Ви­ве­сти Укра­ї­ну на ор­бі­ту успі­шно­сті

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Пе­тро КАЛИТА Ці­лі ста­ло­го роз­ви­тку Си­сте­ма ме­не­джмен­ту Ме­та Про­цес Спо­жи­вач Мі­сія По­слу­га Ба­че­н­ня Стра­те­гія «Стан­дарт

По­над чверть ві­ку Укра­ї­на не­за­ле­жна. Чо­го до­ся­гну­то за цей час?

Оку­по­ва­ний Крим. Вій­на на Схо­ді. Від­ста­ла і не­кон­ку­рен­то­спро­мо­жна еко­но­мі­ка. Зруй­но­ва­на про­ми­сло­вість. Ко­ру­пція й низь­кий рі­вень жи­т­тя пе­ре­ва­жної біль­шо­сті гро­ма­дян. Ма­со­ва мі­гра­ція на­се­ле­н­ня. Про­ти­сто­я­н­ня між гіл­ка­ми вла­ди та між вла­дою і гро­ма­дя­на­ми. На­ро­ста­ю­ча не­до­ві­ра до уря­ду. По­сту­по­ва втра­та укра­їн­ця­ми на­дії на своє при­стой­не май­бу­тнє… Ма­буть, ми за­блу­ка­ли. Але ж де той шлях, що ве­де до успі­ху? Та чи мо­жна ще зно­ву «зі­бра­ти все до ку­пи», об’єд­на­ти лю­дей і пе­ре­тво­ри­ти Укра­ї­ну на роз­ви­не­ну єв­ро­пей­ську дер­жа­ву?

Укра­ї­на та її Основ­ний За­кон

Най­го­лов­ні­шим за­ко­ном, за яким жи­ве Укра­ї­на, є її Кон­сти­ту­ція, прийня­та у 1996 ро­ці. В пре­ам­бу­лі до Кон­сти­ту­ції Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни за­зна­чи­ла, що во­на, «…дба­ю­чи про за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод лю­ди­ни та гі­дних умов її жи­т­тя, пі­клу­ю­чись про змі­цне­н­ня гро­ма­дян­ської зла­го­ди на зем­лі Укра­ї­ни… при­ймає цю Кон­сти­ту­цію — Основ­ний За­кон Укра­ї­ни».

Кон­сти­ту­ці­єю, зокре­ма, ви­зна­че­но: «Укра­ї­на є су­ве­рен­на і не­за­ле­жна, де­мо­кра­ти­чна, со­ці­аль­на, пра­во­ва дер­жа­ва… Лю­ди­на, її жи­т­тя і здо­ров’я, честь і гі­дність, не­до­тор­кан­ність і без­пе­ка ви­зна­ю­ться в Укра­ї­ні най­ви­щою со­ці­аль­ною цін­ні­стю… Дер­жа­ва від­по­від­ає пе­ред лю­ди­ною за свою ді­яль­ність... Но­сі­єм су­ве­ре­ні­те­ту і єди­ним дже­ре­лом вла­ди в Укра­ї­ні є на­род. На­род здій­снює вла­ду без­по­се­ре­дньо і че­рез ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди».

Окре­мо в Основ­но­му За­ко­ні Укра­ї­ни ви­зна­че­ні ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди з їх пов­но­ва­же­н­ня­ми: Вер­хов­на Ра­да і пре­зи­дент Укра­ї­ни, Ка­бі­нет мі­ні­стрів та ін­ші ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди, пра­во­су­д­дя і Кон­сти­ту­цій­ний суд. А За­ко­ном Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну слу­жбу», який прийня­то у роз­ви­ток Кон­сти­ту­ції, ви­зна­че­но, що дер­жав­на слу­жба — це пу­блі­чна, про­фе­сій­на ді­яль­ність із пра­кти­чно­го ви­ко­на­н­ня зав­дань і фун­кцій дер­жа­ви, зокре­ма що­до ана­лі­зу дер­жав­ної по­лі­ти­ки та під­го­тов­ки про­по­зи­цій сто­сов­но її фор­му­ва­н­ня; за­без­пе­че­н­ня ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки; за­без­пе­че­н­ня на­да­н­ня до­сту­пних і які­сних адмі­ні­стра­тив­них по­слуг. Тоб­то одним із клю­чо­вих зав­дань дер­жав­ної слу­жби є фор­му­ва­н­ня дер­жав­них по­лі­тик у від­по­від­них сфе­рах жит­тє­ді­яль­но­сті Укра­ї­ни та за­без­пе­че­н­ня їх ре­а­лі­за­ції.

Ло­гі­чно по­стає за­пи­та­н­ня: чо­му ж то­ді чин­ні дер­жав­ні по­лі­ти­ки не за­без­пе­чу­ють роз­ви­тку та­кої Укра­ї­ни, яка є кон­ку­рен­то­спро­мо­жною, пра­ва гро­ма­дян в якій за­хи­ще­ні і рів­ні, а умо­ви жи­т­тя лю­дей — гі­дні, про що так уро­чи­сто за­яв­ле­но в Кон­сти­ту­ції? Чо­му Укра­ї­на ста­ла одні­єю з най­бі­дні­ших єв­ро­пей­ських кра­їн із най­гір­ши­ми умо­ва­ми для жи­т­тя пе­ре­ва­жної біль­шо­сті її гро­ма­дян? Адже, якщо Кон­сти­ту­ція є від­обра­же­н­ням «ким ми хо­че­мо бу­ти», то «як цьо­го до­сяг­ти» — це вже обов’язок перш за все дер­жав­ної вла­ди.

Кри­ти­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні має ба­га­то при­чин. Але одні­єю з них є те, що тут не­дба­ло і не­аде­ква­тно став­ля­ться до про­блем до­ско­на­ло­сті. Те, що сто­су­є­ться ці­лей роз­ви­тку кра­ї­ни та її ор­га­ні­за­цій, їх со­ці­аль­ної спря­мо­ва­но­сті, а осо­бли­во си­стем ме­не­джмен­ту, роз­гля­да­є­ться, м’яко ка­жу­чи, не зов­сім осми­сле­но, роз­рі­зне­но, без ура­ху­ва­н­ня їх вза­є­мозв’яз­ків. А то­му, щоб до­по­мог­ти дер­жав­ній вла­ді, спро­бу­є­мо ви­бу­ду­ва­ти ці­лі­сну кар­ти­ну фор­му­ва­н­ня ба­жа­ної для нас Укра­ї­ни, окре­слив­ши для неї об´рун­то­ва­ні ам­бі­тні ці­лі та ефе­ктив­ні шля­хи і за­со­би їх до­ся­гне­н­ня. І ско­ри­ста­є­мо­ся для цьо­го зна­н­ня­ми, що зо­се­ре­дже­ні в ООН та ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях, які є сві­то­ви­ми лі­де­ра­ми у сво­їх сфе­рах.

В остан­ні де­ся­ти­лі­т­тя сві­то­ву гро­мад­ськість украй тур­бу­ють гло­баль­ні си­стем­ні про­бле­ми, що охо­пи­ли на­шу пла­не­ту. Ре­а­кці­єю на них ста­ли іні­ці­а­ти­ви між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, на­сам­пе­ред ООН. Осо­бли­ве мі­сце тут по­сі­дає ви­зна­че­н­ня ООН 17 ці­лей ста­ло­го роз­ви­тку (ЦСР), що пе­ред­ба­ча­ють зба­лан­со­ва­не розв’яза­н­ня еко­но­мі­чних, со­ці­аль­них і еко­ло­гі­чних про­блем в ін­те­ре­сах не тіль­ки ни­ні­шньо­го, а й при­йде­шніх по­ко­лінь.

Укра­ї­на, до сво­єї че­сті, не за­ли­ши­ла­ся осто­ронь цих гло­баль­них про­це­сів. У ве­ре­сні 2017-го Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку пред­ста­ви­ло На­ціо­наль­ну до­по­відь «Ці­лі ста­ло­го роз­ви­тку: Укра­ї­на», в якій ви­зна­че­но 17 ці­лей у на­шій кра­ї­ні до 2030 ро­ку: по­до­ла­н­ня бі­дно­сті й го­ло­ду, роз­ви­ток сіль­сько­го го­спо­дар­ства, мі­цне здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя, які­сна осві­та, ген­дер­на рів­ність, чи­ста во­да і на­ле­жні са­ні­тар­ні умо­ви, до­сту­пна й чи­ста енер­гія, гі­дна пра­ця й еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня, про­ми­сло­вість, ін­но­ва­ції й ін­фра­стру­кту­ра то­що. Для до­ся­гне­н­ня ЦСР на­мі­че­но ви­ко­на­ти 86 зав­дань. А пер­ший ві­це­прем’єр-мі­ністр — мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Сте­пан Ку­бів по­ві­до­мив, що до­по­відь є осно­вою для май­бу­тньо­го пла­ну­ва­н­ня роз­ви­тку. За йо­го сло­ва­ми, у до­по­віді пред­став­ле­но по­го­дже­не ба­че­н­ня уря­ду, пре­зи­ден­та й пар­ла­мен­ту на­пря­мів роз­ви­тку Укра­ї­ни, а та­кож ви­зна­че­но ба­зо­ві прин­ци­пи ді­яль­но­сті дер­жа­ви із за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Тоб­то мо­жна ска­за­ти, що Укра­ї­на вже має го­лов­ні орі­єн­ти­ри для сво­го роз­ви­тку. І це чу­до­во!

Але як ске­ру­ва­ти кра­ї­ну на ті орі­єн­ти­ри? Як за­без­пе­чи­ти зла­го­дже­ну ро­бо­ту вла­ди і бі­зне­су для ре­аль­но­го до­ся­гне­н­ня ці­лей? Що і як змі­ни­ти в ко­жній клі­тин­ці Укра­ї­ни, аби її по­ступ був со­ці­аль­но орі­єн­то­ва­ним і да­вав ко­ристь усьо­му укра­їн­сько­му на­ро­ду. І знов­та­ки ско­ри­ста­є­мо­ся зна­н­ня­ми, на­ко­пи­че­ни­ми в ООН.

Прин­ци­пи со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті

В Гло­баль­но­му до­го­во­рі, який прийня­ла ООН, сфор­му­льо­ва­но де­сять прин­ци­пів со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті (ПСВ). Ці прин­ци­пи зво­дя­ться до то­го, що ком­па­нії по­вин­ні: за­без­пе­чу­ва­ти та по­ва­жа­ти за­хист прав лю­ди­ни, про­го­ло­ше­них на між­на­ро­дно­му рів­ні; за­без­пе­чу­ва­ти, щоб їхня вла­сна ді­яль­ність не спри­я­ла по­ру­шен­ню прав лю­ди­ни; під­три­му­ва­ти сво­бо­ду зі­брань і ді­є­ве ви­зна­н­ня пра­ва на ко­ле­ктив­ні уго­ди; спри­я­ти ви­ко­рі­нен­ню при­му­со­вої пра­ці; спри­я­ти ефе­ктив­но­му ви­ко­рі­нен­ню ди­тя­чої пра­ці та ін.

Зга­да­ні ви­ще 17 ці­лей і за­зна­че­ні 10 прин­ци­пів — це зо­ло­тий стан­дарт, де ці­лі ста­ло­го роз­ви­тку ООН ви­зна­ча­ють, у яко­му на­прям­ку су­спіль­ству слід ру­ха­ти­ся й чо­го слід до­ся­га­ти, а прин­ци­пи ООН у ча­сти­ні со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті — яки­ми ма­ють бу­ти ор­га­ні­за­ції та як во­ни по­вин­ні ді­я­ти у від­но­си­нах із за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми, щоб за­без­пе­чу­ва­ти ста­лий роз­ви­ток. По су­ті, це ви­зна­чаль­ні скла­до­ві ді­ло­вої куль­ту­ри су­ча­сно­го су­спіль­ства в пла­не­тар­но­му мас­шта­бі. Для до­ся­гне­н­ня як ЦСР, так і ПСВ по­трі­бні спіль­ні зу­си­л­ля уря­дів, при­ва­тно­го се­кто­ру й гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. При цьо­му основ­не на­ван­та­же­н­ня ма­ють узя­ти на се­бе ко­ле­кти­ви ор­га­ні­за­цій, не­за­ле­жно від їх фор­ми вла­сно­сті. Але са­ме тут і кри­ю­ться основ­ні скла­дно­щі та про­бле­ми.

Адже і ЦСР, і ПСВ є ли­ше «на­ста­но­ва­ми ззов­ні». А для до­ся­гне­н­ня ре­аль­них від­чу­тних ре­зуль­та­тів не­об­хі­дно їх ім­пле­мен­ту­ва­ти у пов­сяк­ден­ну ді­яль­ність ор­га­ні­за­цій. А це зав­да­н­ня не три­ві­аль­не. І то­му знов­та­ки до­ціль­но звер­ну­ти­ся по до­по­мо­гу до сві­то­вих лі­де­рів із цих пи­тань.

Ді­ло­ва куль­ту­ра і ді­ло­ва до­ско­на­лість

Най­кра­щий сві­то­вий до­свід ви­зна­че­н­ня ді­ло­вої куль­ту­ри на рів­ні ор­га­ні­за­цій, іна­кше ка­жу­чи, уза­галь­не­н­ня най­кра­щої пра­кти­ки ве­де­н­ня справ, на­ко­пи­че­ної в умо­вах на­си­че­но­го рин­ку, від­обра­же­но в скон­цен­тро­ва­но­му ви­гля­ді у фун­да­мен­таль­них кон­це­пці­ях ді­ло­вої до­ско­на­ло­сті, яки­ми ке­ру­ю­ться со­тні ти­сяч ор­га­ні­за­цій усіх кон­ти­нен­тів. В ін­тер­пре­та­ції EFQM (Єв­ро­пей­ський фонд управ­лі­н­ня які­стю) кон­це­пції до­ско­на­ло­сті у вер­сії 2014 ро­ку — це лі­дер­ство, за­сно­ва­не на ба­чен­ні, на­тхнен­ні й че­сно­сті, до­ся­гне­н­ня успі­ху зав­дя­ки та­лан­там лю­дей, до­да­ва­н­ня цін­но­сті для спо­жи­ва­чів, по­бу­до­ва стій­ко­го май­бу­тньо­го, роз­ви­ток ор­га­ні­за­цій­них зді­бно­стей, ви­ко­ри­ста­н­ня твор­чо­сті й ін­но­ва­цій, ада­птив­не управ­лі­н­ня, по­стій­не до­ся­гне­н­ня ви­да­тних ре­зуль­та­тів.

Для пра­кти­чно­го ви­ко­ри­ста­н­ня кон­це­пцій у сві­ті за­сто­со­ву­ють мо­де­лі до­ско­на­ло­сті (мо­де­лі іде­аль­них ор­га­ні­за­цій). Най­по­ши­ре­ні­ші се­ред них: япон­ська іме­ні Де­мін­га, аме­ри­кан­ська іме­ні Бол­дрі­джа і єв­ро­пей­ська (мо­дель до­ско­на­ло­сті EFQM). Мо­дель EFQM все­бі­чно опи­сує будь-яку ор­га­ні­за­цію че­рез дев’ять кри­те­рі­їв: лі­дер­ство; стра­те­гія; пер­со­нал; пар­тнер­ство й ре­сур­си; про­це­си, про­ду­кти і по­слу­ги; ре­зуль­та­ти, які сто­су­ю­ться спо­жи­ва­чів, пер­со­на­лу та су­спіль­ства; клю­чо­ві ре­зуль­та­ти. Ці кри­те­рії пред­став­ле­но у ви­гля­ді 32 під­кри­те­рі­їв.

По­рів­ня­н­ня кон­кре­тної ор­га­ні­за­ції з мо­де­л­лю дає змо­гу ви­зна­чи­ти її силь­ні сто­ро­ни та обла­сті для вдо­ско­на­ле­н­ня за ко­жним із 32 під­кри­те­рі­їв. Отри­ма­н­ня та ана­ліз ін­фор­ма­ції про най­кра­щу сві­то­ву пра­кти­ку дає мо­жли­вість роз­ро­би­ти кон­кре­тну ці­ле­спря­мо­ва­ну ін­но­ва­цій­ну про­гра­му вдо­ско­на­ле­н­ня на пев­ний пе­рі­од ча­су.

Як ви­пли­ває з мо­де­лі EFQM, до­ско­на­лі ор­га­ні­за­ції є со­ці­аль­но від­по­від­аль­ни­ми від­но­сно тру­дя­щих, спо­жи­ва­чів і су­спіль­ства. Ви­яв­ля­ю­чи тур­бо­ту про со­ці­ум, дбай­ли­во вза­є­мо­ді­ю­чи з нав­ко­ли­шнім се­ре­до­ви­щем і до­ся­га­ю­чи ви­со­ких еко­но­мі­чних ре­зуль­та­тів, во­ни ро­блять вне­сок у ста­лий роз­ви­ток ор­га­ні­за­цій і су­спіль­ства.

До­ско­на­лість і си­стем­ний ме­не­джмент

Го­лов­ним чин­ни­ком стій­кої кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті в су­ча­сних умо­вах є ді­ло­ва до­ско­на­лість і ста­ла си­сте­ма ме­не­джмен­ту ор­га­ні­за­ції — її міз­ки. Це по­ши­рю­є­ться і на ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди (ОВВ), якість управ­лін­ських рі­шень яких має осо­бли­вий вплив на стан роз­ви­тку всі­єї кра­ї­ни. У зв’яз­ку з цим кіль­ка слів про си­сте­ми ме­не­джмен­ту най­кра­щих ор­га­ні­за­цій Єв­ро­пи і сві­ту. Во­ни ці­лі­сні, ма­ють яскра­во ви­ра­же­ну со­ці­аль­ну спря­мо­ва­ність і пе­ред­ба­ча­ють без­пе­рерв­не вдо­ско­на­ле­н­ня всіх сво­їх скла­до­вих.

Про­тя­гом трьох де­ся­ти­літь у сві­ті роз­ви­ва­ю­ться та­кож про­це­си вдо­ско­на­ле­н­ня ці­льо­вих си­стем ме­не­джмен­ту на осно­ві стан­дар­тів Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції зі стан­дар­ти­за­ції (ISO). Однак за всі­єї ва­жли­во­сті цих стан­дар­тів для ор­га­ні­за­цій са­мі по со­бі во­ни мо­жуть за­без­пе­чи­ти ли­ше пер­ші кро­ки до то­таль­ної кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті, яка ба­зу­є­ться на кон­це­пці­ях до­ско­на­ло­сті. Крім то­го, в Укра­ї­ні ці стан­дар­ти за­сто­со­ву­ю­ться в ба­га­тьох ви­пад­ках не най­кра­щим чи­ном.

Ва­жли­во зро­зу­мі­ти, що пи­та­н­ня ім­пле­мен­та­ції ЦСР і ПСВ як скла­до­вих ді­ло­вої куль­ту­ри до­ціль­но роз­гля­да­ти в кон­текс­ті кон­це­пцій і мо­де­лі до­ско­на­ло­сті EFQM, які цю са­му куль­ту­ру від­обра­жа­ють. То­му ви­ко­ри­ста­н­ня мо­де­лі EFQM для вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми ме­не­джмен­ту, ра­зом із за­без­пе­че­н­ням її ці­лі­сно­сті, дає змо­гу ім­пле­мен­ту­ва­ти у цю си­сте­му ЦСР і ПСВ і збіль­ши­ти вне­сок у ста­лий роз­ви­ток ор­га­ні­за­ції та еко­но­мі­ки в ці­ло­му.

По­ня­т­тя «си­сте­ма ме­не­джмен­ту»

ви­зна­че­но між­на­ро­дним стан­дар­том ISO 9000:2015 «Си­сте­ма ме­не­джмен­ту яко­сті. Основ­ні по­ло­же­н­ня і слов­ник».

(management system) — це су­ку­пність вза­є­мозв’яза­них або вза­є­мо­ді­ю­чих еле­мен­тів ор­га­ні­за­ції для роз­роб­ки по­лі­тик і ці­лей, а та­кож про­це­сів для до­ся­гне­н­ня цих ці­лей.

У цьо­му ви­зна­чен­ні під ор­га­ні­за­ці­єю

ро­зу­мі­ють осо­бу або гру­пу осіб, що ма­ють свої вла­сні фун­кції з обов’яз­ка­ми, пов­но­ва­же­н­ня­ми і вза­є­мозв’яз­ка­ми для до­ся­гне­н­ня сво­їх ці­лей. При цьо­му по­ня­т­тя «ор­га­ні­за­ція» вклю­чає: ін­ди­ві­ду­аль­но­го під­при­єм­ця, ком­па­нію, кор­по­ра­цію, фір­му, під­при­єм­ство, ор­ган вла­ди, асо­ці­а­цію то­що. По­лі­ти­ка — це на­мі­ри і на­пря­ми роз­ви­тку, офі­цій­но сфор­му­льо­ва­ні ви­щим ке­рів­ни­цтвом.

— ре­зуль­тат, який має бу­ти до­ся­гну­тий. — су­ку­пність вза­є­мозв’яза­них або вза­є­мо­ді­ю­чих ви­дів ді­яль­но­сті, яка ви­ко­ри­сто­вує «вхо­ди» для ви­ро­бни­цтва «за­пла­но­ва­них ре­зуль­та­тів» (чи бу­дуть «за­пла­но­ва­ні ре­зуль­та­ти» про­це­су на­зи­ва­ти­ся ви­хо­да­ми, про­ду­ктом або по­слу­гою, за­ле­жить від кон­текс­ту, в яко­му за­сто­со­ву­є­ться тер­мін). — «ви­хід», що фор­му­є­ться ор­га­ні­за­ці­єю, який по­тре­бує ви­ко­на­н­ня хо­ча б одні­єї опе­ра­ції між ор­га­ні­за­ці­єю і спо­жи­ва­чем. По­слу­га мо­же вклю­ча­ти, при­мі­ром, ді­яль­ність із на­да­н­ня не­ма­те­рі­аль­но­го про­ду­кту (на­при­клад, оформ­ле­н­ня і пе­ре­да­чі бу­дья­кої до­від­ки або лі­цен­зії на пра­во ви­ко­на­н­ня пев­ної ді­яль­но­сті). — осо­ба або ор­га­ні­за­ція, які мо­гли б отри­му­ва­ти або отри­му­ють про­дукт або по­слу­гу, при­зна­че­ну для/ або за­тре­бу­ва­ну ці­єю осо­бою або ор­га­ні­за­ці­єю. Спо­жи­вач мо­же бу­ти вну­трі­шнім або зов­ні­шнім від­но­сно ор­га­ні­за­ції.

Си­сте­ма ме­не­джмен­ту мо­же на­ле­жа­ти до одно­го або кіль­кох об’єктів (ці­лей) управ­лі­н­ня, на­при­клад, ме­не­джмент яко­сті, фі­нан­со­вий або еко­ло­гі­чний ме­не­джмент. Або на­ле­жа­ти до всі­єї ор­га­ні­за­ції за­га­лом — си­сте­ма ме­не­джмен­ту ор­га­ні­за­ції. Еле­мен­ти си­сте­ми ме­не­джмен­ту ви­зна­ча­ють стру­кту­ру ор­га­ні­за­ції, ро­лі і від­по­від­аль­но­сті, пла­ну­ва­н­ня, фун­кціо­ну­ва­н­ня, по­лі­ти­ки, пра­кти­ки, пра­ви­ла, ці­лі і про­це­си для до­ся­гне­н­ня ці­лей з до­по­мо­гою пла­ну­ва­н­ня, за­без­пе­че­н­ня, кон­тро­лю і по­лі­пше­н­ня.

Та­ким чи­ном, си­сте­ма ме­не­джмен­ту в су­ча­сно­му її ро­зу­мін­ні вра­хо­вує осо­бли­во­сті не ли­ше го­спо­да­рю­ю­чих суб’єктів, але і ор­га­нів вла­ди. При цьо­му за­сто­су­ва­н­ня ор­га­ном вла­ди та­кої си­сте­ми ме­не­джмен­ту мо­же спри­я­ти по­кра­щен­ню йо­го ді­яль­но­сті з роз­роб­ки по­лі­тик і ці­лей, а та­кож до­ся­гне­н­ня по­став­ле­них ці­лей.

До цьо­го слід до­да­ти ще три ви­зна­че­н­ня, які за­сто­со­ву­ю­ться в си­сте­мах ме­не­джмен­ту: «мі­сія», «ба­че­н­ня» і «стра­те­гія».

— уяв­ле­н­ня ви­що­го ке­рів­ни­цтва про сенс існу­ва­н­ня ор­га­ні­за­ції. — уяв­ле­н­ня ви­що­го ке­рів­ни­цтва про те, чим хо­ті­ла б у май­бу­тньо­му ста­ти ор­га­ні­за­ція. — план для до­ся­гне­н­ня дов­го­стро­ко­вої або основ­ної ме­ти.

Го­во­ря­чи про си­сте­ми ме­не­джмен­ту, ду­же ва­жли­во за­зна­чи­ти, що в ре­зуль­та­ті прийня­т­тя в Укра­ї­ні у 2002 ро­ці хи­бної Кон­це­пції дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі управ­лі­н­ня які­стю про­ду­кції, про­це­сів і по­слуг тут ще і до­сі існу­ють плу­та­ни­на і не­пра­виль­не ро­зу­мі­н­ня що­до ство­ре­н­ня і за­сто­су­ва­н­ня си­стем ме­не­джмен­ту. Якщо про­від­ні ком­па­нії Єв­ро­пи і сві­ту роз­гля­да­ють си­сте­ми ме­не­джмен­ту як ці­лі­сні си­сте­ми та став­ля­ться до них скру­пу­льо­зно і від­по­від­аль­но, то в Укра­ї­ні та­кі си­сте­ми ство­рю­ють пе­ре­ва­жно по­вер­хо­во, не­до­ско­на­ло і від­окрем­ле­но одна від одної, що не­га­тив­но по­зна­ча­є­ться на яко­сті управ­лін­ських рі­шень.

Офі­цій­на дум­ка про си­сте­ми ме­не­джмен­ту в Укра­ї­ні

Ці­ка­во по­зна­йо­ми­ти­ся з ба­че­н­ням пер­шо­го ві­це-прем’єр­мі­ні­стра Укра­ї­ни, яке він ви­клав у сво­є­му ли­сті від 28 ли­пня 2016 ро­ку (№5003-05/23608-07):

ISO 9001 «Си­сте­ми управ­лі­н­ня які­стю. Ви­мо­ги» вста­нов­лює ви­мо­ги, ви­ко­на­н­ня яких до­зво­ляє ор­га­ні­за­ці­ям і під­при­єм­ствам опти­мі­зу­ва­ти про­це­си, під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність ро­бо­ти, про­де­мон­стру­ва­ти зда­тність на по­стій­ній осно­ві на­да­ва­ти сво­їм клі­єн­там ви­со­ко­які­сні то­ва­ри та по­слу­ги. Стан­дарт ISO 9001 мо­же бу­ти за­сто­со­ва­ний будь-яки­ми під­при­єм­ства­ми та ор­га­ні­за­ці­я­ми не­за­ле­жно від їх ви­ду, га­лу­зі ді­яль­но­сті, роз­мі­ру то­що, у то­му чи­слі ор­га­на­ми вла­ди.

З ме­тою по­кра­ще­н­ня яко­сті управ­лі­н­ня й удо­ско­на­ле­н­ня сво­єї ді­яль­но­сті, крім за­сто­су­ва­н­ня стан­дар­тів ISO се­рії 9000, за­ін­те­ре­со­ва­ні ор­га­ні­за­ції та під­при­єм­ства мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти й ін­ші су­ча­сні ін­стру­мен­ти, зокре­ма мо­дель до­ско­на­ло­сті EFQM і мо­дель CAF.

Мо­дель EFQM — це пра­кти­чний ін­стру­мент, який до­по­ма­гає ор­га­ні­за­ці­ям вста­но­ви­ти ці­лі­сну си­сте­му управ­лі­н­ня, ви­зна­чи­ти їх мі­сце на шля­ху до ді­ло­вої до­ско­на­ло­сті, зро­зу­мі­ти про­га­ли­ни в ді­яль­но­сті, прийня­ти не­об­хі­дні рі­ше­н­ня для до­ся­гне­н­ня успі­ху.

Мо­дель CAF кон­це­пту­аль­но по­вто­рює мо­дель EFQM, але вра­хо­вує спе­ци­фі­чні осо­бли­во­сті ор­га­ні­за­цій бю­дже­тної сфе­ри. Мо­дель CAF про­по­нує ін­стру­мент, який до­по­ма­гає єв­ро­пей­ським ор­га­ні­за­ці­ям бю­дже­тної сфе­ри за­сто­со­ву­ва­ти ме­то­ди управ­лі­н­ня які­стю для по­лі­пше­н­ня сво­єї ді­яль­но­сті».

Тоб­то у одно­го з клю­чо­вих ке­рів­ни­ків уря­ду є аде­ква­тне ро­зу­мі­н­ня що­до су­ча­сних ін­стру­мен­тів для вдо­ско­на­ле­н­ня си­стем ме­не­джмен­ту у вла­ді і бі­зне­сі. То чо­му ж то­ді в Укра­ї­ні рух у цьо­му на­прям­ку та­кий кво­лий?

Бер­муд­ський три­ку­тник

Від ко­го ж на­сам­пе­ред за­ле­жить по­ши­ре­н­ня фі­ло­со­фії си­стем­но­го ме­не­джмен­ту в Укра­ї­ні? По­пер­ше, це Нац­держ­слу­жба, яка в дер­жав­ній по­лі­ти­ці роз­ви­тку дер­жав­ної слу­жби ма­ла би пе­ред­ба­чи­ти удо­ско­на­ле­н­ня ві­тчи­зня­них ОВВ і спри­я­ти ре­а­лі­за­ції та­кої по­лі­ти­ки. По-дру­ге, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку. Це мі­ні­стер­ство в дер­жав­них по­лі­ти­ках роз­ви­тку про­ми­сло­во­сті і МСП, під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті то­що має за­кла­сти по­ло­же­н­ня про спри­я­н­ня ру­ху за ді­ло­ву до­ско­на­лість у ві­тчи­зня­ній еко­но­мі­ці. І по-тре­тє, Мі­но­сві­ти,

яке має вклю­чи­ти у дер­жав­ну по­лі­ти­ку роз­ви­тку осві­ти по­ло­же­н­ня що­до не­об­хі­дно­сті ви­прав­ле­н­ня допу­ще­них по­ми­лок і сут­тє­во­го по­си­ле­н­ня під­го­тов­ки фа­хів­ців за спе­ці­аль­ні­стю «ме­не­джмент». Са­ме від цих трьох ОВВ най­біль­шою мі­рою за­ле­жить те, яке став­ле­н­ня до до­ско­на­ло­сті та си­стем­но­го ме­не­джмен­ту фор­му­є­ться в Укра­ї­ні, зокре­ма в ОВВ та суб’єктів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті.

Слід за­зна­чи­ти, що в Укра­ї­ні ра­ні­ше вже бу­ли спро­би по­лі­пши­ти стан у сфе­рі до­ско­на­ло­сті й си­стем­но­го ме­не­джмен­ту, але їх не бу­ло до­ве­де­но до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня. Так, у 2006 ро­ці за іні­ці­а­ти­вою го­ло­ви Го­лов­держ­слу­жби Ка­бі­нет мі­ні­стрів прийняв по­ста­но­ву №614 про впро­ва­дже­н­ня в ОВВ си­сте­ми управ­лі­н­ня які­стю (ану­льо­ва­но 2011-го). У 2010 ро­ці пи­та­н­ня що­до роз­ви­тку ру­ху за до­ско­на­лість і якість роз­гля­нув ко­мі­тет з роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва Вер­хов­ної Ра­ди. Ре­зуль­та­ти обго­во­ре­н­ня зна­йшли від­обра­же­н­ня у ре­зо­лю­ції, яка ще й до­сі вель­ми акту­аль­на. А 2013го за до­ру­че­н­ням прем’єр­мі­ні­стра Укра­ї­ни про­ве­де­но се­мі­нар-на­ра­ду за уча­сті пред­став­ни­ків ОВВ та Укра­їн­ської асо­ці­а­ції яко­сті. Рі­ше­н­ня до­ве­де­но до ОВВ для ви­ко­ри­ста­н­ня в ро­бо­ті. Але че­рез чер­го­ву змі­ну вла­ди всі ці по­чи­на­н­ня бу­ли при­пи­не­ні, а на­ко­пи­че­ний до­свід зник, як у бер­муд­сько­му три­ку­тни­ку. І то­му сьо­го­дні до­во­ди­ться все по­чи­на­ти з по­ча­тку.

***

Спіль­не вра­ху­ва­н­ня та узго­дже­н­ня, з одно­го бо­ку, Кон­сти­ту­ції, ЦСР і ПСВ, а з ін­шо­го — мо­де­лі до­ско­на­ло­сті EFQM і стан­дар­тів ISO на ці­льо­ві си­сте­ми ме­не­джмен­ту має да­ти для Укра­ї­ни си­нер­ге­ти­чний ефект, що спри­я­ти­ме її ви­ве­ден­ню на ор­бі­ту успі­шно­сті. Що сто­су­є­ться під­го­тов­ки фа­хів­ців з ме­не­джмен­ту, то тут уже є пев­ні зру­ше­н­ня в по­зи­тив­ний бік. Чер­га за під­клю­че­н­ням до удо­ско­на­ле­н­ня дер­жав­ної слу­жби і ві­тчи­зня­но­го бі­зне­су з бо­ку Нац­держ­слу­жби та Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку. При цьо­му слід пам’ята­ти, що ча­су на роз­ка­чу­ва­н­ня не­має, бо Укра­ї­на пра­кти­чно вже ви­чер­па­ла, як ша­гре­не­ву шкі­ру, свій лі­міт ча­су на змі­ни і пе­ре­тво­ре­н­ня на про­цві­та­ю­чу єв­ро­пей­ську дер­жа­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.