По­лі­граф: бо­роть­ба за впли­ви у ДБР

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Кон­кур­сні ко­мі­сії, що ни­ні від­би­ра­ють близь­ко се­ми­сот спів­ро­бі­тни­ків для Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань, стар­ту­ва­ли з про­ве­де­н­ням пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня. Цей про­цес іще на­зи­ва­ють зви­чним для пе­ре­сі­чно­го укра­їн­ця сло­вом «по­лі­граф».

На пер­ший погляд, що мо­же бу­ти ці­ка­во­го в ти­по­во­му про­ве­ден­ні пе­ре­вір­ки на до­бро­че­сність на­мі­рів та окре­мі біо­гра­фі­чні да­них че­рез спе­ци­фі­чний апа­рат із при­крі­пле­ни­ми до ті­ла да­ва­ча­ми. Але не все так про­сто, якщо ро­зу­мі­ти, яку са­ме ін­фор­ма­цію мо­жна отри­ма­ти, вправ­но ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи цей ме­ха­нізм. Крім то­го, ці­ка­вий сце­на­рій роз­гор­нув­ся під час обра­н­ня екс­пер­тів-по­лі­гра­фо­ло­гів, які ма­ли би про­зо­ро і про­фе­сій­но про­те­сту­ва­ти кан­ди­да­тів на по­са­ди в ДБР.

Спер­шу від­чай­ду­шна бо­роть­ба за пра­во пе­ре­ві­ря­ти кан­ди­да­тів на по­лі­гра­фі зав’яза­ла­ся між дво­ма гру­па­ми впли­ву. Лі­нія роз­ме­жу­ва­н­ня про­слід­ко­ву­ва­ла­ся між ди­ре­кто­ром ДБР Ро­ма­ном Тру­бою і дво­ма йо­го за­сту­пни­ка­ми, які во­дно­час вхо­дять до кон­кур­сної ко­мі­сії №1, що від­би­рає пер­со­нал тіль­ки для цен­траль­но­го апа­ра­ту бю­ро. Як ста­ло зро­зумі­ло у про­це­сі, очіль­ник но­во­ство­ре­но­го ор­га­ну пра­во­по­ряд­ку не зов­сім по­ді­ляв дум­ку, що по­лі­гра­фо­ло­ги по­вин­ні від­по­від­а­ти пев­ним кри­те­рі­ям, що вста­нов­ле­ні для всіх ін­ших пра­во­охо­рон­ців. Від­так ото­че­н­ня Ро­ма­на Тру­би всі­ля­ко на­ма­га­ло­ся про­су­ну­ти свій сце­на­рій пе­ре­ві­рок, який, зре­штою, дав би по­трі­бні їм ре­зуль­та­ти.

Один ви­па­док на­о­чно про­де­мон­стру­вав, як ви­ще­зга­да­ну сю­же­тну лі­нію спро­бу­ва­ли ре­а­лі­зу­ва­ти че­рез «сво­їх» по­лі­гра­фо­ло­гів. У ку­лу­а­рах не­о­дно­ра­зо­во зву­ча­ло ім’я Іго­ря Усі­ко­ва, який до­не­дав­на був екс­клю­зив­ним пар­тне­ром ро­сій­сько­го ви­ро­бни­ка по­лі­гра­фів «Епос». Са­ме йо­го на­зи­ва­ли по­тен­цій­ним ке­рів­ни­ком гру­пи про­фе­сіо­на­лів, що здій­снять пе­ре­вір­ку кан­ди­да­тів по всіх трьох ко­мі­сі­ях — зов­ні­шній (оби­рає ке­рів­ни­цтво се­ре­дньої лан­ки) і двох вну­трі­шніх (оби­ра­ють спів­ро­бі­тни­ків для цен­траль­но­го апа­ра­ту і для те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь).

До сло­ва, на сай­ті Укра­їн­сько­го бю­ро пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чних до­слі­джень і без­пе­ки й до­сі мо­жна знай­ти свід­че­н­ня одно­зна­чної пов’яза­но­сті Усі­ко­ва з ро­сій­ськи­ми пар­тне­ра­ми. По-пер­ше, він про­хо­див спе­ці­аль­не на­вча­н­ня у шко­лі зга­да­ної мо­сков­ської ком­па­нії «Епос». По-дру­ге, пе­ре­бу­вав на ко­ро­тко­стро­ко­вих кур­сах під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції Мо­сков­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Шо­ло­хо­ва. По­тре­тє, як за­зна­чи­ли на­ші дже­ре­ла, пов­но­цін­но не во­ло­діє укра­їн­ською мо­вою для від­по­від­но­го те­сту­ва­н­ня на дер­жав­ні по­са­ди. За­ра­ди ло­бі­ю­ва­н­ня по­тен­цій­но­го пе­ре­мож­ця на­віть хо­ті­ли змі­ни­ти ДСТУ, чо­го, зре­штою, не вда­ло­ся.

Ба біль­ше, всі екс­пер­ти за­зна­ча­ють ключову річ — сфе­ру пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чних до­слі­джень зав­жди кон­тро­лю­ють про­філь­ні спец­слу­жби кра­їн, де ви­ро­бля­ють від­по­від­ні апа­ра­ти. А те­пер уяві­мо, що лю­ди­на не один рік ім­пор­ту­ва­ла з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції по­лі­гра­фи «Епос». Хто са­ме в РФ «ку­ру­вав» цей на­пря­мок? Від­по­відь оче­ви­дна — Фе­де­раль­на слу­жба без­пе­ки. Ри­зи­ки більш ніж оче­ви­дні. І то­му кон­кур­сна ко­мі­сія, яка від­би­рає пер­со­нал для цен­траль­но­го апа­ра­ту, на­да­ла пе­ре­ва­гу очіль­ни­ці На­у­ко­во-на­вчаль­но­го цен­тру Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції по­лі­гра­фо­ло­гів до­ктор­ці на­ук Те­тя­ні Мо­ро­зо­вій. За­пи­тань до ді­яль­но­сті її гру­пи по­лі­гра­фо­ло­гів на­ра­зі не­має. До­слі­дже­н­ня про­во­дя­ться вча­сно і до­сить ´рун­тов­но, що зна­чно спро­щує ро­бо­ту ко­мі­сії. До ре­чі, зов­ні­шня ко­мі­сія та­кож за­дра­фту­ва­ла Мо­ро­зо­ву. Про­те тут існує один яскра­во ви­ра­же­ний ри­зик, що ні­як не пов’яза­ний з ро­бо­тою зга­да­ної екс­пер­тки і на­бра­них по­лі­гра­фо­ло­гів. Ма­є­мо ро­зу­мі­ти, що ва­жли­вим є не тіль­ки не­за­ле­жне пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чне до­слі­дже­н­ня, а й ре­а­кція кон­кур­сної ко­мі­сії на висновки від­по­від­них екс­пер­тів.

Я ви­пад­ко­во до­від­ав­ся про ре­зуль­та­ти пе­ре­вір­ки одно­го з кан­ди­да­тів для зов­ні­шньої ко­мі­сії. Так, у ньо­го бу­ло по­мі­че­но яв­ну ре­а­кцію на за­пи­та­н­ня що­до вжи­ва­н­ня нар­ко­ти­ків. Да­ле­ко не факт, що ін­ші за­пля­мо­ва­ні кан­ди­да­ти — Олег Ва­лен­дюк, Сер­гій Кар­пу­шин, Єв­ге­ній Аблов, Ро­сти­слав Кри­кли­вий, Юрій Ко­роб­ко та ін­ші — «чи­сто» про­йшли пе­ре­вір­ку на по­лі­гра­фі. То­му ва­жли­во сте­жи­ти за спів­бе­сі­да­ми цих осіб, осо­бли­во в кон­текс­ті то­го, чи зва­жа­ти­муть чле­ни ко­мі­сії на висновки екс­пер­тів.

Про­те апо­ге­єм си­ту­а­ції під час на­ма­га­н­ня взя­ти під кон­троль про­ве­де­н­ня по­лі­гра­фу ста­ли на­сту­пні по­дії. Ди­ре­ктор ДБР на­ма­гав­ся вне­сти змі­ни до По­ста­но­ви Ка­бмі­ну від 20.12.2017 ро­ку «Про за­твер­дже­н­ня Ти­по­во­го по­ряд­ку про­ве­де­н­ня від­кри­то­го кон­кур­су для при­зна­че­н­ня на по­са­ди у Дер­жав­но­му бю­ро роз­слі­ду­вань», змі­нив­ши по­ря­док ета­пів, де по­лі­граф має бу­ти про­ве­де­но вже пі­сля спів­бе­сід. Та­ка ло­гі­ка на­да­ва­ла Ро­ма­ну Тру­бі без­по­се­ре­дньо впливати на обра­н­ня ло­яль­них кан­ди­да­тів, адже пі­сля спів­бе­сід кон­кур­сна ко­мі­сія вже фа­кти­чно не ма­ла б впли­ву на подаль­ший хід кон­кур­су. І це та­ки вда­ло­ся ре­а­лі­зу­ва­ти 26 черв­ня, про­те кон­кур­сна ко­мі­сія №1 на сво­є­му за­сі­дан­ні за день до від­по­від­но­го рі­ше­н­ня про­то­коль­но ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про по­ча­ток про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки на по­лі­гра­фі. Від­по­від­но­го про­то­ко­лу не пу­блі­ку­ва­ли впро­довж ці­ло­го дня. По­над те, Ро­ман Тру­ба че­рез сво­їх пред­став­ни­ків на­ма­гав­ся вмо­ви­ти чле­нів ко­мі­сії пе­ре­го­ло­су­ва­ти за рі­ше­н­ня, яке бу­ло ухва­ле­но 25 черв­ня. Ці­ка­во, що на офі­цій­но­му пор­та­лі Ка­бмі­ну роз­мі­ще­но про­то­кол, да­то­ва­ний 26 черв­ня, хо­ча за­сі­да­н­ня від­бу­ва­ло­ся днем ра­ні­ше.

У кін­це­во­му ра­хун­ку, ли­ше осо­би­сті смс-по­ві­дом­ле­н­ня Ро­ма­но­ві Тру­бі під ніч 27 черв­ня зру­ши­ли си­ту­а­цію з мер­твої то­чки, і про­то­кол з’явив­ся на сто­рін­ці ДБР пор­та­лу Ка­бмі­ну. Як на­слі­док, для кон­кур­сної ко­мі­сії №1 рі­ше­н­ня Ка­бмі­ну не ста­ло обов’яз­ко­вим, і пе­ре­вір­ка на по­лі­гра­фі стар­ту­ва­ла від­ра­зу пі­сля про­ве­де­н­ня те­сту­вань на зна­н­ня за­ко­но­дав­ства і пра­кти­чних зав­дань. Як про­во­ди­ться пе­ре­вір­ка на по­лі­гра­фі? Пе­ред про­ве­де­н­ням пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня ко­жен кан­ди­дат під­пи­сує до­бро­віль­ну зго­ду на це. Від­мо­ва від ці­єї про­це­ду­ри не мо­же тра­кту­ва­тись як при­хо­ву­ва­н­ня ін­фор­ма­ції чи при­зве­сти до обме­же­н­ня прав, сво­бод і за­кон­них ін­те­ре­сів. Кан­ди­дат пе­ред про­ве­де­н­ням пе­ре­вір­ки по­пе­ре­дньо озна­йом­лю­є­ться з те­ма­ми, за яки­ми йо­го те­сту­ва­ти­муть. Він має пра­во від­мо­ви­ти­ся від про­ве­де­н­ня до­слі­дже­н­ня на будь-яко­му ета­пі. За ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня скла­да­ють від­по­від­ну до­від­ку і пе­ре­да­ють її кон­кур­сній ко­мі­сії.

Однак ін­фор­ма­ція, отри­ма­на під час пе­ре­вір­ки за до­по­мо­гою по­лі­гра­фа, не мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на як до­каз, не спри­чи­няє пра­во­вих на­слід­ків, не мо­же бу­ти під­ста­вою для ухва­ле­н­ня бу­дья­ких ка­дро­вих рі­шень сто­сов­но кан­ди­да­та, а по­тре­бує до­да­тко­вої пе­ре­вір­ки і по­шу­ку до­ка­зів в уста­нов­ле­но­му чин­ним за­ко­но­дав­ством по­ряд­ку.

При цьо­му кан­ди­дат зо­бов’язу­є­ться не пе­ре­бу­ва­ти пе­ред пе­ре­вір­кою в го­стро­му пе­рі­о­ді со­ма­ти­чних за­хво­рю­вань, не ма­ти го­стро­го бо­льо­во­го син­дро­му, не ма­ти ін­то­кси­ка­ції ор­га­ні­зму, не ма­ти за­хво­рю­вань з яв­но ви­ра­же­ною сер­це­во-су­дин­ною чи ди­халь­ною не­до­ста­тні­стю то­що. Са­мо со­бою, кан­ди­дат дає зго­ду на опра­цю­ва­н­ня пер­со­наль­них да­них, а та­кож своє рі­ше­н­ня ухва­лює до­бро­віль­но, без при­му­су, ти­ску чи ін­ших не­за­кон­них за­со­бів впли­ву з бо­ку сто­рон­ніх осіб.

Як уже зга­ду­ва­ло­ся, за ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня скла­да­є­ться від­по­від­на до­від­ка, де по­лі­гра­фо­лог фі­ксує ре­зуль­та­ти те­сту­ва­н­ня від­ра­зу за кіль­ко­ма на­пря­ма­ми. Як-от: вчи­не­н­ня кан­ди­да­том про­ти­прав­них дій та від­кри­т­тя що­до ньо­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, пе­ре­бу­ва­н­ня в аген­тур­но­му зв’яз­ку зі спец­слу­жба­ми ін­ших дер­жав, участь у ді­яль­но­сті за­бо­ро­не­них за­ко­ном або су­дом гро­мад­ських об’єд­нань, член­ство в по­лі­ти­чних пар­ті­ях, участь у ство­рен­ні або ді­яль­но­сті та­ких пар­тій, на­яв­ність гро­ма­дян­ства ін­шої кра­ї­ни, роз­го­ло­ше­н­ня кон­фі­ден­цій­ної, та­єм­ної ін­фор­ма­ції або да­них з обме­же­ним до­сту­пом, при­хо­ва­ні мо­ти­ви ро­бо­ти в Дер­жав­но­му бю­ро роз­слі­ду­вань, а та­кож зло­вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лем або нар­ко­ти­ка­ми.

Сво­єю чер­гою, спе­ці­а­ліст-по­лі­гра­фо­лог у ви­снов­ку де­та­лі­зує всі ре­а­кції ор­га­ні­зму кан­ди­да­та на за­пи­та­н­ня, що став­ля­ться у про­це­сі до­слі­дже­н­ня. Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми, з яки­ми вже озна­йо­ми­ли­ся чле­ни кон­кур­сної ко­мі­сії, де­які кан­ди­да­ти вжи­ва­ли нар­ко­ти­чні ре­чо­ви­ни (за­зви­чай ма­ри­ху­а­ну і не ба­га­то­ра­зо­во), біль­шість ке­ру­ва­ла транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми у ста­ні ал­ко­голь­но­го сп’яні­н­ня, в окре­мих ви­пад­ках за­фі­ксо­ва­но стій­кі ре­а­кції на зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем або отри­ма­н­ням «лі­вих» за­ро­бі­тків. Усе це до­да­тко­во пе­ре­ві­ря­ти­муть під час спів­бе­сід.

Те­пер стає зро­зумі­ло, чо­му в пев­них осіб бу­ло на­по­ле­гли­ве ба­жа­н­ня ре­а­лі­зу­ва­ти зре­жи­со­ва­ний сце­на­рій за­ве­де­н­ня «сво­їх» по­лі­гра­фо­ло­гів. Це вже не ка­жу­чи про стій­кий про­ро­сій­ський «дух», яким тхне від тих екс­пер­тів. Але в ра­зі про­ве­де­н­ня до­слі­дже­н­ня не­за­ле­жни­ми екс­пер­та­ми кон­кур­сна ко­мі­сія в ре­зуль­та­ті отри­має пов­но­цін­ну кар­ти­ну про кан­ди­да­тів. Адже осо­бли­во во­но до­по­ма­гає з ти­ми кан­ди­да­та­ми на по­са­ди в ДБР, які ці­ле­спря­мо­ва­но на­ма­га­ю­ться при­хо­ва­ти ін­фор­ма­цію, що то­чно впли­не на рі­ше­н­ня ко­мі­сії що­до їх обра­н­ня. Пе­ре­вір­ку на по­лі­гра­фі про­ве­де­но. Що да­лі? Па­ра­лель­но з пе­ре­вір­кою на по­лі­гра­фі від­бу­ва­ю­ться спів­бе­сі­ди. Зов­ні­шня ко­мі­сія вже про­ве­ла свою ча­сти­ну пе­ре­вір­ки на по­лі­гра­фі, оскіль­ки во­на від­би­рає ке­рів­ни­цтво се­ре­дньої лан­ки (це 27 по­сад).

Кон­кур­сна ко­мі­сія для цен­траль­но­го апа­ра­ту скон­стру­ю­ва­ла своє­рі­дну дра­бин­ку: пер­ший день — по­лі­граф, дру­гий — спів­бе­сі­ди за­для при­швид­ше­н­ня про­це­су від­бо­ру слід­чих та адмі­ні­стра­тив­но­го пер­со­на­лу. Кри­те­рії, за яки­ми оці­ню­ю­ться кан­ди­да­ти на спів­бе­сі­ді: про­фе­сій­ні яко­сті, стре­со­стій­кість, до­бро­че­сність (вклю­ча­ю­чи да­ні з е-де­кла­ра­ції та про від­по­від­ність сти­лю жи­т­тя), від­су­тність по­ру­шень прав лю­ди­ни (для слід­чих), по­лі­ти­чна не­упе­ре­дже­ність.

Ста­ном на сьо­го­дні ко­мі­сія для цен­траль­но­го апа­ра­ту про­ве­ла спів­бе­сі­ди з кан­ди­да­та­ми до Управ­лі­н­ня пла­но­во-фі­нан­со­вої ді­яль­но­сті, бух­гал­тер­сько­го облі­ку, а та­кож Управ­лі­н­ня ка­дро­вої ро­бо­ти та дер­жав­ної слу­жби. Най­го­лов­ні­ше зав­да­н­ня ко­мі­сії — зо­се­ре­ди­ти­ся на не­за­ле­жно­му і про­зо­ро­му про­це­сі від­бо­ру пер­со­на­лу. При цьо­му гро­мад­ськість по­вин­на пов­но­цін­но кон­тро­лю­ва­ти цей про­цес за всі­ма трьо­ма на­пря­ма­ми (ке­рів­ни­цтво, цен­траль­ний апа­рат і те­ри­то­рі­аль­ні управ­лі­н­ня), бо ні­хто не за­стра­хо­ва­ний від по­ми­лок. Ба біль­ше: від зло­вжи­вань з бо­ку чле­нів рі­зних кон­кур­сних ко­мі­сій убез­пе­чи­ти се­бе мо­жна та­кож ли­ше че­рез то­таль­ний кон­троль. А з огля­ду на те, що ДБР і да­лі на­ма­га­ю­ться взя­ти під кон­троль окре­мі по­лі­ти­чні ко­ла (БПП чи На­ро­дний фронт), та­кий мо­ні­то­ринг про­це­сів має зро­сти ба­га­то­кра­тно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.