Лер­мон­тов­ські во­ло­ді­н­ня,

Або На­ві­що Мін’юсту са­на­то­рій?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Скіль­ки вза­га­лі по­трі­бно в Укра­ї­ні ві­дом­чих оздо­ров­ниць для чи­нов­ни­ків? Для си­ло­ви­ків? Для вій­сько­вих? Скіль­ки — для уча­сни­ків АТО, яки­ми при­кри­ва­є­ться вла­да, пе­ре­да­ю­чи проф­спіл­ко­ві са­на­то­рії в управ­лі­н­ня окре­мим не­про­філь­ним мі­ні­стер­ствам? Чо­му дер­жа­ва ре­а­лі­зує со­ці­аль­ні фун­кції та­ким сов­ко­вим спосо­бом? Хі­ба збіль­ше­н­ня ві­дом­чих са­на­то­рі­їв упи­су­є­ться в но­ву си­сте­му ре­а­бі­лі­та­ції гро­ма­дян, у ре­фор­му са­на­тор­но-ку­рор­тної сфе­ри Укра­ї­ни?

Якою вза­га­лі во­на має бу­ти ни­ні, вла­да не ска­за­ла до­сі. За­те від­ра­зу взя­ла­ся за пе­ре­діл най­при­ва­бли­ві­ших са­на­тор­них во­ло­дінь бі­ля мо­ря.

Вій­на за най­ста­рі­шу оздо­ров­ни­цю Оде­си — са­на­то­рій «Лер­мон­тов­ський», роз­та­шо­ва­ний на де­ся­ти ге­кта­рах в істо­ри­чній ча­сти­ні мі­ста, три­ває вже че­твер­тий рік між Мі­ні­стер­ством юсти­ції, яко­му уряд Яце­ню­ка пе­ре­дав в управ­лі­н­ня «Лер­мон­тов­ку», і ке­рів­ни­цтвом са­на­то­рію, який пе­ре­бу­ває в ру­ках «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці». При цьо­му ко­жна зі сто­рін зви­ну­ва­чує одна одну в при­хо­ва­них ці­лях, спря­мо­ва­них на зни­ще­н­ня са­на­то­рію.

Йо­го ши­кар­на те­ри­то­рія над мо­рем дав­но при­вер­тає ува­гу за­хлан­них чи­нов­ни­ків і не­чи­стих на ру­ку діл­ків. А то­му вся­кі по­ру­хи ті­ла нав­ко­ло оздо­ров­ни­ці спри­йма­ю­ться не іна­кше, як чи­їсь на­мі­ри й спро­би «віджа­ти» те­ри­то­рію і за­бу­ду­ва­ти її жи­тло­ви­ми ви­со­тка­ми, віл­ла­ми, ко­те­джа­ми. З де­ся­ток, якщо не біль­ше, са­на­то­рі­їв «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці» бу­ло в та­кий спо­сіб зни­ще­но. То­му ни­ні­шнє про­ти­сто­я­н­ня і вза­єм­ні зви­ну­ва­че­н­ня двох про­ти­бор­чих сто­рін ма­ють під со­бою ´рунт, про­со­че­ний гір­кою прав­дою. Однак це не при­від пе­ре­тво­рю­ва­ти клі­ні­чний са­на­то­рій на ві­дом­чу оздо­ров­ни­цю. Ко­жно­му ві­дом­ству — по са­на­то­рію? Ще в ча­си Яну­ко­ви­ча вла­да ви­рі­ши­ли за­бра­ти в проф­спі­лок са­на­то­рії, що пе­ре­бу­ва­ли в ру­ках ПАТ «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ця», і по­вер­ну­ти їх у дер­жав­ну вла­сність. Що й зро­би­ли за до­по­мо­гою су­дів. Але ба­га­то з них, та­кі як «Лер­мон­тов­ський», ім. Пи­ро­го­ва (Ку­яль­ник), «Зе­ле­ний мис» (Чор­но­мор­ка), і да­лі пра­цю­ва­ли як до­чір­ні під­при­єм­ства «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці», яка про­дов­жу­ва­ла оспо­рю­ва­ти в су­дах пра­во проф­спі­лок на ці за­кла­ди. І су­ди сто­сов­но де­яких са­на­то­рі­їв три­ва­ють до­сі. Але ни­ні­шні чи­нов­ни­ки, при­йшов­ши до вла­ди, ви­рі­ши­ли не га­я­ти ча­су. До то­го ж втра­та Кри­му, вій­на в Дон­ба­сі й без­ліч пе­ре­се­лен­ців під­ка­за­ли но­вій вла­ді ви­рі­ше­н­ня від­кла­де­но­го в дов­гу шу­хля­ду пи­та­н­ня про проф­спіл­ко­ві оздо­ров­ни­ці.

У сі­чні 2015 ро­ку се­кре­тар РНБО О.тур­чи­нов за­явив, що іні­ці­ю­ва­ти­ме пе­ре­да­чу са­на­то­рі­їв Фе­де­ра­ції проф­спі­лок Укра­ї­ни Мі­ні­стер­ству обо­ро­ни для оздо­ров­ле­н­ня та лі­ку­ва­н­ня по­ра­не­них вій­сько­во­слу­жбов­ців. То­ді ж і з’яви­ло­ся скан­даль­не роз­по­ря­дже­н­ня А.яце­ню­ка що­до «Лер­мон­тов­сько­го», про­ди­кто­ва­не ні­би­то тур­бо­тою про уча­сни­ків АТО. Але слів з уря­до­во­го цир­ку­ля­ра не ви­ки­неш. А там ска­за­но, що бу­дів­лі й спо­ру­ди са­на­то­рію у про­вул­ку Лер­мон­тов­сько­му, 2, пе­ре­да­ю­ться в управ­лі­н­ня Мін’юсту з ме­тою «ре­а­лі­за­ції со­ці­аль­ної фун­кції дер­жа­ви в ча­сти­ні ство­ре­н­ня умов для ре­а­бі­лі­та­цій­но­го лі­ку­ва­н­ня та оздо­ров­ле­н­ня пра­ців­ни­ків си­сте­ми ор­га­нів юсти­ції, Дер­жав­ної пе­ні­тен­ці­ар­ної слу­жби, Дер­жав­ної ар­хів­ної слу­жби, зокре­ма тих пра­ців­ни­ків і чле­нів їхніх ро­дин, які пе­ре­мі­ща­ю­ться з тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій… і ра­йо­нів про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції… а та­кож уча­сни­ків АТО».

Більш ніж спір­не рі­ше­н­ня пе­ре­да­ти для оздо­ров­ле­н­ня на­сам­пе­ред чи­нов­ни­ків клі­ні­чний са­на­то­рій, у яко­му лі­ку­ю­ться і про­хо­дять ре­а­бі­лі­та­цію хво­рі пі­сля ін­фар­ктів, ін­суль­тів, опе­ра­цій на сер­ці, сер­йо­зних травм і пе­ре­ло­мів, а та­кож жін­ки з важ­ким пе­ре­бі­гом ва­гі­тно­сті, від­ра­зу ж ви­кли­ка­ло зди­ву­ва­н­ня. І за­без­пе­чи­ло ке­рів­ни­цтву оздо­ров­ни­ці й мед­пер­со­на­лу, який не ба­жав пе­ре­хо­ди­ти під юрис­ди­кцію Мін’юсту, під­трим­ку з бо­ку гро­мад­сько­сті. При цьо­му за­пев­не­н­ня Мін’юсту в то­му, що уря­до­ве рі­ше­н­ня га­ран­тує пов­но­цін­не фун­кціо­ну­ва­н­ня са­на­то­рію, за­без­пе­чить йо­го роз­ви­ток, у пов­но­му об­ся­зі за­до­воль­нить по­тре­бу в лі­ку­ван­ні й оздо­ров­лен­ні ти­сяч укра­їн­ців, а го­лов­не — не допу­стить при­ва­ти­за­ції оздо­ров­ни­ці, не бу­ло по­чу­те.

Ко­ле­ктив чи­ма­ло на­тер­пів­ся в ча­си Яну­ко­ви­ча, ко­ли оздо­ров­ни­цю тря­сло й ли­хо­ма­ни­ло від змі­ни ке­рів­ни­цтва й чу­ток про за­бу­до­ву її те­ри­то­рії жи­тло­ви­ми ви­со­тка­ми. DT.UA про це до­кла­дно пи­са­ло в пу­блі­ка­ції «По­пан­до­пу­ло від­по­чи­ває, або Як вла­да ря­ту­ва­ла «Лер­мон­тов­ку» (№24, 6.07.2012 р.). Але ко­ли пі­шов з по­са­ди то­ді­шній ке­рів­ник оздо­ров­ни­ці (ви­хо­дець з До­не­цька), при­стра­сті вга­му­ва­ли­ся. Ро­бо­та ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся з при­хо­дом но­во­го ди­ре­кто­ра — оде­си­та Дми­тра Ан­ти­по­ва, який очо­лює за­клад і сьо­го­дні. Тож ко­ле­ктив, пі­сля по­яви но­вої за­гро­зи змі­ни ди­ре­кто­ра, ви­сту­пив про­ти мін’юстів­ської опі­ки.

На пре­зи­дент­сько­му сай­ті еле­ктрон­них пе­ти­цій бу­ло роз­мі­ще­но звер­не­н­ня з про­ха­н­ням зу­пи­ни­ти рей­дер­ське за­хо­пле­н­ня са­на­то­рію. «У зв’яз­ку з кур­сом на при­ва­ти­за­цію зби­тко­вих держ­під­при­ємств Мі­ні­стер­ство юсти­ції, оче­ви­дно, має на­мір по­ста­ви­ти са­на­то­рій со­бі на ба­ланс, по­ка­за­ти йо­го зби­тко­вість і при­ва­ти­зу­ва­ти 10 га зем­лі в істо­ри­чно­му цен­трі мі­ста на бе­ре­зі мо­ря», — йшло­ся у по­ві­дом­лен­ні. Бу­ло та­кож ор­га­ні­зо­ва­но збір під­пи­сів пе­ре­се­лен­ців, які то­ді там про­жи­ва­ли. До обо­ро­ни оздо­ров­ни­ці по­тім до­лу­чи­ли­ся й уча­сни­ки АТО, які про­хо­ди­ли там ре­а­бі­лі­та­цію.

Річ у то­му, що Мін’юст, а то­чні­ше — ство­ре­не ним для управ­лі­н­ня оздо­ров­ни­цею держ­під­при­єм­ство під на­звою «Са­на­то­рій «Лер­мон­тов­ський», спо­ча­тку на­ма­гав­ся взя­ти вла­дне кер­мо у свої ру­ки мир­ним шля­хом, по­тім за до­по­мо­гою су­до­вих ви­ко­нав­ців, по­тім — за уча­сті «ті­ту­шок». Та­ких спроб бу­ло кіль­ка. Остан­нє за­хо­пле­н­ня бу­ло взим­ку цьо­го ро­ку. Ра­но-вран­ці юр­ба мо­ло­ди­ків у чор­но­му з за­кри­ти­ми облич­чя­ми ввір­ва­ла­ся на те­ри­то­рію «Лер­мон­тов­сько­го», зв’яза­ла охо­ро­ну, зла­ма­ла зам­ки і на­ма­га­ла­ся зайня­ти адмі­ні­стра­тив­ний кор­пус. Але пі­сля то­го як при­бу­ли мі­лі­ція, гро­мад­ськість і пре­са, за­гар­бни­кам до­ве­ло­ся по­ки­ну­ти те­ри­то­рію.

Адмі­ні­стра­ція са­на­то­рію для за­хи­сту від мі­ні­стер­ських на­бі­гів, крім ого­ло­ше­н­ня за­галь­ної три­во­ги, мо­бі­лі­за­ції сво­їх при­хиль­ни­ків і за­лу­че­н­ня ЗМІ, найня­ла при­ва­тну охо­ро­ну, по­ста­ви­ла бро­ньо­ва­ні две­рі при вхо­ді на дру­гий по­верх адмін­бу­дин­ку, і в та­кий спо­сіб три­має обо­ро­ну, очі­ку­ю­чи но­вих атак. Не ди­вує, що мі­ні­стер­ських чи­нов­ни­ків в Оде­сі на­зи­ва­ють рей­де­ра­ми, а їхні ме­то­ди — рей­дер­ськи­ми ата­ка­ми.

«А що я маю ро­би­ти? — по­ясню­вав ав­то­ро­ві цих ряд­ків в.о. ди­ре­кто­ра но­во­спе­че­но­го ДП «Са­на­то­рій «Лер­мон­тов­ський» Іл­ля Лу­ба­шев. — Я як ди­ре­ктор держ­під­при­єм­ства за­хо­джу на те­ри­то­рію дер­жав­но­го са­на­то­рію, і до ме­не за­сто­со­ву­ють фі­зи­чну си­лу. По­лі­ція при цьо­му ні­чо­го не ро­бить. Як я мо­жу в та­кій си­ту­а­ції про­ве­сти ін­вен­та­ри­за­цію май­на, від яко­го на да­ний мо­мент не­зро­зумі­ло що за­ли­ши­ло­ся».

За сло­ва­ми Лу­ба­ше­ва, свер­дло­ви­на мі­не­раль­ної во­ди — вже у при­ва­тних ру­ках. На те­ри­то­рії бу­ду­ють при­ва­тний го­тель. «А ви пі­діть, по­ди­ві­ться, на що пе­ре­тво­ри­ла­ся гря­зе­лі­кар­ня! — обу­рю­вав­ся він. — А в яко­му ста­ні са­ма оздо­ров­ни­ця? На­віть са­на­то­рій ім. Горь­ко­го (він теж у під­по­ряд­ку­ван­ні «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці». — Н.П.) має на­ба­га­то кра­щий ви­гляд. А від­ді­ле­н­ня для ва­гі­тних на Лі­дер­сів­сько­му буль­ва­рі, 13? Во­но вза­га­лі дав­но не пра­цює. По­руч від­кри­ли ре­сто­ран-са­ди­бу. Це на те­ри­то­рії оздо­ров­ни­ці. І це ро­блять ті, хто най­біль­ше ви­сту­пає в ро­лі «за­хи­сни­ків» са­на­то­рію і роз­по­від­ає, що ко­ле­ктив ка­те­го­ри­чно про­ти Мін’юсту. Але це не так. Сьо­го­дні пер­со­нал пра­цює на 0,25 став­ки і мі­ся­ця­ми не отри­мує зар­пла­ти. Зі ста­рих ка­дрів там за­ли­ши­ло­ся чо­ти­ри-п’ять осіб». Ко­ли­шня да­ча Ма­ра­злі — нав­стіж Са­на­то­рію по­над сто ро­ків. І, зви­чай­но, він по­тре­бує онов­ле­н­ня. Йо­го го­лов­ні кор­пу­си, роз­та­шо­ва­ні в Лер­мон­тов­сько­му про­вул­ку на во­сьми з га­ком ге­кта­рах пар­ко­вої зо­ни, пра­цю­ють, як і ко­лись. А от ін­ша ча­сти­на оздо­ров­ни­ці, що на Лі­дер­сів­сько­му буль­ва­рі, бі­ля вхо­ду в парк ім. Шев­чен­ка, не­по­да­лік від пля­жу «Лан­же­рон» (це при­бли­зно за два квар­та­ли від основ­них кор­пу­сів), яв­ляє со­бою жа­лю­гі­дне ви­до­ви­ще. Ще два-три ро­ки то­му на цю те­ри­то­рію (по­над 1,6 га) не мо­жна бу­ло не тіль­ки по­тра­пи­ти, а й на­віть сфо­то­гра­фу­ва­ти роз­та­шо­ва­ні тут бу­дів­лі. Охо­ро­нець за­бо­ро­няв. Те­пер усе — нав­стіж. І в пов­но­му за­пу­стін­ні. Те­ри­то­рія за­ро­сла тра­вою, а ко­ли­шня да­ча Ма­ра­злі (пам’ятка ар­хі­те­кту­ри), де ко­лись бу­ло від­ді­ле­н­ня для ва­гі­тних, сто­їть те­пер бу­кваль­но на ву­ли­ці. Оба­біч ігро­ві май­дан­чи­ки: з одно­го бо­ку — спор­тив­ний, з ін­шо­го — ди­тя­чий. По­руч ка­фе з роз­став­ле­ни­ми по­всю­ди сто­ли­ка­ми, яр­мар­ко­ві па­віль­йо­ни. На дру­го­му по­вер­сі, ка­жуть, жи­ве на­чаль­ник охо­ро­ни з сім’єю. А на пер­шо­му — мо­жна ви­найня­ти ста­ре­зний дво­мі­сний но­мер із три­ра­зо­вим хар­чу­ва­н­ням, яке мо­жна отри­ма­ти в їдаль­ні у Лер­мон­тов­сько­му про­вул­ку. Хто за­раз ви­ко­ри­сто­вує цю те­ри­то­рію, скіль­ки й ко­му за неї пла­тить, яка до­ля роз­та­шо­ва­них тут бу­ді­вель і спо­руд, адмі­ні­стра­ція са­на­то­рію по­ясни­ти від­мо­ви­ла­ся.

Слід ду­ма­ти, за цю те­ри­то­рію і то­чи­ться бо­роть­ба. Що ж до основ­ної ді­лян­ки, то там є чи­ма­ло за­не­дба­них віль­них місць, які теж за­про­сто мо­жна від­рі­за­ти від оздо­ров­ни­ці. Для цьо­го тре­ба від­хо­пи­ти ли­ше роз­та­шо­ва­ні тут бу­дин­ки й спо­ру­ди або якісь їхні ча­сти­ни.

Зро­зумі­ло, в та­кій си­ту­а­ції по­трі­бен пиль­ний на­гляд як за зем­лею, так і за всім не­ру­хо­мим май­ном «Лер­мон­тов­ки». З облич­чя оде­ської зем­лі стер­то ба­га­то са­на­то­рі­їв. З рі­зних при­чин. Але всі їх за­бу­ду­ва­ли за до­по­мо­гою тих са­мих зло­чин­них схем, в осно­ві яких ле­жать ма­ні­пу­ля­ції з май­ном і зем­лею. То­му ни­ні по­трі­бна не тіль­ки ін­вен­та­ри­за­ція всіх бу­дин­ків і спо­руд са­на­то­рію, а й зе­мель­них ді­ля­нок, а не вза­єм­ні зви­ну­ва­че­н­ня в мо­жли­вій їх кра­діж­ці.

Щоб убез­пе­чи­ти са­на­тор­ну те­ри­то­рію від зни­ще­н­ня і за­бу­до­ви, в ми­ну­лі ро­ки обла­сна й мі­ська ра­ди ухва­лю­ва­ли рі­ше­н­ня про на­да­н­ня те­ри­то­рії в про­вул­ку Лер­мон­тов­ський, 2, ста­ту­су пар­ку-пам’ятки са­до­во-пар­ко­во­го ми­сте­цтва. Але спра­ву так і не до­ве­ли до кін­ця.

Що ж до бу­дин­ків і спо­руд, то на сьо­го­дні є на­каз Мін’юсту про про­ве­де­н­ня ін­вен­та­ри­за­ції май­на са­на­то­рію. Йо­го ви­да­ли ще на по­ча­тку 2015 ро­ку, від­ра­зу пі­сля ство­ре­н­ня ДП «Са­на­то­рій «Лер­мон­тов­ський», до ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу яко­го Мін’юст пе­ре­дав май­но оздо­ров­ни­ці. Однак цей на­каз бу­ло оскар­же­но в су­ді. Оскар­же­но й ре­є­стра­цію пра­ва вла­сно­сті на не­жи­тло­ві бу­дин­ки са­на­то­рію за дер­жа­вою в осо­бі Мін’юсту, а та­кож ви­да­чу сві­до­цтва на пра­во вла­сно­сті та ре­є­стра­цію пра­ва го­спо­дар­сько­го ві­да­н­ня на ці бу­дин­ки за ДП «Са­на­то­рій «Лер­мон­тов­ський».

ПАТ «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ця» вва­жає, що май­но са­на­то­рію — йо­го при­ва­тна вла­сність, і держ­ре­є­стра­тор, який пе­ре­бу­ває в під­по­ряд­ку­ван­ні Мін’юсту, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи своє слу­жбо­ве ста­но­ви­ще, не­за­кон­но вніс но­вий за­пис до Дер­жре­є­стру май­но­вих прав на не­ру­хо­ме май­но. Су­до­ві роз­гля­ди з цьо­го при­во­ду три­ва­ють че­твер­тий рік, і кра­пки в су­пе­ре­чці по­ки що не по­став­ле­но.

Та крім до­чір­ньо­го під­при­єм­ства «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці», оспо­рює ре­є­стра­цію са­на­тор­но­го май­на за Мін’юстом і та­кий со­бі В.пав­лен­ко. За до­по­мо­гою су­ду він на­ма­га­є­ться ви­зна­ти за со­бою пра­во вла­сно­сті на при­мі­ще­н­ня, яке ще 2011-го взяв у са­на­то­рію на два ро­ки в орен­ду і ні­би­то від­ре­мон­ту­вав за 450 ти­сяч гри­вень. Про яке при­мі­ще­н­ня йде­ться, адмі­ні­стра­ція са­на­то­рію по­ясни­ти не схо­ті­ла.

Так ось оці по­зов­ні ви­мо­ги при­ва­тної осо­би зго­дом ціл­ком мо­жуть ста­ти по­ча­тком кін­ця для «Лер­мон­тов­ки». Вла­сне, це одна зі схем, за якою кор­пу­си ко­ли­шніх са­на­то­рі­їв «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці» пе­ре­хо­ди­ли в при­ва­тні ру­ки, а слі­дом за ни­ми — са­на­тор­ні те­ри­то­рії, які по­тім за­бу­до­ву­ва­ли­ся жи­тло­ви­ми бу­дин­ка­ми.

Оде­ська обла­сна ра­да на сво­є­му за­сі­дан­ні 12 черв­ня цьо­го ро­ку ухва­ли­ла звер­не­н­ня до Вер­хов­ної Ра­ди й Ка­бмі­ну з про­ха­н­ням пе­ре­да­ти у вла­сність те­ри­то­рі­аль­них гро­мад обла­сті пам’ятки ар­хі­те­кту­ри, роз­та­шо­ва­ні на те­ри­то­рії «Лер­мон­тов­ки», щоб та­ким чи­ном убез­пе­чи­ти оздо­ров­ни­цю від зни­ще­н­ня. Тре­ба ска­за­ти, що під час прав­лі­н­ня Яну­ко­ви­ча обл­ра­да вже звер­та­ла­ся до дер­жав­ної вла­ди з про­ха­н­ням пе­ре­да­ти обла­сті всі са­на­то­рії «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці». Але то­ді це бу­ло вза­га­лі не­ре­аль­но. Чи го­то­вий Ки­їв ви­рі­шу­ва­ти до­лю «Лер­мон­тов­ки» Мі­ністр юсти­ції П.пе­трен­ко 18 трав­ня цьо­го ро­ку в пар­ла­мен­ті (під час го­ди­ни за­пи­тань до уря­ду) за­явив, що го­то­вий пе­ре­да­ти са­на­то­рій Мі­ні­стер­ству обо­ро­ни або Нац­гвар­дії, щоб там про­хо­ди­ли ре­а­бі­лі­та­цію уча­сни­ки бо­йо­вих дій, жи­те­лі Оде­си і пен­сіо­не­ри. Са­ме та­ку ідею ні­би­то бу­ло за­кла­де­но на са­мо­му по­ча­тку. Пе­ре­бу­ва­ю­чи 21 трав­ня в Оде­сі, він під­твер­див свою по­зи­цію. «Там по­вин­ні про­хо­ди­ти лі­ку­ва­н­ня во­ї­ни Зброй­них сил Укра­ї­ни, але якась ча­сти­на бу­де до­сту­пна і для лі­ку­ва­н­ня оде­си­тів», — уто­чнив мі­ністр.

Тре­ба ска­за­ти, за­ява Пе­трен­ка про­лу­на­ла пі­сля то­го, як ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, зайня­то­сті та пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня дво­ма дня­ми ра­ні­ше роз­гля­нув си­ту­а­цію нав­ко­ло «Лер­мон­тов­ки» за уча­сті мі­сце­вих де­пу­та­тів з Оде­си. І ре­ко­мен­ду­вав Ка­бмі­ну ска­су­ва­ти роз­по­ря­дже­н­ня А.яце­ню­ка від 21.01.2015 р. А для ви­ро­бле­н­ня про­по­зи­цій що­до управ­лі­н­ня са­на­то­рі­єм ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу за уча­сті на­ро­дних де­пу­та­тів, пред­став­ни­ків Мін­со­цпо­лі­ти­ки, Мін­здо­ров’я, Мін’юсту, Фон­ду дер­жмай­на, Оде­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, Оде­ської мі­ськра­ди, Фе­де­ра­ції проф­спі­лок Укра­ї­ни, ПАТ «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ця» і ке­рів­ни­цтва са­на­то­рію. А та­кож про­ве­сти із цих пи­тань ви­їзне за­сі­да­н­ня в Оде­сі.

Та вже сьо­го­дні ясно, що не всі по­ді­ля­ють по­зи­цію Мін’юсту що­до пе­ре­да­чі спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го клі­ні­чно­го са­на­то­рію «Лер­мон­тов­ський» Мі­н­обо­ро­ни або Нац­гвар­дії.

По-пер­ше, до­лю оздо­ров­ни­ці по­вин­ні ви­рі­шу­ва­ти мі­ні­стер­ства, від­по­від­аль­ні за лі­ку­ва­н­ня та ре­а­бі­лі­та­цію гро­ма­дян. По-дру­ге, за роз­по­ря­дже­н­ням Ка­бмі­ну від 11.01.2018 р. Нац­гвар­дії для лі­ку­ва­н­ня, ре­а­бі­лі­та­ції та оздо­ров­ле­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців, які бра­ли участь в АТО, і для чле­нів їхніх ро­дин уже пе­ре­да­но ко­ли­шній клі­ні­чний са­на­то­рій ма­те­рі і ди­ти­ни «Зе­ле­ний мис», що пе­ре­бу­вав в управ­лін­ні «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці». Він роз­та­шо­ва­ний на п’яти ге­кта­рах на про­спе­кті Сво­бо­ди. Це в Чор­но­мор­ці, по­руч із мо­рем. За ін­фор­ма­ці­єю прес-слу­жби Нац­гвар­дії, са­на­то­рій ни­ні за­кри­тий, оскіль­ки по­тре­бує сер­йо­зної ре­кон­стру­кції. На йо­го ба­зі пла­ну­є­ться ство­ри­ти су­ча­сний ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр, але ко­ли це бу­де, не­ві­до­мо.

По-тре­тє, тре­ба вра­хо­ву­ва­ти й те, що уча­сни­ки АТО, згі­дно з по­ста­но­вою Ка­бмі­ну від 1.03.2017 р., ма­ють пра­во са­мо­стій­но ви­би­ра­ти со­бі оздо­ров­ни­цю. Прав­да, фа­кти­чно во­ни отри­му­ють без­опла­тні пу­тів­ки на са­на­тор­но-ку­рор­тне лі­ку­ва­н­ня від­по­від­но до ме­ди­чних ре­ко­мен­да­цій, тоб­то в той са­на­то­рій, який під­хо­дить їм най­біль­ше за про­фі­лем за­хво­рю­ва­н­ня та ста­ну здо­ров’я і який мо­же на­да­ти їм по­трі­бний об­сяг по­слуг.

Так ось, за да­ни­ми мі­сце­вих управ­лінь з пи­тань со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня, 2017 ро­ку за­га­лом по Укра­ї­ні без­опла­тне са­на­тор­но-ку­рор­тне лі­ку­ва­н­ня отри­ма­ли 7898 уча­сни­ків АТО з роз­ра­хун­ку ви­ді­ле­них бю­дже­тних аси­гну­вань на ці ці­лі 49614700 гри­вень. Усьо­го ж по Укра­ї­ні по­тре­бу­ють са­на­тор­но-ку­рор­тно­го лі­ку­ва­н­ня 15108 уча­сни­ків. В Оде­ській обла­сті та­ких 269 осіб, але ко­штів ви­ді­ли­ли тіль­ки на 141 уча­сни­ка АТО, а ско­ри­ста­ли­ся пу­тів­ка­ми 138 осіб, із них 22 з Оде­си. При цьо­му в са­на­то­рії «Лер­мон­тов­ський» то­рік бу­ло ли­ше два уча­сни­ки АТО. Цьо­го ро­ку — жо­дно­го.

За ін­фор­ма­ці­єю Держ­слу­жби Укра­ї­ни у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, в Оде­ській обла­сті є дев’ять са­на­то­рі­їв, що за­без­пе­чу­ють во­ї­нів АТО по­слу­га­ми са­на­тор­но-ку­рор­тно­го лі­ку­ва­н­ня. З них п’ять в Оде­сі. Це три са­на­то­рії в під­по­ряд­ку­ван­ні «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці»: «Лер­мон­тов­ський», ім. Горь­ко­го, ім. Пи­ро­го­ва (Ку­яль­ник). І два ві­дом­чі: са­на­то­рій «Оде­ський» Держ­слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій (16-та стан­ція Ве­ли­ко­го Фон­та­ну) і «Ар­ка­дія» Держ­при­кор­дон­слу­жби Укра­ї­ни (Га­га­рін­ське пла­то).

За да­ни­ми мі­сце­вих со­ці­аль­них служб, цьо­го ро­ку два уча­сни­ки АТО отри­ма­ли на­прав­ле­н­ня в са­на­то­рій ім. Пи­ро­го­ва. І по­да­но ві­сім за­явок оде­си­тів на отри­ма­н­ня пу­ті­вок у рі­зні са­на­то­рії Укра­ї­ни. За ін­фор­ма­ці­єю ві­дом­чих оздо­ров­ниць, у них про­хо­дять ре­а­бі­лі­та­цію та оздо­ров­ле­н­ня уча­сни­ки АТО з вій­сько­во­слу­жбов­ців і спів­ро­бі­тни­ків їхніх ві­домств. Са­на­то­рій «Оде­ський» пла­нує прийня­ти цьо­го ро­ку по­над 500 осіб. У клі­ні­чно­му са­на­то­рії «Ар­ка­дія» з по­над 200 ліж­ко-місць у черв­ні уча­сни­кам АТО бу­ло від­ве­де­но 60.

В Оде­сі свою оздо­ров­ни­цю має та­кож СБУ. Це са­на­то­рій «Оде­са» (Фран­цузь­кий буль­вар). Пу­тів­ки в цю оздо­ров­ни­цю віль­но про­да­ю­ться, але місць на лі­тній се­зон уже не­має. Скіль­ки уча­сни­ків АТО пла­нує оздо­ро­ви­ти «Оде­са», за­клад на­зва­ти від­мо­вив­ся.

Зро­зумі­ло, на­ве­де­ні да­ні не від­обра­жа­ють справ­жньої кар­ти­ни з оздо­ров­ле­н­ням уча­сни­ків АТО в оде­ських са­на­то­рі­ях, але ви­кли­ка­ють за­пи­та­н­ня сто­сов­но до­ціль­но­сті пе­ре­да­ва­ти клі­ні­чний са­на­то­рій «Лер­мон­тов­ський» (що при­зве­де до змі­ни йо­го про­фі­лю) Мі­н­обо­ро­ни або Нац­гвар­дії. І ось чо­му. Якщо сьо­го­дні є потреба в лі­ку­ван­ні й ре­а­бі­лі­та­ції уча­сни­ків АТО в «Лер­мон­тов­ці», то чо­му їх там не­має? Во­ни ту­ди са­мі не хо­чуть, їх ту­ди не на­прав­ля­ють, їм не під­хо­дить про­філь за­кла­ду чи то­му, що там не­має віль­них місць? До ре­чі, всі зга­да­ні ви­ще са­на­то­рії, роз­та­шо­ва­ні вздовж цен­траль­них пля­жів Оде­си, на цей час пов­ні­стю за­пов­не­ні.

Ни­ні спра­ве­дли­во ста­ви­ться пи­та­н­ня про пе­ре­да­чу «Лер­мон­тов­ки» про­філь­ним мі­ні­стер­ствам — МОЗ (що більш ло­гі­чно) або Мін­со­цпо­лі­ти­ки. Хо­ча тут теж є свої скла­дно­щі. Зга­дай­мо 2017 рік. То­ді в про­е­кті держ­бю­дже­ту уряд не за­клав фі­нан­су­ва­н­ня дер­жав­них са­на­то­рі­їв. І му­ні­ци­паль­на вла­да бу­ла в шо­ці від то­го, що мі­сце­ва скар­бни­ця ма­ла взя­ти на своє опі­ку­ва­н­ня са­на­то­рії МОЗ. В Оде­сі та­ких сім. Але в під­сум­ку, щоб уни­кну­ти ри­зи­ку за­кри­т­тя оздо­ров­ниць і не­кон­тро­льо­ва­ної їх при­ва­ти­за­ції, а та­кож у ре­зуль­та­ті гро­мад­сько­го ре­зо­нан­су са­на­то­рі­ям МОЗ по­вер­ну­ли дер­жав­не фі­нан­су­ва­н­ня. Де га­ран­тія, що та­ке не по­вто­ри­ться?

Сьо­го­дні ва­жли­во, щоб до ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня про клі­ні­чний са­на­то­рій «Лер­мон­тов­ський» був зва­же­ний ком­пле­ксний дер­жав­ний під­хід. На жаль, йо­го ми не ба­чи­мо.

Сло­вом, у ни­ні­шній си­ту­а­ції, вра­хо­ву­ю­чи ри­то­ри­ку двох про­ти­бор­чих сто­рін, які на­зи­ва­ють одна одну не іна­кше як «ша­хра­я­ми», ухва­ле­н­ня тве­ре­зо­го рі­ше­н­ня про подаль­шу до­лю оде­ської оздо­ров­ни­ці — під ве­ли­ким пи­та­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.