Чо­му і як Укра­ї­на по­вин­на від­кри­ти се­бе для Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ан­дрій НО­ВАК

Остан­ні да­ні Слу­жби ста­ти­сти­ки ЄС Eurostat по­ка­за­ли, що кіль­кість укра­їн­ців, які отри­ма­ли по­свід­ку на про­жи­ва­н­ня в Єв­ро­со­ю­зі за остан­ній рік, біль­ша, ніж пред­став­ни­ків ін­ших на­цій, що не є чле­на­ми Єв­ро­со­ю­зу.

При­бли­зно 662 ти­ся­чі укра­їн­ців отри­ма­ли та­кий до­звіл у ЄС тіль­ки 2017 ро­ку. Та­ким чи­ном, кіль­кість укра­їн­ців, які ін­те­гру­ю­ться що­ро­ку в Єв­ро­со­юз, при­бли­зно екві­ва­лен­тна на­се­лен­ню Чор­но­го­рії — офі­цій­но­го кан­ди­да­та на член­ство в ЄС і но­во­спе­че­но­го чле­на НАТО.

Єв­ро­пей­ські кра­ї­ни, крім Поль­щі та ін­ших дер­жав — тра­ди­цій­них ці­лей тру­до­вих мі­гран­тів з Укра­ї­ни, чим­да­лі біль­ше ці­ну­ють якість пра­ці укра­їн­ців, по­слуг, які во­ни на­да­ють, їхнє вмі­н­ня при­зви­ча­ю­ва­ти­ся й при­я­зну вда­чу. Де­я­кі кра­ї­ни на­віть пла­ну­ють на­да­лі від­кри­ва­ти свої рин­ки пра­ці спе­ці­аль­но для ква­лі­фі­ко­ва­них мі­гран­тів. На­при­клад, у Ні­меч­чи­ні обго­во­рю­є­ться (що­прав­да, зви­чай­но, не зов­сім з аль­тру­їсти­чних мір­ку­вань) но­вий за­кон про ім­мі­гра­цію. Ця тен­ден­ція, імо­вір­но, збе­ре­же­ться і в на­сту­пні ро­ки. Крім то­го, ціл­ком імо­вір­но, що Ве­ли­ка Бри­та­нія пі­сля Брек­зи­ту зго­дом при­йма­ти­ме укра­їн­ських тру­до­вих мі­гран­тів від­по­від­но до пра­вил, які по­ши­рю­ва­ти­му­ться й на ін­ших єв­ро­пей­ців.

Для со­тень ти­сяч укра­їн­ців та­кі єв­ро­пей­ські сво­бо­ди, як пра­во пра­цю­ва­ти на за­кон­них під­ста­вах, дов­го­стро­ко­ве про­жи­ва­н­ня та на­да­н­ня сво­їх по­слуг у всьо­му ЄС, як і в Єв­ро­пей­ській еко­но­мі­чній зо­ні, на­бу­ва­ють ре­аль­них обри­сів. Ці пра­ва ві­до­мі як сво­бо­да пе­ре­мі­ще­н­ня ро­бо­чої си­ли та по­слуг на Єв­ро­пей­сько­му єди­но­му рин­ку. Во­ни вклю­ча­ють пра­во на про­жи­ва­н­ня для осіб з не­за­ле­жни­ми фі­нан­со­ви­ми мо­жли­во­стя­ми.

Однак цей спе­ци­фі­чний тип єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Укра­ї­ни як і ра­ні­ше зна­чною мі­рою є одно­бі­чним ру­хом. У про­ти­ле­жно­му на­прям­ку, тоб­то з ЄС в Укра­ї­ну, при­пли­ву переселенців, сту­ден­тів і ро­бо­чої си­ли ду­же ма­ло. Одні­єю з при­чин, що пе­ре­шко­джає тру­до­вій та ін­шій ім­мі­гра­ції жи­те­лів ЄС та ін­ших за­хі­дних кра­їн в Укра­ї­ну, є те, що для отри­ма­н­ня по­свід­ки на про­жи­ва­н­ня та до­зво­лу на ро­бо­ту по­трі­бна без­ліч до­ку­мен­тів. Укра­їн­ська ім­мі­гра­цій­на по­лі­ти­ка в ці­ло­му, зви­чай­но, є лі­бе­раль­ною до за­яв­ни­ків з кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи. Про­те гро­мі­зд­кі укра­їн­ські про­це­ду­ри отри­ма­н­ня одно­рі­чної чи де­ся­ти­рі­чної по­свід­ки на про­жи­ва­н­ня на сьо­го­дні є сер­йо­зним ви­про­бу­ва­н­ням, до яко­го біль­шість гро­ма­дян ЄС не зви­кла че­рез від­су­тність та­ких бю­ро­кра­ти­чних пе­ре­шкод усе­ре­ди­ні Єв­ро­со­ю­зу.

На­при­клад, для по­да­чі за­яв­ки на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні по­трі­бно не менш як дев’ять рі­зних до­ку­мен­тів, при­чо­му щоб отри­ма­ти де­я­кі з них, слід по­да­ти до­да­тко­ві кло­по­та­н­ня і до­ку­мен­ти. Ці та схо­жі про­бле­ми по­гли­блю­ю­ться де­яки­ми, ска­жі­мо так, «осо­бли­во­стя­ми» пост­ра­дян­ської бю­ро­кра­ти­чної си­сте­ми Укра­ї­ни. У ре­зуль­та­ті гро­ма­дян ЄС, які осе­ли­ли­ся в Укра­ї­ні на­віть на обме­же­ний строк, не­ба­га­то.

Не­що­дав­но Укра­ї­на роз­по­ча­ла про­цес змін сво­єї Кон­сти­ту­ції (22 ли­сто­па­да Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект про вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції в ча­сти­ні за­крі­пле­н­ня стра­те­гі­чно­го кур­су дер­жа­ви на на­бу­т­тя пов­но­прав­но­го член­ства Укра­ї­ни в Єв­ро­со­ю­зі та НАТО), щоб під­кре­сли­ти ще де­мон­стра­тив­ні­ше, ніж ра­ні­ше, своє пра­гне­н­ня пов­ні­стю ін­те­гру­ва­ти­ся в ЄС і НАТО. Укра­їн­ські по­лі­ти­ки, акти­ві­сти, ін­те­ле­кту­а­ли і ди­пло­ма­ти що­ти­жня за­яв­ля­ють про ба­жа­н­ня Укра­ї­ни при­ско­ри­ти про­цес пов­но­го вхо­дже­н­ня до клю­чо­вих ор­га­ні­за­цій За­хо­ду. Однак по­сту­по­ве вхо­дже­н­ня Укра­ї­ни до за­хі­дних стру­ктур за­ле­жить не тіль­ки від та­ко­го ро­ду фун­да­мен­таль­них гео­по­лі­ти­чних кро­ків і пов’яза­ної з ни­ми те­хні­чної оцін­ки Брюс­се­лем то­го, скіль­ки єв­ро­пей­ських стан­дар­тів вті­лив Ки­їв у жи­т­тя в ре­зуль­та­ті про­ве­де­н­ня на­галь­них вну­трі­шніх ре­форм.

Єв­ро­пей­ська ін­те­гра­ція є та­кож про­це­сом, який Укра­ї­на мо­же роз­ви­ва­ти на рів­ні жи­т­тя гро­ма­дян ЄС в Укра­ї­ні. Ба біль­ше, Ки­їв мо­же са­мо­стій­но, не­за­ле­жно від Брюс­се­ля, змі­ною пре­ро­га­тив, фор­му­лю­ва­н­ня та пра­кти­ки сво­єї ім­мі­гра­цій­ної, зов­ні­шньої, рин­ко­вої, де­мо­гра­фі­чної та ін­ших ви­дів по­лі­ти­ки спри­я­ти сво­є­му збли­жен­ню з Брюс­се­лем як штаб-квар­ти­рою ЄС і НАТО. До то­го ж це мо­же бу­ти зро­бле­но за­дов­го до по­ча­тку пе­ре­го­во­рів Укра­ї­ни про вступ до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу і Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су.

Пі­сля По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції 2005 ро­ку Укра­ї­на ухва­ли­ла одно­сто­рон­нє рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му для ко­ро­тко­стро­ко­вих ві­зи­тів гро­ма­дян ЄС і де­яких ін­ших кра­їн. Че­рез два­над­цять ро­ків, 2017 ро­ку, ЄС, у свою чер­гу, до­зво­лив гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни віль­но пе­ре­мі­ща­ти­ся на ко­ро­тко­стро­ко­вій осно­ві в ме­жах Шен­ген­ської зо­ни. Прав­да, так зва­ний План дій сто­сов­но лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му, що й дав цей дов­го­о­чі­ку­ва­ний ре­зуль­тат, не був про­е­ктом, який за­ле­жав тіль­ки від укра­їн­ських ре­гу­ля­тор­них пра­вил для іно­зем­них гро­ма­дян. Про­те при­ско­рен­ню ре­а­лі­за­ції цьо­го Пла­ну, без­пе­ре­чно, до­по­мо­гло те, що Ки­їв міг вка­зу­ва­ти Брюс­се­лю на вже лі­бе­ра­лі­зо­ва­ні пра­ви­ла в’їзду в Укра­ї­ну для вла­сни­ків па­спор­тів ЄС.

Пі­сля цьо­го по­зи­тив­но­го до­сві­ду на­став час для Ки­є­ва зро­би­ти на­сту­пний крок (який чи­мось на­га­дує укра­їн­ське одно­сто­рон­нє рі­ше­н­ня 2005 ро­ку), для то­го щоб на­вер­ну­ти єв­ро­пей­ців до Укра­ї­ни, для по­стій­ної ін­те­гра­ції кра­ї­ни в єв­ро­пей­ські про­це­си і для під­го­тов­ки всту­пу Укра­ї­ни до ЄС. Це мо­же та­кож сто­су­ва­ти­ся гро­ма­дян ін­ших дру­жніх кра­їн, та­ких як США, Ка­на­да, Швей­ца­рія, Нор­ве­гія або Ав­стра­лія. Вер­хов­на Ра­да мо­гла б по­лег­ши­ти ви­да­чу до­зво­лів жи­те­лям За­хо­ду, які роз­гля­да­ють мо­жли­вість про­жи­ва­н­ня, на­вча­н­ня та/ або ро­бо­ти в Укра­ї­ні на тим­ча­со­вій або по­стій­ній осно­ві.

З рі­зних мір­ку­вань Ки­їв міг би в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку на­да­ти всім гро­ма­дя­нам ЄС і де­яких ін­ших кра­їн сво­бо­ду пе­ре­су­ва­н­ня ро­бо­чої си­ли та по­слуг, як це пе­ред­ба­че­но в рам­ках Єди­но­го єв­ро­пей­сько­го рин­ку, до яко­го Укра­ї­на пра­гне при­єд­на­ти­ся. Цей до­звіл для пев­них іно­зем­ців мі­стив би пра­во жи­ти в Укра­ї­ні як осо­бам з не­за­ле­жни­ми фі­нан­со­ви­ми мо­жли­во­стя­ми, тоб­то до­звіл, що є одним з ба­зо­вих при­ві­ле­їв єв­ро­пей­сько­го гро­ма­дян­ства.

Ці сво­бо­ди і пра­ва для гро­ма­дян За­хо­ду Вер­хов­на Ра­да мо­гла б на­да­ти но­вим окре­мим за­ко­ном, у яко­му під­кре­слю­ва­ли­ся б ін­те­гра­цій­ні ам­бі­ції Укра­ї­ни що­до ЄС і НАТО. У цьо­му за­ко­ні мо­гли б бу­ти сфор­му­льо­ва­ні пра­ва, ана­ло­гі­чні тим, яки­ми по­слу­го­ву­ю­ться лю­ди, що пе­ре­мі­ща­ю­ться в ме­жах ЄС. Це озна­ча­ло б, що ци­ми пра­ва­ми мо­жна бу­ло б ко­ри­сту­ва­ти­ся без по­да­чі за­яви про на­да­н­ня по­свід­ки на про­жи­ва­н­ня, а про­сто на­дав­ши дій­сний па­спорт дер­жа­ви — чле­на ЄС або па­спорт ін­шої дру­жньої кра­ї­ни та за­ре­є­стру­вав­шись за мі­сцем про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Та­ка про­ста про­це­ду­ра до­зво­ли­ла б гро­ма­дя­нам ЄС і де­яких ін­ших за­хі­дних кра­їн пра­цю­ва­ти в укра­їн­ських ком­па­ні­ях, ство­рю­ва­ти свій бі­знес, на­вча­ти­ся в укра­їн­ських на­вчаль­них за­кла­дах, пра­цю­ва­ти фри­лан­се­ра­ми, жи­ти в Укра­ї­ні на свою іно­зем­ну пен­сію то­що, а та­кож спла­чу­ва­ти по­да­тки укра­їн­ській дер­жа­ві.

Та­ке бла­го­ро­дне пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня не тіль­ки по­лег­ши­ло б жи­т­тя за­хі­дним дру­зям Укра­ї­ни, які хо­ті­ли б пе­ре­бу­ва­ти якийсь час чи на­віть на­зав­жди осі­сти, на­при­клад, у Ки­є­ві, Льво­ві, Оде­сі або Хар­ко­ві. За­про­ва­дже­н­ня та­кої по­лі­ти­ки при­не­сло б ко­ристь і Укра­ї­ні. Укра­ї­на ни­ні що­ро­ку втра­чає со­тні ти­сяч лю­дей як че­рез не­га­тив­ний ко­е­фі­ці­єнт на­ро­джу­ва­но­сті та ви­со­кої смер­тно­сті, так і в зв’яз­ку з ве­ли­кою емі­гра­ці­єю укра­їн­ців — і не тіль­ки на За­хід. Та­ким чи­ном но­ві жи­те­лі з ЄС та ін­ших дру­жніх кра­їн до­по­мо­гли б пом’якши­ти де­мо­гра­фі­чний де­фі­цит Укра­ї­ни, який чим­да­лі зро­стає.

Ко­ли в’їзд і ви­їзд ста­не не­об­тя­жли­вою для єв­ро­пей­ців та аме­ри­кан­ців про­це­ду­рою, це спри­я­ти­ме ін­тен­си­фі­ка­ції еко­но­мі­чно­го обмі­ну з За­хо­дом. Пря­мі іно­зем­ні ін­ве­сти­ції змо­жуть лег­ше зай­ти в Укра­ї­ну, якщо під­при­єм­ці, ме­не­дже­ри і на­віть ці­лі ком­па­нії ма­ти­муть змо­гу без бю­ро­кра­ти­чних пе­ре­шкод пе­ре­мі­ща­ти­ся з ЄС в Укра­ї­ну. Про­сте пра­во­ве фор­му­лю­ва­н­ня ім­мі­гра­цій­но­го та тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства для іно­зем­них гро­ма­дян зро­бить істо­тно спри­я­тли­ві­шим еко­но­мі­чний клі­мат в Укра­ї­ні, опо­се­ред­ко­ва­но до­по­мо­же ство­рен­ню но­вих ро­бо­чих місць і для її гро­ма­дян, спри­я­ти­ме збіль­шен­ню при­пли­ву твер­дої ва­лю­ти з ЄС в Укра­ї­ну. За­хі­дні гро­ма­дя­ни в Укра­ї­ні ви­ма­га­ти­муть від укра­їн­ських уря­до­вих уста­нов, ко­мер­цій­них ком­па­ній, ме­ди­чних за­кла­дів, дер­жав­них або при­ва­тних шкіл і ба­га­тьох ін­ших ін­стан­цій ува­ги, підзві­тно­сті, на­дій­но­сті та про­зо­ро­сті та­ко­го ж рів­ня і та­кої ж яко­сті, що й у рі­дних для них кра­ї­нах. У ре­зуль­та­ті це спри­я­ти­ме по­лі­пшен­ню стан­дар­тів по­слуг та об­слу­го­ву­ва­н­ня в Укра­ї­ні.

По­над те, пред­став­ни­ки за­хі­дних кра­їн, які пе­ре­їх­дуть в Укра­ї­ну на три­ва­лий пе­рі­од, по­сту­по­во змі­нять став­ле­н­ня до Укра­ї­ни на сво­їй ба­тьків­щи­ні і, від­по­від­но, її імідж на За­хо­ді. Гро­ма­дя­ни ЄС, які про­жи­ва­ти­муть в Укра­ї­ні, по­зи­тив­но, ав­то­ри­те­тно й ре­а­лі­сти­чно до­но­си­ти­муть ін­фор­ма­цію про укра­їн­ську дій­сність сво­їм спів­ві­тчи­зни­кам. Біль­ше лю­дей з За­хо­ду при­їжджа­ти­муть в Укра­ї­ну як ту­ри­сти, від­ві­ду­ю­чи сво­їх ро­ди­чів і дру­зів, які жи­вуть в Укра­ї­ні. Ці ві­зи­те­ри та­кож спри­я­ти­муть по­лі­пшен­ню імі­джу Укра­ї­ни за кор­до­ном. Та­ким чи­ном Укра­ї­на по­сту­по­во ста­ла б ча­сти­ною мен­таль­ної кар­ти Єв­ро­пи для гро­ма­дян ЄС.

Ве­ли­ка кіль­кість гро­ма­дян з Єв­ро­пи та Пів­ні­чної Аме­ри­ки, які про­жи­ва­ти­муть в Укра­ї­ні, спри­я­ти­ме роз­ши­рен­ню мо­жли­во­стей для укра­їн­ських гро­ма­дян пра­кти­ку­ва­ти й ви­вча­ти мо­ви ЄС — ан­глій­ську, фран­цузь­ку, іспан­ську, ні­ме­цьку та ін. Від­кри­тість Укра­ї­ни до єв­ро­пей­ських ім­мі­гран­тів про­де­мон­струє ЄС, що во­на є про­єв­ро­пей­ською кра­ї­ною, яка на­дає ши­ро­кі мо­жли­во­сті гро­ма­дя­нам дер­жав Со­ю­зу. І най­ва­жли­ві­ше — актив­ні­ший обмін між Укра­ї­ною та кра­ї­на­ми ЄС дасть змо­гу роз­ра­хо­ву­ва­ти на шир­ше за­лу­че­н­ня єв­ро­пей­ців у про­ти­сто­я­н­ня Укра­ї­ни на­яв­ним по­лі­ти­чним та еко­но­мі­чним ви­кли­кам.

І остан­нє, але не менш ва­жли­ве: ім­мі­гра­ція з кра­їн Єв­ро­со­ю­зу ма­ти­ме та­кож зна­че­н­ня в кон­текс­ті гео­по­лі­ти­ки та без­пе­ки Укра­ї­ни. Якщо де­ся­тки ти­сяч гро­ма­дян ЄС з рі­зних при­чин пе­ре­їдуть в Укра­ї­ну, щоб пра­цю­ва­ти, на­вча­ти­ся і жи­ти в ній, то це істо­тно під­ви­щить ін­те­рес уря­дів їхніх кра­їн до ста­біль­но­сті та по­зи­тив­но­го роз­ви­тку укра­їн­ської дер­жа­ви. Ко­ли під­при­єм­ці, фа­хів­ці, сту­ден­ти й пен­сіо­не­ри з ЄС на по­стій­ній осно­ві пе­ре­бу­ва­ти­муть в Укра­ї­ні, це зро­бить їхню без­пе­ку, а от­же й ста­біль­ність Укра­ї­ни, більш акту­аль­ним зав­да­н­ням для Брюс­се­ля та кра­їн — чле­нів Єв­ро­со­ю­зу.

Див­но, що укра­їн­ське су­спіль­ство, зва­жа­ю­чи і на жа­хли­ву де­мо­гра­фі­чну ста­ти­сти­ку кра­ї­ни, і на її єв­ро­пей­ські та атлан­ти­чні ам­бі­ції, ще не обго­во­рю­ва­ло та­ко­го лег­ко­го й ва­жли­во­го кро­ку за­для одно­ча­сно­го за­без­пе­че­н­ня ці­лої низ­ки сво­їх не­від­кла­дних на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів. Зро­зумі­ло, по­ді­бні за­хо­ди, як і всі ре­фор­ми що­до лі­бе­ра­лі­за­ції жи­т­тя, ство­рю­ва­ти­муть і де­я­кі про­бле­ми. Роз­ши­ре­н­ня сво­бо­ди ні­ко­ли не від­бу­ва­є­ться без зво­ро­тних ефе­ктів. За­хі­дна ім­мі­гра­ція, на­при­клад, збіль­шу­ва­ти­ме кон­ку­рен­цію в пев­них се­кто­рах тру­до­во­го рин­ку або спри­чи­ня­ти­ме під­ви­ще­н­ня орен­дної пла­ти та цін на не­ру­хо­мість у де­яких при­ва­бли­вих ра­йо­нах ве­ли­ких укра­їн­ських міст. Мо­жна та­кож при­пу­сти­ти, що пред­став­ни­ки кри­мі­на­лі­те­ту з ЄС спро­бу­ють схо­ва­ти­ся у ве­ли­кій єв­ро­пей­ській кра­ї­ні, яка по­ки ще не є чле­ном ЄС, але де на­да­но всі пра­ва для про­жи­ва­н­ня.

Про­те озна­че­ні не­га­тив­ні мо­мен­ти мо­жуть ма­ти в подаль­шо­му й по­зи­тив­ні на­слід­ки. На­при­клад, пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни Укра­ї­ни і ЄС по­вин­ні бу­дуть спів­пра­цю­ва­ти ті­сні­ше, ніж сьо­го­дні, у спіль­но­му по­шу­ку й при­тя­гнен­ні до від­по­від­аль­но­сті вті­ка­чів з ЄС на укра­їн­ській те­ри­то­рії. Це, у свою чер­гу, спри­я­ти­ме єв­ро­пей­ській ін­те­гра­ції Укра­ї­ни в сфе­рі без­пе­ки. Зро­ста­н­ня кон­ку­рен­ції на тру­до­во­му, квар­тир­но­му, зе­мель­но­му та ін­шо­му рин­ках зав­дя­ки ім­мі­гра­ції з За­хо­ду бу­де на шко­ду окре­мим укра­їн­ським гро­ма­дя­нам, але під­си­лить еко­но­мі­ку Укра­ї­ни в ці­ло­му.

По­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти від­кри­т­тя Укра­ї­ни для за­хі­дних гро­ма­дян на­ба­га­то пе­ре­вер­шу­ють йо­го мо­жли­ві не­га­тив­ні на­слід­ки. Сьо­го­дні Укра­ї­на в осо­бли­во не­про­стій си­ту­а­ції. Акту­аль­ність і скла­дність зав­дань, які сто­ять пе­ред кра­ї­ною, ви­ма­га­ють різ­ких і на­віть екс­тра­ор­ди­нар­них рі­шень. За­про­ше­н­ня гро­ма­дян з ЄС та ін­ших дру­жніх кра­їн пе­ре­се­ли­ти­ся в Укра­ї­ну є оче­ви­дним спосо­бом для укра­їн­ців ско­ро­ти­ти, пом’якши­ти або ней­тра­лі­зу­ва­ти де­я­кі з її най­скла­дні­ших про­блем, пов’яза­них із де­мо­гра­фі­єю, без­пе­кою та еко­но­мі­кою. Із цих при­чин ре­фор­ма ім­мі­гра­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни що­до гро­ма­дян за­хі­дних кра­їн має бу­ти ухва­ле­на Вер­хов­ною Ра­дою — і кра­ще ра­ні­ше, ніж пі­зні­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.