Дми­тро КУЛЕБА,

ві­це­прем’єр­мі­ністр Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської і єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (eurointegr­ation.com.ua)

“На­сам­пе­ред вар­то ви­зна­ти — уго­да (про асо­ці­а­цію з Єв­ро­со­ю­зом. — Ред.) узго­джу­ва­ла­ся в одній ре­аль­но­сті, а те­пер існує в ін­шій. Про­те ми сві­до­мо не ви­ко­ри­сто­ву­є­мо тер­мін «пе­ре­гляд уго­ди» — ми го­во­ри­мо про те, що уго­ду тре­ба при­ве­сти у від­по­від­ність до ре­аль­но­сті. Пе­ре­гляд — це ду­же ре­во­лю­цій­на річ. Це пов­ний роз­бір уго­ди та пе­ре­збір з ну­ля. А це не­се чи­ма­лі ри­зи­ки. То­му ми під­хо­ди­мо до­сить обе­ре­жно, го­во­ря­чи ли­ше про мо­дер­ні­за­цію. Це бу­де справ­ді ре­во­лю­цій­на шту­ка, там бу­де й за­хист пер­со­наль­них да­них, і бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю, і ми­тні пи­та­н­ня ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.