Укра­ї­на ще обго­во­рює з МВФ ці­ну на газ

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Ка­бі­нет мі­ні­стрів Укра­ї­ни про­дов­жує обго­во­рю­ва­ти з Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом пи­та­н­ня під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ, що є одні­єю з клю­чо­вих умов для за­твер­дже­н­ня но­вої про­гра­ми спів­пра­ці з МВФ. Про це по­ві­до­ми­ла мі­ністр фі­нан­сів Окса­на Мар­ка­ро­ва.

«Пи­та­н­ня енер­ге­ти­чної ре­фор­ми та під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ і, від­по­від­но, під­ви­ще­н­ня та­ри­фів, яке з цим пов’яза­не, — це одне з пи­тань, які ми обго­во­рю­є­мо», — ска­за­ла во­на під час пре­скон­фе­рен­ції.

На­га­да­є­мо, що 19 жов­тня Укра­ї­на по­го­ди­ла з МВФ умо­ви про­гра­ми фі­нан­су­ва­н­ня SBA у роз­мі­рі 3,9 млрд дол. Очі­ку­є­ться, що уго­ду бу­де за­твер­дже­но пі­сля прийня­т­тя Вер­хов­ною Ра­дою за­ко­ну про держ­бю­джет на 2019 р. з ура­ху­ва­н­ням ре­ко­мен­да­цій МВФ. Одна з умов уго­ди — під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на газ для до­мо­го­спо­дарств.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.