Ми­тни­ця очи­ма укра­їн­сько­го бі­зне­су: по­трі­бні змі­ни

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

З по­ча­тку 2016 ро­ку в Укра­ї­ні то­ча­ться пал­кі дис­ку­сії, якою бу­ти ми­тни­ці: чи це має бу­ти окре­ма стру­кту­ра в ме­ре­жі цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди або ж ефе­ктив­ні­ше, щоб ми­тни­ця за­ли­ша­ла­ся ча­сти­ною Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби (ДФС).

Мін­фін під­го­ту­вав кон­це­пцію ре­фор­ми, яка вклю­ча­ла кар­ди­наль­ну змі­ни си­сте­ми управ­лі­н­ня ми­тни­ми ор­га­на­ми, зокре­ма, в пла­нах бу­ло ство­ри­ти Мі­жре­гіо­наль­ну ми­тни­цю та Го­лов­не між­ре­гіо­наль­не управ­лі­н­ня ДФС, а обла­сні та енер­ге­ти­чну ми­тни­цю — при­єд­на­ти до Мі­жре­гіо­наль­ної ми­тни­ці. Однак у сі­чні 2018 ро­ку уряд ска­су­вав по­ста­но­ви від 29 бе­ре­зня та 19 ли­пня 2017 ро­ку про ре­фор­му­ва­н­ня ми­тних і по­да­тко­вих ор­га­нів. Пи­та­н­ня, якою бу­ти ми­тни­ці, за­ли­ша­є­ться від­кри­тим. За­зна­чи­мо, що від­по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС Укра­ї­на взя­ла на се­бе зо­бов’яза­н­ня що­до ми­тних про­це­дур. Так, із 1943 пун­ктів за­твер­дже­но­го Ка­бі­не­том мі­ні­стрів Пла­ну за­хо­дів із ви­ко­на­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом 136 пун­ктів сто­су­ю­ться те­ма­ти­ки спро­ще­н­ня про­це­дур між­на­ро­дної тор­гів­лі та ре­фор­ми ми­тни­ці.

Як і в будь-якій по­лі­ти­ці, в пи­та­н­нях фун­кціо­ну­ва­н­ня ми­тни­ці ва­жли­вим є зво­ро­тний зв’язок із бі­зне­сом. Осо­бли­ву акту­аль­ність оцін­ка ро­бо­ти ми­тни­ці з бо­ку бі­зне­су має з огля­ду на те, що во­на є ва­го­мим фа­кто­ром фор­му­ва­н­ня до­ві­ри між бі­зне­сом і вла­дою. Від­по­від­но до одно­го з на­ших по­пе­ре­дніх до­слі­джень, на фор­му­ва­н­ня до­ві­ри бі­зне­су до дер­жа­ви, окрім ін­шо­го, впли­ває до­свід, що йо­го під­при­є­мець на­був у ре­зуль­та­ті кон­та­кту з пред­став­ни­ка­ми тих чи ін­ших ор­га­нів вла­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.