­ли між­на­ро­дна во­лон­тер­ська ор­га­ні­за­ція Blue/Yellow і Ли­тов­ське на­ціо­наль­не ра­діо та те­ле­ба­че­н­ня. Ди­пло­мат по­ві­до­мив, що під час цьо­го те­ле­ма­ра­фо­на бу­ло зі­бра­но май­же сто тис. єв­ро, які бу­де пе­ре­ра­хо­ва­но як до­по­мо­га Укра­ї­ні.

«Ли­тов­ська бо­роть­ба не­від’єм­на від бо­роть­би Укра­ї­ни за сво­бо­ду, і ми як ні­хто ін­ший ро­зу­мі­є­мо Укра­ї­ну», — на­го­ло­сив пан Януконіс. При цьо­му він звер­нув ува- гу на те, яку роль ві­ді­гра­ла ін­фор­ма­ція під час цих тра­гі­чних по­дій, ко ли під роз ді ли ра дянсь ких військ за­хо­пи­ли по­штамт, бу­дів­лю ра­діо і те­ле­ба­че­н­ня.

«ПО­ДІЇ 13 СІ­ЧНЯ 1991 РО­КУ ДАЛИ ЗРОЗУМІТИ ЦІНУ СВО­БО­ДИ»

І по­сол пе­ре­дав сло­во ге­не­раль­но­му ди­ре­кто­ру Ли­тов­сько­го ра­діо і те­ле­ба­че­н­ня Ау­дрі­у­су Ся­у­ру­ся­ві­чю­су, який де­сять ро­ків обі­ймав цю по­са­ду і був без­по­се ред нім свід ком по дій. « Для ме­не, по­чав він свій ви­ступ, по­дії 13 сі­чня 1991 ро­ку дали зрозуміти ціну сво­бо­ду і оста­то­чно зв’яза­ти людей — ли­тов­ців — з май­бу­тнім кра­ї­ни».

Пан Ся­у­ру­ся­ві­чюс на­го­ло­сив, що впер­ше в істо­рії за­хо­пле­н­ня бу­дів­лі Ли­тов­сько­го ра­діо і те­ле­ба­че­н­ня від­бу­ва­лось у пря­мо­му ефі­рі. За йо­го сло­ва­ми, в цей мо­мент згі­дно з гра­фі­ком ди­кто­ра­ми пра­цю­ва­ли дві жін­ки, які в ка­ме­ру го­во­ри­ли про за­хо­пле­н­ня те­ле­ве­жі. «На­ші ре­жи­се­ри ви­ста­ви­ли ка­ме­ри в ко­ри­до­рах і на­жи­во транс­лю­ва­ли те, як ра­дян­ські сол­да­ти за­хо­ди­ли в бу­дів­лю, аж по­ки ті не зро­зумі­ли, що апа­ра­ту­ра пра­цює і зму­си­ли її ви­мкну­ти», — роз­по­вів він.

«ЖУРНАЛІСТИ З УСЬО­ГО СВІТУ БАЧИЛИ НА ВЛАСНІ ОЧІ ТЕ, ЩО ВІД­БУ­ВА­ЛОСЬ У ВІЛЬНЮСІ»

Екс-ген­ди­ре­ктор Ли­тов­сько­го ра­діо і те­ле­ба­че­н­ня від­зна­чив осо­бли­во ва­жли­ву роль сві­то­вої пре­си, яка по­ка­зу­ва­ла дії ра­дян­ської вла­ди. Журналісти зі всьо­го світу, бачили на власні очі те, що від­бу­ва­лось у Вільнюсі, зокре­ма вби­тих людей бі­ля те­ле­ве­жі, і де­які з них уму­дря­лись ві­део­ма­те­рі­а­ли до­став­ля­ти че­рез Мінськ у Мо­скву і звід­ти пе­ре­да­ва­ти на За­хід. Зо­кре- ма один з та­ких ві­део­ма­те­рі­а­лів із сю­же­том за­хо­пле­н­ня те­ле­ве­жі, зня­тих ко­ре­спон­ден­том АР, бу­ло пе­ре­да­но в CNN, який йо­го пер­шим транс­лю­вав на весь світ. «Я ні­ко­ли не за­бу­ду ко­ре­спон­ден­та Ан­ну Ку­пер з Аме­ри­кан­ської дер­жав­ної ра­діо­стан­ції, яка ди­кту­ва­ла репортаж і пла­ка­ла. І та­ких людей бу­ло ба­га­то, то­му ми й пе­ре­мо­гли, но­го­ло­сив пан Ся­у­ру­ся­ві­чюс.

Він та­кож роз­по­вів, що бі­ля те­ле­ве­жі зу­стрів по­ло­ви­ну сво­їх одно­кур­сни­ків, хо­ча ні­хто не до­мов­ляв­ся, бо в той час не бу­ло мо­біль­них те­ле­фо­нів.

«Я НАЗИВАЮ ЦЕЙ ДЕНЬ ПЕРЕМОГОЮ НАД ТОДІШНІМ РАДЯНСЬКИМ СОЮЗОМ»

«По­го­да то­го дня бу­ла май­же та­кою як сьо­го­дні, — роз­по­вів екс-ген­ди­ре­ктор Ли­тов­сько­го ра­діо і те­ле­ба­че­н­ня, — ба­га­то хто до остан­ньої се­кун­ди спо­ді­вав­ся, що не бу­дуть стрі­ля­ти в людей. А ко­ли з’яви­лись пер­ші за­ги­блі, то лю­ди не ста­ли роз­хо­ди­тись, де­хто на­віть чі­пляв­ся за ство­ли ра­дян­ських тан ків. І ме не стри му вав дан­ський жур­на­ліст і го­во­рив, що я маю пра­цю­ва­ти спо­кій­но, як жур­на­ліст, хо­ча це для ме­не бу­ло не про­сто».

Це бу­ла тра­ге­дія, під­су­мо­вує він, але її тре­ба від­зна­ча­ти як свя­то. «Я називаю цей день перемогою над тодішнім Радянським Союзом, який по-справ­жньо­му ру­хнув. Усі зро­зумі­ли, що мо­же щось змі­ни­тись і цьо­го дня СРСР за­кін­чив своє існу­ва­н­ня. І якщо якийсь ка­ге­біст ка­же, що це бу­ла гео­по­лі­ти­чна тра­ге­дія, то я ка­жу, що ста­ло­ся те пре­кра­сне, що мо­гло ста­тись з Радянським Союзом», — на­го­ло­сив пан Ся­у­ру­ся­ві­чюс.

«ЛИТОВСЬКИЙ НАРОД ПРОДЕМОНСТРУВАВ СЕ­БЕ З НАЙКРАЩОГО БОКУ»

Він та­кож за­ува­жив, що в цій си­ту­а­ції не мо­жна від­зна­чи­ти ко­гось, хто най­біль­ше вклав у цю пе­ре мо гу, яку не мож на ді ли ти. «Литовський народ продемонстрував се­бе з найкращого боку, стри­ма­но ста­вив­ся до ра­дян­ських сол­да­тів, а ця ге­ро­ї­чна сто­рін­ка увій­де в істо­рію опо­ру», — ре­зю­му­вав екс-ген­ди­ре­ктор Ли­тов­сько­го ра­діо і те­ле­ба­че­н­ня.

Зі сво­го боку по­сол Януконіс ще раз під­кре­слив, що ли­тов­ці не­ймо­вір­но вдя­чні укра­їн­цям, які ви­сло­ви­ли со­лі­дар­ність з на­ми в той час. «І це, — про­дов­жив він, — нас об’єд­нує. І ко­ли ли­тов­ці по­ба­чи­ли ба­га­т­тя на Май­да­ні у 2014 ро­ці, то одра­зу від­зна­чи­ли, що атмо­сфе­ра, в Ки­є­ві, бу­ла та­кою са­мою як 28 ро­ків то­му у Вільнюсі».

ФОТО З САЙТА DIENA.LT

ФОТО З САЙТА GINTARINESVAJONE.LT

Сі­чне­ві по­дії у Вільнюсі 1991 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.