Шлях до­до­му

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Як до­мог­ти­ся ми­ру на Дон­ба­сі? Зав­да­н­ня та­ке ж скла­дне, як і акту­аль­не.

Ця про­бле­ма по­стій­но пе­ре­бу­ває у фо­ку­сі су­спіль­ної ува­ги. Що під­твер­джу­ють результати остан­ніх со­ціо­ло­гі­чних до­слі­джень. Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня, опри­лю­дне­ни­ми в ли­пні Ки­їв­ським між­на­ро­дним ін­сти­ту­том со­ціо­ло­гії, во­єн­ні дії на Схо­ді по­сі­да­ють пер­ше мі­сце у пе­ре­лі­ку про­блем, які най­біль­ше хви­лю­ють гро­ма­дян, — 67%.

Ще важ­чим зда­є­ться зав­да­н­ня по­вер­не­н­ня ане­ксо­ва­но­го Кри­му, і не див­но, що мо­жно­влад­ці во­лі­ють ви­слов­лю­ва­ти­ся на цю те­му зрід­ка та обе­ре­жно.

З огля­ду на ва­жли­вість те­ми від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, наш ти­жне­вик ви­рі­шив про­ве­сти те­ма­ти­чне ан­ке­ту­ва­н­ня лі­де­рів про­від­них по­лі­ти­чних пар­тій, які ма­ють пар­ла­мент­ські фра­кції і/або шан­си по­до­ла­ти 5% бар’єр на чер­го­вих ви­бо­рах до Вер­хов­ної Ра­ди. Ми вва­жа­ли, що на­пе­ре­до­дні пар­ла­мент­ської кам­па­нії ви­бор­цям бу­де ко­ри­сно по­рів­ня­ти їхні по­гля­ди і по­зи­ції.

Нам зда­ва­ло­ся, що озна­йо­ми­ти­ся з по­гля­да­ми пар­тій­них во­ждів ва­жли­во са­ме на­пе­ре­до­дні гель­сін­ської зу­стрі­чі пре­зи­ден­тів Трам­па і Пу­ті­на. Оскіль­ки під час діа­ло­гу лі­де­рів США і РФ, як очі­ку­є­ться, мо­жуть бу­ти по­ру­ше­ні те­ми Кри­му та Дон­ба­су. Ми спо­ді­ва­ли­ся, що під­сум­ки опи­ту­ва­н­ня DT.UA ці­кав­лять не тіль­ки укра­їн­ських гро­ма­дян, а й, на­при­клад, аме­ри­кан­ських по­лі­ти­ків та ди­пло­ма­тів. І роз­ра­хо­ву­ва­ли, що отри­ма­ні результати (та зро­бле­ні на їх осно­ві ви­снов­ки) мо­жуть бу­ти вра­хо­ва­ні го­спо­да­рем Бі­ло­го до­му при під­го­тов­ці ран­де­ву з на­сель­ни­ком Крем­ля.

Ри­зик, що Пу­тін і Трамп мо­жуть спро­бу­ва­ти до­мо­ви­ти­ся про нас без нас, всу­пе­реч за­явам ви­со­ко­по­став­ле­них осіб, на жаль, збе­рі­га­є­ться.

Імо­вір­но, цим мо­жна по­ясни­ти від­мо­ву по­во­ди­рів низ­ки по­лі­тсил взя­ти участь у на­шо­му опи­ту­ван­ні. Не ви­клю­че­но, що де­які ві­тчи­зня­ні ва­таж­ки че­ка­ють, на яко­му ва­рі­ан­ті від­по­віді на «укра­їн­ське пи­та­н­ня» зу­пи­ня­ться в гео­по­лі­ти­чних вер­хах. Че­ка­ють, щоб опе­ра­тив­но й гну­чко під­ла­шту­ва­ти­ся під чу­жий сце­на­рій. А мо­же, де­які по­лі­тси­ли про­сто не ма­ють чі­тко­го си­стем­но­го ба­че­н­ня ви­рі­ше­н­ня одні­єї з най­го­стрі­ших про­блем, які сто­ять пе­ред дер­жа­вою.

Втім, мо­жли­во, окре­мі пар­тій­ні лі­де­ри ке­ру­ва­ли­ся ін­ши­ми мір­ку­ва­н­ня­ми. Хай там як, три по­лі­ти­чні си­ли — ВО «Ба­тьків­щи­на», «Ра­ди­каль­на пар­тія Олега Ля­шка» та пар­тія «За жи­т­тя» за­ли­ши­ли на­ші за­пи­та­н­ня без від­по­віді. Ще одна пар­тія, «На­ро­дний фронт», по­зна­чи­ла своє став­ле­н­ня до за­про­по­но­ва­ної для обго­во­ре­н­ня те­ми час­тко­во. Пред­став­ни­ки НФ сфор­му­лю­ва­ли своє ба­че­н­ня шля­хів де­о­ку­па­ції та ре­ін­те­гра­ції ОРДЛО й АРК у двох абза­цах офі­цій­ної від­по­віді. То­му по­зи­ція Яце­ню­ка та Ава­ко­ва і Ко не пред­став­ле­на в на­ве­де­ній та­бли­ці, але суть її ми до чи­та­чів до­не­се­мо.

У під­сум­ку, без­по­се­ре­дню участь в опи­ту­ван­ні DT.UA взя­ли 9 по­лі­ти­чних ко­манд — Блок Пе­тра По­ро­шен­ка «Со­лі­дар­ність», «Гро­ма­дян­ська по­зи­ція», «Де­ма­льянс», «На­ціо­наль­ний кор­пус» «Наш край», «Опо­зи­цій­ний блок», «Са­мо­по­міч», «Сво­бо­да» і «Си­ла лю­дей».

Отри­ма­ні від­по­віді ми зве­ли в та­бли­цю (див. на 3–4-й стор.) — ви мо­же­те са­мо­стій­но про­ана­лі­зу­ва­ти, які по­лі­тко­ле­кти­ви (в ра­зі їх по­тра­пля­н­ня до Ра­ди на­сту­пно­го скли­ка­н­ня) мо­жуть ви­сту­па­ти со­ю­зни­ка­ми в пи­тан­ні ви­зна­че­н­ня подаль­шої долі Дон­ба­су і Кри­му. І, мо­жли­во, ви­яви­те, що де­які по­тен­цій­ні со­ю­зи вда­ю­ться тро­хи не­спо­ді­ва­ни­ми.

Пре­зен­та­ція ре­зуль­та­тів на­шо­го до­слі­дже­н­ня (про­ве­де­но­го за під­трим­ки Internews, USAID Ukraine — USAID Укра­ї­на та «Ла­бо­ра­то­рії за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив») від­бу­ла­ся 12 ли­пня. Ми озна­йо­ми­ли з ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня за­кор­дон­них ди­пло­ма­тів, пред­став­ни­ків між­на­ро­дних фон­дів та укра­їн­ських гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій.

Пе­рей­де­мо до ви­снов­ків. ПЕР­ШИЙ, вель­ми сим­пто­ма­ти­чний ви­сно­вок. ЖОДЕН із уча­сни­ків опи­ту­ва­н­ня не на­звав бо­йо­ві дії на те­ри­то­рії Дон­ба­су гро­ма­дян­ською вій­ною. На­віть «Опо­блок» і «Наш край», ко­трі вва­жа­ю­ться по­лі­ти­чни­ми ко­ман­да­ми, най­більш орі­єн­то­ва­ни­ми на Мо­скву (і слу­гу­ють го­лов­ним при­тул­ком ко­ли­шнім со­ра­тни­кам Яну­ко­ви­ча), оха­ра­кте­ри­зу­ва­ли зброй­ний кон­флікт на Схо­ді як агре­сію з еле­мен­та­ми гро­ма­дян­ської вій­ни. Ще сім — БПП, «Гро­ма­дян­ська по­зи­ція», «Де­ма­льянс», «На­цкор­пус», «Са­мо­по­міч», «Сво­бо­да» і «Си­ла лю­дей» — ви­бра­ли най­жорс­ткі­ший ва­рі­ант: «зброй­на агре­сія Ро­сії». На тер­мі­нах «зброй­на агре­сія» і «оку­па­ція Дон­ба­су» у сво­їй «окре­мій дум­ці» на­по­ля­гає й «На­ро­дний фронт». Тоб­то, всі (із за­сте­ре­же­н­ня­ми чи без) опи­та­ні пар­тії вва­жа­ють пер­шо­дже­ре­лом три­ва­ю­чої вій­ни агре­сію «стра­те­гі­чно­го су­сі­да».

Ця об­ста­ви­на до­зво­ляє го­во­ри­ти:

— про єд­ність (хай і від­но­сну) пе­ре­ва­жної біль­шо­сті по­лі­ти­чних еліт у цьо­му бо­лю­чо­му пи­тан­ні;

— про по­яву в Ки­є­ва від­чу­тно­го контр­ар­гу­мен­ту в су­пе­ре­чці з ти­ми (в то­му чи­слі й на За­хо­ді), хто на­по­ле­гли­во на­ма­га­є­ться зве­сти вій­ну на Дон­ба­сі до «вну­трі­шньої про­бле­ми Укра­ї­ни». Бо агре­сія не бу­ває вну­трі­шньою про­бле­мою. А фа­кту агре­сії не за­пе­ре­чує ні­хто;

— про не­спро­мо­жність те­зи про не­об­хі­дність до­мов­ля­ти­ся про мир на Дон­ба­сі з пред­став­ни­ка­ми ОРДЛО, яка нав’язу­є­ться Ки­є­ву (в то­му чи­слі й на пе­ре­го­во­рах у рам­ках «Нор­ман­дії» та «Мін­ська»). Якщо вій­на є на­слід­ком агре­сії, то мир мо­же бу­ти тіль­ки ре­зуль­та­том пе­ре­мо­ги над агре­со­ром або ре­зуль­та­том йо­го уми­ро­тво­ре­н­ня. Але ми­ру не до­ся­га­ють шля­хом пе­ре­го­во­рів із ко­ла­бо­ра­ціо­ні­ста­ми.

Об­сяг пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну у 2013—2016 рр. зни­зив­ся на 60% — з 67,3 млрд до 27,5 млрд дол.

При­чи­ною ста­ли зне­ці­не­н­ня грив­ні та зби­тки ком­па­ній, які пред­став­ля­ють пе­ре­ва­жно фі­нан­со­вий се­ктор. Про це іде­ться в до­слі­джен­ні, про­ве­де­но­му за ме­то­до­ло­гі­єю МВФ Ні­ме­цькою кон­суль­та­тив­ною гру­пою в Укра­ї­ні та Ін­сти­ту­том еко­но­мі­чних до­слі­джень і по­лі­ти­чних кон­суль­та­цій, по­ві­дом­ляє УНІАН.

«Об­сяг іно­зем­них ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну у 2016 р. ста­но­вив 27,5 млрд. дол. Ця су­ма ви­да­є­ться є ве­ли­кою, але якщо зро­би­ти по­рів­няль­ний аналіз, во­на стає не­ве­ли­кою, оскіль­ки цей об­сяг — ли­ше 650 дол. на ко­жно­го жи­те­ля Укра­ї­ни. У Бі­ло­ру­сі, на­при­клад, на одно­го жи­те­ля при­па­дає май­же 2 тис. дол. пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій, а в Есто­нії — май­же 15 тис.», — за­зна­чив екс­перт Ні­ме­цької гру­пи ра­дни­ків при уря­ді Укра­ї­ни Де­від За­ха.

За йо­го сло­ва­ми, в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му уча­сни­ки до­слі­дже­н­ня на­да­дуть свої роз­ра­хун­ки що­до пря­мих іно­зем­них ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ні за під­сум­ка­ми 2017 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.