Зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки Укра­ї­ни спо­віль­ни­ло­ся

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни про­гно­зує спо­віль­не­н­ня зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки Укра­ї­ни в тре­тьо­му квар­та­лі 2018 р. з 3,8% (за­фі­ксо­ва­но­го в дру­го­му квар­та­лі по­то­чно­го ро­ку) до 3,1% на тлі по­гір­ше­н­ня ди­на­мі­ки біль­шо­сті ба­зо­вих га­лу­зей еко­но­мі­ки.

Та­ку по­пе­ре­дню оцін­ку на­ве­де­но в жов­тне­во­му «Ін­фля­цій­но­му зві­ті», по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті ре­гу­ля­то­ра.

«Зокре­ма, на по­ка­зни­ках сіль­гос­псе­кто­ра не­га­тив­но від­обра­зи­ло­ся зни­же­н­ня вро­жай­но­сті ран­ніх зер­но­вих. У свою чер­гу зро­ста­н­ня про­ми­сло­во­сті стри­му­ва­ло по­гір­ше­н­ня кон’юн­кту­ри на зов­ні­шніх рин­ках, ре­мон­тні ро­бо­ти на кіль­кох ме­та­лур­гій­них під­при­єм­ствах, а та­кож ускла­дне­н­ня ван­та­жних пе­ре­ве­зень», — за­зна­че­но в по­ві­дом­лен­ні.

За да­ни­ми Цен­тро­бан­ку, ці са­мі фа­кто­ри галь­му­ва­ли збіль­ше­н­ня екс­пор­ту.

Во­дно­час, до­дає НБУ, три­ва­ло подаль­ше на­ро­щу­ва­н­ня гро­шо­вих пе­ре­ка­зів тру­до­вих мі­гран­тів, що ра­зом зі зро­ста­н­ням за­ро­бі­тної пла­ти й со­ці­аль­них ви­плат сти­му­лю­ва­ло спо­жив­чий по­пит та ім­порт.

У ре­зуль­та­ті де­фі­цит по­то­чно­го ра­хун­ку пла­ті­жно­го ба­лан­су істо­тно роз­ши­рив­ся (за сі­чень—сер­пень — до 2,1 млрд дол.). До­да­тко­вим фа­кто­ром роз­ши­ре­н­ня де­фі­ци­ту бу­ло збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­плат ди­ві­ден­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.