Обо­рон­ний бю­джет: крок упе­ред, два кро­ки в ки­ше­ню...

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Дми­тро МЕНДЕЛЄЄВ

Обо­рон­ний бю­джет на 2019 рік, імо­вір­но, ста­не остан­нім для П.по­ро­шен­ка як пре­зи­ден­та кра­ї­ни.

Кіль­ка­ра­зо­ві за­яви в ка­бі­не­ті на Бан­ко­вій про не­об­хі­дність ви­ді­ли­ти на обо­рон­ний бю­джет не мен­ше ніж 3% від ВВП так і за­ли­ши­ли­ся по­ро­жні­ми де­кла­ра­ці­я­ми. Го­лов­ний фі­нан­со­вий до­ку­мент кра­ї­ни пе­ред­ба­чає фі­нан­су­ва­н­ня ар­мії на 2019 рік у роз­мі­рі 2,55% від ВВП, що на­віть мен­ше, ніж цьо­го ро­ку. Основ­ною стат­тею ви­трат, що зро­стуть май­же на 39%, ста­не збіль­ше­н­ня фон­ду гро­шо­во­го за­без­пе­че­н­ня й за­ро­бі­тної пла­ти. Та­кий під­хід до фор­му­ва­н­ня цих ви­трат по­вер­тає ар­мію в ми­ну­ле, оскіль­ки не змі­нює стру­кту­ри гро­шо­во­го за­без­пе­че­н­ня, що зно­ву ба­зу­ва­ти­ме­ться на при­хиль­но­сті ко­ман­ди­рів і на­чаль­ни­ків: ко­му пла­ти­ти 100% пре­мії, а ко­го за­ли­ши­ти на не­збіль­ше­но­му го­ло­му окла­ді.

За­га­лом же біль­шість ста­тей обо­рон­но­го бю­дже­ту не за­зна­ли істо­тних змін, а за де­яки­ми по­зи­ці­я­ми пла­но­ва­не фі­нан­су­ва­н­ня на­віть змен­ши­ло­ся. При­ро­дно, при збе­ре­жен­ні схем роз­пи­лу дер­жав­них ко­штів, які існу­ють в ар­мії і про які DT.UA по­стій­но ін­фор­му­ва­ло чи­та­чів, про жо­дні ре­фор­ми у Зброй­них си­лах Укра­ї­ни го­ді на­віть ве­сти мо­ву.

Як ви чо­вен на­зве­те, так він і по­пли­ве...

Зга­ду­ю­чи про прин­ци­пи фі­нан­су­ва­н­ня Мі­н­обо­ро­ни в ме­жах не мен­ше ніж 3% ВВП, я мав на ува­зі указ пре­зи­ден­та №92 від 14.03.2016 р., яким вве­де­но в дію рі­ше­н­ня РНБО про «Кон­це­пцію роз­ви­тку се­кто­ру без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни». На жаль, у ба­га­тьох по­зи­ці­ях зга­да­ний до­ку­мент по­вто­рює по­ло­же­н­ня ука­зу пре­зи­ден­та-вті­ка­ча В.яну­ко­ви­ча кін­ця гру­дня 2012-го, яким бу­ло вве­де­но в дію рі­ше­н­ня Ра­дбе­зу про за­твер­дже­н­ня Стра­те­гі­чно­го обо­рон­но­го бю­ле­те­ня. На­га­даю Пе­тро­ві Оле­ксі­йо­ви­чу, що впер­ше з про­е­ктом цьо­го ука­зу він «зу­стрів­ся» на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну на­при­кін­ці сво­го пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді мі­ні­стра еко­но­мі­ки в уря­ді М. Аза­ро­ва, ко­ли одно­го­ло­сно схва­ли­ли основ­ні на­прям­ки ар­мій­ської ре­фор­ми на 12 на­сту­пних ро­ків.

Мо­жли­во, май­бу­тній пре­зи­дент то­ді не звер­нув ува­ги на один з пун­ктів ре­фор­ми й роз­ви­тку зброй­них сил, який пе­ред­ба­чав до кін­ця 2017 ро­ку «до­сяг­ти рів­ня зда­тно­сті військ (сил) до аде­ква­тно­го ре­а­гу­ва­н­ня на за­гро­зу при­кор­дон­но­го зброй­но­го кон­флі­кту при збе­ре­жен­ні зда­тно­сті до на­ро­щу­ва­н­ня опе­ра­тив­них мо­жли­во­стей в осо­бли­вий пе­рі­од для від­би­т­тя зброй­ної агре­сії».

У ре­фор­ма­тор­сько­му до­ку­мен­ті 2016 ро­ку, що йо­го під­пи­сав П. По­ро­шен­ко че­рез чо­ти­ри ро­ки, зно­ву до кін­ця 2017 ро­ку пе­ред­ба­ча­є­ться «до­ся­гне­н­ня рів­ня зда­тно­сті військ (сил) до аде­ква­тно­го ре­а­гу­ва­н­ня на за­гро­зи при­кор­дон­но­го зброй­но­го кон­флі­кту та збе­ре­же­н­ня зда­тно­сті до на­ро­щу­ва­н­ня опе­ра­тив­них мо­жли­во­стей в осо­бли­вий пе­рі­од для від­би­т­тя зброй­ної агре­сії про­ти Укра­ї­ни».

Нев­же вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач не в кур­сі, що на час ви­хо­ду цьо­го ука­зу вже май­же два ро­ки як бу­ло ане­ксо­ва­но Крим, оку­по­ва­но зна­чну те­ри­то­рію кра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи два обла­сні цен­три, не ка­жу­чи вже про ко­ло­саль­ні люд­ські втра­ти. Про яку го­тов­ність до «аде­ква­тно­го ре­а­гу­ва­н­ня військ на при­кор­дон­ний кон­флікт» у та­ких об­ста­ви­нах мо­же йти­ся?

Ба біль­ше, са­ме в ука­зі В.яну­ко­ви­ча, пла­гі­ат яко­го з’явив­ся 2016 ро­ку, бу­ло про­го­ло­ше­но по­за­бло­ко­вий ста­тус Укра­ї­ни! Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що основ­ні до­ку­мен­ти обо­рон­но­го пла­ну­ва­н­ня у В.яну­ко­ви­ча і П.по­ро­шен­ка го­ту­ють ті са­мі лю­ди, які 2012-го ве­ли кра­ї­ну до по­за­бло­ко­во­го ста­ту­су, а 2016-го пі­шли дру­жно ін­те­гру­ва­ти­ся в НАТО. Ймо­вір­но, са­ме цей ка­дро­вий склад і за­бло­ку­вав 2014 ро­ку на по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії вве­де­н­ня в дію за­хо­дів мо­бі­лі­за­цій­но­го пла­ну кра­ї­ни. Ме­ні зда­є­ться, що са­ме це пи­та­н­ня по­ста­не пер­шим но­ме­ром на по­ряд­ку ден­но­му пі­сля за­вер­ше­н­ня пре­зи­дент­ської кам­па­нії. Але по­вер­ні­мо­ся до обо­рон­но­го бю­дже­ту на 2019 рік.

За за­ко­на­ми ко­мер­цій­но­го ча­су

Ка­ден­ція Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча крім бар­ви­стих па­ра­дів, уро­чи­сто­го пе­ре­да­ва­н­ня ар­мії ти­сяч оди­ниць вій­сько­вої те­хні­ки й озбро­єнь, ви­го­тов­ле­ної за ко­шти дер­жав­но­го бю­дже­ту, роз­рі­зу­ва­н­ня стрі­че­чок при пе­ре­да­ван­ні під­при­єм­ствам фре­зер­них вер­ста­тів ко­рей­сько­го ви­ро­бни­цтва, озна­ме­ну­ва­ла­ся зни­ще­н­ням ше­сти ар­се­на­лів, баз і скла­дів боє­при­па­сів, чи­слен­ни­ми скан­да­ла­ми, пов’яза­ни­ми зі зло­вжи­ва­н­ня­ми у сфе­рі за­ку­пів­лі па­ли­ва для ар­мії, а та­кож жи­тла й хар­чів для вій­сько­во­слу­жбов­ців. Якщо су­ди­ти з кіль­ко­сті кри­мі­наль­них про­ва­джень, що їх ве­дуть пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни й фі­ска­ли, то і в обо­рон­ній про­ми­сло­во­сті, яка за умов­ча­н­ням на­ле­жить до ві­да­н­ня пре­зи­ден­та, є сер­йо­зні «до­ся­гне­н­ня» в роз­кра­дан­ні дер­жав­них ко­штів і ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів.

Чи ста­не 2019-й пе­ре­лом­ним у бо­роть­бі зі схе­мо­те­хні­ка­ми з-по­між мі­н­обо­ро­нів­ських чи­нов­ни­ків та всі­ля­ких ра­дни­ків і діл­ків у їхньо­му ото­чен­ні, що мрі­ють уже ни­ні від­ку­си­ти ла­сі шма­тки від ар­мій­сько­го бю­дже­ту? Це, зви­чай­но ж, за­ле­жить від ви­бо­ру на­ших гро­ма­дян і ре­зуль­та­ту май­бу­тніх пре­зи­дент­ських і пар­ла­мент­ських ви­бо­рів.

Уже те­пер зро­зумі­ло, що при фор­му­ван­ні обо­рон­но­го бю­дже­ту на на­сту­пний рік основ­ну роль, як і всі по­пе­ре­дні ро­ки, грає Мін­фін, а не вій­сько­ве ві­дом­ство. На­віть ви­хо­дя­чи з по­ло­жень Стра­те­гії ре­фор­му­ва­н­ня і роз­ви­тку ар­мії, яка, не «по­мі­тив­ши» оку­па­ції на­ших те­ри­то­рій та ане­ксії Кри­му, зо­бов’язує вій­сько­вих «аде­ква­тно ре­а­гу­ва­ти на при­кор­дон­ний кон­флікт», мі­ні­маль­ні по­тре­би Зброй­них сил пе­ре­ви­щу­ють на 10— 15 млрд грн аси­гну­ва­н­ня, за­пла­но­ва­ні в про­е­кті бю­дже­ту.

Ду­же див­но, що ско­ро­че­н­ня ви­трат у су­мі по­над 1 млрд грн тор­кну­ло­ся ста­тей, які пов’яза­ні з за­без­пе­че­н­ням ар­мії озбро­є­н­ня­ми та вій­сько­вою те­хні­кою. Осо­бли­во по­ка­зо­во, що за мі­зер­но­го фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ко­во­до­слі­дних і до­слі­дно-кон­стру­ктор­ських ро­біт у га­лу­зі мо­дер­ні­за­ції озбро­єнь і вій­сько­вої те­хні­ки з ці­єї стат­ті зрі­за­ли 118 млн гри­вень. Ще по­над 100 млн грн урі­за­ли з аси­гну­вань на ка­пі­таль­ний ре­монт озбро­єнь і вій­сько­вої те­хні­ки.

На 2019 рік, на жаль, в обо­рон­но­му бю­дже­ті збе­рі­га­є­ться тен­ден­ція до ско­ро­че­н­ня ви­трат на НДДКР, які зав­жди фор­му­ва­ли пер­спе­ктив­ні на­прям­ки у ство­рен­ні но­вих ма­те­рі­а­лів, те­хно­ло­гій, си­стем озбро­єнь і вій­сько­вої те­хні­ки.

За­те «вор­спе­ци» мо­жуть не хви­лю­ва­ти­ся, бо тра­ди­цій­ні для роз­пи­лу стат­ті — хар­чу­ва­н­ня для вій­сько­во­слу­жбов­ців, ре­чо­ве за­без­пе­че­н­ня й за­ку­пів­ля па­ли­ва для ар­мії — не тіль­ки не змен­ши­ли­ся, а на­віть збіль­ши­ли­ся. Са­ме за ци­ми ста­т­тя­ми бю­дже­ту спо­сте­рі­га­є­ться «ті­сне спів­ро­бі­тни­цтво» вій­сько­вих чи­нов­ни­ків і спри­тних діл­ків, які «га­ру­ють» на ни­ві де­ри­ба­ну ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту.

А от 200 млн грн, які Мі­н­обо­ро­ни пла­нує ви­тра­ти­ти на­сту­пно­го ро­ку на чер­го­вий ре­монт і мо­дер­ні­за­цію фре­га­та «Геть­ман Са­гай­да­чний», мо­гли б ду­же «по­ті­ши­ти» ко­ли­шньо­го вла­сни­ка «Ку­зні на Ри­баль­сько­му». Ця су­ма йде на до­да­чу до 447 млн грн, осво­є­них на ре­монт цьо­го ж ко­ра­бля ни­ні­шньо­го ро­ку. Прав­да, слід за­ува­жи­ти, що но­во­му вла­сни­ко­ві цьо­го стра­те­гі­чно ва­жли­во­го для вій­сько­во­мор­ських сил кра­ї­ни під­при­єм­ства — Сер­гі­є­ві Ті­гі­пку — це за­мов­ле­н­ня мо­же не ді­ста­ти­ся. На­га­даю, що в на­шій кра­ї­ні був іще один мі­ністр обо­ро­ни на прі­зви­ще М.єжель, який по­стій­но ре­мон­ту­вав і фар­бу­вав цей фре­гат, а по­тім по­тра­пив у не­гар­ну істо­рію з за­ку­пів­лею дви­гу­нів у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції за під­ро­бле­ни­ми до­ку­мен­та­ми.

Пов­ні­стю «мор­ської те­ми» в обо­рон­но­му бю­дже­ті я не роз­кри­ва­ти­му, оскіль­ки біль­шість по­зи­цій що­до неї при­хо­ва­но в обо­рон­но­му за­мов­лен­ні під гри­фом «та­єм­но», але про де­я­кі аспе­кти ство­ре­н­ня укра­їн­сько­го «мо­скі­тно­го» фло­ту все-та­ки тре­ба зга­да­ти.

Гюр­за vs Island...

У ве­ре­сні 2018 ро­ку вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач під час сво­го ро­бо­чо­го ві­зи­ту до США в Бал­ті­мо­рі прийняв два па­труль­ні ка­те­ри ти­пу Island.

На­га­даю, що уряд США за­про­по­ну­вав пе­ре­да­ти Укра­ї­ні два па­труль­ні ка­те­ри Бе­ре­го­вої охо­ро­ни США кла­су Island ще на­при­кін­ці 2014-го.

У це важ­ко по­ві­ри­ти, але, щоб ухва­ли­ти рі­ше­н­ня про отри­ма­н­ня цих ка­те­рів, на­шим вій­сько­вим чи­нов­ни­кам зна­до­би­ло­ся май­же чо­ти­ри ро­ки! І це в умо­вах втра­ти ча­сти­ни укра­їн­сько­го вій­сько­во­го фло­ту в Кри­му, по­сту­по­вої втра­ти кон­тро­лю над аква­то­рі­єю Азов­сько­го мо­ря, кри­зи у ві­тчи­зня­ній су­дно­бу­дів­ній про­ми­сло­во­сті. Тре­ба за­зна­чи­ти, що кри­за в су­дно­бу­ду­ван­ні жо­дним чи­ном не тор­кну­ла­ся під­при­єм­ства «Ку­зня на Ри­баль­сько­му», яке по­ча­ло бра­ти участь у ви­ко­нан­ні обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня з 2012 ро­ку ще за пре­зи­ден­та В.яну­ко­ви­ча й ко­ли­шньо­го мі­ні­стра обо­ро­ни Д.са­ла­ма­ті­на. 2015-го Зброй­ні си­ли отри­ма­ли два ка­те­ри про­е­кту «Гюр­за-м» і, за по­ві­дом­ле­н­ням на­ших дже­рел у Мі­н­обо­ро­ни, пла­ну­є­ться до 2020 ро­ку по­став­ка ще 18 та­ких ка­те­рів. Та от ха­ле­па! 2012 ро­ку фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва ка­те­рів на «Ку­зні на Ри­баль­сько­му» з бо­ку Мі­н­обо­ро­ни при­пи­ни­ли, оскіль­ки ко­ман­ду­ва­н­ня Вій­сько­во-мор­ських сил Укра­ї­ни, за да­ни­ми дже­рел в Мі­н­обо­ро­ни, за­сум­ні­ва­ло­ся у від­по­від­но­сті та­кти­ко-те­хні­чних ха­ра­кте­ри­стик ка­те­рів за­яв­ле­ним па­ра­ме­трам, на­сам­пе­ред що­до їхньої стій­ко­сті в штор­мо­вих умо­вах.

20 жов­тня ми­ну­ло­го ро­ку на­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу В.му­жен­ко у сво­є­му ли­сті на ім’я мі­ні­стра обо­ро­ни вка­зує ще на один ва­жли­вий аспект у пи­тан­ні по­став­ки ка­те­рів Зброй­ним си­лам, а кон­кре­тно на те, що ко­ман­ду­ва­н­ня ВМС вва­жає отри­ма­н­ня на­віть ста­рих ка­те­рів як між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги від США еко­но­мі­чно до­ціль­ні­шим, ніж бу­дів­ни­цтво їх в Укра­ї­ні (текст на сай­ті). А як же бу­ти з ре­а­лі­за­ці­єю за­мов­ле­н­ня для «Ку­зні на Ри­баль­сько­му»? Зва­жа­ю­чи на все, тре­ба згор­та­ти! А якщо ні, то то­ді тре­ба по­чи­на­ти до­слі­джу­ва­ти, хто і яким чи­ном об´рун­то­ву­вав роз­мі­ще­н­ня еко­но­мі­чно не ви­гі­дно­го для ар­мії кон­тра­кту на під­при­єм­стві, що на­ле­жа­ло пре­зи­ден­то­ві кра­ї­ни.

Якось так збі­гло­ся, що рі­ше­н­ня про про­даж «Ку­зні на Ри­баль­сько­му» ви­кри­ста­лі­зу­ва­ло­ся са­ме пі­сля ро­бо­чо­го ві­зи­ту П.по­ро­шен­ка до США й уча­сті в отри­ман­ні двох ка­те­рів кла­су Island від уря­ду США...

Мо­жли­во, тре­ба за­пи­та­ти ке­рів­ни­цтво Ген­шта­бу й про ін­шу те­хні­ку, що по­став­ля­ла­ся Зброй­ним си­лам Укра­ї­ни з під­при­ємств, афі­лі­йо­ва­них із пре­зи­ден­том і йо­го най­ближ­чи­ми со­ра­тни­ка­ми? І пі­сля цьо­го ста­не­ться ди­во — га­рант Кон­сти­ту­ції до кін­ця сво­єї ка­ден­ції по­збу­де­ться сво­го бі­зне­су, прав­да під ти­ском на­ших за­хі­дних пар­тне­рів, які ба­чать у ре­а­лі­за­ції та­ких схем про­я­ви си­стем­ної ко­ру­пції. Мо­жли­во, са­ме та­ким чи­ном аме­ри­кан­ський Island пе­ре­мо­же укра­їн­ську Гюр­зу ко­ру­пції?

За­без­пе­чи­мо вій­сько­вих вір­ту­аль­ним жи­тлом!

Та­ке га­сло спа­дає на дум­ку, ко­ли озна­йом­лю­є­шся з ма­те­рі­а­ла­ми зві­ту Ра­хун­ко­вої па­ла­ти Укра­ї­ни про ре­зуль­та­ти ау­ди­ту ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів, ви­ді­ле­них на бу­дів­ни­цтво та при­дба­н­ня жи­тла для вій­сько­во­слу­жбов­ців. Як по­дей­ку­ють у са­мій Ра­хун­ко­вій па­ла­ті, на сьо­го­дні ау­ди­то­ри опри­лю­дни­ли не всі схе­ми, які їм вда­ло­ся ви­яви­ти під час сво­єї ро­бо­ти як у са­мо­му Мі­н­обо­ро­ни, так і в низ­ці вій­сько­вих ча­стин у рі­зних обла­стях Укра­ї­ни, але на­віть цьо­го ціл­ком до­ста­тньо, щоб зро­би­ти ви­сно­вок: ко­ру­пція в цій сфе­рі у вій­сько­во­му ві­дом­стві кві­тне буй­ним цві­том.

На­віть до­свід­че­ні ау­ди­то­ри зди­ву­ва­ли­ся, ко­ли озна­йо­ми­ли­ся з ма­те­рі­а­ла­ми при­дба­н­ня Мі­н­обо­ро­ни 2015 ро­ку квар­тир у Но­во­му Ро­здо­лі Львів­ської обла­сті. Ма­ло то­го, що за­мість квар­тир чи­нов­ни­ки ку­пи­ли ко­роб­ку не­жи­тло­во­го бу­дин­ку, який на мо­мент про­ве­де­н­ня тор­гів пе­ре­бу­вав іще в ста­ні ре­кон­стру­кції, але, як ви­яви­ло­ся, у цьо­му мі­сті не­має вій­сько­во­слу­жбов­ців, яких мо­жна бу­ло б ту­ди за­се­ли­ти. При цьо­му Мі­н­обо­ро­ни за­пла­ти­ло за ква­дра­тні ме­три в Но­во­му Ро­здо­лі ці­ну вдві­чі ви­щу за рин­ко­ву і в 10 ра­зів ви­щу за їхню со­бі­вар­тість. Та­кі опе­ра­ції, ко­ли житло за­ку­по­ву­ють у мі­сцях, від­да­ле­них від вій­сько­вих ча­стин, на дум­ку пред­став­ни­ків Ра­хун­ко­вої па­ла­ти, є си­стем­ни­ми. До ре­чі, за фа­ктом ку­пів­лі жи­тла в Но­во­му Ро­здо­лі на сьо­го­дні вже від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. І це не мо­же не ті­ши­ти.

Спо­ді­ва­ю­ся, ні для ко­го не та­єм­ни­ця, для чо­го чи­нов­ни­ки Мі­н­обо­ро­ни з ко­жним ро­ком збіль­шу­ють кіль­кість об’єктів не­за­вер­ше­но­го бу­дів­ни­цтва жи­тла. По всій кра­ї­ні на­лі­чу­є­ться не мен­ше ніж пів­то­ри со­тні та­ких об’єктів, на які що­рі­чно ви­ді­ля­ють ба­га­то­міль­йон­ні су­ми, а з них фор­му­ють фі­нан­со­ві по­то­ки, що пли­вуть у ті­ньо­ву сфе­ру. У 2016—2017 ро­ках, за оцін­ка­ми ау­ди­то­рів, та­ке не­ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів не до­зво­ли­ло Мі­н­обо­ро­ни отри­ма­ти по­над 500 квар­тир для вій­сько­во­слу­жбов­ців.

Ще одну не менш ци­ні­чну схе­му роз­кра­да­н­ня ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту ви­я­ви­ли пе­ре­ві­ряль­ни­ки, ви­вчив­ши си­ту­а­цію з під­пи­са­н­ням, як ви­яви­ло­ся під час пе­ре­вір­ки, не­до­сто­вір­них актів при­йма­н­ня-пе­ре­да­ва­н­ня зве­де­но­го за­бу­дов­ни­ка­ми жи­тла. У 2016—2017 ро­ках за та­ки­ми фі­ктив­ни­ми акта­ми в ки­ше­нях діл­ків осі­ли де­ся­тки мільйонів не­за­кон­но пе­ре­ра­хо­ва­них ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту. Тіль­ки за вка­за­ний пе­рі­од, че­рез при­йма­н­ня жи­тла за фі­ктив­ни­ми акта­ми, Мі­н­обо­ро­ни не змо­гло за­се­ли­ти май­же 600 квар­тир, що ста­но­вить май­же 40% усіх жи­тло­вих при­мі­щень, отри­ма­них від за­бу­дов­ни­ків. Осо­бли­во по­ка­зо­вий факт пе­ре­ра­ху­ва­н­ня Мі­н­обо­ро­ни в остан­ні дні ми­ну­ло­го ро­ку май­же 100 млн грн ХК «Ки­їв­мі­ськ­буд» за не­го­то­ві квар­ти­ри. Вій­сько­ві чи­нов­ни­ки й ко­мер­сан­ти так по­спі­ша­ли під­пи­са­ти фі­ктив­ний акт, що за­бу­ли вка­за­ти, які са­ме квар­ти­ри і якої пло­щі пе­ре­да­ю­ться Мі­н­обо­ро­ни для за­се­ле­н­ня.

Ре­зю­му­ю­чи всі опи­са­ні ви­ще схе­ми зло­вжи­вань, пов’яза­ні з роз­кра­да­н­ням бю­дже­тних ко­штів і їх не­ефе­ктив­ним ви­ко­ри­ста­н­ням, за­зна­чу, що бар­дак і роз­кра­да­н­ня в ар­мії по­чи­на­ю­ться аж ні­як не з ря­до­во­го, який не­дба­ло ста­ви­ться до не­се­н­ня слу­жби, в ре­зуль­та­ті чо­го ви­бу­ха­ють ар­се­на­ли, ба­зи й скла­ди з боє­при­па­са­ми. Все це по­чи­на­є­ться в те­плих ка­бі­не­тах мо­жно­влад­ців, які, де­кла­ру­ю­чи свою від­да­ність єв­ро­пей­ським цін­но­стям та ін­те­гра­ції в НАТО, не зна­хо­дять ча­су на­віть про­чи­та­ти текст основ­них до­ку­мен­тів обо­рон­но­го пла­ну­ва­н­ня, спла­гі­а­че­ний у їхніх по­пе­ре­дни­ків-вті­ка­чів. Ко­ру­пція в ар­мії по­чи­на­є­ться не з сол­да­та, який цу­пить пи­ріж­ки в їдаль­ні, а з ви­со­ко­по­став­ле­них чи­нов­ни­ків, які де­ри­ба­нять обо­рон­не за­мов­ле­н­ня, бю­дже­тні ко­шти на за­ку­пів­лю па­ли­ва, ре­чо­во­го за­без­пе­че­н­ня, те­хні­ки й жи­тла для ар­мії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.