Ана­на­си не ті­єї си­сте­ми

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Сер­гій СМИРНОВ,

На­ряд на ку­хню в ар­мію дов­гі ро­ки був у на­ших Зброй­них си­лах одним з най­яскра­ві­ших ру­ди­мен­тар­них по­ка­зни­ків сов­ко­вої спад­щи­ни, нав­ко­ло якої тлу­ми­ли­ся чи­слен­ні не­чи­сті на ру­ку діл­ки, які не про­га­ю­ва­ли шан­су за­ліз­ти в сол­дат­ський ка­за­нок зі сво­єю лож­кою і від­хо­пи­ти від сол­дат­сько­го пай­ка ла­сий шма­ток.

Від­кри­є­мо пре­зи­ден­то­ві та йо­го «ку­хон­но­му» ото­чен­ню ва­жли­ву дер­жав­ну та­єм­ни­цю: зня­т­тя з сол­да­тів ку­хон­ної по­вин­но­сті бу­ло одним з ва­жли­вих ета­пів роз­по­ча­тої 2006 ро­ку ре­фор­ми укра­їн­ської ар­мії, що бу­ла роз­ро­бле­на за осо­би­стої уча­сті фа­хів­ців і ра­дни­ків з кра­їн-чле­нів НАТО. На­вряд чи ба­га­то хто з ко­ман­ди­рів і на­чаль­ни­ків за­був сви­но­фер­ми, кар­то­пля­ні по­ля й скла­ди з пе­ре­прі­ли­ми ово­ча­ми й про­ту­хлим м’ясом. Звіль­не­н­ня від по­ді­бних ру­ди­мен­тів ма­ло спри­я­ти змі­цнен­ню боє­зда­тно­сті й на­бли­жен­ню ар­мії до стан­дар­тів НАТО.

Однак, на жаль, у на­шій кра­ї­ні зав­жди зна­йду­ться май­стри, які пе­ре­тво­рю­ють ві­кно мо­жли­во­стей на «кви­тко­ву ка­су». На сто­рін­ках DT.UA не­о­дно­ра­зо­во з’яв­ля­ли­ся ма­те­рі­а­ли про зло­вжи­ва­н­ня у сфе­рі за­без­пе­че­н­ня хар­чу­ва­н­ня вій­сько­вих, про фа­кти роз­кра­да­н­ня дер­жав­них ко­штів і ко­ру­пцію. Пер­ші по­ту­ги зі вста­нов­ле­н­ня кон­тро­лю над си­сте­мою ау­тсор­син­гу, фі­нан­со­ви­ми по­то­ка­ми та вве­де­н­ня «сво­їх» ком­па­ній на ри­нок по­слуг із хар­чу­ва­н­ня по­ча­ла ро­би­ти ко­ман­да ексмі­ні­стра Ю.єха­ну­ро­ва, яка усла­ви­ла­ся ство­ре­н­ням «ке­ро­ва­них» тен­де­рів і за­ку­пів­ля­ми до­ро­гу­щої ков­ба­си. Са­ме ці по­ту­ги й при­зве­ли зре­штою до скан­даль­но­го звіль­не­н­ня мі­ні­стра Вер­хов­ною Ра­дою.

У на­ба­га­то гір­шо­му ста­но­ви­щі опи­нив­ся екс-мі­ністр М.єжель, який утік до Бі­ло­ру­сі, про­сла­вив­шись тим, що «про­ба­чив» сво­їм на­ка­зом ко­мер­сан­там від хар­чу­ва­н­ня ба­га­то­міль­йон­ні бор­ги за ко­му­наль­ні по­слу­ги, по­крив­ши їх за ра­ху­нок ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту.

Осо­бли­ву ле­пту в те­му хар­чу­ва­н­ня сол­да­тів вніс ексмі­ністр обо­ро­ни Д.са­ла­ма­тін, який ви­рі­шив по­вер­ну­ти вій­сько­вим «бо­йо­вих» сви­ней, а по­тім утік у Ро­сію.

Ві­дра­зу ро­блю за­сте­ре­же­н­ня, що всі на­ве­де­ні в текс­ті до­ку­мен­ти й ци­та­ти з них не є дер­жав­ною та­єм­ни­цею, але ціл­ком мо­жуть бу­ти осно­вою для фор­му­ва­н­ня до­ка­зо­вої ба­зи.

Як по­ві­дом­ля­ло­ся, два ти­жні то­му 12 вій­сько­вих ча­стин Зброй­них сил Укра­ї­ни пе­ре­йшли на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня, а згі­дно із за­явою Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­ви­тку та су­про­во­дже­н­ня ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня ЗСУ, за час, який ми­нув від­то­ді, до них ма­ли при­єд­на­ти­ся ще 50 ча­стин. За ін­фор­ма­ці­єю Го­лов­но­го управ­лі­н­ня, до ра­ціо­ну вій­сько­во­слу­жбов­ців до­да­ли йо­гур­ти, со­ки, ба­на­ни, кі­ві, ка­ву­ни й ана­на­си. Так ви­ко­ну­є­ться на­каз Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни №12 від 12.01.2018 «Про пе­ре­хід вій­сько­вих ча­стин (уста­нов, за­кла­дів) ЗСУ на си­сте­му про­до­воль­чо­го за­без­пе­че­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням ка­та­ло­гу про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня», що є ло­гі­чним про­дов­же­н­ням впро­ва­джу­ва­но­го в ар­мії з 2015 ро­ку екс­пе­ри­мен­ту.

Як і на­ле­жить, до ма­со­во­го впро­ва­дже­н­ня екс­пе­ри­мент мав на при­кла­ді оди­ни­чних під­роз­ді­лів по­ка­за­ти всі пе­ре­ва­ги й не­до­лі­ки но­во­вве­де­н­ня. Яке оці­ню­ва­ло­ся на рі­зних рів­нях. Так, у 2016-му Ра­хун­ко­ва па­ла­та вка­зу­ва­ла на збіль­ше­н­ня вар­то­сті хар­чу­ва­н­ня за ка­та­ло­гом на 30—40% по­рів­ня­но з ко­ли­шньою ау­тсор­син­го­вою си­сте­мою; від­су­тність кон­ку­рен­ції; низь­кий рі­вень го­тов­но­сті ча­стин до по­вер­не­н­ня до вій­сько­вих ку­ха­рів; на те, що ре­а­лі­за­ція екс­пе­ри­мен­ту збіль­ши­ла ви­тра­ти з держ­бю­дже­ту на 60%. Ми­ну­ло­го лі­та на на­ра­ді в Мі­н­обо­ро­ни на­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу і го­лов­но­ко­ман­ду­вач ЗСУ Ві­ктор Му­жен­ко кон­ста­ту­вав, що ча­сти­ни, які ви­йшли бу­ли на спів­від­но­ше­н­ня «бо­йо­ві під­роз­ді­ли/під­роз­ді­ли за­без­пе­че­н­ня» у ме­жах 70х30 — пі­сля пе­ре­хо­ду «на ка­та­лог» по­вер­ну­ли­ся на рі­вень 50х50. «Це те, від чо­го ми від­хо­ди­ли 10 ро­ків, а те­пер до ньо­го зно­ву по­вер­та­є­мо­ся», — ска­зав ге­не­рал ар­мії. Не бу­ду­чи по­чу­тим, він офі­цій­но пи­сав мі­ні­стру обо­ро­ни ге­не­ра­лу ар­мії Сте­па­но­ві Пол­то­ра­ку: у ра­зі роз­ши­ре­н­ня екс­пе­ри­мен­ту в 2019-му про­до­воль­ча слу­жба «з’їсть» 15 233 бо­йо­ві оди­ни­ці, що «орі­єн­тов­но до­рів­ню­ва­ти­ме чи­сель­но­сті чо­ти­рьох ме­ха­ні­зо­ва­них бри­гад».

Однак ти­ждень то­му Вер­хов­ний Го­лов­но­ко­ман­ду­вач по­обі­дав у сол­дат­ській їдаль­ні. «Не­бо і зем­ля» — так вій­сько­ві по­рів­ню­ють но­вий ра­ціон хар­чу­ва­н­ня зі ста­рим. І ме­ні при­єм­но чу­ти, що на­ша ро­бо­та — не мар­на. З се­ре­ди­ни 2000-х ро­ків си­сте­ма хар­чу­ва­н­ня в ЗСУ бу­ла пов­ні­стю зруй­но­ва­на. І те, як во­на змі­ни­лась з 2014 ро­ку, — це сим­вол пе­ре­бу­до­ви на­ших Зброй­них сил», — так від­ре­а­гу­вав Пе­тро По­ро­шен­ко.

На­га­даю Пе­тру Оле­ксі­йо­ви­чу, що пе­ре­хід на за­без­пе­че­н­ня хар­чу­ва­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців на прин­ци­пах ау­тсор­син­гу був здій­сне­ний у рам­ках Дер­жав­ної про­гра­ми роз­ви­тку Зброй­них сил Укра­ї­ни на 2006— 2011 ро­ки, яка пе­ред­ба­ча­ла звіль­не­н­ня військ від ви­ко­на­н­ня нев­ла­сти­вих фун­кцій, а та­кож за­про­ва­дже­н­ня в цій сфе­рі стан­дар­тів, прийня­тих у зброй­них си­лах кра­їн НАТО. По­вер­не­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців на ку­хню аж ні­як не мо­же бу­ти сим­во­лом пе­ре­бу­до­ви ар­мії. 2007 ро­ку, вра­хо­ву­ю­чи на­яв­ність в ар­мії 477 сол­дат­ських їда­лень, ре­фор­ма в цій сфе­рі до­зво­ли­ла «ви­зво­ли­ти» з сов­ко­во­го ку­хон­но­го по­ло­ну 5700 вій­сько­во­слу­жбов­ців, які за­сту­па­ли що­до­би в на­ря­ди на ку­хню. Це май­же 20% облі­ко­вої чи­сель­но­сті вій­сько­во­слу­жбов­ців стро­ко­вої слу­жби.

Ми не сум­ні­ва­є­мо­ся, що го­лов­ком­вер­ха на­го­ду­ва­ли до­бре, але зму­ше­ні вра­хо­ву­ва­ти не тіль­ки ре­а­кцію сма­ко­вих ре­це­пто­рів. «Ро­бо­ти не роз­по­ча­ті у 12 їдаль­нях вій­сько­вих ча­стин...»; «ви­ко­на­но ро­бо­ти від 5 до 15% в 11 їдаль­нях вій­сько­вих ча­стин...»; «169 НЦ (смт Де­сна) з 4-х за­пла­но­ва­них їда­лень ка­пі­таль­ний ре­монт за­вер­шу­є­ться тіль­ки в одній...»; «ство­ри­ла­ся кри­ти­чна си­ту­а­ція що­до за­без­пе­че­н­ня но­вим те­хно­ло­гі­чним обла­дна­н­ням ви­ще­вка­за­них їда­лень...». Це — ци­та­ти з ли­ста ко­ман­ду­ва­ча Су­хо­пу­тних військ ге­не­рал-пол­ков­ни­ка Сер­гія По­пка за­сту­пни­ко­ві мі­ні­стра обо­ро­ни ге­не­рал-лей­те­нан­ту Оле­гу Шев­чу­ку. «Та­кий стан ре­чей ста­вить під за­гро­зу ви­ко­на­н­ня на­ка­зу Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни №12 від 12.01.2018, — по­пе­ре­джає По­пко, — і ство­рює не­га­тив­ні на­слід­ки в ор­га­ні­за­ції пов­но­цін­но­го хар­чу­ва­н­ня осо­бо­во­го скла­ду». До­ку­мент да­то­ва­ний 27 ве­ре­сня ц.р. — за мі­сяць до ого­ло­ше­но­го пе­ре­хо­ду ча­стин ЗСУ на хар­чу­ва­н­ня «по-но­во­му».

«Існує низ­ка не­ви­рі­ше­них пи­тань, що ви­клю­чає мо­жли­вість своє­ча­сно­го пе­ре­хо­ду на си­сте­му про­до­воль­чо­го за­без­пе­че­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням ка­та­ло­гу», — пи­сав та­кож 11 жов­тня ц.р. на­чаль­ник Ін­сти­ту­ту Вій­сько­во-мор­ських сил На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Оде­ська мор­ська ака­де­мія» ка­пі­тан 1 ран­гу Пе­тро Гон­ча­рен­ко на­чаль­ни­ко­ві Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­ви­тку та су­про­во­дже­н­ня ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня ЗСУ Дми­тро­ві Мар­чен­ку. Се­ред «не­ви­рі­ше­них пи­тань» — від­су­тність пе­ред­ба­че­них шта­тним роз­пи­сом фа­хів­ців, а та­кож ви­ро­бни­чих при­мі­щень кам­бу­за.

Якщо пе­ре­гля­ну­ти «зве­де­н­ня з по­лів», то ра­порт про пе­ре­ве­де­н­ня 62 ча­стин на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня ви­кли­кає де­да­лі біль­ше за­пи­тань: в/ч А1325 (с. Ал­те­сто­ве, Оде­ська обл.), в/ч А1275 (Ма­рі­у­поль) — їдаль­ні від­су­тні від сло­ва «вза­га­лі»; в/ч А3163, А2802 (Ми­ко­ла­їв), в/ч А2613 (Бол­град) — во­ї­нів хар­чу­ють у при­мі­ще­н­нях ін­ших під­роз­ді­лів, які ма­ють про­пу­скну спро­мо­жність у ра­зи мен­шу від чи­сла осо­бо­во­го скла­ду на про­до­воль­чо­му за­без­пе­чен­ні; в/ч А2777 (Ми­ко­ла­їв) — їдаль­ня ви­ма­гає не­гай­ної ре­кон­стру­кції та ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту. Спи­сок не­пов­ний. Від се­бе за­ува­жи­мо, що при «пов­ні­стю зруй­но­ва­ній си­сте­мі хар­чу­ва­н­ня з се­ре­ди­ни 2000-х», ко­ли ар­мію го­ду­ва­ли «під ключ» ци­віль­ні фір­ми (за при­кла­дом, до ре­чі, НАТО, ку­ди ми так пра­гне­мо), во­ни ж, ці ком­па­нії на ау­тсор­син­гу, за­ку­по­ву­ва­ли те­хно­ло­гі­чне обла­дна­н­ня, ре­мон­ту­ва­ли їдаль­ні й ви­ро­бни­чі при­мі­ще­н­ня. У ре­зуль­та­ті чо­го звіль­ня­ли вій­сько­вих від не­вій­сько­вої ро­бо­ти, зав­дя­ки чо­му й бу­ло до­ся­гну­то про­пор­ції 70х30 на ко­ристь бо­йо­вих під­роз­ді­лів.

Пи­та­н­ня, що ви­ни­ка­ли, до­ся­гли та­ко­го мас­шта­бу, що 16 жов­тня ц.р. на­чаль­ник Ген­шта­бу зно­ву пи­сав мі­ні­стру обо­ро­ни: «Пе­ре­хід на си­сте­му про­до­воль­чо­го за­без­пе­че­н­ня за ка­та­ло­гом мі­стить та­кі ри­зи­ки що­до її фун­кціо­ну­ва­н­ня: не­го­тов­ність їда­лень вій­сько­вих ча­стин до екс­плу­а­та­ції <...>; низь­ка уком­пле­кто­ва­ність фа­хів­ця­ми про­до­воль­чої слу­жби». Ві­ктор Му­жен­ко ще раз на­ма­га­є­ться по­ясни­ти Сте­па­но­ві Пол­то­ра­ку, що ку­ха­рі не пра­цю­ва­ти­муть за існу­ю­чу зар­пла­ту в 3100 грн («уком­пле­кто­ва­ність фа­хів­ця­ми про­до­воль­чої слу­жби вій­сько­вих ча­стин, які роз­мі­ще­ні в мі­стах, ста­но­вить 10%»). Але, су­дя­чи з усьо­го, мі­ністр пам’ятає ви­снов­ки Ра­хун­ко­вої па­ла­ти про роз­ду­т­тя на 60% вій­сько­во­го бю­дже­ту у зв’яз­ку з екс­пе­ри­мен­том, і що він мо­же зро­би­ти? Та ось тіль­ки зга­ду­ва­ти, що при ау­тсор­син­гу ком­па­нії, які ви­гра­ли тен­дер Мі­н­обо­ро­ни, са­мі на­би­ра­ли пер­со­нал і пла­ти­ли йо­му зар­пла­тню, — тим са­мим еко­ном­ля­чи вій­сько­вий бю­джет, — чо­мусь не хо­че.

Для пі­до­зри, що но­ва си­сте­ма хар­чу­ва­н­ня з ана­на­са­ми — гра­на­та «не ті­єї си­сте­ми», є ще одна під­ста­ва. Слід­чим від­ді­лом Го­лов­но­го управ­лі­н­ня СБУ в Ки­є­ві та Ки­їв­ській обла­сті «роз­слі­ду­є­ться кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня №42018110350000024 від 12.03.2018», — офі­цій­но по­ві­дом­ляє за­сту­пник на­чаль­ни­ка де­пар­та­мен­ту кон­тр­ро­звід­ки СБУ, на­чаль­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня вій­сько­вої кон­тр­ро­звід­ки Сер­гій Лев­чен­ко. «За озна­ка­ми зло­чи­ну, — роз­кри­ває суть спра­ви ге­не­рал-ма­йор, — пе­ред­ба­че­но­го ч. 2 ст. 426-1 КК Укра­ї­ни, від­по­від­но до якої 19.01.2017 слу­жбо­ві осо­би МО Укра­ї­ни, пе­ре­ви­щу­ю­чи свої слу­жбо­ві пов­но­ва­же­н­ня, ді­ю­чи в умо­вах осо­бли­во­го пе­рі­о­ду, крім во­єн­но­го ста­ну, всу­пе­реч по­ло­же­н­ням За­ко­ну Укра­ї­ни «Про со­ці­аль­ний і пра­во­вий за­хист вій­сько­во­слу­жбов­ців і чле­нів їхніх сі­мей» за­твер­ди­ли Кон­це­пцію ре­фор­ми про­до­воль­чо­го за­без­пе­че­н­ня ЗС Укра­ї­ни що­до пе­ре­хо­ду на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня і, в подаль­шо­му, ви­да­ли на­ка­зи від 21.03.2017 №157 і від 12.01.2018 №12, в яких ви­зна­чи­ли кон­кре­тні вій­сько­ві ча­сти­ни та тер­мі­ни їхньо­го пе­ре­хо­ду на но­ву си­сте­му про­до­воль­чо­го за­без­пе­че­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням ка­та­ло­гу про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, че­рез що збіль­ши­ли ви­тра­ти бю­дже­ту всу­пе­реч за­ко­ну, у ре­зуль­та­ті чо­го дер­жа­ва за­зна­ла важ­ких на­слід­ків. На цей час три­ває до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня і вжи­ва­ю­ться всі пе­ред­ба­че­ні чин­ним за­ко­но­дав­ством за­хо­ди».

«Це до­да­тко­ві ви­тра­ти, — на зга­ду­ва­ній ви­ще лі­тній на­ра­ді в Мі­н­обо­ро­ни по­пе­ре­джав на­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу. — Ра­ні­ше ми це на­ван­та­же­н­ня пе­ре­да­ва­ли на фір­ми, які здій­сню­ва­ли ау­тсор­синг. І це ре­аль­но! Я в ар­мії слу­жу 30 ро­ків, то­му ка­жу для тих, хто за пів­то­ра ро­ку від­чув, що зро­зу­мів усі про­це­си, які від­бу­ва­ю­ться в Зброй­них си­лах!» Не­важ­ко під­ра­ху­ва­ти, що на той мо­мент гла­ва дер­жа­ви про­пра­цю­вав Вер­хов­ним го­лов­но­ко­ман­ду­ва­чем уже 4 ро­ки, от­же, Ві­ктор Му­жен­ко мав на ува­зі не Пе­тра По­ро­шен­ка. А ко­го? Важ­ко ска­за­ти. Але ні йо­го апе­ля­ція до за­твер­дже­ної Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни Кон­це­пції ре­фор­ми хар­чу­ва­н­ня ар­мії від 19.01.2017 (від­по­від­но до якої го­ду­ва­ти ар­мію мо­жна «шля­хом за­лу­че­н­ня суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня», тоб­то ком­па­ній-під­ря­дни­ків), ні йо­го по­си­ла­н­ня на наш ма­як — НАТО, де, на­при­клад, вій­сько­во­слу­жбов­ців об’єд­на­но­го кон­тин­ген­ту в Іслам­ській Ре­спу­блі­ці Аф­га­ні­стан пов­ні­стю за­без­пе­чує хар­чу­ва­н­ням аме­ри­кан­ська ін­же­нер­но-бу­ді­вель­на і сер­ві­сна ком­па­нія Kellogg Brown&root Inc., успі­ху не ма­ли. Як і не існує ви­ра­зно­го по­ясне­н­ня: одне ді­ло, як­би ау­тсор­синг по­ка­зав свою не­спро­мо­жність, але він же де­ся­ти­лі­т­тя­ми ви­прав­до­ву­вав се­бе, по­тре­бу­ю­чи ли­ше вдо­ско­на­ле­н­ня; то на­ві­що бу­ло руй­ну­ва­ти пе­ре­ві­ре­ний, еко­ном­ний та ада­пто­ва­ний до бо­йо­вих дій ме­ха­нізм на до­го­ду схе­мі, яка ви­кли­кає ли­ше но­ві й но­ві за­пи­та­н­ня в на­гля­до­вих ор­га­нів, слід­чих і ба­тьків-ко­ман­ди­рів?

«По­ло­ви­на ар­мії бу­де на но­вій си­сте­мі хар­чу­ва­н­ня», — до­по­від­ає при­су­тній на остан­ньо­му обі­ді в сол­дат­ській їдаль­ні Вер­хов­но­го Го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча ра­дник мі­ні­стра обо­ро­ни Юрій Бі­рю­ков. І ра­пор­тує, що ли­ше то­рік з бю­дже­ту «130 міль­йо­нів гри­вень ви­тра­ти­ли на ре­монт їда­лень та за­ку­пів­лю обла­дна­н­ня».

Хто б на­га­дав ра­дни­ко­ві, що пи­ша­ти­ся кіль­кі­стю осво­є­них фон­дів, — це та­кий ма­хро­вий со­вок, про який на­віть за­їка­ти­ся со­ром­но. А як бу­ти з тим, що ком­па­нії, які ра­ні­ше пра­цю­ва­ли на ау­тсор­син­гу й від­по­від­а­ли за весь ви­ро­бни­чий цикл до по­да­чі сол­да­ту на стіл, те­пер, ни­зве­де­ні до рів­ня по­ста­чаль­ни­ків, ба­чать, як до­став­ле­ні ни­ми в ра­йо­ни про­ве­де­н­ня Опе­ра­ції об’єд­на­них сил про­ду­кти не до­хо­дять до сол­да­та, але ні­чо­го із цим зро­би­ти не мо­жуть? Во­ни пря­мо на­зи­ва­ють но­ву си­сте­му «но­вою схе­мою роз­кра­да­н­ня» і ди­ву­ю­ться, чо­му ра­дник мі­ні­стра, ви­хва­ля­ю­чись со­тня­ми ви­тра­че­них дер­жав­них міль­йо­нів (ні­би це йо­го гро­ші), не­втом­но про­по­від­ує «еко­ном­ність» екс­пе­ри­мен­таль­но­го хар­чу­ва­н­ня у ЗСУ.

«Па­ді­н­ня рів­ня жи­т­тя лю­дей, бі­дність, фі­нан­со­ві про­бле­ми пе­ре­ва­жної біль­шо­сті укра­їн­ців — ве­ли­ка со­ці­аль­на ці­на ро­сій­ської агре­сії», — ціл­ком спра­ве­дли­во ка­зав пре­зи­дент Укра­ї­ни два ро­ки то­му. «Бі­дність біль­шо­сті укра­їн­ців є пря­мою за­гро­зою нац­без­пе­ці кра­ї­ни», — не змі­нив він сво­єї оцін­ки ста­ну фі­нан­со­вих справ кра­ї­ни ми­ну­лої ве­сни.

Де­фі­цит дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни в сі­чні—ве­ре­сні 2018 ро­ку ста­но­вив 7,3 млрд грн, по­ві­до­ми­ла бу­кваль­но дня­ми Дер­жав­на ка­зна­чей­ська слу­жба Укра­ї­ни.

Про­те наш обо­рон­ний ком­плекс уже ко­трий рік фі­нан­су­є­ться на прі­о­ри­те­тних за­са­дах. Про­ект бю­дже­ту на май­бу­тній рік пе­ред­ба­чає на ці ці­лі, як і по­то­чно­го ро­ку, 5% від ВВП. І це пра­виль­но. І ні­хто не за­пе­ре­чить. Якщо зна­ти­ме, що всі гро­ші на­се­ле­н­ня, яке за­тя­гує па­ски, до­хо­дять за при­зна­че­н­ням до ко­пій­ки. А тут зга­да­ні Бі­рю­ко­вим «на ре­монт їда­лень і за­ку­пів­лю обла­дна­н­ня» 130 міль­йо­нів із ци­то­ва­ни­ми ви­ще ра­пор­та­ми з вій­сько­вих ча­стин, вій­сько­вих на­вчаль­них за­кла­дів і до­по­від­дю на­чаль­ни­ка Ге­не­раль­но­го шта­бу про від­су­тність їда­лень (або від­ре­мон­то­ва­них на 5%!), від­су­тність те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня узго­джу­ва­ти­ся не хо­чуть. Ну ні­як! Мо­жли­во, ба­га­то чо­го ви­ясни­ться, ко­ли під­сум­ки пі­діб’є вій­сько­ва кон­тр­ро­звід­ка СБУ. Мо­жли­во. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що її спів­ро­бі­тни­ків не го­ду­ва­ти­муть тест-обі­дом в одній з екс­пе­ри­мен­таль­них сол­дат­ських їда­лень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.