Вла­да Aeи­то­ми­ра ба­га­тих не до­ту­ва­ти­ме че­рез під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ

10 мі­льяр­дів гри­вень, спря­мо­ва­них на енер­го­ефе­ктив­ні про­е­кти, да­ють че­рез рік мі­ні­мум 2 мі­льяр­ди гри­вень еко­но­мії по те­плу

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ві­ктор КОНЄВ

Спо­ку­си ком­пен­су­ва­ти го­ро­дя­нам із мі­сце­во­го бю­дже­ту зро­слі ви­тра­ти на газ, що по­до­рож­чав, у вла­ди Жи­то­ми­ра не­має. Ця сен­тен­ція про­лу­на­ла з вуст мі­сько­го го­ло­ви Жи­то­ми­ра Сер­гія Су­хом­ли­на в роз­мо­ві з ко­ре­спон­ден­том DT.UA.

Однак, на пе­ре­ко­на­н­ня мі­сько­го го­ло­ви, є до­ста­тньо ме­то­дів пом’якши­ти ці­но­вий пре­синг, якщо пла­но­мір­но за­йма­ти­ся тер­мо­мо­дер­ні­за­ці­єю бу­дин­ків і йти від зро­сло­го в ці­ні га­зу у бік аль­тер­на­тив­них дже­рел те­пла й еле­ктро­енер­гії. За­га­лом тен­ден­ції аб­со­лю­тно та­кі ж, як і по всій кра­ї­ні. Хі­ба що з де­яки­ми осо­бли­во­стя­ми. В ін­терв’ю DT.UA мер Aeи­то­ми­ра Сер­гій Су­хом­лин роз­по­вів са­ме про ці осо­бли­во­сті. — Сер­гію Іва­но­ви­чу, з 1 ли­сто­па­да ми жи­ве­мо при ін­ших ці­нах на газ для на­се­ле­н­ня. Як і на що це впли­не в Жи­то­ми­рі?

— Спо­ча­тку да­вай­те роз­ді­ли­мо вплив ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня на по­слу­гу з опа­ле­н­ня бу­дин­ків, ба­га­то­квар­тир­них й ін­ди­ві­ду­аль­них, і на… газ у га­зо­вій пли­ті й га­зо­вій ко­лон­ці. Вла­да мі­ста мо­же впли­ну­ти тіль­ки на вар­тість те­пло­вої енер­гії для обі­грі­ву ба­га­то­по­вер­хо­вих бу­дин­ків.

— Хі­ба це не сфе­ра ві­да­н­ня НКРЕКП?

— Aeи­то­мир — один із не­ба­га­тьох обла­сних цен­трів Укра­ї­ни, які за­твер­джу­ють та­ри­фи на опа­ле­н­ня рі­ше­н­ням сво­го ви­кон­ко­му. Для 90% обла­сних цен­трів та­ри­фи вста­нов­лює НКРЕКП.

— По­га­но це чи до­бре для мі­сце­вої вла­ди і гро­ма­дян?

— Для мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня є і плю­си, і мі­ну­си. Один із мі­ну­сів — ми бе­ре­мо на се­бе від­по­від­аль­ність за вста­нов­лю­ва­ний та­риф. А от­же, ва­жли­во пра­виль­но ко­му­ні­ку­ва­ти з го­ро­дя­на­ми — по­ясню­ва­ти, чо­му та­риф під­ви­щу­ва­ти­ме­ться. За­ува­жу, лю­дей хви­лює не так ці­на на газ, як су­ма в ра­хун­ку за опа­ле­н­ня. І тут є до­ста­тньо мо­жли­во­стей, щоб ці су­ми бу­ли не та­ки­ми стра­шни­ми.

— А са­ме?

— То­рік де­пу­тат­ський кор­пус прийняв рі­ше­н­ня про вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків те­пла в ба­га­то­по­вер­хо­вих бу­дин­ках Aeи­то­ми­ра. На сьо­го­дні 77% бу­дин­ків уже обла­дна­но при­ла­да­ми облі­ку.

— Що це да­ло у сен­сі цифр у кви­тан­ці­ях на опа­ле­н­ня? — При то­рі­шньо­му роз­ра­хун­ко­во­му та­ри­фі 30 гри­вень за обі­грів ква­дра­тно­го ме­тра жи­тла се­ре­дній по­ка­зник у бу­дин­ках із лі­чиль­ни­ка­ми ста­но­вив 25,5 грив­ні. Це один із кро­ків до ра­ціо­на­лі­за­ції опа­ле­н­ня ба­га­то­по­вер­хі­вок. Дру­гий крок — цьо­го ро­ку ми за­пу­ска­є­мо вста­нов­ле­н­ня 66 ін­ди­ві­ду­аль­них те­пло­вих пун­ктів у ба­га­то­по­вер­хів­ках. Еко­но­мія в пла­тіж­ці за те­пло ста­но­ви­ти­ме від 12 до 18%. Це пря­ма еко­но­мія гро­шей го­ро­дян і пом’якше­н­ня ці­но­во­го пре­су. При цьо­му лю­ди чі­тко ба­чать, скіль­ки те­пла во­ни спо­жи­ва­ють, і за­ці­кав­ле­ні в йо­го еко­но­мії.

— Тер­мо­мо­дер­ні­за­ція?

— Так. Якщо то­рік так зва­ні те­плі кре­ди­ти на ком­пле­ксне уте­пле­н­ня взя­ли ли­ше сім об’єд­нань спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків (ОСББ), то цьо­го ро­ку — уже по­над 50 із 250 ство­ре­них. І ми ба­чи­мо тен­ден­цію: кіль­кість ОСББ, що зва­жи­ли­ся взя­ти «те­плий кре­дит», зро­ста­ти­ме в гео­ме­три­чній про­гре­сії. Лю­ди ба­чать ви­го­ду. Так, в одній дев’яти­по­вер­хів­ці пі­сля ком­пле­ксно­го уте­пле­н­ня пла­те­жі за те­пло в ме­шкан­ців зни­зи­ли­ся в се­ре­дньо­му з 1200 гри­вень до 450, і під­ви­ще­н­ня та­ри­фу на 15–20% для них ціл­ком тер­пи­ме. Ком­пле­ксне уте­пле­н­ня бу­дин­ку — це в се­ре­дньо­му еко­но­мія до 60% на пла­те­жах за те­пло.

— Який від­со­ток уча­сті мі­сько­го бю­дже­ту (крім Фон­ду енер­го­ефе­ктив­но­сті) у про­гра­мі «те­пло­го» кре­ди­ту­ва­н­ня?

— Мі­ський бю­джет або пов­ні­стю ком­пен­сує від­со­тки за ци­ми кре­ди­та­ми, або 30% ті­ла кре­ди­ту. Плюс обла­сний бю­джет ви­ді­ляє до 10% на ком­пен­са­ції по цих кре­ди­тах.

— Го­лов­не за­пи­та­н­ня: як змі­ня­ться та­ри­фи на те­пло слі­дом за під­ви­ще­н­ням із 1 ли­сто­па­да вар­то­сті га­зу для на­се­ле­н­ня?

— Та­ри­фи зро­стуть. При під­ви­щен­ні ці­ни га­зу на 23,5% та­ри­фи на те­пло збіль­ша­ться при­бли­зно на 17%, оскіль­ки скла­до­ва га­зу у вар­то­сті гі­га­ка­ло­рії — близь­ко 80%.

— У Жи­то­ми­рі го­во­рять, що мі­ська вла­да ду­має над тим, щоб не під­ви­щу­ва­ти та­ри­фу на те­пло про­пор­цій­но зро­стан­ню ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня, а до­пла­чу­ва­ти за до­рож­чий газ з мі­сце­во­го бю­дже­ту…

— Чу­тки не­до­сто­вір­ні. На­віть у не най­хо­ло­дні­шо­му ли­сто­па­ді на та­кі ком­пен­са­ції зна­до­би­ло­ся б 12 міль­йо­нів гри­вень на мі­сяць. У мо­ро­зи — у кіль­ка ра­зів біль­ше. Та­кі ком­пен­са­ції — це, по су­ті, суб­си­ду­ва­н­ня ба­га­тих, і мі­сто на це не пі­де. Це — гро­ші в ні­ку­ди. А якщо да­ти 150 міль­йо­нів на уте­пле­н­ня бу­дин­ків, це при­ве­де до зни­же­н­ня спо­жи­ва­н­ня те­пла та, від­по­від­но, роз­мі­рів пла­те­жів за ньо­го в кіль­ка ра­зів. Якщо ж суб­си­ді­ю­ва­ти всіх не пе­ре­би­ра­ю­чи, то це не­ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів. Що сто­су­є­ться ма­ло­за­без­пе­че­них, на на­сту­пний рік у про­е­кті держ­бю­дже­ту на жи­тло­ві суб­си­дії пе­ред­ба­че­но 55 мі­льяр­дів гри­вень, це зна­чно біль­ше, ніж по­то­чно­го, так що ма­ло­за­без­пе­че­ні го­ро­дя­ни зро­ста­н­ня цін не від­чу­ють.

…Ми жи­ве­мо в ду­же ба­га­тій кра­ї­ні, оскіль­ки спо­жи­ва­є­мо в 4–6 ра­зів біль­ше гі­га­ка­ло­рій, ніж жи­те­лі кра­їн Єв­ро­со­ю­зу. Бе­здум­не спо­жи­ва­н­ня енер­го­но­сі­їв при за­ці­кав­ле­но­сті бі­зне­су в де­да­лі біль­шо­му спо­жи­ван­ні ро­сій­сько­го га­зу при­зве­ло до та­кої си­ту­а­ції. Я при­хиль­ник то­го, щоб суб­си­ді­ю­ва­ти не­за­хи­ще­ні вер­стви на­се­ле­н­ня та збіль­ши­ти фі­нан­су­ва­н­ня Фон­ду енер­го­ефе­ктив­но­сті. При ви­ді­лен­ні 15–20 мі­льяр­дів гри­вень фон­ду, при­бли­зно та­ка ж су­ма за­лу­ча­є­ться у ви­гля­ді спів­фі­нан­су­ва­н­ня з ін­ших дже­рел — при­ва­тних осіб, ОСББ, мі­сце­вих бю­дже­тів. Пі­дра­хо­ва­но: 10 мі­льяр­дів гри­вень, спря­мо­ва­них на енер­го­ефе­ктив­ні про­е­кти, че­рез рік да­ють мі­ні­мум 2 мі­льяр­ди гри­вень еко­но­мії по те­плу.

До­від­ка DT.UA:

Пі­сля під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на газ для до­мо­го­спо­дарств на 23,5% з 1 ли­сто­па­ду йо­го кін­це­ва ці­на для спо­жи­ва­чів пе­ре­ви­щить 8,5 тис. грн за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» у вів­то­рок, 30 жов­тня.

Згі­дно з но­вою фор­му­лою роз­ра­хун­ку, за­твер­дже­ною Ка­бмі­ном, ці­на на газ, ре­а­лі­зо­ва­ний від­по­від­но до По­ло­же­н­ня про спе­ці­аль­ні обов’яз­ки (ПСО), ста­но­ви­ти­ме 6235 грн 51 коп. за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів (без ура­ху­ва­н­ня ПДВ), або 7482 грн 61 коп. (з ПДВ).

Кін­це­ва ці­на ти­ся­чі ку­бо­ме­трів га­зу для спо­жи­ва­ча з ура­ху­ва­н­ням вар­то­сті йо­го до­став­ки й роз­по­ді­лу, а та­кож ПДВ ста­но­ви­ти­ме 8548 грн 92 коп. Під­при­єм­ства те­пло­ко­мун­енер­го ку­пу­ва­ти­муть газ за ці­ною 8361 грн 85 коп. за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів.

На­ве­де­ні та­ри­фи ді­я­ти­муть з 1 ли­сто­па­да 2018-го по 30 кві­тня 2019 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.