Ва­дим ПРИСТАЙКО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ві­це-прем’єр-мі­ністр з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни:

Вза­є­мо­су­мі­сність між Укра­ї­ною та НАТО зро­стає, як і рі­вень до­ві­ри. Яскра­вий до­каз —сер­ти­фі­ка­ція укра­їн­сько­го спе­цпі­дроз­ді­лу для уча­сті в опе­ра­ці­ях Сил швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня НАТО. І це ли­ше по­ча­ток. Укра­ї­на є на­дій­ним пар­тне­ром альян­су у бо­роть­бі за мир та без­пе­ку

Twitter

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.