На умо­вах збе­рі­га­н­ня

Що та­ке ескроу-ра­хун­ки

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ва­дим КІЗЛЕНКО, адво­кат ЮФ «Іл­ля­шев та Пар­тне­ри»

Ескроу-ра­хун­ки вже три­ва­лий час фун­кціо­ну­ють в еко­но­мі­чно роз­ви­не­них кра­ї­нах, та­ких, як Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки, Ве­ли­ка Бри­та­нія, Шве­ція, Да­нія.

В трав­ні 2017 р. гла­ву 72 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни бу­ло до­пов­не­но но­вим па­ра­гра­фом, який при­свя­че­ний до­го­во­ру ра­хун­ка умов­но­го збе­рі­га­н­ня (ескроу). Так, згі­дно із стат­тею 1076-1 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни за та­ки­ми ви­да­ми до­го­во­рів банк зо­бов’язу­є­ться при­йма­ти та за­ра­хо­ву­ва­ти на ра­ху­нок умов­но­го збе­рі­га­н­ня (ескроу), від­кри­тий клі­єн­ту (во­ло­діль­цю ра­хун­ка), гро­шо­ві ко­шти, отри­ма­ні від во­ло­діль­ця ра­хун­ка та/або від тре­тіх осіб, та пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти та­кі ко­шти осо­бі (осо­бам), вка­за­ній во­ло­діль­цем ра­хун­ка (бе­не­фі­ці­а­ру або бе­не­фі­ці­а­рам), або по­вер­ну­ти та­кі ко­шти во­ло­діль­цю ра­хун­ка за на­ста­н­ня під­став, пе­ред­ба­че­них до­го­во­ром ра­хун­ка умов­но­го збе­рі­га­н­ня (ескроу).

По­ста­но­вою прав­лі­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни від 18 гру­дня 2017 р. №133 «Про за­твер­дже­н­ня змін до де­яких нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни» бу­ло вре­гу­льо­ва­но пи­та­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня та­ких ра­хун­ків, ви­зна­че­но пе­ре­лік не­об­хі­дних до­ку­мен­тів для їх від­кри­т­тя та опе­ра­ції, які мо­жна здій­сню­ва­ти за ра­хун­ка­ми умов­но­го збе­рі­га­н­ня.

Ескроу-аген­том від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни мо­же ви­сту­па­ти ли­ше бан­ків­ська уста­но­ва. Сто­сов­но пе­ре­ваг і не­до­лі­ків ескроу-ра­хун­ків за­зна­чив би та­ке.

По-пер­ше, та­кі до­го­во­ри змен­шать го­тів­ко­ві роз­ра­хун­ки між по­ку­пцем і про­дав­цем, а от­же, бу­дуть ко­ри­сни­ми в роз­рі­зі про­ти­дії ле­га­лі­за­ції до­хо­дів, отри­ма­них зло­чин­ним шля­хом, у зв’яз­ку з по­то­чною за­ре­гу­льо­ва­ні­стю бан­ків­ської сфе­ри. Ра­зом з тим бан­ки мо­жуть нав’язу­ва­ти клі­єн­там свої ре­да­кції до­го­во­рів ра­хун­ків ескроу (по ана­ло­гії з до­го­во­ра­ми кре­ди­ту, іпо­те­ки).

По-дру­ге, роз­ви­ток по­ді­бних до­го­во­рів дасть мо­жли­вість за­лу­чи­ти ко­шти в бан­ків­ський се­ктор. Бан­ки отри­му­ва­ти­муть ви­на­го­ро­ду за по­ді­бні опе­ра­ції, при цьо­му про­дав­ці або бе­не­фі­ці­а­ри ма­ти­муть біль­ше га­ран­тій то­го, що во­ни одер­жать ко­шти, по­рів­ня­но з роз­ра­хун­ком без­по­се­ре­дньо із про­дав­цем.

До­да­тко­ви­ми га­ран­ті­я­ми для ко­ри­сту­ва­чів ра­хун­ків ескроу є те, що за­ко­но­дав­ством не до­пу­ска­є­ться звер­не­н­ня стя­гне­н­ня та/або на­кла­де­н­ня аре­шту на гро­шо­ві ко­шти, які пе­ре­бу­ва­ють на ра­хун­ку умов­но­го збе­рі­га­н­ня, за зо­бов’яза­н­ня­ми бан­ку, вла­сни­ка ра­хун­ка або бе­не­фі­ці­а­ра (в то­му чи­слі у ра­зі їх лі­кві­да­ції). При цьо­му до­пу­ска­є­ться звер­не­н­ня стя­гне­н­ня та/або на­кла­де­н­ня аре­шту на пра­во ви­мо­ги во­ло­діль­ця ра­хун­ка або бе­не­фі­ці­а­ра до бан­ку на під­ста­ві до­го­во­ру ескроу-ра­хун­ка, в то­му чи­слі на пра­во ви­мо­ги ви­пла­ти гро­шо­вих ко­штів (або їх ча­сти­ни), що пе­ре­бу­ва­ють на ра­хун­ку умов­но­го збе­рі­га­н­ня, за на­ста­н­ня під­став, вста­нов­ле­них до­го­во­ром та­ко­го ра­хун­ка.

Ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру ра­хун­ка умов­но­го збе­рі­га­н­ня до­пу­ска­є­ться у будь-який час за за­явою во­ло­діль­ця ра­хун­ка та ви­клю­чно за умо­ви отри­ма­н­ня пи­сьмо­вої зго­ди бе­не­фі­ці­а­ра на ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру. У ра­зі ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру ескроу-ра­хун­ка за за­явою во­ло­діль­ця ра­хун­ка та пи­сьмо­вою зго­дою бе­не­фі­ці­а­ра во­ло­ді­лець ра­хун­ка та бе­не­фі­ці­ар мо­жуть спіль­но за­зна­чи­ти у від­по­від­ній за­яві та пи­сьмо­вій зго­ді, що гро­шо­ві ко­шти (або їх ча­сти­на) пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться во­ло­діль­цю ра­хун­ка та/або бе­не­фі­ці­а­ру чи вка­за­ній ним осо­бі не­за­ле­жно від на­ста­н­ня під­став, вста­нов­ле­них до­го­во­ром ра­хун­ка умов­но­го збе­рі­га­н­ня.

У ці­ло­му за­про­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні до­го­во­рів ра­хун­ка умов­но­го збе­рі­га­н­ня (ескроу), в то­му чи­слі в сфе­рі ку­пів­лі-про­да­жу не­ру­хо­мо­сті, є аб­со­лю­тно про­гре­сив­ним кро­ком і спри­я­ти­ме по­лі­пшен­ню ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в дер­жа­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.