Фе­сти­валь Кру­шель­ни­цької, трид­цять ро­ків по­то­му

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ле­ся ІЛЛЄНКО Фо­то Ва­лен­ти­на Лан­да­ря

У Льво­ві з 13 по 18 ли­сто­па­да прой­де XVII Між­на­ро­дний фе­сти­валь опер­но­го ми­сте­цтва іме­ні Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької.

Ге­о­гра­фія фо­ру­му охо­плює уча­сни­ків з Ав­стрії, Мол­до­ви, Поль­щі, Ру­му­нії. Та­кож про­зву­чать тво­ри су­ча­сних ком­по­зи­то­рів із Бол­га­рії та Япо­нії.

Цьо­го­річ фе­сти­валь від­кри­є­ться опе­рою Джа­ко­мо Пуч­чі­ні «Ма­дам Бат­тер­фляй» у по­ста­нов­ці Львів­ської на­ціо­наль­ної опе­ри. Пар­тію Чіо-чіо-сан ви­ко­нає со­ліс­тка Ві­ден­ської на­ро­дної опе­ри Мель­ба Ра­мос (Ав­стрія). Ди­ри­гент — на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни, ла­у­ре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії Укра­ї­ни іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка Ва­силь Ва­си­лен­ко (Ки­їв).

На фе­сти­ва­лі опер­но­го ми­сте­цтва іме­ні Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької впер­ше по­ка­жуть ви­ста­ви На­ціо­наль­на опе­ра Укра­ї­ни, Оде­ська на­ціо­наль­на опе­ра, Вро­цлав­ська опе­ра (Поль­ща), прем’єри яких від­бу­ли­ся не­що­дав­но.

Оде­ська на­ціо­наль­на опе­ра на фе­сти­ва­лі дві­чі по­ка­же опе­ру Джу­зеп­пе Вер­ді «На­бук­ко» у по­ста­нов­ці Ва­си­ля Вов­ку­на та го­лов­но­го ди­ри­ген­та Оде­ської на­ціо­наль­ної опе­ри Оле­ксан­дру Са­мо­ї­ле.

На­ціо­наль­на опе­ра Укра­ї­ни від­ві­дає фе­сти­валь з опер­ною по­ста­нов­кою Джу­зеп­пе Вер­ді «Дон Кар­лос», ди­ри­гу­ва­ти­ме Ми­ко­ла Дя­дю­ра.

Вро­цлав­ська опе­ра (Поль­ща) за­про­по­нує опер­ну по­ста­нов­ку, прем’єра якої з успі­хом про­йшла то­рік: «Кра­ків’яни і ´ура­лі» Яна Сте­фа­ні на лі­бре­то Вой­це­ха Бо­гу­слав­сько­го.

Ро­дзин­кою фе­сти­ва­лю ста­нуть ми­сте­цькі про­е­кти у ви­шу­ка­ній Дзер­каль­ній за­лі те­а­тру: від ка­мер­ної опе­ри до про­сві­тни­цьких ле­кцій та май­стер-кла­сів.

Окре­ме мі­сце у про­гра­мі фе­сти­ва­лю від­ве­де­не по­пу­ля­ри­за­ції ка­мер­ної опе­ри.

Так, на фе­сти­ва­лі очі­ку­є­ться прем’єра пер­шої іта­лій­ської опе­ри-буф­фа «Слу­жни­ця-па­ні» Д.пер­го­ле­зі у по­ста­нов­ці Львів­ської на­ціо­наль­ної опе­ри. Крім то­го, фе­сти­валь­на ау­ди­то­рія по­зна­йо­ми­ться з су­ча­сни­ми укра­їн­ськи­ми (Ю.го­мель­ська, К.це­пко­лен­ко) та іно­зем­ни­ми (Р.на­рі­мо­то (Япо­нія), Ц.ді­мі­тро­ва (Бол­га­рія) ав­то­ра­ми, чиї тво­ри ви­ко­на­ють ав­стрій­ський бас­ба­ри­тон Ру­перт Бер­гман та ан­самбль су­ча­сної му­зи­ки SENZA SFORZANDO.

А На­ціо­наль­ний ан­самбль со­лі­стів «Ки­їв­ська ка­ме­ра­та» (ке­рів­ник Ва­ле­рій Ма­тю­хін) пре­зен­ту­ва­ти­ме «Opera rustica» для со­пра­но, ба­ри­то­на і ка­мер­но­го ор­ке­стру Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча.

Та­кож у Дзер­каль­ній за­лі те­а­тру бу­де по­ка­за­на мі­сти­чна дра­ма «САЛОМЕЯ» за по­е­ти­чним сце­на­рі­єм На­та­лії Да­ви­дов­ської — як при­свя­та па­тро­не­сі те­а­тру і фе­сти­ва­лю, не­за­бу­тній Со­ло­мії Кру­шель­ни­цькій (ре­жи­сер — Га­ли­на Во­ло­ве­цька).

Се­ред ін­те­р­актив­них і про­сві­тни­цьких за­хо­дів, май­стер-кла­сів: ле­кції ки­їв­сько­го куль­ту­ро­ло­га й му­зи­ко­знав­ця Іри­ни Яго­дзин­ської «Зна­йо­ма не­зна­йом­ка: як слу­ха­ти опе­ру ХІХ сто­лі­т­тя» та «Зо­на екс­пе­ри­мен­ту: су­ча­сна опе­ра у трьох на­бли­же­н­нях», май­стер-клас хар­ків­сько­го ди­ри­ген­та і ре­жи­се­ра Ві­кто­рії Ра­цюк «Кла­си­ка чи су­ча­сність? Опе­ра під рі­зним ку­том зо­ру».

Упро­довж фе­сти­ва­лю у фойє те­а­тру ді­я­ти­ме екс­клю­зив­на ви­став­ка «OPERA ART», що пре­зен­ту­ва­ти­ме те­а­траль­ні ко­стю­ми, ма­ке­ти й еле­мен­ти де­ко­ра­цій з істо­рії по­ста­но­вок Львів­ської опе­ри.

За­вер­шу­ва­ти­ме фе­сти­валь «Опе­ра Га­ла» з уча­стю зі­рок сві­то­вої та укра­їн­ської опер­ної сце­ни Мель­би Ра­мос (Ав­стрія), Зо­ря­ни Ку­шплер (Ав­стрія), Ште­фа­на По­па (Ру­му­нія—іта­лія), Ві­та­лія Бі­ло­го (Укра­ї­на—сша), Те­тя­ни Бу­су­йок (Мол­до­ва), Сер­гія Ма­ге­ри — під ору­дою на­ро­дно­го ар­ти­ста Укра­ї­ни Ми­хай­ла Ду­тча­ка та за­про­ше­но­го ди­ри­ген­та Ві­ден­ської Шта­тсо­пе­ри, Рим­ської опе­ри, Мюн­хен­ської Шта­тсо­пе­ри, опе­ри Сан-фран­ци­ско, Цю­ріх­ської опе­ри Ан­дрія Юр­ке­ви­ча.

Між­на­ро­дний фе­сти­валь опер­но­го ми­сте­цтва іме­ні Со­ло­мії Кру­шель­ни­цької за­по­ча­тко­ва­но 30 ро­ків то­му (1988-го) з іні­ці­а­ти­ви то­ді­шньо­го го­лов­но­го ди­ри­ген­та Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту, на­ро­дно­го ар­ти­ста Укра­ї­ни Іго­ря Ла­ца­ни­ча. Фе­сти­валь — один із най­дав­ні­ших опер­них фе­сти­ва­лів в Укра­ї­ні, він не­змін­но про­хо­див на сце­ні те­а­тру, пре­зен­ту­ю­чи сві­то­ву та укра­їн­ську опер­ну кла­си­ку.

За ма­те­рі­а­ла­ми прес-слу­aeби

Львів­ської опе­ри

«Дон Кар­лос»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.