Альянс під два від­со­тки

На са­мі­ті НАТО зі скан­да­ла­ми роз­по­ді­ля­ли фі­нан­со­вий тя­гар

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Те, що нас не вби­ває, ро­бить нас силь­ні­ши­ми.

Ми­ну­ло­го ти­жня американський пре­зи­дент До­нальд Трамп пе­ре­тво­рив пе­ре­сі­чний са­міт НАТО на шоу з еле­мен­та­ми са­спенс, за­явив­ши про го­тов­ність сво­єї кра­ї­ни ви­йти з транс­а­тлан­ти­чно­го со­ю­зу. І під­твер­див ре­пу­та­цію епа­та­жно­го збу­рю­ва­ча спо­кою, чия ім­пуль­сив­ність зму­шує нер­во­во здри­га­ти­ся со­ю­зни­ків США, а не­пе­ре­дба­чу­ва­ність — обна­ді­ює су­пер­ни­ків. Та хо­ча альянс пе­ре­жив одну з най­сер­йо­зні­ших криз у сво­їй істо­рії, у під­сум­ку Трамп зро­бив для по­си­ле­н­ня ор­га­ні­за­ції біль­ше, ніж йо­го по­пе­ре­дни­ки. До­нальд «Скрудж» У Брюс­се­лі лі­де­ри кра­їн-чле­нів НАТО обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня, як за­без­пе­чи­ти на­ро­щу­ва­н­ня обо­рон­них мо­жли­во­стей альян­су і під­си­ли­ти йо­го «схі­дний фланг», акти­ві­зу­ва­ти бо­роть­бу з те­ро­ри­змом і спра­ве­дли­ві­ше роз­по­ді­ли­ти фі­нан­со­вий тя­гар. Цей по­ря­док ден­ний Брюс­сель­сько­го са­мі­ту сфор­му­ва­ли До­нальд Трамп і... Вла­ді­мір Пу­тін. Тлом са­мі­ту НАТО ста­ли май­бу­тні аме­ри­ка­но-ро­сій­ські пе­ре­го­во­ри у вер­хах.

Зу­стріч у Гель­сін­кі в альян­сі і ві­та­ють, і бо­я­ться її. Че­ка­ють рі­шень і по­бо­ю­ю­ться, що мо­жли­ві до­мов­ле­но­сті зруй­ну­ють єд­ність транс­а­тлан­ти­чних со­ю­зни­ків і зни­щать НАТО. Не­пе­ре­дба­чу­ва­ність очіль­ни­ка Бі­ло­го до­му, йо­го спо­ді­ва­н­ня, що ран­де­ву з го­спо­да­рем Крем­ля бу­де успі­шним, ви­кли­ка­ють у чле­нів альян­су три­во­гу, що Трамп укла­де уго­ду з Пу­ті­ним на шко­ду їхнім ін­те­ре­сам. За­пи­та­н­ня «на­скіль­ки на­дій­ний американський пре­зи­дент?» по­стій­но лу­нає у єв­ро­пей­ських сто­ли­цях. По­бо­ю­ва­н­ня по­си­лю­ю­ться на тлі роз­бі­жно­стей між Ва­шинг­то­ном і йо­го єв­ро­пей­ськи­ми со­ю­зни­ка­ми.

Річ не тіль­ки в роз­по­ча­тій адмі­ні­стра­ці­єю Трам­па тор­го­вель­ній вій­ні з ЄС, а й у по­лі­ти­ці Ва­шинг­то­на, спря­мо­ва­ній на по­си­ле­н­ня фі­нан­со­во­го та вій­сько­во­го вне­ску чле­нів НАТО в обо­ро­но­зда­тність вій­сько­во-по­лі­ти­чно­го со­ю­зу. Фра­за «США пла­тять за­ба­га­то, а кра­ї­ни НАТО — за­ма­ло. Це не­спра­ве­дли­во» — ре­фре­ном зву­чить з вуст аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та: для ньо­го ста­ло іде­єю фікс ви­ді­ле­н­ня чле­на­ми альян­су 2% ВВП на обо­рон­ні ви­тра­ти.

Те, що роз­мо­ва бу­де не­про­стою, бу­ло оче­ви­дно вже за кіль­ка ти­жнів до са­мі­ту. У йо­го пе­ред­день американський пре­зи­дент на­пи­сав різ­кі ли­сти лі­де­рам кіль­кох дер­жав-чле­нів ор­га­ні­за­ції, до­рі­кнув­ши їм низь­ки­ми ви­тра­та­ми на обо­ро­ну. У Мі­ні­стер­стві осві­ти і на­у­ки (МОН) Укра­ї­ни опри­лю­дни­ли ТОП-10 спе­ці­аль­но­стей, на які ви­ді­ле­но най­біль­ше дер­жав­них місць із бю­дже­ту.

Для ви­пу­скни­ків 11-х кла­сів най­біль­ше бю­дже­тних місць ви­ді­ле­но на спе­ці­аль­но­сті «се­ре­дня осві­та», «ме­ди­ци­на» та «комп’ютер­ні на­у­ки».

Крім то­го, у ТОП-10 спе­ці­аль­но­стей уві­йшли: «се­ре­дня осві­та» (з усіх пре­дме­тних спе­ці­аль­но­стей) — 7475 місць, «ме­ди­ци­на» — 4507, «комп’ютер­ні на­у­ки» — 3216, «пра­во­знав­ство» — 3090, «еле­ктро­енер­ге­ти­ка, еле­ктро­те­хні­ка й еле­ктро­ме­ха­ні­ка» — 2736, «бу­дів­ни­цтво та ци­віль­на ін­же­не­рія» — 2650, «фі­ло­ло­гія» (всі мов­ні на­пря­ми) — 2210, «га­лу­зе­ве ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня» — 2025, «комп’ютер­на ін­же­не­рія» — 1951 і «пра­во­охо­рон­на ді­яль­ність» — 1910 місць.

За­галь­ний об­сяг при­йо­му спе­ці­а­лі­стів пе­ред­ба­че­но в кіль­ко­сті 191,1 тис., зокре­ма на ден­ну фор­му на­вча­н­ня — 171,355 тис. чо­ло­вік, що мен­ше за­твер­дже­них у 2017 р. по­ка­зни­ків на 9,6 і 9,5%, від­по­від­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.