По­над 71 ти­ся­чу па­са­жи­рів

Пе­ре­віз Boryspil Express за час сво­єї ро­бо­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Kyiv Boryspil Express здій­снив по­над 2 ти­ся­чі по­їздок та вже пе­ре­віз 71 225 па­са­жи­рів. На­ра­зі но­вий по­їзд ви­ко­нує гра­фік на 96,6%, що є ви­со­ким по­ка­зни­ком по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чни­ми сві­то­ви­ми пра­кти­ка­ми. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва прав­лі­н­ня АТ « Укр­за­лі­зни­ця » Єв­ген КРАВЦОВ, пе­ре­дає www.uz.gov.ua.

«Бо­ри­спіль­ський екс­прес пра­цює ста­біль­но та що­ден­но пе­ре­во­зить пів­то­ри-дві ти­ся­чі па­са­жи­рів. За та­кої за­тре­бу­ва­но­сті но­во­го мар­шру­ту роз­ра­хо­ву­є­мо пе­ре­вез­ти до міль­йо­на па­са­жи­рів за рік. Впев­не­ний, що з роз­ви­тком авіа­спо­лу­че­н­ня та по­лі­пше­н­ням до­бро­бу­ту гро­ма­дян цей по­ка­зник зро­ста­ти­ме», — за­зна­чив він.

За­лі­зни­чне спо­лу­че­н­ня між Ки­є­вом та Мі­жна­ро­дним ае­ро­пор­том «Бо­ри­спіль» Укр­за­лі­зни­ця від­кри­ла 30 ли­сто­па­да 2018 ро­ку. На­ра­зі екс­прес фун­кціо­нує в ре­жи­мі 24/7 та що­до­би здій­снює 27 рей­сів. Із гра­фі­ком кур­су­ва­н­ня по­їзда мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті Укр­за­лі­зни­ці.

Кви­тки на екс­прес мо­жна при­дба­ти в кі­о­сках са­мо­об­слу­го­ву­ва­н­ня, які роз­мі­ще­ні на кон­кор­сі над 14-ю ко­лі­єю на вок­за­лі в Ки­є­ві. Для при­дба­н­ня кви­тка за го­тів­ко­вий роз­ра­ху­нок ор­га­ні­зо­ва­ні дві спе­ці­аль­ні ка­си на Цен­траль­но­му та Пів­ден­но­му вок­за­лах. Ва­е­ро­пор­ту « Бо­ри­спіль » кви­тки мо­жна при­дба­ти в ка­сах і тер­мі­на­лах, що роз­та­шо­ва­ні на вхо­ді до за­лі­зни­чної пла­тфор­ми. На стан­ції « Дар­ни­ця » кви­тки мо­жна при­дба­ти в ка­сі № 2. Вар­тість кви­тка — 80 грн.

Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що 2019 ро­ку «Укр­за­лі­зни­ця» здій­снить ре­кон­стру­кцію транс­порт­но-пе­ре­са­до­чно­го ву­зла Ви­ду­би­чі для обла­шту­ва­н­ня на ній зу­пин­ки швид­кі­сно­го по­їзда Kyiv Boryspil Express.

ФОТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.