ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Кра­ків, 14 сі­чня 2019 ро­ку. На су­ді в Поль­щі над пі­до­зрю­ва­ни­ми на­па­дни­ка­ми на угор­ський центр в Ужго­ро­ді ор­га­ні­за­тор під­па­лу на­звав ім’я на­тхнен­ни­ка зло­чи­ну: як при­знав­ся Мі­хал Про­ко­по­вич (у сі­ро­му піджа­ку), на вчи­не­н­ня під­па­лу йо­го на­ди­хнув ні­ме­цький жур­на­ліст Ма­ну­ель Оксен­рай­тер, ві­до­мий прокрем­лів­ськи­ми по­гля­да­ми. На­га­да­є­мо, під­пал Угор­сько­го куль­тур­но­го цен­тру в Ужго­ро­ді бу­ло здій­сне­но 4 лю­то­го 2018 ро­ку.

ФОТО ПЕРЕДРУКОВУЄТЬСЯ З ДОЗВОЛУ РА­ДІО ВІЛЬНА ЄВ­РО­ПА / «РА­ДІО СВО­БО­ДА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.