«Укр­енер­го» на­ско­чи­ло на роз­да­чу?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ігор МАСКАЛЕВИЧ

На енер­ге­ти­чно­му рин­ку спро­ба но­во­го пе­ре­ді­лу — під роз­да­чу по­тра­пи­ла НЕК «Укр­енер­го». У ком­па­нії спро­бу­ва­ли пе­ре­хо­пи­ти опе­ра­тив­ний кон­троль. Схо­же, не­вда­ло, хо­ча про­цес три­ває.

Див­но те, чо­му так пі­зно взя­ли­ся за На­ціо­наль­ну енер­ге­ти­чну ком­па­нію «Укр­енер­го». Шма­ток ла­сий, кра­си­вий і, за укра­їн­ськи­ми «по­ня­т­тя­ми», май­же без ха­зя­ї­на. Ком­па­нія від­по­від­ає за пе­ре­да­чу еле­ктро­енер­гії ви­со­ко­воль­тни­ми ме­ре­жа­ми (220–750 кв), тож зви­чай­но­му спо­жи­ва­че­ві не над­то ві­до­ма. Із дрі­бни­ми для її мас­шта­бу або­нен­та­ми во­на не пра­цює. Хо­ча спо­жи­ва­чі еле­ктро­енер­гії ча­сто плу­та­ють НЕК з ін­ши­ми енер­го­ком­па­ні­я­ми.

Тим ча­сом «Укр­енер­го» — це більш як со­тні під­стан­цій ви­со­кої на­пру­ги, по­над два де­ся­тки ти­сяч кі­ло­ме­трів еле­ктро­лі­ній ви­со­кої на­пру­ги, по яких по­став­ля­є­ться близь­ко 70% ви­ро­бле­ної в кра­ї­ні еле­ктро­енер­гії. Во­на ж за­без­пе­чує екс­порт еле­ктро­енер­гії, а в пер­спе­кти­ві й ім­порт, — на під­хо­ді ін­те­гра­ція з енер­го­си­сте­мою ЄС.

І го­лов­не — лю­ди, які з усім цим пра­цю­ють. І гро­ші…

Най­ближ­чим ча­сом НЕК «Укр­енер­го» ста­не ще при­ва­бли­ві­шою. У но­вій мо­де­лі енер­го­рин­ку (впро­ва­дже­н­ня якої ще очі­ку­ють до лі­та на­сту­пно­го ро­ку) на її ба­зі ство­рю­є­ться клю­чо­вий Опе­ра­тор си­сте­ми пе­ре­да­чі еле­ктро­енер­гії. Роль ці­єї ком­па­нії й фі­нан­со­ві по­то­ки, що про­хо­дять че­рез неї, зна­чно зро­стуть.

Втім, і за­раз є що кон­тро­лю­ва­ти. Хо­ча в за­галь­ній вар­то­сті еле­ктро­енер­гії кра­ї­ни НЕК «Укр­енер­го» одер­жує менш як 3%, але й це при­стой­но — близь­ко 8 млрд грн. З не­по­га­ною рен­та­бель­ні­стю.

До спроб по­ста­ви­ти ком­па­нію під кон­троль вда­ва­ли­ся й ра­ні­ше, але до­сить обе­ре­жно. Зу­пи­ня­ла до­сить гра­мо­тна стра­те­гія по­ве­дін­ки ме­не­джмен­ту ком­па­нії. Не ви­клю­че­но, що й від без­ви­хо­ді, іна­кше це ке­рів­ни­цтво дав­но з’їли б.

Го­ло­ва НЕК «Укр­енер­го» Все­во­лод Ко­валь­чук че­твер­тий рік гор­до но­сить до­да­ток тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки. Цьо­му є ба­га­то при­чин, у то­му чи­слі й про­гра­ний ним кон­курс за мі­сце го­ло­ви ком­па­нії. Йо­го при­зна­че­н­ня у 2015 ро­ці пов’язу­ва­ли з то­ді­шнім впли­вом Ко­стян­ти­на Гри­го­ри­ши­на.

Однак, одер­жав­ши по­са­ду, Ко­валь­чук, усу­пе­реч усім очі­ку­ва­н­ням, «за­ру­бав» клю­чо­вий для Гри­го­ри­ши­на кон­курс на кіль­ка мі­льяр­дів гри­вень — на за­ку­пів­лю транс­фор­ма­то­рів за «ці­ка­ви­ми» ці­на­ми у «За­по­ріж­транс­фор­ма­то­ра». При­чо­му в той час, ко­ли Ко­стян­тин Іва­но­вич був ще у фа­во­рі у Бан­ко­вої.

Тран­сфор­ма­то­ри в під­сум­ку та­ки ку­пи­ли, але вдві­чі де­шев­ше, ніж спо­ча­тку бу­ло за­яв­ле­но, тоб­то за ре­аль­ну, а не «пра­виль­ну» ці­ну. Для Гри­го­ри­ши­на це був, імо­вір­но, «ки­док» у чи­сто­му ви­гля­ді. А от для ком­па­нії… та як вам ска­за­ти.

Ку­пів­ля обла­дна­н­ня без на­ці­нок і ста­ла тим ноу-хау, яким ме­не­джмент НЕК три ро­ки від­би­ва­є­ться від охо­чих «по­кер­му­ва­ти» «Укр­енер­го». Це ви­кли­кає вкрай змі­ша­ні (і да­ле­кі від за­хва­ту) по­чу­т­тя у ря­ду ко­лег по це­ху: ку­пів­ля обла­дна­н­ня за за­ви­ще­ни­ми ці­на­ми — ти­по­ва го­дів­ни­ця ме­не­джмен­ту держ­під­при­ємств (та їхніх ку­ра­то­рів). Як і на­сту­пний по­діл дель­ти між ці­ною про­да­жу й ці­ною за­ку­пів­лі. Але те­пер скла­дні­ше по­ясню­ва­ти, чо­му ті са­мі ком­пле­кту­ю­чі «Укр­енер­го» ку­пує де­шев­ше, ніж, ска­жі­мо, «Енер­го­атом» або обл­енер­го, або «Укр­за­лі­зни­ця». Хо­ча в на­зва­них ком­па­ні­ях зна­хо­дять «пе­ре­кон­ли­ві» ар­гу­мен­ти.

Та­ка по­зи­ція «Укр­енер­го» від­вер­то спо­до­ба­ла­ся зов­ні­шнім до­но­рам (у НЕК ве­ли­кий ін­вес­тпорт­фель від за­хі­дних бан­ків). На­віть те, що Ко­валь­чук, про­грав­ши кон­курс із при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ка «Укр­енер­го», оскар­жив і за­тя­гнув про­цес у су­дах, цій сим­па­тії не за­ва­ди­ло.

Бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю в НЕК ви­гі­дно ви­рі­зня­ла­ся на тлі про­ва­лів в ін­ших держ­під­при­єм­ствах. На якийсь час ком­па­нія ста­ла при­кла­дом зу­силь улю­бле­но­го уря­ду у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю за­га­лом і не­стрим­но­го по­то­ку «рі­шу­чих ре­форм», зокре­ма. Але час ми­нав, і тер­пець ури­вав­ся. Та ще на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів. Держ­під­при­єм­ства впев­не­но йшли під кон­троль «смо­тря­щих», і без­го­спо­дар­не «Укр­енер­го» про­сто му­ля­ло їм очі. От че­сно, чим во­но кра­ще за «Цен­тр­енер­го» або «Енер­го­атом»?

Го­во­ри­ли, що за НЕК на­гля­дає Ігор Ко­но­нен­ко. Але, су­дя­чи з ви­ди­мої опе­ра­тив­ної ді­яль­но­сті, яки­хось осо­бли­вих пам­пу­шок від НЕК для дру­жніх йо­му фірм не ви­дно.

Зно­ву ж не вар­то бу­ло зли­ти до­но­рів, і на якийсь час від ком­па­нії від­че­пи­ли­ся. Не те щоб зов­сім — об­шу­ки, ви­лу­че­н­ня й ін­ша «бла­го­дать» пер­ма­нен­тно три­ва­ли. Але без яв­но­го фа­на­ти­зму, у ро­бо­чо­му ре­жи­мі.

І ра­птом — різ­ке за­го­стре­н­ня. Мі­н­енер­го­ву­гіль­пром за­яви­ло, що «з ме­тою які­сно­го за­вер­ше­н­ня про­це­су ре­ор­га­ні­за­ції» прийня­ло рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу пов­но­ва­жень з управ­лі­н­ня НЕК го­ло­ві ко­мі­сії з ре­ор­га­ні­за­ції «Укр­енер­го», за­сту­пни­ку мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Ми­хай­лу Бли­зню­ку. Йо­го са­ме при­зна­чи­ли го­ло­вою ко­мі­сії на за­вер­шаль­но­му ета­пі (9 жов­тня 2018-го).

При­во­дом від­ті­сни­ти го­ло­ву «Укр­енер­го», який уже че­твер­тий рік пе­ре­бу­ває у ста­ту­сі тим­ча­со­во­го, ста­ло не­за­твер­дже­н­ня оцін­ки май­на на під­ста­ві до­ку­мен­тів, на­да­них енер­го­ком­па­ні­єю, «че­рез істо­тні роз­бі­жно­сті й не­до­лі­ки у них». Вла­сне, про­то­ко­ли ко­мі­сії свід­чать, що істо­тне пи­та­н­ня одне — два ау­ди­тор­ські зві­ти з рі­зни­ми ци­фра­ми. Один — на 99,8 млрд грн, ін­ший — на 67,4 млрд. Рі­зни­ця вра­жає — 32,4 мі­льяр­да.

Втім, кри­мі­на­лу не­має: по­рі­зно­му вра­хо­ва­но об’єкти, що пе­ре­бу­ва­ють у НЕК «Укр­енер­го» у го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті. Що під­твер­джує і обго­во­ре­н­ня цьо­го пи­та­н­ня на за­сі­дан­ні са­мої ко­мі­сії. Там ба­га­то го­во­ри­ли про «дрі­бни­ці», а цьо­го пун­кту вза­га­лі не чі­па­ли. Про­по­зи­цію «Укр­енер­го» де­таль­но обго­во­ри­ти пре­тен­зії по пун­ктах чле­ни ко­мі­сії дру­жно «про­ко­ти­ли». За­те у зві­ті зво­ру­шли­во вка­за­ли, що у Фон­ду дер­жмай­на є пре­тен­зії й роз­бі­жно­сті що­до 82 по­зи­цій аж на пів­міль­йо­на гри­вень (0,001% ба­лан­су).

Тож ви­рі­ши­ли, що по­трі­бні но­ві оцін­ка й ау­дит. Ну й час... Мі­ністр на­віть озву­чив да­ту — до лю­то­го 2019 ро­ку. І весь цей час ке­ру­ва­ти «Укр­енер­го» зби­ра­ли­ся «свої» лю­ди.

На­ве­сні цьо­го ро­ку го­ло­ву Мі­н­енер­го оща­сли­ви­ли но­вим за­сту­пни­ком. Хо­ча пре­са за­зна­ча­ла, що во­ни зем­ля­ки, є рі­зні дум­ки що­до сту­пе­ня ра­до­сті, які мі­ністр від­чу­вав з при­во­ду по­яви но­во­го за­сту­пни­ка, а та­кож що­до впли­ву пар­тій­ної ди­сци­плі­ни.

За іро­ні­єю до­лі, Ми­хай­ло Бли­знюк пі­шов з «Укр­транс­га­зу» че­рез справ­жню дрі­бни­цю — те са­ме обла­дна­н­ня ку­пи­ли за ду­же рі­зни­ми ці­на­ми. Втім, роз­слі­ду­ва­н­ня цьо­го ін­ци­ден­ту за­кін­чи­ло­ся ні­чим. Про­сто зір­ки так не­вда­ло в дні за­ку­пі­вель зі­йшли­ся. Бу­ває.

Спо­ча­тку в Мі­н­енер­го пан Бли­знюк зо­се­ре­див­ся на на­фто­га­зо­вих спра­вах. Але го­ло­ва НАК Ан­дрій Ко­бо­лєв (з дру­жньою до­по­мо­гою аме­ри­кан­ської гру­пи сим­па­ти­ків) до­сить швид­ко по­яснив ре­аль­ну си­ту­а­цію зі сту­пе­нем кон­тро­лю. Бла­го, що тро­хи ра­ні­ше це са­ме до­ве­ли до ві­до­ма і до па­на На­са­ли­ка.

Пі­зні­ше пов­но­ва­же­н­ня но­во­го за­сту­пни­ка по­ши­ри­ли й на еле­ктро­енер­ге­ти­ку. У ній за­раз три­ває ду­же скла­дний про­цес впро­ва­дже­н­ня но­вої мо­де­лі енер­го­рин­ку. У то­му чи­слі кор­по­ра­ти­за­ції НЕК «Укр­енер­го» з пе­ре­тво­ре­н­ням з уні­тар­но­го держ­під­при­єм­ства на акціо­нер­не то­ва­ри­ство.

Одним із клю­чо­вих пи­тань і став по­діл вла­сно­сті в «Укр­енер­го», плюс ство­ре­н­ня но­вої на­гля­до­вої ра­ди. У ній із се­ми чле­нів чо­ти­ри — не­за­ле­жні від дер­жа­ви (чи­тай — іно­зем­ці). Та­ка ра­да за фа­ктом різ­ко по­сла­блює кон­троль над НЕК мі­ні­стер­ства, та й Ка­бмі­ну в ці­ло­му над опе­ра­тив­ною ді­яль­ні­стю ком­па­нії. Са­ме для цьо­го на­гля­до­ву ра­ду і ство­рю­ють.

Ра­ні­ше мі­ні­стер­ство не над­то ква­пи­ло­ся втра­ча­ти кон­троль. Але пі­сля рі­ше­н­ня ко­мі­сії про спро­бу пе­ре­хо­пле­н­ня управ­лі­н­ня іно­зем­ця­ми (до­но­ра­ми) тер­мі­но­во ки­ну­ли кі­сто­чку, одра­зу за­твер­див­ши на­гля­до­ву ра­ду і по­обі­цяв­ши най­ближ­чим ча­сом під­пи­са­ти кон­тра­кти.

«Кі­сто­чки» не про­ков­тну­ли. До­но­ри не на­ди­хну­ли­ся, а зов­сім нав­па­ки. «Укр­енер­го» за­яви­ло про сві­до­ме пе­ре­шко­джа­н­ня кор­по­ра­ти­за­ції ком­па­нії та про те, що «сум­ні­ва­є­ться в не­упе­ре­дже­но­сті ко­мі­сії в про­це­сі ре­ор­га­ні­за­ції держ­під­при­єм­ства; пе­ре­хід фун­кції управ­лі­н­ня по­то­чною ді­яль­ні­стю до го­ло­ви ко­мі­сії Ми­хай­ла Бли­зню­ка вва­жає не­об´рун­то­ва­ним і без­під­став­ним». І звер­ну­ло­ся по до­по­мо­гу до… Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті. Звід­ки, вла­сне ка­жу­чи, це ща­стя їм і при­ле­ті­ло, з про­ха­н­ням «втру­ти­ти­ся в си­ту­а­цію та за­без­пе­чи­ти ста­біль­ну ро­бо­ту ком­па­нії». Ми­лі осо­бли­во­сті бю­ро­кра­ти­чно­го про­ти­сто­я­н­ня.

На­дія на «за­кор­дон нам до­по­мо­же» за­га­лом ви­яви­ла­ся мар­ною. Про­ти но­вих пе­ре­ста­но­вок ви­сту­пи­ли і Єв­ро­пей­ське енер­ге­ти­чне спів­то­ва­ри­ство, і ЄБРР. Банк уза­га­лі за­явив: «Зав­дя­ки ни­ні­шній ко­ман­ді топ-ме­не­дже­рів в остан­ні кіль­ка ро­ків «Укр­енер­го» ста­ло одним із клю­чо­вих пар­тне­рів в Укра­ї­ні для між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій та ЄБРР, зокре­ма. Ми вва­жа­є­мо цю ком­па­нію го­лов­ним драй­ве­ром ре­фор­ми рин­ку еле­ктро­енер­ге­ти­ки в Укра­ї­ні». Там від то­го, що від­бу­ва­є­ться, во­че­видь не в за­хва­ті від сло­ва «зов­сім», а ще во­ни сто­ми­ли­ся від сло­ва «Укра­ї­на» і осо­бли­во­стей (і мо­ти­ва­ції) ве­де­н­ня справ у ній.

Під­трим­ка по­ді­я­ла. За­пла­но­ва­не на по­ча­ток ти­жня за­хо­дже­н­ня но­вої «гру­пи управ­лі­н­ня» не від­бу­ло­ся. А у вів­то­рок про­йшло за­сі­да­н­ня у прем’єра з пи­та­н­ня «Укр­енер­го». Фа­кти­чно во­но по­вер­ну­ло си­ту­а­цію май­же на стар­то­ву по­зи­цію. Май­же, але не зов­сім.

Так, ко­мі­сію Мі­н­енер­го зо­бов’яза­ли ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня про пе­ре­да­чу управ­лі­н­ня по­то­чною ді­яль­ні­стю ком­па­нії М.бли­зню­ку. Це яв­ний про­граш ата­ку­ю­чих. Однак про­ве­де­н­ня пе­ре­оцін­ки не ска­со­ва­не. Вла­сне, і на­каз про при­зна­че­н­ня Бли­зню­ка ке­ру­ю­чим теж по­ки що в си­лі. Як по­ка­зує пра­кти­ка, ба­ри­ти­ся з ви­ко­на­н­ням мо­жна дов­го. Ви­ко­на­н­ня три­ден­но­го до­ру­че­н­ня що­до «Цен­тр­енер­го» за­тя­гли май­же на мі­сяць.

Крім то­го, до­ру­чи­ли під­го­ту­ва­ти про­ект по­ста­но­ви про пе­ре­да­чу «Укр­енер­го» від Мі­н­енер­го під кон­троль ін­шо­го мі­ні­стер­ства. Ра­ні­ше основ­ним пре­тен­ден­том на­зи­ва­ли Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, але за­раз, за да­ни­ми DT.UA, біль­ше схи­ля­ю­ться до Мін­фі­ну. З цим на­чеб­то зго­дні і очіль­ник Мі­н­енер­го­ву­гіль­про­му Ігор На­са­лик, і про­філь­ний ві­це-прем’єр Во­ло­ди­мир Кі­стіон. Тим біль­ше, що «Укр­енер­го» по­тра­пи­ло й до спи­ску клю­чо­вих орі­єн­ти­рів для до­но­рів.

У ве­ре­сні Укра­ї­на і ЄС під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня й кре­ди­тну уго­ду на два тран­ші по 500 млн єв­ро. Фор­му­ва­н­ня на­гля­до­вої ра­ди НЕК «Укр­енер­го» та її ефе­ктив­на ро­бо­та з не­за­ле­жни­ми чле­на­ми на­гля­до­вої ра­ди є одні­єю з умов на­да­н­ня тран­шів, але да­ле­ко не єди­ною. До то­го ж по­ки МВФ не дасть кре­ди­ту, ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги від ЄС усе одно не отри­ма­ють.

Ка­бмі­ну те, що від­бу­ва­є­ться з «Укр­енер­го», бу­ло то­чно не в те­му. Але, окрім Грой­сма­на, у нас є й ін­ші цен­три впли­ву, і не ли­ше на Бан­ко­вій.

За­га­лом те, що від­бу­ва­є­ться, як мі­ні­мум на мі­сяць (якщо не на три) за­галь­му­ва­ло кор­по­ра­ти­за­цію НЕК «Укр­енер­го». За­те юри­стам бу­де чим за­йма­ти­ся.

Про­бле­ма в ін­шо­му. Хоч як див­но для ба­га­тьох, але у нас не по­діл по­то­ків, а ду­же скла­дна (і во­на вже бу­ксує) ре­фор­ма енер­го­се­кто­ра. Во­на й так га­ран­то­ва­но від­бу­ва­ти­ме­ться з тру­дно­ща­ми на всіх рів­нях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.