Стра­те­гія без­ви­хо­ді по­ве­дін­ки на зем­лі

Ек­спорт Укра­ї­ною ко­жно­го на­сту­пно­го міль­йо­на тонн зер­на — це до­да­тко­во 70 ти­сяч без­ро­бі­тних се­лян

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ми­ко­ла КАЛІНЧИК, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук

Кра­ї­ни світу роз­ви­ва­ю­ться згі­дно з на­кре­сле­ни­ми ни­ми стра­те­гі­чни­ми пла­на­ми, які пе­ред­ба­ча­ють май­бу­тній со­ці­аль­но-еко­но­мі­чний роз­ви­ток. До­ся­гне­н­ня та­ко­го ба­жа­но­го май­бу­тньо­го по­вин­но бу­ти за­без­пе­че­ним за ра­ху­нок най­більш ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня обме­же­них ре­сур­сів. При цьо­му про­цес пла­ну­ва­н­ня роз­гля­да­ють як упо­ряд­ко­ва­ну в ча­сі по­слі­дов­ність по­дій ор­га­ні­за­цій­но­го ха­ра­кте­ру на шля­ху до­ся­гне­н­ня ба­жа­но­го май­бу­тньо­го ста­ну еко­но­мі­ки або окре­мих йо­го га­лу­зей. При­чо­му вста­нов­ле­н­ня уза­галь­не­но­го для кра­ї­ни най­більш ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту ґрун­ту­є­ться на обго­во­рен­ні про­блем і до­ся­гнен­ні ком­про­мі­сів між рі­зни­ми гру­па­ми на­се­ле­н­ня щодо вста­нов­ле­н­ня прі­о­ри­те­тів, ета­пно­сті, спосо­бах і най­більш ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня обме­же­них ре­сур­сів, вклю­ча­ю­чи в пер­шу чер­гу — тру­до­ві. Зав­да­н­ня чи­нов­ни­ків — спри­я­ти до­ся­гнен­ню стра­те­гі­чної ме­ти і своє­ча­сно вно­си­ти не­об­хі­дні ко­ре­кти­ви при змі­ні об­ста­вин.

■ У гло­ба­лі­зо­ва­но­му сві­ті зав­да­н­ням ко­жної кра­ї­ни є за­во­ю­ва­н­ня (або до­бро­віль­на від­мо­ва) та прийня­т­тя най­більш спри­я­тли­во­го ста­ну в сві­то­во­му роз­по­ді­лі пра­ці з ма­кси­маль­ною зайня­ті­стю вла­сно­го на­се­ле­н­ня. Це сто­су­є­ться та­кож Укра­ї­ни, яка, на­при­клад, біль­шу час­тку об­ся­гів ви­ро­бле­но­го зер­на екс­пор­тує в ін­ші кра­ї­ни світу.

■ Спро­бу­є­мо оці­ни­ти, як існу­ю­чий між­на­ро­дний роз­по­діл пра­ці впли­ває на стра­те­гі­чні пла­ни кра­їн світу щодо роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства, а са­ме: при­бу­тко­вість ді­яль­но­сті, еко­ло­гію та зайня­тість на­се­ле­н­ня. Для цьо­го роз­гля­не­мо до­да­ну та­бли­цю.

■ Від­по­від­но до да­них та­бли­ці, Укра­ї­на на най­кра­щих зем­лях світу зо­рі­єн­то­ва­на на див­ну стра­те­гію — ви­ро­бля­ти екс­тен­сив­ні сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри (зер­но­ві й олій­ні куль­ту­ри) та ма­кси­маль­ні їх об­ся­ги екс­пор­ту­ва­ти.

■ При­чо­му аграр­ні чи­нов­ни­ки нев­пин­но за­яв­ля­ють про стра­те­гі­чний на­прям Укра­ї­ни — до­ве­сти ви­ро­бни­цтво зер­на до 100 млн тонн, або май­же по­дво­ї­ти по­рів­ня­но із до­ся­гну­тим рів­нем. По­ки що в.о.мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки зві­тує: «Цьо­го­річ, уро­жай зер­на мо­же ся­гну­ти ре­кор­дних 68 млн тонн. Ра­зом з цим, ек­спорт зер­на в се­зо­ні 2018/19 ро­ків мо­же ста­но­ви­ти ре­кор­дні 47 млн тонн». Та­ка ра­ді­сна для про­філь­но­го мі­ні­стер­ства стра­те­гія має не­о­чі­ку­ва­ні для чи­нов­ни­ків еко­но­мі­ко-еко­ло­гі­чні ре­зуль­та­ти: 34 кра­ї­ни, які ім­пор­ту­ють 2,5—7 тонн зер­на в роз­ра­хун­ку на 1 га ріл­лі та ви­тра­ча­ють йо­го на корм тва­ри­нам у 1,3—6,6 ра­зів біль­ше, ніж ви­ро­бля­ють, ма­ють в пер­шу чер­гу в 7,5—17,5 ра­зів ви­щу щіль­ність умов­них тва­рин на оди­ни­цю ор­ної зем­лі, ніж в Укра­ї­ні. Та­ка на­си­че­ність площ зем­лі тва­рин­ни­цтвом у цих кра­ї­нах мо­гла від­бу­ти­ся за від­мо­ви від ви­ро­бни­цтва зер­но­вих куль­тур ( ви­ро­бля­є­ться зер­на на 1 жи­те­ля в 37 ра­зів мен­ше, ніж в Укра­ї­ні) з одно­ча­сним збіль­ше­н­ням ви­ро­бни­цтва ін­тен­сив­них сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур — ово­чів, пло­дів, ягід, на­сі­н­ня кар­то­плі, ово­че­вих куль­тур і кві­тів то­що.

■ Ре­зуль­тат стру­ктур­них змін не­ймо­вір­ний: у роз­ра­хун­ку на 1 га ріл­лі ці кра­ї­ни екс­пор­ту­ють мо­ло­ка і м’яса в 60—250 ра­зів біль­ше, а за­галь­на су­ма екс­пор­ту сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції — у 10—40 ра­зів ви­ща, ніж в Укра­ї­ні. При цьо­му з екс­пор­том зер­но­вих й олій­них куль­тур (вклю­ча­ю­чи по­бі­чну про­ду­кцію, яку спа­лю­є­мо або екс­пор­ту­є­мо в пе­ле­тах) Укра­ї­на екс­пор­тує 50 кг по­жив­них ре­чо­вин (NPK) на су­му 16,5 млрд грн із 33 млн га ріл­лі, а до кра- їн-ім­пор­те­рів над­хо­дить 170—450 кг NPK у роз­ра­хун­ку на 1 га ріл­лі.

■ І ще один не­га­тив­ний ре­зуль­тат прийня­то­го між­на­ро­дно­го роз­по­ді­лу пра­ці — за­тра­ти пра­ці в тва­рин­ни­цтві в роз­ра­хун­ку на 1 га ріл­лі, які роз­ра­хо­ва­ні для кра­їн світу за тру­до­міс­ткі­стю ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні, у 82 кра­ї­нах світу в 5—18 ра­зів ви­щі, ніж в Укра­ї­ні. Тоб­то, зайня­тість у тва­рин­ни­цтві тіль­ки за ра­ху­нок ви­со­кої щіль­но­сті умов­них тва­рин у роз­ра- хун­ку на 1 га ріл­лі (без ура­ху­ва­н­ня рів­ня про­ду­ктив­но­сті пра­ці) в Укра­ї­ні в 5—18 ра­зів ниж­ча, ніж у 82 кра­ї­нах-ім­пор­те­рах зер­на. Та­кий по­рів­няль­ний ана­ліз по­ка­зує, що Укра­ї­на ка­та­стро­фі­чно від­стає за ефе­ктив­ні­стю ви­ко­ри­ста­н­ня зем­лі від біль­шо­сті кра­їн світу. Во­дно­час див­ни­ми є за­яви на­ших аграр­них кер­ма­ни­чів, що Укра­ї­на го­дує 300 млн і мо­же на­го­ду­ва­ти до 1 млрд жи­те­лів пла­не­ти. Якщо до­ся­гне­мо ба­жа­но­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва зер­на — 100 млн тонн, то до­да­тко­ві об­ся­ги йо­го екс­пор­ту не змі­нять си­ту­а­ції в еко­но­мі­чно­му ста­ні сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, а по­го­лів’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, що в 2017 р. по­рів­ня­но із 1990 р. ско­ро­ти­ло­ся в 7 ра­зів, бу­де й на­да­лі ско­ро­чу­ва­ти­ся. Тим па­че що 72 кра­ї­ни світу (вклю­ча­ю­чи Укра­ї­ну), які в основ­но­му екс­пор­ту­ють зер­но й ви­тра­ча­ють йо­го на корм мен­ше ніж 35% по­рів­ня­но з ва­ло­вим ви­ро­бни­цтвом, одер­жу­ють мі­зер­ні су­ми від екс­пор­ту сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Від­по­від­но до роз­ви­не­них кра­їн світу до­да­тко­во бу­дуть ім­пор­ту­ва­ти з Укра­ї­ни 40 млн тонн зер­на, що на­дасть їм мо­жли­вість ще у біль- шій сту­пе­ні змен­ши­ти пло­щі під зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми, до­да­тко­во на­ро­сти­ти ви­ро­бни­цтво про­ду­кції тва­рин­ни­цтва і збіль­ши­ти ек­спорт сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції та до­хо­дність зем­лі.

■ Що ж з цьо­го тра­гі­чно­го для се­ла при­во­ду ка­жуть на­ші еко­но­мі­сти або ін­ші «му­дре­ці», які всіх по­вча­ють, що і як ро­би­ти Укра­ї­ні? Ось, на­при­клад, еко­но­міст Оле­ксандр ОХРІМЕНКО ро­бить та­кий ви­сно­вок, що «сіль­ське го­спо­дар­ство актив­но роз­ви­ва­є­ться, не­зва­жа­ю­чи на кри­зу в кра­ї­ні та від­су­тність рин­ку зем­лі... Якщо бу­де за­пу­ще­но ри­нок сіль­сько­го­спо­дар­ської зем­лі, мо­жна смі­ли­во очі­ку­ва­ти зро­ста­н­ня час­тки сіль­сько­го го­спо­дар­ства до 15%, а мо­же, на­віть до 20% ВВП Укра­ї­ни. І те­пер мо­жна аграр­ний бі­знес на­зва­ти го­лов­ним драй­ве­ром еко­но­мі­ки Укра­ї­ни. Завжди є на­дія на те, що хо­ро­ший вро­жай зер­но­вих в Укра­ї­ні до­по­мо­же і на­шо­му екс­пор­ту, і на­шо­му бі­зне­су... То­му — ве­де да­лі Охріменко, — Укра­ї­ні не­об­хі­дно тер­мі­но­во слі­дом за сіль­гос­псе­кто­ром під­тя­гу­ва­ти й ін­ші сфе­ри». Зро­би­мо щодо цьо­го де­які за­ува­же­н­ня. Нев­же тре­ба під­тя­гу­ва­ти ін­ші га­лу­зі до сіль­гос­псе­кто­ру? Це що, і в ін­ших га­лу­зях до­би­ти­ся по­рів­ня­но із 1991 р. 10-кра­тно­го ско­ро­че­н­ня пра­ців­ни­ків і до­сяг­ти най­ниж­чої у сві­ті ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель­них ре­сур­сів? За ра­ху­нок ли­ше ви­ро­бни­цтва і екс­пор­ту зер­но­вих й олій­них куль­тур Укра­ї­на ся­гну­ла сво­го ма­кси­му­му в екс­порт­ній ді­яль­но­сті. Тоб­то зро­ста­н­ня час­тки ВВП Укра­ї­ни за ра­ху­нок сіль­сько­го го­спо­дар­ства мо­же бу­ти за умо­ви, що про­ми­сло­вість зов­сім пе­ре­ста­не існу­ва­ти. На­при­клад, 2016 р. в Укра­ї­ні су­ма екс­пор­ту з на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки до екс­пор­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства скла­да­ла 5,5 ра­за, а в гру­пах кра­їн, які ім­пор­ту­ють зер­но і шро­ти олій­них куль­тур, — 11—17 ра­зів або в 2—3 ра­зи біль­ше, ніж в Укра­ї­ні. І це по­ка­зни­ки кра­їн-ім­пор­те­рів зер­на, які екс­пор­ту­ють сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції і про­ду­ктів її пе­ре­роб­ки в роз­ра­хун­ку на 1 га ріл­лі у 5—40 ра­зів біль­ше, ніж Укра­ї­на. Ще один еко­но­міст, але вже лон­дон­сько­го Цен­тру еко­но­мі­чних та бі­зне­со­вих до­слі­джень (Cebr), Пав­ло Шах ствер­джує, що аграр­ний се­ктор ло­ко­мо­тив «зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки Укра­ї­ни. За­по­ру­ка йо­го роз­ви­тку — ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на про­даж зем­лі». І якщо мо­ра­то­рій на про­даж зем­лі в Укра­ї­ні «бу­де ска­со­ва­но, то це мо­гло б по­вер­ну­ти зро­ста­н­ня в аграр­но­му се­кто­рі впро­довж най­ближ­чих кіль­кох ро­ків». А що бу­де із жи­те­ля­ми сіл? Та­кі ви­снов­ки мо­жли­во­го рив­ка у роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни пі­сля зня­т­тя мо­ра­то­рію на про­даж зем­лі мо­жна про­чи­та­ти та по­чу­ти від без­лі­чі укра­їн­ських і за­ру­бі­жних «до­бро­зи­чли­вих му­дре­ців».

■ Укра­ї­ну ве­дуть до со­ці­аль­но­еко­но­мі­чної ка­та­стро­фи — пов­но­го без­ро­бі­т­тя, оста­то­чно­го зни­ще­н­ня сіль­ських по­се­лень з на­слід­ка­ми, які важ­ко озву­чу­ва­ти. Звід­си та­кий основ­ний ви­сно­вок — прийня­та стра­те­гія щодо на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва та екс­пор­ту зер­но­вих й олій­них куль­тур про­дов­жує не­га­тив­ну тен­ден­цію, а са­ме: ка­та­стро­фі­чне від­ста­ва­н­ня Укра­ї­ни від ін­ших кра­їн за ефе­ктив­ні­стю ви­ко­ри­ста­н­ня зем­лі та пра­кти­чно ма­со­вим без­ро­бі­т­тям на се­лі. Адже із-за зер­но­вої спе­ці­а­лі­за­ції зайня­тість на­се­ле­н­ня в сіль­сько­му го­спо­дар­стві по­рів­ня­но із 1990 р. уже ско­ро­ти­ла­ся біль­ше як у 10 ра­зів, а на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва зер­на цю про­бле­му ще біль­ше за­го­стрить (ек­спорт ко­жно­го на­сту­пно­го 1 млн тонн зер­на — це до­да­тко­во 70 тис. но­вих без­ро­бі­тних се­лян).

■ Чи ду­має Укра­ї­на змі­ни­ти стра­те­гію, яка по­ка­за­ла б шлях до ща­сли­во­го май­бу­тньо­го для всьо­го на­се­ле­н­ня, чи бу­де й на­да­лі ру­ха­ти­ся в глу­хий кут — на най­кра­щих зем­лях ви­ро­бля­ти най­менш при­бу­тко­ві і пра­кти­чно без за­трат пра­ці сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри. Ні. Існу­ю­чим шля­хом Укра­ї­на стій­ко й не­змін­но ру­ха­є­ться вже 28 ро­ків по­спіль. Щоб щось змі­ни­ти, тре-

ба по­чи­на­ти ду­ма­ти. І, на жаль, Укра­ї­на при­ско­рює ре­а­лі­за­цію стра­те­гії, кін­це­вий ре­зуль­тат якої вже є, а в май­бу­тньо­му, бу­де ще більш тра­гі­чним для се­ла і, ма­буть, для всі­єї Укра­ї­ни. То­му най­ближ­чим ча­сом пе­ред­ба­ча­є­ться в пор­тах Оде­си на­ро­сти­ти по­ту­жно­сті зер­но­вих пор­то­вих тер­мі­на­лів більш ніж в 50 млн тонн на рік в умо­вах, ко­ли ще в 2017 р. їхні по­ту­жно­сті в Укра­ї­ні (май­же 61 млн тонн) на 50% пе­ре­ви­щу­ють ре­аль­ні об­ся­ги пе­ре­вал­ки зер­но­вих ван­та­жів.

За остан­ній мі­сяць но­ві пла­ни на­ро­сти­ти по­ту­жно­сті еле­ва­то­рів із від­по­від­ним екс­пор­том укра­їн­сько­го зер­на по­над до­ся­гну­то­го рів­ня (2 млн тонн зер­на за рік) озву­че­ні під час зу­стрі­чі Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка та го­ло­ви на­гля­до­вої ра­ди ні­дер­ланд­ської ком­па­нії Louis Dreyfus Company (LDC) Мар­га­ри­та Луї-Дрей­фус.

Та­кож укра­їн­ська ком­па­нія ViOil (ви­ро­бник і екс­пор­тер олії) під­пи­са­ла до­го­вір про спів­пра­цю з ки­тай­ською кор­по­ра­ці­єю COFCO International (ви­ро­бник, пе­ре­ро­бник і трей­дер) з ме­тою роз­ши­ри­ти мо­жли­во­сті — збіль­ши­ти об­ся­ги екс­пор­ту та по­си­ли­ти по­зи­ції ViOil не тіль­ки на ки­тай­сько­му, а й на між­на­ро­дно­му рин­ку.

На за­вер­ше­н­ня на­га­да­є­мо про мі­сію аграр­но­го се­кто­ру, яка озву­че­на Мі­ні­стер­ством аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства в про­е­кті Стра­те­гії роз­ви­тку аграр­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки, — «ста­біль­не за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня кра­ї­ни які­сним, без­пе­чним, до­сту­пним про­до­воль­ством та актив­на участь у розв»язан­ні сві­то­вої про­бле­ми го­ло­ду». У той час як 80—90% на­се­ле­н­ня не спо­жи­ває до нор­ми мо­ло­чних і м’ясних про­ду­ктів стра­те­гія від­дзер­ка­лю­є­ться як спри­я­н­ня го­ло­ду. Однак, ма­буть, та­ка стра­те­гія ви­ко­ну­є­ться: по­став­ля­є­мо ре­сур­си, а 82 кра­ї­ни — ім­пор­те­ри зер­на та шро­тів олій­них куль­тур екс­пор­ту­ва­ли у 2016 р. про­ду­кції тва­рин­ни­цтва на астро­но­мі­чну су­му: мо­ло­чних про­ду­ктів — на 46 млрд дол. США (73,3% від сві­то­вих об­ся­гів), м’ясних про­ду­ктів — на 70 млрд дол. США (58,4% від сві­то­вих об­ся­гів), а Укра­ї­на — ли­ше на 0,27 млрд дол. США. Як дов­го мо­же три­ва­ти та­ка не­га­тив­на для Укра­ї­ни стра­те­гія?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.