Ре­фор­ма еле­ктро­енер­ге­ти­ки: один крок упе­ред, три кро­ки на­зад?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Олег САВИЦЬКИЙ,

екс­перт з клі­ма­ти­чної та енер­ге­ти­чної по­лі­ти­ки Цен­тру еко­ло­гі­чних іні­ці­а­тив «Еко­дія»

За остан­ні три ро­ки в га­лу­зі еле­ктро­енер­ге­ти­ки зро­бле­но ва­жли­ві кро­ки: по­ча­ло­ся впро­ва­дже­н­ня за­хо­дів для син­хро­ні­за­ції з енер­го­си­сте­ма­ми ЄС і ста­нов­ле­н­ня се­кто­ра від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки, ухва­ле­но За­кон Укра­ї­ни «Про ри­нок еле­ктри­чної енер­гії» та роз­по­ча­то під­го­тов­ку до йо­го впро­ва­дже­н­ня.

Про­те кон­флі­ктна си­ту­а­ція, що ви­ни­кла під час ре­ор­га­ні­за­ції дер­жав­ної ком­па­нії НЕК «Укр­енер­го», опе­ра­то­ра Об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни, мо­же від­ки­ну­ти да­ле­ко на­зад пра­кти­чне впро­ва­дже­н­ня ре­форм.

Сьо­го­дні подаль­ша до­ля ре­фор­ми енер­го­рин­ку за­ле­жить від дій уря­ду та кон­кре­тних кро­ків для розв’яза­н­ня кон­флі­кту що­до «Укр­енер­го».

Роль «Укр­енер­го»

Згі­дно з умо­ва­ми Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС і До­го­во­ру про Енер­ге­ти­чне спів­то­ва­ри­ство, Укра­ї­на по­вин­на змі­ни­ти мо­дель фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ку еле­ктро­енер­гії від­по­від­но до ви­мог Тре­тьо­го енер­ге­ти­чно­го па­ке­та ЄС і до­лу­ча­ти­ся до ство­ре­н­ня за­галь­но­єв­ро­пей­сько­го рин­ку еле­ктро­енер­гії.

Не­об­хі­дні ор­га­ні­за­цій­ні та те­хні­чні за­хо­ди для впро­ва­дже­н­ня по­ло­жень клю­чо­во­го в цьо­му кон­текс­ті За­ко­ну «Про ри­нок еле­ктри­чної енер­гії» зна­чною мі­рою по­кла­де­но на На­ціо­наль­ну енер­ге­ти­чну ком­па­нію «Укр­енер­го». Стат­тею 31 цьо­го за­ко­ну, під­пи­са­но­го пре­зи­ден­том Укра­ї­ни в черв­ні 2017 ро­ку, бу­ло пе­ред­ба­че­но кор­по­ра­ти­за­цію НЕК «Укр­енер­го» та впро­ва­дже­н­ня від­по­від­ної мо­де­лі управ­лі­н­ня з на­гля­до­вою ра­дою.

На­каз про при­зна­че­н­ня на­гля­до­вої ра­ди «Укр­енер­го» у скла­ді се­ми осіб, вклю­ча­ю­чи чо­ти­рьох не­за­ле­жних чле­нів і трьох від уря­ду, мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Ігор На­са­лик під­пи­сав ли­ше 19 жов­тня 2018 ро­ку, хо­ча Ка­бмін за­твер­див склад ра­ди ще на по­ча­тку мі­ся­ця. Не­за­ле­жни­ми чле­на­ми ста­ли екс-го­ло­ва пред­став­ни­цтва ЄБРР в Укра­ї­ні Шев­кі Аджу­нер, екс-пре­зи­дент і ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор дат­сько­го опе­ра­то­ра ме­реж Energinet Пе­дер Ан­дре­а­сен, ко­ли­шній член ко­мі­сії з атом­ної енер­ге­ти­ки Фран­ції Олів’є Ап­перт, а та­кож Лу­ї­джі де Фран­ци­скі, який пра­цю­вав в іта­лій­ських енер­го­ком­па­ні­ях Enel і Terna.

Мі­н­енер­го­ву­гіль­пром за­про­по­ну­ва­ло чле­нам на­гля­до­вої ра­ди «Укр­енер­го» зна­чно ниж­чу зар­пла­ту, ніж та, яку ре­ко­мен­ду­вав но­мі­на­цій­ний ко­мі­тет при Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, що мо­гло зі­рва­ти під­пи­са­н­ня кон­тра­ктів із ни­ми та за­шко­ди­ти впро­ва­джен­ню про­зо­рої си­сте­ми кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня.

Про­те 18 жов­тня пов­но­ва­же­н­ня з управ­лі­н­ня НЕК «Укр­енер­го» бу­ло пе­ре­да­но но­во­му за­сту­пни­ку І.на­са­ли­ка — Ми­хай­лу Бли­зню­ку (див. «Укр­енер­го на­ско­чи­ло на роз­да­чу?» DT.UA № 40 від 27.10.2018). Чи­нов­ник Мі­н­енер­го отри­мав кон­троль над опе­ра­то­ром Об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни, від­сто­ро­нив­ши при цьо­му від прийня­т­тя рі­шень ді­ю­чий то­пме­не­джмент ком­па­нії.

Ра­пто­ва змі­на ке­рів­ни­цтва в «Укр­енер­го» ви­кли­ка­ла го­стру ре­а­кцію з бо­ку Єв­ро­со­ю­зу та Се­кре­та­рі­а­ту Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства. Як ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ли ЗМІ, 22 жов­тня по­сол ЄС в Укра­ї­ні Хюг Мін­га­рел­лі та ди­ре­ктор Се­кре­та­рі­а­ту Енер­го­спів­то­ва­ри­ства Янез Ко­пач на­пра­ви­ли прем’єр-мі­ні­стру Грой­сма­ну ли­ста, в яко­му роз­кри­ти­ку­ва­ли дії Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті та ви­ма­га­ли втру­ти­ти­ся в си­ту­а­цію з кор­по­ра­ти­за­ці­єю «Укр­енер­го».

З трьох ви­мог, за­зна­че­них у ли­сті єв­ро­пей­ських пар­тне­рів, уряд ви­ко­нав ли­ше одну. Бу­ло офі­цій­но за­твер­дже­но по­пе­ре­дні умо­ви кон­тра­ктів з на­гля­до­вою ра­дою, від­по­від­не рі­ше­н­ня ухва­ле­но на­ка­зом Мі­н­енер­го­ву­гіль­про­му №533 від 25 жов­тня.

На­гля­до­ва ра­да ще не при­сту­пи­ла до ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків, то­му кон­флікт нав­ко­ло кор­по­ра­ти­за­ції «Укр­енер­го» не мо­жна вва­жа­ти ви­чер­па­ним. Якщо йо­го не бу­де ви­рі­ше­но, на­слід­ки для енер­го­рин­ку і дер­жа­ви в ці­ло­му мо­жуть бу­ти ду­же не­га­тив­ни­ми.

Ре­фор­ми та ін­те­гра­ція під за­гро­зою

Ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії з пи­тань Енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу Ма­рош Ше­фчо­вич ще у черв­ні цьо­го ро­ку на­звав ре­фор­му еле­ктро­енер­ге­ти­ки в Укра­ї­ні одним із клю­чо­вих прі­о­ри­те­тів для спів­ро­бі­тни­цтва з на­шою кра­ї­ною. То­ді ж він та­кож на­го­ло­сив, що на­ро­щу­ва­н­ня час­тки від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії (ВДЕ) у за­галь­но­му енер­го­по­ста­чан­ні на­ле­жить до спіль­них стра­те­гі­чних ці­лей ЄС та Укра­ї­ни з огля­ду на на­мір по­си­ли­ти енер­ге­ти­чну без­пе­ку та про­ти­ді­я­ти змі­ні клі­ма­ту.

У дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві шту­чне адмі­ні­стра­тив­не за­хо­пле­н­ня «Укр­енер­го» та по­ру­ше­н­ня про­фе­сій­но­го управ­лі­н­ня ком­па­ні­єю зре­штою мо­жуть при­зве­сти до зри­ву ви­ко­на­н­ня пла­но­вих за­хо­дів у рам­ках уго­ди з ENTSO-E що­до син­хро­ні­за­ції Об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни із енер­ге­ти­чною си­сте­мою кон­ти­нен­таль­ної Єв­ро­пи. Але ж це є одним із пер­шо­чер­го­вих прі­о­ри­те­тів на­прям­ку роз­ви­тку га­лу­зі та ча­сти­ною по­лі­ти­ки енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни.

Єв­ро­пей­ська ме­ре­жа си­стем­них опе­ра­то­рів пе­ре­да­чі еле­ктро­енер­гії ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) бу­ла ство­ре­на в ли­пні 2009 ро­ку і об’єд­на­ла всі шість еле­ктро­енер­ге­ти­чних асо­ці­а­цій Єв­ро­пи, до яких вхо­ди­ли 42 на­ціо­наль­ні енер­ге­ти­чні ком­па­нії.

Уго­ду з ENTSO-E про умо­ви май­бу­тньо­го об’єд­на­н­ня енер­го­си­стем Укра­ї­ни і кон­ти­нен­таль­ної Єв­ро­пи на­ша кра­ї­на під­пи­са­ла у черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку. До­ку­мен­том пе­ред­ба­че­но на­ла­го­дже­н­ня між­дер­жав­ної тор­гів­лі еле­ктро­енер­гі­єю та зре­штою зли­т­тя в єди­ний ри­нок. Від­то­ді еле­ктро­енер­ге­ти­чна га­лузь за­лу­чи­ла зна­чні ін­ве­сти­ції у мо­дер­ні­за­цію ме­реж і бу­дів­ни­цтво но­вих по­ту­жно­стей від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії.

Згі­дно з до­мов­ле­но­стя­ми, об­сяг обмі­ну по­ту­жні­стю між ОЕС Укра­ї­ни та ENTSO-E пла­ну­є­ться до­ве­сти до 2200 МВТ до 2023 ро­ку та 4000 МВТ до 2028го.

На сьо­го­дні у ра­зі де­фі­ци­ту по­ту­жно­сті в енер­го­си­сте­мі Укра­ї­ни (що вже спо­сте­рі­га­ло­ся че­рез брак ву­гі­л­ля для ТЕС у зи­мо­ві пе­рі­о­ди) мо­жли­во­стей для ім­пор­ту еле­ктро­енер­гії з кра­їн ЄС не­має. У та­кій си­ту­а­ції еле­ктро­енер­гію до­ве­де­ться ку­пу­ва­ти у пів­ні­чно­го су­сі­да на йо­го умо­вах.

За­га­лом про­вал ре­фор­ми еле­ктро­енер­ге­ти­ки за­гро­жує ско­ро­че­н­ням те­хні­чної та фі­нан­со­вої під­трим­ки з бо­ку ЄС. Якщо кор­по­ра­ти­за­ція «Укр­енер­го» та ста­нов­ле­н­ня на­гля­до­вої ра­ди не від­бу­ду­ться, ЄС мо­же від­тер­мі­ну­ва­ти чи на­віть ска­су­ва­ти на­да­н­ня Укра­ї­ні чер­го­во­го тран­шу ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги у роз­мі­рі 1 млрд єв­ро, оскіль­ки це бу­ло одні­єю з не­об­хі­дних умов.

Ма­ні­пу­ля­ція те­мою ВДЕ для ти­ску на ме­не­джмент «Укр­енер­го»

Всу­пе­реч прийня­то­му кур­су на енер­ге­ти­чну ін­те­гра­цію з ЄС, роз­ви­ток від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки в Укра­ї­ні до­сі не має під­трим­ки всіх ор­га­нів вла­ди. На­при­кін­ці ве­ре­сня ши­ро­ко­го роз­го­ло­су у ЗМІ на­був лист Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни до прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на «Що­до ви­ни­кне­н­ня пе­ред­умов до де­ста­бі­лі­за­ції ро­бо­ти Об’єд­на­ної енер­ге­ти­чної си­сте­ми Укра­ї­ни», в яко­му тен­ден­ція до зро­ста­н­ня тем­пів при­єд­на­н­ня до енер­го­си­сте­ми кра­ї­ни об’єктів від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки окре­слю­ва­ла­ся як за­гро­за. Ві­до­мі про­бле­ми га­лу­зі сто­сов­но ін­те­гра­ції но­вих по­ту­жно­стей до енер­го­си­сте­ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся для об´рун­ту­ва­н­ня твер­джень про не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня ме­не­джмен­том НЕК «Укр­енер­го» сво­їх обов’яз­ків.

Ре­тель­ний ана­ліз по­ка­зує, що ци­фри, на­ве­де­ні в ли­сті СБУ, не від­по­від­а­ють дій­сно­сті, зокре­ма сто­сов­но та­ко­го: «...за­галь­ний при­ріст по­ту­жно­сті ВДЕ за остан­ні 9 мі­ся­ців ста­но­вить по­над 2800 МВТ». Згі­дно з да­ни­ми НКРЕКП, ста­ном на кі­нець тре­тьо­го квар­та­лу 2018-го за­галь­на вста­нов­ле­на по­ту­жність ВДЕ в Укра­ї­ні ста­но­вить 1803,6 МВТ, а ре­аль­ний при­ріст за дев’ять мі­ся­ців — 429 МВТ за­мість 2800 МВТ.

Май­же весь при­ріст по­ту­жно­сті цьо­го ро­ку бу­ло за­без­пе­че­но со­ня­чни­ми та ві­тро­ви­ми стан­ці­я­ми, на них при­па­дає 97% усіх но­вих ге­не­ру­ю­чих по­ту­жно­стей, під­клю­че­них до Об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни.

За да­ни­ми енер­го­ре­гу­ля­то­ра, ни­ні за­галь­на вста­нов­ле­на по­ту­жність ві­тро­вих еле­ктро­стан­цій ста­но­вить 522,4 МВТ, со­ня­чних — 1096,4, біо­га­зо­вих стан­цій — 44,6, енер­го­ге­не­ру­ю­чих стан­цій, що ви­ко­ри­сто­ву­ють як пер­вин­не дже­ре­ло енер­гії твер­ду біо­ма­су, — 43,8, ма­лих ГЕС — 96,4 МВТ.

У ли­сті СБУ та­кож вка­зу­ва­ло­ся на те, що на те­ри­то­рії Бур­штин­сько­го енер­ге­ти­чно­го остро­ва, який пра­цює у син­хрон­но­му ре­жи­мі з ENTSO-E, «Укр­енер­го» ви­да­ло ве­ли­ку кіль­кість те­хні­чних умов на при­єд­на­н­ня до ме­реж но­вих по­ту­жно­стей від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки, і що це за­гро­жує по­ру­ше­н­ням ре­жи­му екс­пор­ту еле­ктро­енер­гії в Поль­щу че­рез змін­ний ха­ра­ктер ге­не­ра­ції з со­ня­чних і ві­тро­вих еле­ктро­стан­цій. Зокре­ма йшло­ся про те, що «нев­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми про­гно­зу­ва­н­ня або ре­а­лі­за­ції ін­ших за­по­бі­жних за­хо­дів спри­чи­нить від­хи­ле­н­ня ве­ли­чи­ни екс­пор­ту еле­ктри­чної енер­гії, узго­дже­ної з поль­ським ре­гу­ля­то­ром, ви­ще/ниж­че допу­сти­мої ве­ли­чи­ни».

Во­дно­час екс­порт еле­ктро­енер­гії з те­ри­то­рії Бур­штин­сько­го остро­ва те­хні­чно мо­же здій­сню­ва­ти­ся ли­ше у Сло­вач­чи­ну, Угор­щи­ну та Ру­му­нію. Екс­порт еле­ктро­енер­гії в Поль­щу здій­сню­є­ться окре­мою лі­ні­єю-встав­кою по­стій­но­го стру­му, яка до­зво­ляє ви­да­ва­ти від­по­від­ну по­ту­жність із Об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни. Поль­ський ре­гу­ля­тор мо­же на­ра­хо­ву­ва­ти зби­тки ли­ше за від­хи­ле­н­ня об­ся­гів по­ста­вок ці­єю лі­ні­єю.

Ра­зом із не­пе­ре­ві­ре­ни­ми фа­кта­ми у ли­сті та­кож бу­ло ви­ко­ри­ста­но ін­фор­ма­цію що­до ре­аль­них те­хні­чних про­блем, пов’яза­них із збіль­ше­н­ням по­ту­жно­стей со­ня­чної та ві­тро­вої енер­ге­ти­ки, осо­бли­во на пів­дні Укра­ї­ни. Як пі­зні­ше ста­ло ві­до­мо із офі­цій­ної за­яви на сай­ті «Укр­енер­го», в ли­сті СБУ до прем’єра Грой­сма­на та­кож бу­ли ви­ко­ри­ста­ні ре­зуль­та­ти вла­сної вну­трі­шньої пе­ре­вір­ки ком­па­ні­єю сво­го від­окрем­ле­но­го під­роз­ді­лу «На­у­ко­во-до­слі­дний центр роз­ви­тку ОЕС Укра­ї­ни».

«Те­хні­чні ви­снов­ки в ли­сті СБУ зро­бле­ні фа­хів­ця­ми ДП «НЕК «Укр­енер­го» і пе­ре­да­ні до Слу­жби без­пе­ки на озна­йом­ле­н­ня у ви­гля­ді зві­ту ро­бо­чої гру­пи «Укр­енер­го», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні НЕК «Укр­енер­го».

Ре­фор­ми за­ра­ди енер­ге­ти­чної без­пе­ки

На від­мі­ну від те­хні­чних зав­дань з ін­те­гра­ції но­вих ге­не­ру­ю­чих по­ту­жно­стей, ре­аль­ною і вже ма­те­рі­а­лі­зо­ва­ною за­гро­зою без­пе­ці енер­го­по­ста­ча­н­ня є за­ле­жність від ім­пор­ту па­лив­но-енер­ге­ти­чних ре­сур­сів, зна­чна ча­сти­на яких над­хо­дить з Ро­сії.

У 2017 ро­ці 57% усьо­го ім­пор­ту ву­гі­л­ля та 56% ядер­но­го па­ли­ва на­ді­йшло з те­ри­то­рії пів­ні­чно­го су­сі­да. То­рік у гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні ім­порт ву­гі­л­ля з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ста­но­вив 1,552 млрд дол. США.

Дер­жав­ний ву­гіль­ний се­ктор Укра­ї­ни втра­тив зна­чну ча­сти­ну шахт пі­сля оку­па­ції Дон­ба­су, а ті, що за­ли­ши­ли­ся на кон­тро­льо­ва­ній те­ри­то­рії, ско­ро­чу­ють об­ся­ги ви­до­бу­тку. Як по­ка­за­ли слу­ха­н­ня у ко­мі­те­ті з пи­тань па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки Вер­хов­ної Ра­ди, що від­бу­ли­ся 19 жов­тня, дер­жав­ний ву­гіль­ний се­ктор пе­ре­бу­ває в кри­ти­чно­му ста­ні і по­тре­бує си­стем­них за­хо­дів з ре­стру­кту­ри­за­ції. За та­ких умов про успі­шне розв’яза­н­ня про­бле­ми бра­ку па­ли­ва для те­пло­вої енер­ге­ти­ки го­во­ри­ти не до­во­ди­ться.

За­га­лом ву­гіль­на га­лузь на на­ціо­наль­но­му рів­ні про­дов­жує за­ли­ша­ти­ся в цен­трі ко­ру­пцій­них скан­да­лів. На між­на­ро­дно­му рів­ні де­да­лі біль­ше кра­їн під­три­му­ють мо­ра­то­рій на бу­дів­ни­цтво но­вих ву­гіль­них еле­ктро­стан­цій че­рез про­бле­му змі­ни клі­ма­ту, ви­сту­па­ють за по­сту­по­ве згор­та­н­ня існу­ю­чої ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті та спря­мо­ву­ють фі­нан­со­ві по­то­ки на роз­ви­ток від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки й під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті.

Дов­го­стро­ко­во за­гро­зою енер­ге­ти­чній без­пе­ці є брак ін­ве­сти­цій в онов­ле­н­ня основ­них фон­дів, а та­кож ста­рі­н­ня ге­не­ру­ю­чих по­ту­жно­стей, адже се­ре­дній вік те­пло­вих еле­ктро­стан­цій в Укра­ї­ні на­бли­жа­є­ться до 50 ро­ків, а біль­шість енер­го­бло­ків АЕС уже від­пра­цю­ва­ли свій прое­кт­ний тер­мін екс­плу­а­та­ції у 30 ро­ків. У на­сту­пні 10– 15 ро­ків еле­ктро­енер­ге­ти­ка по­тре­бу­ва­ти­ме мас­шта­бних ін­ве­сти­цій у стру­ктур­ну пе­ре­бу­до­ву. Якщо не бу­дуть вво­ди­ти­ся в екс­плу­а­та­цію но­ві по­ту­жно­сті, а в су­ча­сних умо­вах це пе­ре­ва­жно від­нов­лю­ва­ні дже­ре­ла енер­гії, від­бу­ва­ти­ме­ться де­гра­да­ція га­лу­зі та під­ви­ще­н­ня те­хно­ген­них ри­зи­ків одно­ча­сно зі збе­ре­же­н­ням за­ле­жно­сті від ім­пор­ту па­лив­но-енер­ге­ти­чних ре­сур­сів.

Сьо­го­дні ва­жли­во, щоб ком­па­нія «Укр­енер­го» про­дов­жу­ва­ла свою стра­те­гі­чну ро­бо­ту зі спри­я­н­ня пе­ре­бу­до­ві га­лу­зі та ви­ко­ну­ва­ла зо­бов’яза­н­ня, взя­ті при під­пи­сан­ні уго­ди про син­хро­ні­за­цію з ENTSO-E. Ва­жли­вою умо­вою для цьо­го є збе­ре­же­н­ня ка­дро­во­го по­тен­ці­а­лу ком­па­нії й успі­шне за­вер­ше­н­ня впро­ва­дже­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня.

Від то­го, чи до­кла­де уряд не­об­хі­дних зу­силь для розв’яза­н­ня по­то­чно­го кон­флі­кту нав­ко­ло «Укр­енер­го» та успі­шно­го за­вер­ше­н­ня кор­по­ра­ти­за­ції ці­єї ком­па­нії, зна­чною мі­рою за­ле­жить енер­ге­ти­чна без­пе­ка дер­жа­ви. Адже во­на стра­те­гі­чно за­ле­жить від ін­те­гра­ції з енер­го­си­сте­мою ЄС і роз­ви­тку від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки, яка не по­тре­бує ім­пор­ту па­лив­но-енер­ге­ти­чних ре­сур­сів.

Уряд по­ви­нен за­без­пе­чи­ти ста­біль­ну ро­бо­ту еле­ктро­енер­ге­ти­чної га­лу­зі, по­слі­дов­но впро­ва­джу­ва­ти ре­фор­ми та ви­ко­ну­ва­ти взя­ті зо­бов’яза­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.