Сві­то­ві рин­ки на­фти і га­зу: ри­зи­ки і мо­жли­во­сті для Укра­ї­ни

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

шнур­ки для взу­т­тя. І хо­ча сьо­го­дні Укра­ї­на не мі­няє ро­сій­сько­го ди­зель­но­го па­ли­ва на тру­би, а турк­ме­ни­стан­сько­го га­зу — на но­во­рі­чні ялин­ки (як це бу­ло на по­ча­тку 2000-х), тіль­ки в 2013–2017 рр. і ли­ше на вве­зе­н­ня ву­гле­во­днів во­на ви­тра­ти­ла 67 млрд дол.

Астро­но­мі­чний по­ря­док ці­єї ве­ли­чи­ни, по­мно­же­ний на скла­дність па­лив­них рин­ків і за­плу­та­ний ха­ра­ктер їхньо­го вза­є­мозв’яз­ку, при­звів до по­яви чи­слен­них мі­фів, дбай­ли­во ство­рю­ва­них і під­три­му­ва­них ві­тчи­зня­ни­ми бі­зне­сме­на­ми та по­лі­ти­ка­ми. До­да­тко­вим сти­му­лом для пе­ре­кру­чень є той факт, що ле­во­ву час­тку ко­штів від екс­пор­ту ву­гле­во­днів пря­мо або опо­се­ред­ко­ва­но (че­рез бі­ло­ру­ських і поль­ських ви­ро­бни­ків на­фто­про­ду­ктів) одер­жує Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція. То­му май­же не­с­про­стов­ни­ми ста­ли те­зи про те, що на то­вар­них бір­жах тор­гу­ють на­фтою, ву­гле­во­дні в сві­ті до­рож­ча­ють, оскіль­ки ско­ро­чу­є­ться їхній ви­до­бу­ток, ці­ни на газ в Укра­ї­ні ви­зна­ча­ю­ться на­фто­ви­ми ко­ти­ру­ва­н­ня­ми, вар­тість на­фто­про­ду­ктів мо­жна змен­ши­ти вдві­чі, а аль­тер­на­ти­ви ці­но­во­му «ім­порт­но­му па­ри­те­ту» не існує.

Ці опо­від­ки пи­шно роз­кві­та­ють на бла­го­да­тно­му ´рун­ті не­ба­жа­н­ня зне­ві­ре­них у май­бу­тньо­му укра­їн­ців роз­би­ра­ти­ся в скла­дних для ро­зу­мі­н­ня пи­та­н­нях. І якщо ра­ні­ше в пу­блі­чних де­ба­тах існу­ва­ла ме­жа, і га­лу­зе­вих екс­пер­тів кри­ти­ку­ва­ли ли­ше їхні ко­ле­ги, то сьо­го­дні не­ві­гла­ство не за­ва­жає спів­ро­змов­ни­кам спе­ре­ча­ти­ся так, ні­би во­ни є вче­ни­ми-до­слі­дни­ка­ми. І на­ма­га­н­ня фа­хів­ців до­ве­сти свою пра­во­ту на­ра­жа­є­ться на глу­зли­ві ви­мо­ги на­ве­сти біль­ше «до­ка­зів», хо­ча опо­нент не зав­жди ро­зу­міє, як во­ни ма­ють ви­гля­да­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.