Укра­ї­на без «ла­но­са»,

Або Чи мо­же кра­ї­на бу­ти ба­га­тою і не ма­ти роз­ви­ну­то­го ав­то­ви­ро­бни­цтва?

Den (Ukrainian) - - Економіка - От­то фон Бі­смарк Ар­сен ЛИТВИНЕНКО

«Дер­жа­ва, яка ба­жає, щоб її ви­зна­ва­ли ве­ли­кою, по­вин­на на­сам­пе­ред са­ма вва­жа­ти се­бе та­кою та ма­ти му­жність бу­ти нею»

А як же? Лег­ко! Пер­ша п’ятір­ка кра­їн рей­тин­гу щодо ВВП (ППС) на ду­шу на­се­ле­н­ня (вклю­чно зі спе­ці­аль­ним адмі­ні­стра­тив­ним ра­йо­ном Ма­као) вза­га­лі не ви­ро­бля­ють ав­то­мо­бі­лі. Це Ка­тар, Ма­као, Лю­ксем­бург, Сін­га­пур, Бру­ней. Про­те те­ри­то­рія і на­се­ле­н­ня цих кра­їн мен­ша Ки­їв­ської обла­сті. А ось ці­ка­во по­гля­ну­ти на ін­ший спи­сок кра­їн — Ве­ли­кої двад­ця­тки — клу­бу дер­жав з най­більш роз­ви­ну­тою еко­но­мі­кою, яка й да­лі роз­ви­ва­є­ться. По­трі­бно за­ува­жи­ти, що гро­ма­дя­ни дер­жав ве­ли­кої двад­ця­тки не завжди най­ба­га­тші та за­мо­жні­ші, ча­стень­ко це дер­жа­ви, що ма­ють ве­ли­кий вплив уна­слі­док во­ло­ді­н­ня ре­сур­са­ми, та­ки­ми як те­ри­то­рі­єю і на­се­ле­н­ням, роз­ви­не­ною про­ми­сло­ві­стю або стра­те­гі­чною си­ро­ви­ною, ну, в край­ньо­му ра­зі, не­ве­ли­ким кон­ти­нен­том. Клуб не най­ба­га­тших, а най­впли­во­ві­ших. Яка ж роль ав­то­мо­біль­ної про­ми­сло­во­сті в цих кра­ї­нах?

У су­ку­пно­сті, G20 має 85% сві­то­во­го ва­ло­во­го на­ціо­наль­но­го про­ду­кту, 75% сві­то­вої тор­гів­лі (і тор­гів­лю усе­ре­ди­ні ЄС та­кож) і дві тре­ти­ни на­се­ле­н­ня світу. The Economist обна­ро­ду­вав спи­сок то­ва­рів, що най­кра­ще про­да­ва­ли­ся у сві­ті. Про­да­жі ТОП-13 то­ва­рів на на­шій пла­не­ті скла­да­ють 7,7 трлн до­ла­рів, або 10% сві­то­во­го ва­ло­во­го про­ду­кту: 1. Ав­то­мо­бі­лі — 1350 млрд до­ла

рів. 2. На­фто­про­ду­кти — 825. 3. Мі­кро­схе­ми — 804. 4. Ав­то­зап­ча­сти­ни — 685. 5. Комп’юте­ри — 614. 6. Фар­ма­цев­ти­чні пре­па­ра­ти —

613. 7. Зо­ло­то — 576. 8. На­фта — 549. 9. Те­ле­фо­ни — 510. 10. Тран­сля­ція уста­тку­ва­н­ня —

395. 11. Ді­а­ман­ти — 255. 12. Зрі­дже­ний газ — 254. 13. Пре­па­ра­ти і ком­по­нен­ти кро

ві — 252. Ав­то­мо­бі­лі — стра­те­гі­чний, най­біль­ший сві­то­вий ри­нок. І будь-яка кра­ї­на пра­гне за­хо­пи­ти ча­сти­ну цьо­го ве­ли­че­зно­го рин­ку, а для кра­їн, де ве­ли­ка кіль­кість на­се­лен- ня, це жит­тє­во не­об­хі­дно для за­без­пе­че­н­ня йо­го ро­бо­чи­ми мі­сця­ми. Так, Сін­га­пур мо­же до­зво­ли­ти со­бі не ви­ро­бля­ти ав­то­мо­бі­лі, але йо­го те­ри­то­рія мен­ша Ки­є­ва, то­му він ви­ро­бляє й екс­пор­тує ін­те­граль­ні схе­ми, комп’юте­ри, те­ле­фо­ни, на­фто­про­ду­кти та фар­ма­цев­ти­чну про­ду­кцію. Не най­мен­ші рин­ки. І не­по­га­но на цьо­му за­ро­бляє.

Яка роль G20 на рин­ку ав­то­мо­біль­но­го ви­ро­бни­цтва? Ли­ше дві кра­ї­ни не вхо­дять в ТОП-25 кра­їн ви­ро­бни­ків ав­то. Ав­стра­лія та Са­у­дів­ська Ара­вія. Ре­шта 18 зма­га­ю­ться між со­бою за мі­сця ближ­чі до пер­шо­го. Пів­ден­на Афри­ка по­сі­дає 23-тє мі­сце.

Сво­го ча­су Укра­ї­на по­сі­да­ла сьо­ме мі­сце се­ред єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків ав­то­мо­бі­лів, те­пер же на­став час по­рів­ню­ва­ти Укра­ї­ну й Афри­ку. ПАР єди­на афри­кан­ська кра­ї­на, яка вхо­дить до ве­ли­кої двад­ця­тки. Якщо по­рів­ню­ва­ти Укра­ї­ну з ПАР, то Пів­ден­на Афри­ка має в два ра­зи біль­ше те­ри­то­рії і на де­сять міль­йо­нів біль­шу кіль­кість на­се­ле­н­ня. Про­те в рей­тин­гу кра­їн ав­то­ви­ро­бни­ків по­сі­дає на­сту­пне пі­сля Поль­щі 22-ге мі­сце з об­ся­гом 590 ти­сяч ав­то­мо­бі­лів на рік, а Укра­ї­на — 47-ме мі­сце, де­сять ти­сяч ав­то­мо­бі­лів за 2017 рік. І екс­пор­тує ПАР ав­то­мо­бі­лів май­же в два ра­зи біль­ше ніж ім­пор­тує: 6,89 мі­льяр­да до­ла­рів екс­пор­ту про­ти 3,49 мі­льяр­да до­ла­рів ім­пор­ту. Окрім цьо­го, Укра­ї­ну обі­йшли в ав­то­про­ми­сло­во­сті ще три афри­кан­ські кра­ї­ни, та­кі як: Єги­пет — 44-те мі­сце, 37 ти­сяч ав­то­мо­бі­лів на рік; Ал­жир — 43-тє мі­сце, 61 ти­ся­ча ав­то­мо­бі­лів за 2017 рік; Ма­рок­ко — 27-ме мі­сце, 377 ти­сяч ав­то­мо­бі­лів. Де­сять ро­ків то­му Укра­ї­на бу­ла в двад­ця­тці у сві­то­во­му рей­тин­гу ви­ро­бни­ків ав­то і не по­сту­па­ла­ся жо­дній афри­кан­ській кра­ї­ні. Але як на­слі­док те­пе­рі­шньо­го ста­но­ви­ща — і Ал­жир, і Єги­пет, і ПАР уже ви­пе­ре­ди­ли Укра­ї­ну за рів­нем ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня, Ма­рок­ко на на­сту­пно­му мі­сці пі­сля Укра­ї­ни. Чи мо­жли­ва ба­га­та Укра­ї­на без роз­ви­не­ної ав­то­мо­біль­ної про­ми­сло­во­сті? Якщо до­бу­ва­ти­ме та пе­ре­ро­бля­ти­ме на­фту як Нор­ве­гія або Са­у­дів­ська Ара­вія, мо­жли­ва. Іна­кше ні­як. За­ли­ши­ться ли­ше ди­ви­ти­ся ту­жли­во услід афри­кан­ським кра­ї­нам, що роз­ви­ва­ю­ться.

Пер­ші стат­ті екс­пор­ту Укра­ї­ни: со­ня­шни­ко­ва олія — 3,44 мі­льяр­да до­ла­рів, пше­ни­ця — 2,37 мі­льяр­да, ку­ку­ру­дза — 2,26 мі­льяр­да. Сві­то­вий ек­спорт со­ня­шни­ко­вої олії — 9,49 мі­льяр­да, і Укра­ї­на має 36% рин­ку і на­віть, якщо за­во­ло­діє сто­ма від­со­тка­ми, — це га­ран­тує ста­тус кра­ї­ни тре­тьо­го світу. Ці про­ду­кти зна­хо­дя­ться да­ле­ко не в пер­шій де­ся­тці щодо об­ся­гу рин­ку.

Стра­те­гі­чний, сві­то­вий ек­спорт ав­то­мо­бі­лів — 711 мі­льяр­дів до­ла­рів, і кра­ї­ни, які по­сі­да­ють гі­дне мі­сце, — най­ба­га­тші.

Лі­дер — Ні­меч­чи­на — має 22% сві­то­во­го екс­пор­ту, що скла­дає 154 мі­льяр­ди до­ла­рів, на­сту­пна ста­т­тя екс­пор­ту — ав­то­зап­ча­сти­ни — скла­дає 58,1 мі­льяр­да до­ла­рів; да­лі ме­ди­ка­мен­ти — 50,5 мі­льяр­да; че­твер­та ста­т­тя — лі­та­ки, вер­то­льо­ти — 34,1 мі­льяр­да; і п’ята ста­т­тя кров — 17,8 мі­льяр­да. Ста­т­тя, що є най­біль­шою в екс­пор­ті Ні­меч­чи­ні, — скла­дає 12%, а ав­то­зап­ча­сти­ни — на­сту­пна — скла­да­ють 4,6%. Ав­то­мо­бі­лі й ав­то­зап­ча­сти­ни більш ніж вде­ся­те­ро пе­ре­ви­щу­ють п’яту за роз­мі­ром ста­т­тю екс­пор­ту — кров. Ці ци­фри свід­чать, на чо­му бу­ду­є­ться ба­гат­ство, по­ту­жність і вплив Ні­меч­чи­ни.

Япо­нія — 14% сві­то­во­го екс­пор­ту, 100 мі­льяр­дів. Час­тка ав­то­мо­бі­лів у за­галь­но­му екс­пор­ті Япо­нії — 15%, а ав­то­зап­ча­сти­ни й ін­те­граль­ні схе­ми ді­лять дру­ге мі­сце за об­ся­гом — 4,9%. Якщо в кра­ї­ні зро­стає ек­спорт ав­то­мо­бі­лів, ав­то­ма­ти­чно збіль­шу­є­ться ви­ро­бни­цтво й ек­спорт ав­то­зап­ча­стин. Чи ма­ла б Япо­нія ста­тус одні­єї з най­більш про­гре­сив­них і мо­гу­тніх кра­їн без ці­єї га­лу­зі? Зви­чай­но це не­мо­жли­во — з на­се­ле­н­ням 126 міль­йо­нів.

Які кра­ї­ни ви­яв­ля­ють най­біль­ший про­грес в ав­то­про­ми­сло­во­сті? По­рів­ня­н­ня ви­ро­бни­цтва 2000 ро­ку з 2017-им ви­ді­ляє ві­сім кра­їн, які ма­ють зна­ний успіх: Ки­тай — зро­ста­н­ня в 14 ра­зів. Ін­дія — зро­ста­н­ня в 5,9 ра­зу. Іран і Сло­вач­чи­на — зро­ста­н­ня в 5,5 ра­зу. Та­ї­ланд — зро­ста­н­ня в 4,8 ра­зу. Ін­до­не­зія — зро­ста­н­ня в 4,1 ра­зу. Ту­реч­чи­на — зро­ста­н­ня в 3,9 ра­зу. Че­хія — зро­ста­н­ня 3,1 ра­зу. (Вра­хо­ву­ва­ли­ся ви­ро­бни­цтва, що досягли рів­ня біль­ше міль­йо­на 2017 ро­ку)

Укра­ї­на ви­ро­би­ла 0,32% від рів­ня 2000 ро­ку.

По­трі­бно бу­ти ду­же на­їв­ним, щоб вва­жа­ти, що ці дер­жа­ви ста­ли лі­де­ра­ми в най­ва­жли­ві­шій га­лу­зі про­сто вна­слі­док осо­бли­вих зді­бно­стей мі­сце­вих під­при­єм­ців. Ве­ли­че­зний ек­спорт ав­то­мо­бі­лів скла­дає осно­ву про­ми­сло­во­сті та на­у­ко­во­те­хні­чно­го про­гре­су, за­без­пе­чує ве­ли­че­зну кіль­кість ро­бо­чих місць і ста­біль­не над­хо­дже­н­ня ва­лю­ти до кра­ї­ни. Це за­свід­чує над­зви­чай­ну за­ці­кав­ле­ність дер­жав у сві­то­во­му лі­дер­стві на­ціо­наль­ної ав­то­про­ми­сло­во­сті, і це зав­да­н­ня та стра­те­гі­чна ме­та уря­ду, а не при­ва­тний ін­те­рес під­при­єм­ців. Япон­ським кон­цер­нам бай­ду­же, де роз­мі­сти­ти ви­ро­бни­цтво на­сту­пної мо­де­лі — в Ту­реч­чи­ні чи Укра­ї­ні, для них го­лов­не, де отри­ма­ти ве­ли­кий при­бу­ток, і зав­да­н­ня уря­ду Укра­ї­ни — ство­ри­ти умо­ви, за яких при­ва­бли­ві­ше роз­мі­щу­ва­ти ви­ро­бни­цтво в Укра­ї­ні, ніж в будь-яко­му ін­шо­му ку­то­чку пла­не­ти. Але на сьо­го­дні ли­ше Ту­реч­чи­на це ро­зу­міє і ро­бить усе для за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів. І успі­шно.

Укра­ї­ні на­ле­жить бра­ти при­клад не з тих успі­шних кра­їн, які дав­но ста­ли успі­шни­ми і за­ли­ша­ю­ться та­ки­ми, а які про­би­ва­ю­ться з тре­тьо­го світу в пер­ший, та­кі як Ки­тай, Ін­дія, Ту­реч­чи­на, Та­ї­ланд, Іран та ін.

Мо­жли­во, ко­ру­пція — при­чи­на та­ко­го па­ді­н­ня ви­ро­бни­цтва? Укра­ї­на, Росія та Ме­кси­ка в рей­тин­гу сприйня­т­тя ко­ру­пції за 2017 рік по­сі­да­ють 134-те, 135-те і 136-те мі­сця, від­по­від­но, а ось у рей­тин­гу кра­їн-ви­ро­бни­ків ав­то 47-ме, 15-те і 7-ме, від­по­від­но. Та­кож аб­со­лю­тний чем­піон за об­ся­гом і тем­пом зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва ав­то­мо­бі­лів Ки­тай по­сі­дає 79-те мі­сце. Ко­ру­пція, ймо­вір­но, за­ва­жає зро­стан­ню ви­ро­бни­цтва, але в Ки­таї та Ме­кси­ці є чин­ни­ки, які впли­ва­ють біль­шою мі­рою, ніж ко­ру­пція і ду­же по­зи­тив­но. Іран, 131-те мі­сце в рей­тин­гу сприйня­т­тя ко­ру­пції, по­ка­зує ве­ли­че­зний темп зро­ста­н­ня ав­то­ви­ро­бни­цтва: у 5,5 ра­зу 2017 ро­ку в по­рів­нян­ні з 2000-им. Мо­жли­во, сан­кції США спри­я­ють?

Ті, що ра­ді­ють з при­во­ду зу­пин­ки За­по­різь­ко­го ав­то­за­во­ду, не ро­зу­мі­ють, що не бу­ває ви­со­ко­ро­з­ви­не­ної кра­ї­ни без ав­то­про­ми­сло­во­сті. «Ла­нос» — за­ста­рі­ла мо­дель, що дав­но від­слу­жи­ла свій вік, яку по­трі­бно бу­ло за­мі­ни­ти но­вою мо­де­л­лю че­рез де­сять ро­ків ви­пу­ску, тоб­то 2008 ро­ку, але ве­ли­че­зна ду­рість — ра­ді­ти при­пи­нен­ню ро­бо­ти за­во­ду та­ко­го мас­шта­бу, не став­ля­чи пи­та­н­ня, що бу­де да­лі із за­во­дом і не ви­став­ля­ю­чи ви­мо­ги мо­дер­ні­за­ції та ви­хо­ду на но­вий рі­вень яко­сті про­ду­кції з під­ви­ще­н­ням об­ся­гу ви­ро­бни­цтва. Якщо умо­ви для ро­бо­ти в кра­ї­ні чу­до­ві, а в зу­пин­ці за­во­ду ви­нен не­до­лу­гий ме­не­джмент під­при­єм­ства, то чо­му сві­то­ві гі­ган­ти не бу­ду­ють за­во­ди в Укра­ї­ні та не отри­му­ють фан­том­ні су­ми гро­шей? Мо­же, все-та­ки, еко­но­мі­чні умо­ви ро­блять ін­ве­сти­ції ви­гі­дні­ши­ми в сіль­ське го­спо­дар­ство, а в ав­то­про­ми­сло­вість не­до­ста­тньо при­ва­бли­ви­ми? Чо­му є ін­ве­сто­ри, які ку­пу­ють і ство­рю­ють сіль­госп­під­при­єм­ства, а в ав­то­про­ми­сло­во­сті їх не­має?

Від­по­віді ві­до­мі. До­сить при­слу­ха­ти­ся до ві­тчи­зня­них під­при­єм­ців, а не до їхніх іно­зем­них кон­ку­рен­тів. На­ле­жить ви­вча­ти та ре­а­лі­зу­ва­ти пра­кти­чні при­кла­ди Ки­таю, Ін­дії, Ту­реч­чи­ни всу­пе­реч всім аб­стра­ктним іде­о­ло­гі­ям.

У су­спіль­стві па­нує упо­ко­рю­ва­н­ня і зго­да з тим, що Украв­то­пром «здох», що транс­лю­є­ться ро­зум­ни­ми, ду­же ша­но­ва­ни­ми лю­дьми, а та­кож дер­жав­ни­ми ді­я­ча­ми. Про­те, го­лов­не, не­має жо­дної ба­га­тої кра­ї­ни, яка не ма­ла б кон­ку­рен­тно­го ав­то­про­му, якщо кра­ї­на не до­бу­ває на­фту, а те­ри­то­рія і на­се­ле­н­ня не мен­ше Укра­ї­ни. То­му, по­го­ди­ти­ся з тим, що Укра­ї­на не зда­тна ви­ро­бля­ти хо­ро­ші ав­то­мо­бі­лі, ав­то­ма­ти­чно озна­чає за­крі­пле­н­ня ста­ту­су кра­ї­ни тре­тьо­го світу та за­кри­т­тя две­рей до клу­бу роз­ви­не­них кра­їн. Кра­ї­ни пер­шо­го світу умі­ють ви­ро­бля­ти ав­то­мо­бі­лі.

Ча­сто мо­жна по­чу­ти, що за­сто­со­ву­ва­ли­ся дра­ко­нів­ські ми­та на ім­порт ав­то­мо­бі­лів і ве­ли­че­зні суб­си­дії ав­то­ви­ро­бни­кам. Мо­жли­во. Про­те, з чим по­рів­ню­є­ться? Чи вар­то по­рів­ню­ва­ти з кра­ї­на­ми які дав­но ста­ли лі­де­ра­ми про­ми­сло­во­сті і їхня ме­та — збе­ре­же­н­ня по­зи­ції, а не до­ся­гне­н­ня кар­ди­наль­но ін­шо­го рів­ня еко­но­мі­ки? Ви­ще пе­ре­ра­хо­ва­ні кра­ї­ни, ось на­справ­ді на ко­го вар­то орі­єн­ту­ва­ти­ся! І по­рів­ня­но з Ки­та­єм, Ін­ді­єю, Ту­реч­чи­ною, Та­ї­лан­дом — у нас ні­кчем­ні ми­та на ім­порт ав­то­мо­бі­лів.

«На­ції, які ли­ше спо­жи­ва­ють і ні­чо­го не ви­ро­бля­ють, спо­ча­тку втра­тять свою гі­дність, по­тім во­лю і в ре­зуль­та­ті своє май­бу­тнє...» — ка­зав Му­ста­фа Ке­маль Ата­тюрк.

Укра­їн­ці жи­ти­муть у ба­га­тій кра­ї­ні, якщо укра­їн­ський ви­ро­бник бу­де ві­до­мий у всьо­му сві­ті та не ма­ти­ме кон­ку­рен­ції, якщо укра­їн­ський про­дукт бу­дуть зна­ти в ко­жній кра­ї­ні, якщо ко­жен пра­гну­ти­ме отри­ма­ти то­вар укра­їн­сько­го брен­ду, якщо укра­їн­ські ком­па­нії бу­дуть за­во­йо­ву­ва­ти іно­зем­ні рин­ки та ску­по­ву­ва­ти іно­зем­ні ком­па­нії. А від ілю­зій, що мо­жна про­да­ва­ти пше­ни­цю та їзди­ти ма­со­во на про­сто­му, на­ро­дно­му фоль­ксва­ге­ні, про­да­ва­ти ку­ку­ру­дзу та їзди­ти на то­йо­ті, екс­пор­ту­ва­ти на­пів­фа­бри­ка­ти із за­лі­за і ма­со­во ко­ри­сту­ва­ти­ся пе­ре­до­вою еле­ктро­те­хні­кою, по­трі­бно по­збав­ля­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.