На­ше сту­дент­ство у Поль­щі

Укра­ї­на мо­же ма­ти з цьо­го ко­ристь

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Окса­на ОНИЩЕНКО

За­кор­дон­ні уні­вер­си­те­ти ста­ють де­да­лі по­пу­ляр­ні­ши­ми се­ред укра­їн­ської мо­ло­ді. Осо­бли­во поль­ські.

З одно­го бо­ку, ви­їзд мо­ло­ді на на­вча­н­ня за кор­дон — це при­ро­дний про­цес, пов’яза­ний з ін­тер­на­ціо­на­лі­за­ці­єю осві­ти. З ін­шо­го — це від­плив люд­сько­го ка­пі­та­лу. «Мо­лодь го­ло­сує но­га­ми — во­на їде, бо укра­їн­ські ви­ші да­ють не­які­сну осві­ту», «Ви­їжджа­ють кра­щі, і во­ни не по­вер­ну­ться» — так за­зви­чай ко­мен­ту­ють си­ту­а­цію в пал­ких дис­ку­сі­ях про те, чо­му мо­лодь їде на на­вча­н­ня і що це озна­чає для Укра­ї­ни.

На жаль, най­ча­сті­ше та­кі ви­снов­ки — суб’єктив­ні, адже до­слі­джень цьо­го пи­та­н­ня в нас про­во­ди­ться ду­же ма­ло. Одне з та­ких до­слі­джень ви­ко­нав ана­лі­ти­чний центр CEDOS у рам­ках про­е­кту «Мі­гра­ція укра­їн­ських сту­ден­тів до Поль­щі, Че­хії, Угор­щи­ни, Сло­вач­чи­ни: пер­спе­кти­ви люд­сько­го ка­пі­та­лу» (да­лі — до­слі­дже­н­ня).

Цей про­ект фі­нан­су­вав­ся Між­на­ро­дним Ви­ше­град­ським фон­дом та Ко­ро­лів­ством Ні­дер­лан­дів, роз­по­ря­дник ко­штів — Ін­сти­тут дер­жав­них справ (Поль­ща). В опи­ту­ван­ні взя­ли участь по­над ти­ся­чу укра­їн­ських сту­ден­тів, які на­вча­ю­ться у Поль­щі. CEDOS по­сту­по­во опри­лю­днює да­ні що­до ко­жної з чо­ти­рьох кра­їн, за­яв­ле­них у про­е­кті. В стат­ті ми зу­пи­ни­мо­ся на зві­ті про на­вча­н­ня укра­їн­ців у Поль­щі, ро­з­гля­не­мо най­га­ря­чі­ші пи­та­н­ня, на які дає від­по­відь до­слі­дже­н­ня.

Чо­му укра­їн­ська мо­лодь їде на­вча­ти­ся за кор­дон?

Чи мо­жна вва­жа­ти це ка­ме­нем у го­род укра­їн­ських уні­вер­си­те­тів? Як свід­чать да­ні до­слі­дже­н­ня, ні. Ви­яв­ля­є­ться, для біль­шо­сті тих, хто їде на­вча­ти­ся до ін­шої кра­ї­ни, пи­та­н­ня яко­сті ві­тчи­зня­ної осві­ти сто­їть ледь не на остан­ньо­му мі­сці. Ва­жли­ві­ши­ми ви­яви­ли­ся ін­ші чин­ни­ки (див. рис. 1 на 11-й стор.).

Чо­му са­ме поль­ські уні­вер­си­те­ти?

До­слі­дже­н­ня по­ка­за­ло, що для ба­га­тьох це су­то пра­гма­ти­чний ви­бір. Го­лов­ні йо­го при­чи­ни — по­рів­ня­но низь­ка вар­тість жи­т­тя (цю від­по­відь обра­ли 39% ре­спон­ден­тів), мо­жли­вість на­вча­ти­ся зі зниж­кою (29%) та ниж­чі ви­мо­ги до всту­пу, ніж в ін­ших кра­ї­нах (28%).

Ці­ка­во, що 60% укра­їн­ців на­вча­ю­ться у при­ва­тних поль­ських ви­шах, де не зав­жди на­да­ють най­які­сні­шу осві­ту. А ось по­ля­ки від­да­ють пе­ре­ва­гу дер­жав­ним уні­вер­си­те­там, — у них на­вча­є­ться 91% мі­сце­вих сту­ден­тів. Це ва­жли­вий штрих що­до то­го, чи справ­ді до Поль­щі їдуть на­вча­ти­ся най­кра­щі й най­силь­ні­ші. Оче­ви­дно, не все так одно­зна­чно.

Як свід­чать да­ні до­слі­дже­н­ня, оби­ра­ю­чи той чи ін­ший поль­ський уні­вер­си­тет, укра­їн­ські сту­ден­ти орі­єн­ту­ва­ли­ся на ста­тус за­кла­ду (44%), на­яв­ність пев­ної на­вчаль­ної про­гра­ми (42%), до­слу­ха­ли­ся до по­рад ро­ди­чів та дру­зів (25%) , звер­та­ли ува­гу на зру­чне транс­порт­не спо­лу­че­н­ня з Укра­ї­ною (22%), ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію уні­вер­си­те­ту (20%), до­свід ро­ди­чів чи зна­йо­мих, які на­вча­ли­ся в цьо­му уні­вер­си­те­ті (19%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.