Те­ре­за Мей за­кли­ка­ла де­пу­та­тів про­го­ло­су­ва­ти за уго­ду про Брек­зіт

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’єр-мі­ністр Ве­ли­кої Бри­та­нії Те­ре­за Мей за­кли­ка­ла чле­нів бри­тан­сько­го пар­ла­мен­ту «за­ра­ди кра­ї­ни» під­три­ма­ти уго­ду про Брек­зіт на го­ло­су­ван­ні, що від­бу­де­ться 15 гру­дня, по­ві дом ляє Бі-Бі-Сі. Во на по­пе ре­ди ла, що в ра­зі, якщо уго­ду бу­де від­хи­ле­но, на пар­ла­мент че­кає «па­ра­ліч», а ві­рі в по­лі­ти­ку бу­де зав­да­но «ка­та­стро­фі­чної шко­ди». Тим ча­сом по­над сто де­пу­та­тів Єв­ро­пар­ла­мен­ту звер­ну­ли­ся у від­кри­то­му ли­сті до бри­тан­ців з про­ха­н­ням пе­ре­гля­ну­ти рі­ше­н­ня щодо ви­хо­ду з ЄС, аби по­пе­ре­ди­ти «роз­гор­та­н­ня ка­та­стро­фи Брек­зі­ту», пе­ре­дає Independent. «Ми не хо­че­мо втру­ча­ти­ся у ва­шу вну­трі­шню по­лі­ти­ку, але ми не мо­же­мо не від­зна­чи­ти, що опи­ту­ва­н­ня гро­мад­ської дум­ки по­ка­зу­ють зро­ста­ю­чу кіль­кість ви­бор­ців, які хо­чуть пе­ре­гля­ну­ти рі­ше­н­ня щодо Брек­зі­ту, вже оче­ви­дно, що Брек­зіт ду­же від­рі­зня­є­ться від обі­ця­нок кам­па­нії за ви­хід, ви­слов­ле­них май­же три ро­ки то­му», — йде­ться в ли­сті. Якщо 15 сі­чня пар­ла­мен­та­рі не під­три­ма­ють уго­ду про умо­ви ви­хо­ду з ЄС, гла­ва уря­ду Те­ре­за Мей ма­ти­ме три дні на те, щоб пред­ста­ви­ти «план Б», го­ло­су­ва­н­ня щодо яко­го мо­же від­бу­ти­ся 21 сі­чня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.