Хенн ПИЛЛУААС,

спі­кер пар­ла­мен­ту Есто­нії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (https://www.radiosvobo­da.org)

“На жаль, зму­ше­ний ви­зна­ти, що по­зи­ції по­лі­ти­ків у Єв­ро­пі і за­га­лом у сві­ті весь час змі­ню­ю­ться — ба­га­то по­лі­ти­ків і ке­рів­ни­ків дер­жав ка­жуть, що по­трі­бен діа­лог із Ро­сі­єю, що ми ма­є­мо з ни­ми все обго­во­рю­ва­ти. Але во­ни за­бу­ва­ють, хто ви­нен у всій цій си­ту­а­ції, во­ни за­бу­ва­ють, із чо­го це все по­ча­лось. Во­ни за­бу­ва­ють, що дис­ку­сія з Ро­сі­єю ве­де­ться весь час, про­сто всі ці ди­ску­сії з Ро­сі­єю не при­во­дять до жо­дних ре­зуль­та­тів. Єди­на мо­ва, яку Ро­сія ро­зу­міє, — це твер­да, впев­не­на мо­ва, яка не до­пу­скає жо­дних ком­про­мі­сів ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.