Сан­кції: кур­си крою та ши­т­тя

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Но­ви­ни цьо­го ти­жня. По­лі­цей­ська слу­жба без­пе­ки Нор­ве­гії про­во­дить роз­слі­ду­ва­н­ня сто­сов­но ком­па­нії Titania Kronos, яку пі­до­зрю­ють у по­ру­шен­ні ре­жи­му ан­ти­ро­сій­ських сан­кцій ЄС, впро­ва­дже­них у зв’яз­ку з не­за­кон­ною ане­ксі­єю Кри­му, че­рез по­став­ку іль­ме­ні­то­вої ру­ди до пів­остро­ва.

У Ні­меч­чи­ні про­во­ди­ться слід­ство що­до по­ру­ше­н­ня сан­кцій ЄС дво­ма су­дно­плав­ни­ми ком­па­ні­я­ми — Hansa Heavy Lift з Гам­бур­га і Heinz Corleis KG зі Шта­де, які до­ста­ви­ли з Нор­ве­гії до Кри­му 35 тис. тонн іль­ме­ні­то­вої ру­ди.

За ло­гі­кою, пер­шим ма­ло би з’яви­ти­ся по­ві­дом­ле­н­ня про роз­слі­ду­ва­н­ня за­зна­че­них фа­ктів по­ру­ше­н­ня сан­кцій­но­го ре­жи­му Кри­му в Укра­ї­ні. Адже жур­на­ліст­ське роз­слі­ду­ва­н­ня ви­да­н­ня Вlackseanews ви­йшло ще в гру­дні 2017 р.— ві­дра­зу пі­сля по­ста­вок нор­везь­ко­го іль­ме­ні­ту ні­ме­цьки­ми су­дна­ми. Але офі­цій­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня по­ру­шень сан­кцій не бу­де. Не тіль­ки що­до цих фа­ктів — ні­я­ких. Бо укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством це не пе­ред­ба­че­но. Сан­кції — є, а від­по­від­аль­но­сті за їх по­ру­ше­н­ня — не­має. Не ли­ше кри­мі­наль­ної, а й адмі­ні­стра­тив­ної.

То­му це в Ні­меч­чи­ні і Нор­ве­гії мо­же ве­сти­ся роз­слі­ду­ва­н­ня що­до по­ру­ше­н­ня сан­кцій ЄС, а у США — сан­кцій, за­сто­со­ва­них їх уря­дом. А в Укра­ї­ні, че­рез по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті якої, вла­сне, з пер­ших днів оку­па­ції по­ча­ли вво­ди­ти­ся за­хі­дні обме­жу­валь­ні за­хо­ди, та­кі роз­слі­ду­ва­н­ня по­ки що не­мо­жли­ві. Хо­ча, зно­ву ж та­ки, за ло­гі­кою, са­ме укра­їн­ські слід­чі ма­ли б ство­ри­ти пре­це­ден­ти успі­шних роз­слі­ду­вань ви­пад­ків по­ру­ше­н­ня ан­ти­ро­сій­ських сан­кцій та схем їх об­хо­ду.

У то­му чи­слі — і що­до ба­га­то ра­зів опи­са­ної й за­до­ку­мен­то­ва­ної у роз­слі­ду­ва­н­нях укра­їн­ських жур­на­лі­стів «іль­ме­ні­то­вої схе­ми», про яку, зав­дя­ки слід­ству в Ні­меч­чи­ні та Нор­ве­гії, зно­ву ба­га­то пи­шуть за­хі­дні ЗМІ. На­га­даю: си­ро­ви­ну, що, за до­ку­мен­та­ми, екс­пор­ту­є­ться в Ро­сію, до­прав­ля­ють до Кер­чен­ської про­то­ки, де на рей­ді пе­ре­ва­лю­ють на ро­сій­ські су­дна і транс­пор­ту­ють до за­кри­то­го кер­чен­сько­го пор­ту Ка­миш-бу­рун (а ни­ні­шньо­го ро­ку — ще й до пор­ту на озе­рі До­ну­злав під Єв­па­то­рі­єю). Пре­тен­дент на іль­ме­ні­то­вий кон­цен­трат у Кри­му один — за­вод «Крим­ський ти­тан» Дми­тра Фір­та­ша. Пред­став­ни­ки ком­па­ній-су­дно­вла­сни­ків со­лі­дар­но за­пев­ня­ють: не зна­ли, що ван­таж бу­де до­прав­ле­ний до під­сан­кцій­но­го Кри­му, тож ні­чо­го не по­ру­шу­ва­ли. «Не­знай­ко­ві» Siemens, чиї тур­бі­ни, всу­пе­реч сан­кці­ям, що за­бо­ро­ня­ють по­став­ку но­во­го обла­дна­н­ня для енер­ге­ти­чно­го се­кто­ра, бу­ло до­став­ле­но до за­кри­тих пор­тів Се­ва­сто­по­ля і Фе­о­до­сії та вста­нов­ле­но на ТЕС, як ми зна­є­мо, по­ру­ше­н­ня зі­йшло з рук. Тож не ви­клю­че­но, що й до ні­ме­цьких су­дно­вла­сни­ків чи нор­везь­ко­го про­дав­ця іль­ме­ні­то­вої ру­ди зре­штою по­ка­ра­н­ня за­сто­со­ва­не не бу­де: адже, за до­ку­мен­та­ми, в них та­кож «усе нор­маль­но».

Суть «іль­ме­ні­то­вої схе­ми» у то­му й по­ля­гає, що ко­жна її лан­ка — від за­ку­пів­лі іль­ме­ні­то­во­го кон­цен­тра­ту в укра­їн­сько­го дер­жав­но­го (!) Ір­шан­сько­го ГЗК ком­па­ні­я­ми-по­се­ре­дни­ка­ми; «екс­пор­ту» в Ро­сію че­рез ту­ре­цькі пор­ти до пе­ре­ван­та­же­н­ня на якір­ній сто­ян­ці або й по­за рей­дом ро­сій­сько­го пор­ту на ро­сій­ські те­пло­хо­ди, фор­маль­но за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни не по­ру­шує і під сан­кції — за­хі­дні й на­ші — не під­па­дає. Хо­ча всім ні­би й зро­зумі­ло, що в кін­ці лан­цю­га — зло­чин та по­ру­ше­н­ня сан­кцій, а все, що йо­му пе­ре­ду­ва­ло, — під­го­тов­ка до йо­го ско­є­н­ня. Але укра­їн­ські пра­во­охо­рон­ці роз­во­дять ру­ка­ми й від­пу­ска­ють су­дна-по­ру­шни­ки: не про­пи­са­на в укра­їн­сько­му Кри­мі­наль­но­му ко­де­ксі ста­т­тя за по­ру­ше­н­ня сан­кцій, а до­ка­зів то­го, що су­дна за­хо­ди­ли у крим­ські пор­ти, теж не­має. Ті ж, які зі­бра­ли жур­на­лі­сти-роз­слі­ду­ва­чі, за КПК, до­ка­за­ми ви­зна­ні не бу­дуть. Твер­дже­н­ня дис­ку­сій­не, бо, по пер­ше, всі су­дна, від­ван­та­жив­шись на рей­ді, ви­хо­дять із Керч-єні­каль­сько­го ка­на­лу фар­ва­те­ром, що є аква­то­рі­єю за­кри­то­го пор­ту Керч, і йо­му ж пла­тять ка­наль­ний збір. По-дру­ге, те, що змо­гли отри­ма­ти жур­на­лі­сти, мо­же (му­сить ма­ти) і роз­від­ка. Але на­ра­зі про ін­ше.

По­ча­ток лан­цюж­ка — в Укра­ї­ні, у сфе­рі управ­лі­н­ня укра­їн­сько­го уря­ду, в ме­жах ком­пе­тен­ції СБУ та в по­лі політичної від­по­від­аль­но­сті пре­зи­ден­та і всі­єї РНБО. «Крим­ський ти­тан» не міг би пра­цю­ва­ти без укра­їн­сько­го іль­ме­ні­ту (по­став­ки з Нор­ве­гії — дрі­бни­ці), але на Ір­шан­сько­му ГЗК теж, ма­буть, не зна­ють, ко­му на­справ­ді йо­го про­да­ють. «Юкрей­ні­ан ке­мі­кал про­да­ктс» ка­же, що не при­че­тна до управ­лі­н­ня крим­ським за­во­дом, — і всі їй ві­рять, хо­ча на не­за­кон­ний екс­порт діо­ксид ти­та­ну з Кри­му йде за її сер­ти­фі­ка­та­ми (не ви­клю­че­но, що й на ро­сій­ські обо­рон­ні під­при­єм­ства). Ком­па­нії-уча­сни­ки «іль­ме­ні­то­вої схе­ми» ві­до­мі. Але в сан­кцій­но­му спи­ску Укра­ї­ни — тіль­ки мо­сков­ське ТОВ «Ти­та­но­вые ин­ве­сти­ции», яке тут­та­ки звіль­ни­ло мі­сце у схе­мі ін­шо­му ТОВ — «ЦОТ» — «Центр опти­маль­ных те­хно­ло­гий», що й по­ста­чає іль­ме­ніт до Кри­му че­рез лан­цю­жок про­кла­док.

Ни­ні­шня без­ді­яль­ність укра­їн­ських уря­дов­ців та си­ло­ви­ків у пи­тан­ні «іль­ме­ні­то­вої схе­ми» мо­же ко­шту­ва­ти Укра­ї­ні ду­же до­ро­го. Якщо роз­слі­ду­ва­н­ня у Нор­ве­гії й Ні­меч­чи­ні ви­знає, що в ді­ях су­дно­вла­сни­ків та хі­мі­чної ком­па­нії, які по­ста­ви­ли в Крим іль­ме­ні­то­ву ру­ду, не­має по­ру­ше­н­ня сан­кцій, то їх ефе­ктив­ність бу­де істо­тно пі­дір­ва­на, а ви­га­да­на Фір­та­шем схе­ма — ви­зна­на без­пе­чною для за­сто­су­ва­н­ня, і кіль­кість «не­знай­ків» зро­ста­ти­ме. Охо­чих за­ро­бля­ти в «сі­рій» зо­ні чи­ма­ло.

Українська влада ледь не що­дня за­кли­кає світ по­си­ли­ти тиск на Ро­сію для при­пи­не­н­ня агре­сії про­ти Укра­ї­ни, у то­му чи­слі — шля­хом продовження та роз­ши­ре­н­ня еко­но­мі­чних сан­кцій. При цьо­му РНБО, ке­рів­ник якої — пре­зи­дент, фор­му­ю­чи укра­їн­ські сан­кцій­ні спи­ски, не со­ро­ми­ться «за­бу­ва­ти» вно­си­ти до них ро­сій­ських олі­гар­хів, по­лі­ти­ків і бі­зне­сме­нів та ком­па­нії, ко­трі є у спи­сках США і ЄС. І ти­тан — це кві­то­чки… Ді­ря­вий лан­тух укра­їн­ських сан­кцій У кві­тні ни­ні­шньо­го ро­ку пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко па­фо­сно від­гу­кнув­ся на рі­ше­н­ня Мін­фі­ну США за­про­ва­ди­ти сан­кції про­ти ро­сій­ських олі­гар­хів і топ-чи­нов­ни­ків. «Віль­ний світ і на­да­лі змі­цнює свою ко­а­лі­цію про­ти Мо­скви за чі­тко­го лі­дер­ства Ва­шинг­то­на і на за­са­дах по­ту­жної транс­а­тлан­ти­чної єд­но­сті та спіль­них цін­но­стей», — на­пи­сав По­ро­шен­ко у Facebook. І по­ві­до­мив, що вже най­ближ­чим ча­сом очі­кує від РНБО ком­пле­ксних про­по­зи­цій що­до син­хро­ні­за­ції укра­їн­сько­го та аме­ри­кан­сько­го сан­кцій­них ре­жи­мів.

За мі­сяць РНБО вне­сла змі­ни до сан­кцій­них спи­сків, і пре­зи­дент за­явив, що рі­ше­н­ня «чі­тко син­хро­ні­зо­ва­ні» з пар­тне­ра­ми із ЄС та США: «Сво­їм сьо­го­дні­шнім рі­ше­н­ням ми ско­ор­ди­ну­є­мо но­ві сан­кції, які за­про­ва­джу­ю­ться, із сан­кці­я­ми США про­ти гро­ма­дян і юри­ди­чних осіб Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Во­ни пов’яза­ні як із за­сто­су­ва­н­ням РФ хі­мі­чної зброї в цен­трі Єв­ро­пи — у Ве­ли­кій Бри­та­нії, так і з про­ве­де­н­ням не­за­кон­них ви­бо­рів пре­зи­ден­та на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го Кри­му».

Пе­ре­ко­на­тись у син­хро­ні­за­ції спи­сків ви­яви­ло­ся не­про­сто: під­пи­са­ний май­же че­рез два ти­жні Указ пре­зи­ден­та про вве­де­н­ня в дію зга­ду­ва­но­го рі­ше­н­ня РНБО був опу­блі­ко­ва­ний на сай­тах без актив­них по­си­лань на до­да­тки із пе­ре­лі­ка­ми фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб, до яких бу­ло про­дов­же­но й за­сто­со­ва­но сан­кції. А ко­ли (пі­сля дзвін­ків та ін­фор­ма­цій­них за­пи­тів Цен­тру жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань) до­да­тки опри­лю­дни­ли, з’ясу­ва­ло­ся, що син­хро­ні­за­ція ду­же своє­рі­дна. Пер­шим «не­ста­чу» під­сан­кцій­них олі­гар­хів по­ба­чив на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Ле­щен­ко. У спи­ску не ви­яви­ло­ся най­ближ­чо­го дру­га Пу­ті­на — Ар­ка­дія Ро­тен­бер­га, вне­се­но­го до сан­кцій­них спи­сків США ще 20 бе­ре­зня 2014 р. На дум­ку Ле­щен­ка, По­ро­шен­ко «ря­тує» Ро­тен­бер­га, бо той по­ста­чає ком­па­ні­ям Фір­та­ша амі­ак для ви­ро­бни­цтва мі­не­раль­них до­брив. А від­так, в укра­їн­сько­му сан­кцій­но­му спи­ску не­має хім­ком­па­нії Ро­тен­бер­га, за­те є йо­го та Фір­та­ша кон­ку­рен­ти, яких не­має у спи­ску США! Ре­а­кції на ці зви­ну­ва­че­н­ня з бо­ку По­ро­шен­ка не бу­ло. Однак 21 черв­ня РНБО при­ймає но­ве рі­ше­н­ня про роз­ши­ре­н­ня спи­сків, і пре­зи­дент бли­ска­ви­чно йо­го вво­дить в дію. При­во­дом по­да­є­ться не­об­хі­дність вве­де­н­ня сан­кцій, «си­ме­три­чних вве­де­ним уря­дом США 11 черв­ня» про­ти юро­сіб, при­че­тних до ді­яль­но­сті спец­служб РФ у кі­бер­про­сто­рі. РНБО у сво­є­му по­ві­дом­лен­ні за­зна­чає, що се­ред осіб, до яких вве­де­но сан­кції, є й «ві­до­мий ро­сій­ський мі­льяр­дер Ар­ка­дій Ро­тен­берг та чле­ни йо­го ро­ди­ни». Але від цьо­го сан­кцій­ні спи­ски Укра­ї­ни не ста­ли син­хро­ні­зо­ва­ни­ми з аме­ри­кан­ськи­ми. На­ше по­рів­ня­н­ня ви­яви­ло чи­ма­ло ці­ка­вих «по­тє­ря­шек» РНБО. Їх де­ся­тки, то­му зу­пи­ни­мо­ся на зна­ко­вих.

По­чне­мо зі «син­хро­ні­зо­ва­но­го» Ро­тен­бер­га-стар­шо­го. До укра­їн­сько­го спи­ску й до­сі не вклю­че­не ТОВ «СГМ-МОСТ» — до­чка ТОВ «Строй­га­змон­таж» Ро­тен­бер­га — ген­пі­дря­дни­ка бу­дів­ни­цтва мо­сту. «СГМ-МОСТ» бу­ло за­сно­ва­не 2015 р. спе­ці­аль­но для управ­лі­н­ня про­е­ктом бу­дів­ни­цтва мо­сту че­рез Кер­чен­ську про­то­ку. Під аме­ри­кан­ські сан­кції во­но по­тра­пи­ло ра­зом із ін­ши­ми ком­па­ні­я­ми, ко­трі бе­руть участь у бу­дів­ни­цтві мо­сту, ще 1 ве­ре­сня 2016 р.

У спи­ску OFAC Мін­фі­ну США — чо­ти­ри ком­па­нії із Гру­пи «Сов­фра­хтсов­мор­транс», в укра­їн­ський — не по­тра­пи­ла жо­дна. Хо­ча це са­ме її су­дна та по­ро­ми до­став­ля­ли ро­сій­ських вій­сько­вих і те­хні­ку в Крим, її бар­жі­пон­то­ни до­пра­ви­ли у Се­ва­сто­поль і Фе­о­до­сію тур­бі­ни ком­па­нії Siemens.

Це ком­па­нії «СМТ-К», по­ро­ми якої пра­цю­ють на лі­нії Керч—кав­каз, Ке­ру­ю­ча ком­па­нія «Сов­фрахт», ВАТ «Сов­фрахт», ЗАТ «Сов­мор­транс». Го­ло­ви прав­лі­н­ня «Сов­фра­хту» — Дми­тра Пу­рі­ма, який очо­лює і крим­ське від­ді­ле­н­ня пар­тії «Де­ло­вая Рос­сия», в сан­кцій­но­му спи­ску теж не­має. А в Оде­сі про­дов­жує пра­цю­ва­ти ТОВ «Сов­фрахт Укра­ї­на», за­ре­є­стро­ва­не на Ко­стян­ти­на Пу­рі­ма — мо­лод­шо­го бра­та го­ло­ви прав­лі­н­ня ГК .

Під укра­їн­ські сан­кції по­тра­пи­ли тіль­ки дві з чо­ти­рьох, вне­се­них до спи­ску США ком­па­ній, су­дна яких фра­хту­вав «Сов­фрахт» для пе­ре­ве­зень паль­но­го до Кри­му.

Ком­па­нії ро­сій­ських олі­гар­хів. До укра­їн­сько­го спи­ску, на від­мі­ну від спи­ску США, не вне­се­но, що­най­мен­ше, шість ком­па­ній, які на­ле­жать або кон­тро­лю­ю­ться Оле­гом Де­ри­па­скою. А са­ме: Basic Element («Ба­зо­вый эле­мент»), «Агро­хол­динг «Ку­бань», В-finance, EN+ Group PLC , Об’єд­на­на ком­па­нія «Ру­сал», «Гру­па ГАЗ»

Не ви­яви­ло­ся у спи­ску РНБО і ком­па­нії Оле­ксія Мор­да­шо­ва «Си­ло­вые ма­ши­ны», що від­зна­чи­лась на по­став­ці тур­бін Siemens до Кри­му. Дов­гий пе­ре­лік «за­гу­бле­них» РНБО ком­па­ній, які на­ле­жать Ген­на­дію Тим­чен­ку і вхо­дять до Гру­пи ком­па­ній Volga Group та хо­дин­гу «Строй­транс­газ».

І Де­ри­па­ску, і Мор­да­шо­ва, і Тимченка вне­се­но до пе­ре­лі­ку фі­зо­сіб, до яких за­сто­со­ва­но пер­со­наль­ні сан­кції РНБОУ, що, втім, не за­ва­жає їм і да­лі ма­ти бі­знес в Укра­ї­ні та на­віть від­чу­жу­ва­ти за­бло­ко­ва­ні сан­кці­я­ми акти­ви. При­мі­ром, Оле­ксій Мор­да­шов, який кон­тро­лю­вав ПАТ «Дні­про­ме­тиз», по­тра­пив під укра­їн­ські сан­кції у ве­ре­сні 2016 р. Во­ни пе­ред­ба­ча­ли «бло­ку­ва­н­ня акти­вів — тим­ча­со­ве обме­же­н­ня пра­ва осо­би ко­ри­сту­ва­ти­ся та роз­по­ря­джа­ти­ся на­ле­жним їй май­ном». По­при це, 27 жов­тня 2017 р. «Се­вер­сталь» ого­ло­си­ла, що про­да­ла «Дні­про­ме­тиз» ком­па­нії «Ді­ал­зо­не Хол­динг Лтд» з Вір­гін­ських остро­вів. Ці змі­ни від­обра­же­но в си­сте­мі SMIDA, що озна­чає: жо­дних про­блем в Укра­ї­ні під­сан­кцій­ний Мор­да­шов із ці­єю обо­руд­кою не мав.

Пе­ре­лік «за­гу­бле­них» ро­сі­ян, що­до яких РНБО не впро­ва­ди­ла сан­кцій, хо­ча во­ни є у спи­ску OFAC, теж ці­ка­вий і роз­ло­гий, на­зве­мо най­ві­до­мі­ших.

В’яче­слав Во­ло­дін — го­ло­ва Дер­жав­ної ду­ми РФ, на мо­мент по­тра­пля­н­ня під сан­кції у 2014 ро­ці — пер­ший за­сту­пник ке­рів­ни­ка адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та РФ.

Вла­ди­слав Сур­ков пре­зи­ден­та РФ.

Дми­тро Ко­зак уря­ду РФ.

Оле­ксій Гро­мов — пер­ший за­сту­пник ке­рів­ни­ка адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та РФ.

Во­ло­ди­мир Яку­нін — екс­пре­зи­дент ком­па­нії «Рос­сий­ские же­ле­зные до­ро­ги».

Це ці­ла зграй­ка бі­зне­сме­нів, пов’яза­них із бан­ком «Рос­сия», — Ки­ри­ло Ко­валь­чук (він же пре­зи­дент «На­ци­о­наль­ной ме­диа-груп­пы» та пле­мін­ник основ­но­го акціо­не­ра бан­ку Юрія Ко­валь­чу­ка), Дми­тро Ле­бе­дєв, Дми­тро Ман­су­ров, Ми­хай­ло Клі­шин і Ми­хай­ло Дє­дов (та­кож є за­снов­ни­ка­ми ТОВ «Вен­чур­на ін­ве­сти­цій­на ком­па­нія», ство­ре­ної для управ­лі­н­ня акти­ва­ми гру­пи бан­ку).

І на де­серт, не по­ві­ри­те, — Єв­ген При­го­жин. Не­ймо­вір­ність йо­го нев­не­се­н­ня до спи­ску РНБО, який фор­му­є­ться зна­чною мі­рою на­сам­пе­ред по­да­н­ням СБУ, по­ля­гає в то­му, що гла­ва Слу­жби Ва­силь Гри­цак не мо­же не зна­ти, хто та­кий Єв­ген При­го­жин. Адже ви­кри­т­тю ді­яль­но­сті ПВК Ва­гне­ра він при­свя­тив спе­ці­аль­ну прес-кон­фе­рен­цію. Так, це той са­мий «ре­сто­ра­тор Пу­ті­на», вла­сник фа­бри­ки тро­лів в Оль­ги­но і фі­нан­сист ПВК Ва­гне­ра, Сан­кції США що­до При­го­жи­на бу­ли вве­де­ні за на­да­н­ня фі­нан­со­вої під­трим­ки «Агент­ству ин­тер­нет-ис­сле­до­ва­ний», яке обви­ну­ва­чу­є­ться у втру­чан­ні у ви­бо­ри в США 2016 р.

Ви­снов­ки — нев­ті­шні. Осо­бли­во ко­ли бра­ти до ува­ги ін­сай­дер­ську ін­фор­ма­цію про: «обі­ле­чу­ва­н­ня» кан­ди­да­тів у сан­кцій­ні спи­ски на най­ви­що­му вла­дно­му рів­ні, що мо­же лег­ко по­ясни­ти по­бла­жли­вість до бі­знес-ін­те­ре­сів під­сан­кцій­них ро­сій­ських олі­гар­хів в Укра­ї­ні; по­лі­ти­чну тор­гів­лю сан­кцій­ним акти­вом в обмін на зни­ще­н­ня кон­ку­рен­тів по бі­зне­су.

До­да­мо та­кож, що чин­ний за­кон про віль­ну еко­но­мі­чну зо­ну «Крим», який до­по­міг укра­їн­ським олі­гар­хам збе­рег­ти акти­ви у Кри­му, до­зво­ляє те, що за­бо­ро­не­не сан­кці­я­ми ЄС і США, — ін­ве­сту­ва­ти у бі­знес на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, від­кри­ва­ти під­при­єм­ства, екс­пор­ту­ва­ти ви­ро­бле­ні у Кри­му то­ва­ри і т.д.

От­же, якщо го­во­ри­ти про син­хро­ні­за­цію сан­кцій­ної по­лі­ти­ки і за­хо­дів Укра­ї­ни та США, то по­чи­на­ти тре­ба із двох про­стих ре­чей. По-пер­ше, спи­ски юри­ди­чних і фі­зи­чних осіб, що­до яких впро­ва­дже­но сан­кції США, ма­ють бу­ти пов­ні­стю вне­се­ні до спи­сків РНБО (при цьо­му укра­їн­ські мо­жуть бу­ти й роз­ши­ре­ні).

По-дру­ге, в сан­кцій­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни не­об­хі­дно тер­мі­но­во вне­сти змі­ни, які чі­тко ви­зна­чать: під­ста­ви для за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій, про­це­ду­ру і мо­ні­то­ринг за­сто­су­ва­н­ня обме­жень, схем об­хо­дів сан­кцій та ма­ні­пу­ля­цій із акти­ва­ми фі­гу­ран­тів спи­сків. Хто це має ро­би­ти? Пи­та­н­ня дис­ку­сій­не. Є при­клад і до­свід OFAC — де­пар­та­мен­ту мі­ні­стер­ства фі­нан­сів США. Та, оскіль­ки сан­кції в Укра­ї­ні вже ста­ли то­ва­ром, на­вряд чи хтось від­мо­ви­ться від вла­ди над ним до­бро­віль­но. — по­мі­чник — ві­це-прем’єр­мі­ністр

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.