Фор­му­ла са­мо­збе­ре­же­н­ня Ре­фор­ма си­сте­ми за­ку­пі­вель на­фто­про­ду­ктів в «Укр­за­лі­зни­ці» ря­тує чи­нов­ни­ків від си­ло­ви­ків, але по­ки що не ви­рі­ши­ла клю­чо­вих зав­дань мо­но­поль­но­го пе­ре­ві­зни­ка

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Сер­гій КУЮН

Най­біль­ші дер­жав­ні спо­жи­ва­чі на­фто­про­ду­ктів — «Укр­за­лі­зни­ця» і Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Укра­ї­ни не­о­дно­ра­зо­во бу­ли пі­йма­ні на ма­хі­на­ці­ях при за­ку­пів­лях па­ли­ва. Не див­но: па­лив­ні ви­тра­ти в бю­дже­тах обох цих по­ку­пців пе­ре­бу­ва­ють на пе­ре­до­вих по­зи­ці­ях, об­чи­слю­ю­чись мі­льяр­да­ми. Як ка­жуть, є за що бо­ро­ти­ся.

Опи­са­ні DT.UA гу­чні про­це­си остан­ніх трьох ро­ків із за­ку­пів­ля­ми па­ли­ва «Укр­за­лі­зни­цею» (УЗ) і Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни й на­сту­пна ре­а­кція пра­во­охо­рон­ців по­слу­жи­ли сти­му­лом для по­зи­тив­них змін. Про­грес є, але го­во­ри­ти про за­вер­ше­н­ня ре­фор­ми ще за­ра­но. Як це від­бу­ва­є­ться в «Укр­за­лі­зни­ці», чи­тай­те ниж­че.

Ба­га­то­мі­льяр­дні гра­блі

У 2015–2017 рр. НАБУ та ін­ші ор­га­ни від­кри­ва­ли мі­ні­мум одну спра­ву, що сто­су­є­ться па­лив­них тен­де­рів. Хо­ча скан­да­ли в то­му чи ін­шо­му ви­гля­ді су­про­во­джу­ва­ли бу­кваль­но ко­жні тор­ги. Не до­по­мо­гла спо­ча­тку й си­сте­ма Prozorro, у якій по­ста­чаль­ни­ки й ме­не­джмент «Укр­за­лі­зни­ці» швид­ко на­ма­ца­ли слаб­кі мі­сця.

DT.UA не­о­дно­ра­зо­во опи­су­ва­ло ці не­ви­га­дли­ві схе­ми. Го­лов­на з них: пре­тен­дент спра­ве­дли­во ви­гра­вав тен­дер з мі­ні­маль­ною ці­ною (ниж­че ці­ни рин­ку), а че­рез ти­жде­ньдру­гий (за спри­я­н­ня ін­сай­де­рів УЗ) ви­ма­гав пе­ре­гля­ду вар­то­сті до, як пра­ви­ло, рин­ко­вої або ви­ще.

За­ко­ну це фор­маль­но не су­пе­ре­чи­ло, але ко­ру­пцій­на спай­ка бу­ла по­мі­тна не­озбро­є­ним оком. На­при­клад, пе­ре­гляд цін та умов по­ста­вок чо­мусь вда­вав­ся тіль­ки одним ком­па­ні­ям, то­ді як ін­ших жорс­тко пре­су­ва­ли. Во­се­ни 2016-го УЗ під­ви­щи­ла ці­ну для ком­па­нії «Трейд Ком­мо­ді­ті» на 9,9% уже на­сту­пно­го дня пі­сля під­пи­са­н­ня до­го­во­ру, а ОККО, що ви­гра­ла один лот у той са­мий пе­рі­од, до­ве­ло­ся до­ма­га­ти­ся пе­ре­гля­ду цін у су­дах до лі­та 2017-го.

Під­ста­вою для пе­ре­гля­ду цін бу­ли до­від­ки ком­па­нії «Дер­жзов­ні­ш­ін­форм», які май­же зав­жди збі­га­ли­ся з ба­че­н­ням по­ста­чаль­ни­ків.

Або, на­при­клад, ін­ша си­ту­а­ція: ці­на на рин­ку різ­ко про­ва­лю­ва­ла­ся, але ті­єї спри­тно­сті, з якою ці­ни під­ви­щу­ва­ли, уже не бу­ло ні у по­ста­чаль­ни­ка, ні в клер­ків «Укр­за­лі­зни­ці». Так бу­ло влі­тку 2017 ро­ку, ко­ли ком­па­нія «Трейд Ком­мо­ді­ті» від­мо­ви­ла­ся зни­жу­ва­ти ці­ни, не­зва­жа­ю­чи на па­ді­н­ня рин­ко­вих ко­ти­ру­вань на 2000 грн/т (10%).

У свою чер­гу ме­не­джмент Цен­тру за­без­пе­че­н­ня ви­ро­бни­цтва (ЦЗВ) «Укр­за­лі­зни­ці» на чо­лі з Ві­та­лі­єм Цві­гу­ном ли­ше роз­во­див ру­ка­ми, мов­ляв, по­ста­чаль­ник не по­го­джу­є­ться…

За оці­но­чни­ми да­ни­ми, пе­ре­ві­зник, «Укр­за­лі­зни­ця», пе­ре­пла­тив за па­ли­во в пер­шо­му пів­річ­чі 2017-го 163 млн грн. При то­му, що йо­го при­бу­ток за цей пе­рі­од ста­но­вив 122 млн грн («Стоп-кран для фор­му­ли ці­ни», DT.UA № 29 від 12 сер­пня 2017 р.).

Пе­ре­мо­га над со­бою

Ре­цепт бо­роть­би був зро­зумі­лий ще у 2015 ро­ці — пе­ре­хід на фор­муль­ні кон­тра­кти з ав­то­ма­ти­чним ви­зна­че­н­ням ці­ни на осно­ві зов­ні­шніх ко­ти­ру­вань, кур­сів ва­лют, акту­аль­них ста­вок по­да­тків то­що. Це при­би­ра­ло люд­ський (чи­тай — ко­ру­пцій­ний) фа­ктор як основ­ну про­бле­му дер­жза­ку­пі­вель. Але за всі­єї оче­ви­дно­сті й ко­ри­сно­сті та­кої си­сте­ми впро­ва­ди­ти її вда­ло­ся тіль­ки на по­ча­тку 2018 ро­ку, пі­сля трьох ро­ків від­вер­то­го са­бо­та­жу.

Пе­ре­лом­ним став 2017 рік. Усе лі­то «за­ліз­ку» ли­хо­ма­ни­ло. Тря­сло так, що ван­та­жо­вла­сни­ки бу­ли зму­ше­ні… са­мі за­прав­ля­ти ло­ко­мо­ти­ви. За­кін­чи­ло­ся все сум­но: у ве­ре­сні 2017-го «Укр­за­лі­зни­ця» по­ста­ла пе­ред аб­со­лю­тно ре­аль­ною за­гро­зою зу­пин­ки че­рез від­су­тність диз­па­ли­ва й бу­ла зму­ше­на вда­ти­ся до екс­тре­ної про­це­ду­ри за­ку­пів­лі, для якої зна­до­би­ло­ся окре­ме роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бмі­ну.

Цей струс пе­ре­ло­мив си­ту­а­цію, — пер­ші фор­муль­ні тор­ги про­йшли на по­ча­тку 2018 ро­ку, що сим­во­лі­чно збі­гло­ся зі змі­ною го­ло­ви ЦЗВ «Укр­за­лі­зни­ці».

Про са­му фор­му­лу, яку в УЗ му­со­ли­ли три ро­ки, по­ста­чаль­ни­ки від­гу­ку­ю­ться по-рі­зно­му, але всі ви­зна­ють: це одно­зна­чно кра­ще, ніж ко­ли­шній по­ря­док.

«Ми на­ді­сла­ли ма­су ма­те­рі­а­лів, про­по­зи­цій, бу­ли офі­цій­ні зу­стрі­чі та обго­во­ре­н­ня, але в ре­зуль­та­ті ЦЗВ за­твер­див свою фор­му­лу, яка не вра­хо­вує спе­ци­фі­ки за­ку­пі­вель па­ли­ва трей­де­ра­ми. Та все одно це одно­зна­чний крок упе­ред», — го­во­рить трей­дер одні­єї з ве­ли­ких тор­го­вель­них ком­па­ній, що по­ба­жав за­ли­ши­ти­ся не­на­зва­ним.

«Зав­дя­ки фор­му­лі бу­ло пов­ні­стю ви­клю­че­но ко­ру­пцій­ну скла­до­ву: те­пер не тре­ба ні­ко­му ні­ку­ди бі­га­ти, під­ні­ма­ти ці­ни, ко­гось про­си­ти, до­мов­ля­ти­ся… Цей про­ект при­ніс плю­си не ли­ше окре­мим трей­де­рам, а й рин­ку в ці­ло­му», — за­зна­чає ке­рів­ник гру­пи ком­па­ній Wexler Пе­тро Белз.

«Ді­ря­ва» фор­му­ла

Про оста­то­чну та все­ося­жну пе­ре­мо­гу го­во­ри­ти за­ра­но. Роз­гля­не­мо склад основ­них по­ста­чаль­ни­ків диз­па­ли­ва для УЗ у 2018 ро­ці, пі­сля пов­но­го пе­ре­хо­ду на «фор­муль­ні» за­ку­пів­лі.

Най­біль­шим став «Ан­ві­трейд», що вхо­дить до ви­ще­зга­да­но­го Wexlerа. Ком­па­нія бу­ла одним із від­кри­тих ло­бі­стів пе­ре­хо­ду на «фор­му­лу» і в під­сум­ку на­ро­сти­ла по­став­ки за рік у шість ра­зів — до 121 тис. т, або 42% від об­ся­гу ого­ло­ше­них тен­де­рів за де­сять мі­ся­ців 2018 ро­ку. Се­крет успі­ху про­стий — Wexler є най­біль­шим одер­жу­ва­чем ро­сій­сько­го диз­па­ли­ва на­фто­про­ду­кто­про­во­дом, ма­ю­чи най­кра­щі за­ку­пі­вель­ні ці­ни…

Пи­та­н­ня по­чи­на­ю­ться з дру­го­го за ве­ли­чи­ною по­ста­чаль­ни­ка, гру­пи ком­па­ній «Трейд Ком­мо­ді­ті», яка ли­ше сим­во­лі­чно по­сту­па­є­ться лі­де­ро­ві, — 115 тис. т, або 40% об­ся­гу. Пи­та­н­ня та­ке: як у трей­де­ра з Кам’ян­сько­го ви­хо­дить про­по­ну­ва­ти ці­ни ниж­чі, ніж в іме­ни­тих ОККО, WOG і на­віть Socar — трей­де­ра мі­жна­ро­дно­го рів­ня? Та ж ОККО в 2018 ро­ці пе­ре­вер­ши­ла «ко­мо­дів» (так ні­жно на­зи­ва­ють дні­про­дзер­жин­ську ком­па­нію на на­фто­рин­ку) у по­став­ках диз­па­ли­ва ар­мії, але в тен­де­рах «Укр­за­лі­зни­ці» за­до­воль­ня­ла скром­ни­ми 10 тис. т, що в 11 ра­зів мен­ше, ніж у за­гад­ко­во­го трей­де­ра, про яко­го ще три ро­ки то­му ма­ло хто знав.

Ха­ра­ктер­но, що ком­па­нії гру­пи «Трейд Ком­мо­ді­ті» пе­ре­ва­жно ім­пор­ту­ють диз­па­ли­во мо­рем, а це най­до­рож­че дже­ре­ло по­ста­вок. Звер­ні­мо ува­гу, що че­рез порт Ми­ко­ла­є­ва, звід­ки гру­па «Трейд Ком­мо­ді­ті» від­прав­ляє диз­па­ли­во для «Укр­за­лі­зни­ці», за­во­зя­ться най­біль­ші об­ся­ги авіа­па­ли­ва. Ра­ні­ше DT.UA по­ві­дом­ля­ло, що за ві­сім мі­ся­ців 2018 ро­ку з Ми­ко­ла­є­ва в не­ві­до­мо­му на­прям­ку пі­шло близь­ко 100 тис. т авіа­га­су («Ре­не­санс тем­ря­ви» № 38 від 13 жов­тня 2018 р.). За­сто­су­ва­н­ня га­су зро­зумі­ле: на яко­мусь ета­пі він змі­шу­є­ться з диз­па­ли­вом для зни­же­н­ня йо­го со­бі­вар­то­сті за ра­ху­нок щіль­но­сті й низь­ко­го акци­зу (у сім ра­зів ниж­че, ніж на ДП). Це дає еко­но­мію мі­ні­мум 50 дол./т — ве­ли­че­зна пе­ре­ва­га за мір­ка­ми рин­ку.

Який про­дукт іде в ло­ко­мо­ти­ви «Укр­за­лі­зни­ці» з Ми­ко­ла­є­ва, мо­гла б по­ка­за­ти екс­пер­ти­за, але її ре­зуль­та­ти не­ві­до­мі. Як не­ві­до­мо й те, чи про­во­ди­ться вза­га­лі ана­ліз па­ли­ва як та­кий.

«У них (в «Укр­за­лі­зни­ці». — ві­чний ав­рал, усі по­став­ки «з ко­ліс», па­ли­ва по­стій­но не ви­ста­чає, який там кон­троль яко­сті!» — го­во­рить один з трей­де­рів офф-ре­кордс.

А тим ча­сом пи­та­н­ня яко­сті ду­же ва­жли­ве. Пе­ре­ки­не­мо­ся на Мі­н­обо­ро­ни: по­став­ки диз­па­ли­ва від «Трейд Ком­мо­ді­ті» цьо­му ві­дом­ству за під­сум­ка­ми де­ся­ти мі­ся­ців 2018-го зни­зи­ли­ся вдві­чі по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку (з 54 тис. т до 30 тис.) на тлі двох ці­ка­вих по­дій. Пер­ша — змі­на ке­рів­ни­цтва про­філь­но­го де­пар­та­мен­ту обо­рон­но­го ві­дом­ства. Дру­га — по­си­ле­н­ня кон­тро­лю яко­сті на­фто­про­ду­ктів, які над­хо­дять на вій­сько­ві скла­ди. Але це те­ма окре­мо­го ма­те­рі­а­лу.

А по­ки що «га­со­ва» про­бле­ма ста­ла на­стіль­ки сер­йо­зною, що не­дав­но Ка­бмін від­пра­вив у Вер­хов­ну Ра­ду за­ко­но­про­ект про по­си­ле­н­ня кон­тро­лю над обо­ро­том авіа­па­ли­ва. Ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся, як цей до­ку­мент ру­ха­ти­ме­ться кру­че­ни­ми ко­ри­до­ра­ми пар­ла­мен­ту.

Про пе­ред­ча­сність за­яв про по­до­ла­н­ня «Укр­за­лі­зни­цею» па­лив­ної про­бле­ми свід­чать і по­дії сер­пня-ве­ре­сня 2018 ро­ку, ко­ли «за­ліз­ка» зно­ву опи­ни­ла­ся на ме­жі зу­пин­ки й на­віть бу­ла зму­ше­на бра­ти па­ли­во в борг. Бу­ла за­сто­со­ва­на ста­ра схе­ма оскар­же­н­ня чер­го­во­го тен­де­ра в АМКУ не­зро­зумі­ли­ми трей­де­ра­ми, чо­го ви­яви­ло­ся до­ста­тньо, щоб УЗ зно­ву за­хи­та­ла­ся. Цей ви­па­док зму­сив зга­да­ти про те, що ко­лись за­лі­зни­чний мо­но­по­ліст роз­по­від­ав про не­об­хі­дність фор­му­ва­н­ня за­па­су диз­па­ли­ва на 100 днів, бла­го, по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня є. Але при ни­ні­шньо­му ке­рів­ни­ко­ві «Укр­за­лі­зни­ці» ці­єї хо­ро­шої те­ми вже не по­ру­шу­ють. А тим ча­сом ри­нок пе­рі­о­ди­чно тря­се — у «за­ліз­ки» зно­ву кін­ча­є­ться па­ли­во, і тре­ба ван­та­жи­ти тер­мі­но­во. То це бу­день, а ра­птом щось сер­йо­зне?

Звід­си ви­пли­ває й го­лов­на про­бле­ма, яку так і не вда­ло­ся ви­рі­ши­ти УЗ, — гра­фік від­ван­та­жень па­ли­ва. «Укр­за­лі­зни­ця» має про­гно­зо­ва­ну що­ден­ну по­тре­бу в диз­па­ли­ві, то чо­му б не про­ве­сти тен­де­ри на рік упе­ред, чі­тко роз­пи­сав­ши між трей­де­ра­ми-пе­ре­мож­ця­ми гра­фік по­ста­вок цьо­го на­фто­про­ду­кту? У по­шу­ках від­по­віді на це за­пи­та­н­ня до­хо­диш ви­снов­ку, що «Укр­за­лі­зни­ця» про­сто не мо­же за­без­пе­чи­ти та­ко­го гра­фі­ку фі­нан­су­ва­н­ня за­ку­пі­вель. Хо­ча, зда­ва­ло­ся б, прі­о­ри­те­тність ста­біль­но­го за­без­пе­че­н­ня на­фто­про­ду­кта­ми го­лов­ної транс­порт­ної ком­па­нії кра­ї­ни не під­ля­гає сум­ні­ву. Ке­рів­ник дер­жав­но­го під­при­єм­ства із зар­пла­тою в 1,2 млн грн на мі­сяць уже то­чно має це ро­зу­мі­ти. А по­ки що ро­бо­та стра­те­гі­чно­го під­при­єм­ства, від яко­го за­ле­жить у то­му чи­слі й обо­ро­но­зда­тність кра­ї­ни, як і ра­ні­ше, ха­ра­кте­ри­зу­є­ться, як «за­хід сон­ця вру­чну». «Укр­за­лі­зни­ці» зав­жди сьо­го­дні тре­ба «на вчо­ра».

«Во­ни («Укр­за­лі­зни­ця») ка­жуть: ми не да­мо ци­стерн на ва­ші по­тре­би, по­ки ви не ви­ван­та­жи­те не­об­хі­дно­го нам об­ся­гу. При цьо­му по­пе­ре­дні об­ся­ги ще не бу­ли ни­ми пов­ні­стю опла­че­ні. У ве­ре­сні, ко­ли ці­на й курс ро­сли що­дня, ми ´рун­тов­но на­ха­па­ли­ся мі­ну­сів», — роз­по­від­ає один із по­ста­чаль­ни­ків. Він го­во­рить, що та­кі дії УЗ де­ста­бі­лі­зу­ють ро­бо­ту основ­но­го бі­зне­су, що зму­шує зай­вий раз за­ду­ма­ти­ся про участь у на­сту­пних тор­гах. «Якщо па­ли­во які­сне, за­вод­ське, за­ро­бі­тки на «фор­муль­них» до­го­во­рах не­ве­ли­кі, — ри­зи­ку­ва­ти всім бі­зне­сом за­ра­ди цих кон­тра­ктів не хо­че­ться», — го­во­рить спів­ро­змов­ник.

***

Схо­же, ме­не­джмент «Укр­за­лі­зни­ці» за­до­воль­ня­є­ться тим, що «фор­муль­ні» кон­тра­кти на на­фто­про­ду­кти до­зво­ли­ли від­би­ти­ся від си­ло­ви­ків і одер­жа­ти но­вий при­від для пі­а­ру. То­ді як го­лов­не зав­да­н­ня — по­бу­до­ва ефе­ктив­но­го й на­дій­но­го ме­ха­ні­зму за­без­пе­че­н­ня по­ста­вок — не ви­рі­ше­не. Так, ста­біль­но­сті до­да­ло­ся, але, як по­ка­за­ли не­що­дав­ні по­дії, во­на до­сить хис­тка, як і якість кон­ку­рен­ції на тен­де­рах ра­зом з які­стю за­ку­по­ву­ва­но­го диз­па­ли­ва.

Для за­вер­ше­н­ня роз­по­ча­тої «Укр­за­лі­зни­ці­єю» ре­фор­ми за­ку­пі­вель па­ли­ва не­об­хі­дно прийня­ти прин­ци­по­ве рі­ше­н­ня про фі­нан­су­ва­н­ня без­пе­рерв­них по­ста­вок з по­сту­по­вим їх на­ро­щу­ва­н­ням для ство­ре­н­ня за­па­су. Подаль­ше вдо­ско­на­ле­н­ня «фор­му­ли», на­бли­же­н­ня її до рин­ко­вих ре­а­лій із вклю­че­н­ням за­зда­ле­гідь ви­зна­че­но­го гра­фі­ка від­ван­та­жень і під­ви­ще­н­ням пла­ті­жної ди­сци­плі­ни до­по­мо­жуть зни­зи­ти ці­ни на па­ли­во, оскіль­ки й са­мі по­ста­чаль­ни­ки змо­жуть пла­ну­ва­ти й опти­мі­зу­ва­ти свої за­ку­пів­лі. По­си­ле­н­ня кон­тро­лю яко­сті па­ли­ва роз­ши­рить ко­ло уча­сни­ків тен­де­ра та збіль­шить кон­ку­рен­цію, то­му що сьо­го­дні ба­га­то хто не в змо­зі зма­га­ти­ся за ці­ною з па­ли­вом сум­нів­ної яко­сті та зни­же­ною по­да­тко­вою скла­до­вою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.