Про­гра­му «до­сту­пні лі­ки» мо­жуть роз­ши­ри­ти пі­сля 2020 р.

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Про­гра­ма ре­ім­бур­са­ції (від­шко­ду­ва­н­ня) вар­то­сті лі­кар­ських за­со­бів «До­сту­пні лі­ки», за умо­ви її ефе­ктив­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня, мо­же бу­ти роз­ши­ре­на пі­сля 2020 р. Про це по­ві­до­мив гла­ва НСЗУ Олег Пе­трен­ко.

«Якщо на­ше адмі­ні­стру­ва­н­ня про­гра­ми бу­де успі­шним, і пер­ші квар­та­ли на­шо­го адмі­ні­стру­ва­н­ня це про­де­мон­стру­ють, то з 2020 р., за уря­до­вої під­трим­ки, мо­же від­бу­ти­ся роз­ши­ре­н­ня не тіль­ки фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня про­гра­ми, а й у роз­рі­зі но­зо­ло­гій, МНН (між­на­ро­дних не­па­тен­то­ва­них назв. — Ред.)... але тіль­ки за умо­ви, що ми з ва­ми на цьо­му на­пря­мі пра­виль­но пра­цю­ва­ти­ме­мо», — ци­тує гла­ву НСЗУ агент­ство Ін­тер­фа­ксукра­ї­на.

Як по­ві­дом­ля­ло­ся, НСЗУ по­чне укла­да­ти до­го­во­ри з апте­ка­ми для фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми «До­сту­пні лі­ки» з лю­то­го 2019 р. Та­кож НСЗУ адмі­ні­стру­ва­ти­ме про­гра­му ре­ім­бур­са­ції з 1 кві­тня 2019 р. За­раз у про­гра­му «До­сту­пні лі­ки» вклю­че­но 261 пре­па­рат, вар­тість 59 з них від­шко­до­ву­є­ться пов­ні­стю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.