На­та­лія Во­ро­жбит: «Пі­сля Class ACT одна з уча­сниць ви­гра­ла грант на на­вча­н­ня у Швей­ца­рії»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

У сто­ли­ці вже втре­тє від­го­мо­нів «Class ACT. Схід—за­хід». Схід— За­хід», по­пу­ляр­ний про­ект, який об’єд­нує дра­ма­тур­гів-під­лі­тків, акто­рів-зі­рок, мо­ло­дих ре­жи­се­рів.

Ор­га­ні­за­тор і ку­ра­тор про­е­кту На­та­лія Во­ро­жбит ка­же, що про пер­спе­кти­ви «Class ACT. Схід—за­хід»-2019 мо­жна бу­де го­во­ри­ти не ра­ні­ше зи­ми.

Пер­ший «Class ACT. Схід—за­хід» із ве­ли­ким успі­хом про­йшов улі­тку 2016-го в Ки­їв­сько­му ТЮГУ на Ли­пках. 2017-го і 2018-го цей за­хід го­стин­но при­ймає На­ціо­наль­на му­зи­чна ака­де­мія Укра­ї­ни ім.п.чай­ков­сько­го. Зал зно­ву пе­ре­пов­не­ний, є ве­ли­кий ін­те­рес до п’єс під­лі­тків із рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, адже в їхніх текс­тах — і осо­би­стий біль, і ча­сом — біль усі­єї кра­ї­ни.

На­та­лія Во­ро­жбит — уже пі­сля «Class ACT. Схід—за­хід» — зі­зна­є­ться, що цей про­ект ду­же ви­сна­жли­вий, осо­бли­во для тих, хто в ньо­му без­по­се­ре­дньо за­ді­я­ний.

— Пі­сля ко­жно­го про­е­кту ми за­ли­ша­є­мо­ся в пов­них ну­лях, без кон­кре­тних пер­спе­ктив на май­бу­тнє, все тре­ба по­чи­на­ти спо­ча­тку. То­му сто­сов­но 2019-го ме­ні ду­же важ­ко щось пла­ну­ва­ти, — ка­же дра­ма­тург. — На­та­лю, який із цьо­го­рі­чних текс­тів під­лі­тків схви­лю­вав вас най­біль­ше? З яко­го мо­гла би на­ро­ди­ти­ся справ­жня ве­ли­ка п’єса? — Фор­мат «Class ACT. Схід— За­хід» вза­га­лі не пе­ред­ба­чає ви­бо­ру кра­щих текс­тів. Бо це не зма­га­н­ня, не кон­курс. Ми ста­ви­мо п’єси, які пи­шуть ді­ти, а рі­вень та­ких п’єс — зав­жди рі­зний. Кон­тра­бан­да — це пар­ний вид спор­ту: якщо хтось на­ма­га­є­ться щось не­ле­галь­не про­да­ти, він шу­кає то­го, хто го­то­вий ри­зи­кну­ти і це не­ле­галь­но ку­пи­ти.

В Укра­ї­ні ре­гу­ляр­но пи­шуть про не­за­кон­не ви­ру­бу­ва­н­ня лі­су, від­по­від­а­ю­чи ли­ше на за­пи­та­н­ня «звід­кіль дро­ве­ня­та?» і не ці­кав­ля­чись, а ку­ди їх вла­сне ве­зуть? Хто го­то­вий іти на ри­зик і бра­ти участь у не­ле­галь­них схе­мах екс­пор­ту лі­су, тре­пе­тно ви­бу­ду­ва­них в Укра­ї­ні?

Бри­тан­ська не­уря­до­ва ор­га­ні­за­ція Earthsight, що ви­вчає про­бле­ми не­за­кон­но­го ви­ру­бу­ва­н­ня лі­сів по всьо­му сві­то­ві, про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків до­слі­джу­ва­ла про­бле­му не­ле­галь­них лі­со­за­го­ті­вель в Укра­ї­ні. Пред­став­ле­ні результати да­ють мо­жли­вість про­сте­жи­ти весь лан­цю­жок від не­за­кон­но­го ви­ру­бу­ва­н­ня де­рев в Укра­ї­ні до кін­це­во­го спо­жи­ва­ча про­ду­кції з укра­їн­ської де­ре­ви­ни в кра­ї­нах ЄС. На­зва­но до­слі­дже­н­ня одно­зна­чно — «Спі­ву­часть у ко­ру­пції. Як ЄС сти­му­лює не­стрим­ну не­за­кон­ність в укра­їн­ських лі­сах». Обви­ну­ва­че­н­ня сер­йо­зні, втім, як і на­слід­ки за­мов­чу­ва­н­ня ситуації. Під час дії мо­ра­то­рію на ви­ру­бу­ва­н­ня лі­су, в об­хід не тіль­ки на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства, а й ре­гла­мен­тів і сер­ти­фі­ка­цій ЄС, укра­їн­ський ліс ру­ба­ють і ви­во­зять та­ки­ми тем­па­ми, що за чо­ти­ри ро­ки йо­го екс­порт до кра­їн ЄС зріс на 75%, пе­ре­ви­щив­ши по­зна­чку в мільярд єв­ро у 2017 р. І за оцін­ка­ми до­слі­дни­ків, 40% цьо­го лі­су бу­ло ви­ру­ба­но або про­да­но не­за­кон­но.

Про­тя­гом двох ро­ків до­слі­дни­ки Earthsight про­во­ди­ли по­льо­ві до­слі­дже­н­ня в Укра­ї­ні, ви­вча­ли ми­тні до­ку­мен­ти, су­до­ві спра­ви, опи­ту­ва­ли дже­ре­ла в уря­ді і га­лу­зі, на­віть пред­став­ля­ли­ся не­і­сну­ю­чою ком­па­ні­єю-екс­пор­те­ром укра­їн­сько­го лі­су, щоб ви­йти на по­ку­пців у Єв­ро­со­ю­зі. Екс­пер­тів Earthsight на­сам­пе­ред не­по­ко­ять пи­та­н­ня еко­ло­гії, збе­ре­же­н­ня лі­со­вих ма­си­вів і тем­пів їхньо­го від­нов­ле­н­ня, а нас — ще й мо­жли­ві шля­хи ви­хо­ду із ситуації, що скла­ла­ся. Са­ні­та­ри лі­су

По­чи­на­ли своє до­слі­дже­н­ня екс­пер­ти Earthsight з роз­він­ча­н­ня по­пу­ляр­но­го в Укра­ї­ні мі­фу про те, що ви­ру­бу­ва­н­ня лі­су — це спра­ва рук «чор­них лі­со­ру­бів», ко­трі під по­кро­вом но­чі не­ле­галь­но ру­ба­ють кар­пат­ські лі­си й оле­ня­чи­ми стеж­ка­ми ви­во­зять де­ре­ви­ну в ін­ші кра­ї­ни.

Ні, та­кі, зві­сно, теж є, але за да­ни­ми до­слі­дже­н­ня, їхній вне­сок у за­галь­ну спра­ву зі зни­ще­н­ня укра­їн­ських лі­сів на­ба­га­то мен­ший, аніж дер­жав­них лі­со­го­спо­дар­ських під­при­ємств. «На­ші да­ні го­во­рять про те, що со­тні дер­жав­них ком­па­ній бе­руть участь у си­сте­ма­ти­чно­му, сві­до­мо­му по­ру­шен­ні ши­ро­ко­го ко­ла пра­вил під час за­го­тів­лі лі­су. І не­ма ні­чо­го більш згу­бно­го, аніж не­за­кон­не «са­ні­тар­не ви­ру­бу­ва­н­ня», — йде­ться в до­слі­джен­ні. За да­ни­ми екс­пер­тів, май­же 60% ви­ру­бок по­ру­шу­ють вста­нов­ле­ні укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством обме­же­н­ня, най­ча­сті­ше, під на­ду­ма­ним при­во­дом са­ні­тар­них ру­бок, які ви­прав­до­ву­ють не­об­хі­дні­стю за­по­біг­ти по­ши­рен­ню хво­роб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.