Пів­ден­но­ко­рей­ський іспит,

Або Як отри­ма­ти мир, не втра­тив­ши со­ю­зни­ка

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - На­та­лія БУТИРСЬКА

По­при по­віль­не про­су­ва­н­ня про­це­су де­ну­кле­а­ри­за­ції пів­остро­ва, між­ко­рей­ські від­но­си­ни де­мон­стру­ють актив­ний роз­ви­ток.

Офі­цій­ний Се­ул пе­ре­ко­нує, що збли­же­н­ня і спів­пра­ця з пів­ні­чним су­сі­дом спри­я­ти­муть при­швид­шен­ню про­це­су ство­ре­н­ня зо­ни, віль­ної від ядер­ної зброї, та по­лі­пшен­ню від­но­син між США і Пів­ні­чною Ко­ре­єю. Однак аме­ри­кан­ський істе­блі­шмент де­да­лі ча­сті­ше ви­слов­лює по­бо­ю­ва­н­ня, що Спо­лу­че­ні Шта­ти і Пів­ден­на Ко­рея по­тра­пи­ли в те­не­та по­лі­ти­чних хи­тро­спле­тінь Кім Чен Ина, які мо­жуть спри­чи­ни­ти роз­кол між со­ю­зни­ка­ми.

Від­су­тність пу­блі­чної кри­ти­ки з бо­ку До­наль­да Трам­па на адре­су пів­ден­но­ко­рей­сько­го пре­зи­ден­та Мун Чже Іна, який остан­нім ча­сом актив­но про­су­ває ідею пом’якше­н­ня сан­кцій­но­го ти­ску на Пів­ні­чну Ко­рею та мо­жли­вість укла­де­н­ня з нею мир­но­го до­го­во­ру, ство­рює вра­же­н­ня, що два лі­де­ри ве­дуть що­до Пів­ні­чної Ко­реї узго­дже­ну між со­бою по­лі­ти­ку «до­бро­го і зло­го по­лі­цей­ських». І це при­пу­ще­н­ня ціл­ком впи­су­є­ться в за­галь­ну па­лі­тру цьо­го­рі­чних по­дій нав­ко­ло Ко­рей­сько­го пів­остро­ва, що при­зве­ли до по­ча­тку істо­ри­чних пе­ре­мо­вин між США і КНДР та по­лі­пше­н­ня між­ко­рей­ських від­но­син зав­дя­ки не­аби­яким зу­си­л­лям Мун Чже Іна.

Крім то­го, адмі­ні­стра­ція пів­ден­но­ко­рей­сько­го пре­зи­ден­та по­стій­но на­го­ло­шує, що в ухва­лен­ні рі­шень сто­сов­но Пів­ні­чної Ко­реї спів­пра­цює з аме­ри­кан­ськи­ми со­ю­зни­ка­ми. Однак ілю­зію пов­но­го по­ро­зу­мі­н­ня руй­ну­ють аме­ри­кан­ські по­лі­ти­ки й екс­пер­ти, які не при­хо­ву­ють роз­дра­ту­ва­н­ня по­бла­жли­ві­стю до Пів­ні­чної Ко­реї на тлі її мі­ні­маль­них по­сту­пок у про­це­сі де­ну­кле­а­ри­за­ції, а та­кож адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та Трам­па, яка не­о­дно­ра­зо­во ста­ва­ла на за­ва­ді ре­а­лі­за­ції са­мо­стій­них іні­ці­а­тив Пів­ден­ної Ко­реї в пів­ні­чно­ко­рей­сько­му пи­тан­ні.

Так, не­що­дав­но мі­ністр за­кор­дон­них справ Ре­спу­блі­ки Ко­рея Канг Кьонг Хва ма­ла кіль­ка не­при­єм­них те­ле­фон­них роз­мов з держ­се­кре­та­рем США Май­ком Пом­пео сто­сов­но вті­ле­н­ня між­ко­рей­ських до­мов­ле­но­стей, яких бу­ло до­ся­гну­то під час пхе­ньян­сько­го са­мі­ту лі­де­рів Пів­ден­ної і Пів­ні­чної Ко­реї у вій­сько­вій, еко­но­мі­чній і транс­порт­ній сфе­рах і які ви­кли­ка­ли гнів аме­ри­кан­сько­го ко­ле­ги че­рез ухва­ле­н­ня рі­шень без по­пе­ре­дніх обго­во­рень зі США. Роз­хо­дже­н­ня в по­гля­дах Се­у­ла і Ва­шинг­то­на на подаль­ше сти­му­лю­ва­н­ня Пів­ні­чної Ко­реї до де­ну­кле­а­ри­за­ції стає де­да­лі оче­ви­дні­шим, однак не зу­пи­няє пре­зи­ден­та Му­на в ба­жан­ні ви­ко­ри­ста­ти пер­спе­кти­ви еко­но­мі­чної ін­те­гра­ції як за­охо­чу­ва­н­ня КНДР до вста­нов­ле­н­ня ми­ру й ста­біль­но­сті на не­спо­кій­но­му пів­остро­ві і від­мо­ви­ти­ся від ядер­ної зброї.

Пер­шим кро­ком ста­ло під­пи­са­н­ня у ве­ре­сні цьо­го ро­ку в Пхе­нья­ні Між­ко­рей­сько­го вій­сько­во­го до­го­во­ру про за­по­бі­га­н­ня во­єн­ній кон­фрон­та­ції між дво­ма кра­ї­на­ми та від­ве­де­н­ня важ­ко­го озбро­є­н­ня з де­мі­лі­та­ри­зо­ва­ної зо­ни. До­го­во­ром пе­ред­ба­че­но вста­нов­ле­н­ня так зва­них мир­них зон у по­ві­трі, на во­ді й на зем­лі на ба­зі вій­сько­вої де­мар­ка­цій­ної лі­нії та пів­ні­чної обме­жу­валь­ної лі­нії по во­ді (про­тя­жні­стю 135 кі­ло­ме­трів) без бу­дья­кої вій­сько­вої при­су­тно­сті. Ни­ні­шню де­мі­лі­та­ри­зо­ва­ну зо­ну роз­ши­ре­но на два кі­ло­ме­три з ко­жно­го бо­ку. За цим до­го­во­ром вже за­кри­то по де­сять із оди­над­ця­ти за­пла­но­ва­них по оби­дві сто­ро­ни кор­до­ну охо­рон­них пун­ктів і ви­зна­че­но Спіль­ну зо­ну без­пе­ки, яку па­тру­лю­ва­ти­муть 35 не­озбро­є­них вій­сько­вих з ко­жно­го бо­ку, а та­кож роз­по­ча­то роз­мі­ну­ва­н­ня при­кор­дон­них те­ри­то­рій. Не­за­ба­ром та­кож пла­ну­є­ться ство­ри­ти Спіль­ний вій­сько­вий ко­мі­тет Пів­но­чі й Пів­дня.

Осо­бли­ве не­вдо­во­ле­н­ня у США й очо­лю­ва­но­го ни­ми Ко­ман­ду­ва­н­ня Об’єд­на­них сил, що дис­ло­ку­ю­ться у Пів­ден­ній Ко­реї, ви­кли­ка­ло за­про­ва­дже­н­ня зон без по­льо­тів, які по­ши­рю­ю­ться на 80 кі­ло­ме­трів на схід від вій­сько­вої де­мар­ка­цій­ної лі­нії і на 40 кі­ло­ме­трів на за­хід. Уже з 1 ли­сто­па­да в цих зо­нах за­бо­ро­ня­ю­ться по­льо­ти всіх ви­дів лі­та­ків з фі­ксо­ва­ни­ми кри­ла­ми. Зро­бле­но ви­ня­ток тіль­ки для по­шу­ко­вих опе­ра­цій та си­ту­а­цій, що пов’яза­ні з ре­а­гу­ва­н­ням на при­ро­дні ка­та­стро­фи. Та­кі обме­же­н­ня зни­жу­ють вій­сько­ву го­тов­ність Пів­ден­ної Ко­реї, оскіль­ки пе­ре­шко­джа­ють ви­ко­нан­ню спо­сте­ре­жних по­льо­тів для за­без­пе­че­н­ня роз­ві­ду­валь­них да­них сто­сов­но по­зи­цій про­ти­по­ві­тря­них ра­да­рів і ра­кет, осо­бли­во зва­жа­ю­чи на те, що Пів­ні­чна Ко­рея во­ло­діє ядер­ною збро­єю. А та­кож ідуть уро­зріз із по­лі­ти­кою США що­до Пів­ні­чної Ко­реї, що ´рун­ту­є­ться на сан­кцій­но­му ти­ску, під­три­му­ва­но­му опе­ра­тив­ни­ми роз­ві­ду­валь­ни­ми да­ни­ми.

Цей вій­сько­вий до­го­вір, оха­ра­кте­ри­зо­ва­ний ко­рей­ськи­ми офі­цій­ни­ми осо­ба­ми як «екві­ва­лен­тний де­кла­ра­ції про за­кін­че­н­ня Ко­рей­ської вій­ни», схо­же, по­кли­ка­ний спо­ну­ка­ти США до біль­шої по­сту­пли­во­сті в пи­тан­ні під­пи­са­н­ня мир­но­го до­го­во­ру з Пів­ні­чною Ко­ре­єю, на яко­му остан­нім ча­сом на­по­ля­гає Кім Чен Ин. На­то­мість До­нальд Трамп одні­єю з пе­ред­умов офі­цій­но­го за­вер­ше­н­ня Ко­рей­ської вій­ни на­зи­ває де­ну­кле­а­ри­за­цію. Зва­жа­ю­чи на кар­ди­наль­не роз­хо­дже­н­ня по­гля­дів США і КНДР на тра­кту­ва­н­ня по­ня­т­тя «де­ну­кле­а­ри­за­ція», стає оче­ви­дним, що під­пи­са­н­ня мир­но­го до­го­во­ру за та­ких умов мо­же бу­ти пе­ре­не­се­но на не­ви­зна­че­ний час.

По­при не­вдо­во­ле­н­ня США та кри­ти­ку опо­зи­ції, Мун Чже Ін у жов­тні сво­їм на­ка­зом, без ра­ти­фі­ка­ції в пар­ла­мен­ті, ввів у дію Пхе­ньян­ську де­кла­ра­цію і Між­ко­рей­ську вій­сько­ву уго­ду. Оче­ви­дно, він на­ма­гав­ся уни­кну­ти бло­ку­ва­н­ня з бо­ку опо­зи­ції, яка не­га­тив­но ста­ви­ться до збли­же­н­ня з Пів­ні­чною Ко­ре­єю і у ве­ре­сні від­мо­ви­ла­ся ра­ти­фі­ку­ва­ти кві­тне­ву Пхан­мун­джом­ську де­кла­ра­цію. І, схо­же, по­бо­ю­ва­н­ня опо­зи­ції не без­під­став­ні. КНДР до­сі не по­го­ди­ла­ся на­да­ти пе­ре­лік сво­їх ядер­них об’єктів і допу­сти­ти ін­спе­кто­рів МАГАТЕ до них, а аме­ри­кан­ська роз­від­ка, спи­ра­ю­чись на су­пу­тни­ко­ві да­ні, ви­слов­лює по­бо­ю­ва­н­ня, що ро­бо­та над ядер­ним озбро­є­н­ням мо­же про­дов­жу­ва­тись і да­лі. Крім то­го, 16 ли­сто­па­да Цен­траль­на аген­ція но­вин КНДР по­ві­до­ми­ла про ви­про­бу­ва­н­ня но­ві­тньої та­кти­чної зброї, не роз­кри­ва­ю­чи де­та­лей що­до її ви­ду та спосо­бу те­сту­ва­н­ня. І хо­ча ця по­дія йде вро­зріз із не­що­дав­но до­ся­гну­ти­ми до­мов­ле­но­стя­ми, пів­ні­чно­ко­рей­ський ре­жим во­че­видь збіль­шує ці­ну ко­жної по­сту­пки, на яку го­то­вий пі­ти в пе­ре­го­во­рах зі США.

Дру­гу зу­стріч До­наль­да Трам­па і Кім Чен Ина по­пе­ре­дньо за­пла­но­ва­но на по­ча­ток но­во­го ро­ку, але пе­ре­не­се­н­ня на по­ча­тку ли­сто­па­да ві­зи­ту за­сту­пни­ка го­ло­ви Цен­траль­но­го ко­мі­те­ту Ро­бі­тни­чої пар­тії Ко­реї Кім Йонг Чхо­ля до Ва­шинг­то­на свід­чить про чер­го­ве за­го­стре­н­ня від­но­син між дво­ма кра­ї­на­ми. У цих умо­вах Мун Чже Іну до­во­ди­ться до­кла­да­ти чи­ма­ло зу­силь, щоб не­про­стий аме­ри­кан­сько-пів­ні­чно­ко­рей­ський діа­лог не за­кін­чив­ся пе­ред­ча­сно.

Що­прав­да, йо­му до цьо­го не зви­ка­ти. Так, пе­ред ве­ре­сне­вим ві­зи­том до Пхе­нья­на, пре­зи­дент Мун, зва­жа­ю­чи на не­при­хо­ва­не роз­дра­ту­ва­н­ня Спо­лу­че­них Шта­тів про­бу­ксо­ву­ва­н­ням про­це­су ядер­но­го роз­збро­є­н­ня, на­ма­гав­ся ство­ри­ти по­зи­тив­не тло для пе­ре­го­во­рів з Кім Чен Ином. Схо­же, пів­ден­но­ко­рей­ський пре­зи­дент ви­рі­шив про­де­мон­стру­ва­ти сво­є­му ві­за­ві ре­аль­ні пер­спе­кти­ви від спів­ро­бі­тни­цтва між дво­ма кра­ї­на­ми, за­пу­стив­ши в дію окре­мі ве­сня­ні до­мов­ле­но­сті. За ти­ждень до зу­стрі­чі, по­при опо­зи­цію США, на кор­до­ні двох кра­їн на те­ри­то­рії Ке­сон­сько­го ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку бу­ло від­кри­то спіль­ний офіс з пи­тань спів­пра­ці, тор­гів­лі та пар­тнер­ства, який пе­ред­ба­чає ро­бо­ту на по­стій­ній осно­ві 30 пів­ден­но­ко­рей­ських і від 15 до 20 пів­ні­чно­ко­рей­ських спів­ро­бі­тни­ків. Уря­ду Пів­ден­ної Ко­реї до­ве­ло­ся на­ла­го­ди­ти пря­ме по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії до офі­сно­го при­мі­ще­н­ня зі сво­єї те­ри­то­рії за­мість ви­ко­ри­ста­н­ня ди­зель­них ге­не­ра­то­рів, щоб уни­кну­ти зви­ну­ва­чень з бо­ку США в по­ста­чан­ні за­бо­ро­не­но­го сан­кці­я­ми ди­зель­но­го па­ли­ва на те­ри­то­рію Пів­ні­чної Ко­реї.

Ро­бо­ту са­мо­го ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку, який пі­сля по­над де­ся­ти ро­ків фун­кціо­ну­ва­н­ня за­кри­ли 2016 ро­ку че­рез акти­ві­за­цію пів­ні­чно­ко­рей­ських ядер­них ви­про­бу­вань, кра­ї­ни до­мо­ви­ли­ся по­но­ви­ти, щой­но зні­муть сан­кції. В ми­ну­ло­му на те­ри­то­рії ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку пра­цю­ва­ло близь­ко 124 пів­ден­но­ко­рей­ських ком­па­ній з ви­ро­бни­цтва одя­гу, тка­нин, ав­то­мо­біль­них зап­ча­стин, на­пів­про­від­ни­ків то­що із за­лу­че­н­ням 54 ти­сяч пів­ні­чно­ко­рей­ських ро­бі­тни­ків.

Адмі­ні­стра­ція США хоч офі­цій­но й не за­пе­ре­чує про­ти між­ко­рей­сько­го транскор­дон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва, але при­скі­пли­во спо­сте­рі­гає за про­су­ва­н­ням діа­ло­гу між дво­ма кра­ї­на­ми. Ба біль­ше, пі­сля пхе­ньян­сько­го са­мі­ту Спо­лу­че­ні Шта­ти по­про­си­ли пів­ден­но­ко­рей­ський уряд на­да­ти пе­ре­лік спіль­них про­е­ктів і гра­фік їх ви­ко­на­н­ня за­для ви­яв­ле­н­ня тих, що по­тен­цій­но мо­жуть по­ру­шу­ва­ти сан­кції. Під сум­нів одра­зу по­тра­пи­ло від­нов­ле­н­ня за­лі­зни­чно­го спо­лу­че­н­ня між дво­ма кра­ї­на­ми, яке актив­но під­три­мує пре­зи­дент Мун і яке у пер­спе­кти­ві ма­ло б з’єд­на­ти кра­ї­ну з Єв­ро­пою че­рез Тран­смон­голь­ську й Транс­си­бір­ську ма­гі­стра­лі. На пре­ве­ли­ке зди­ву­ва­н­ня ко­рей­сько­го уря­ду, ко­ман­дир Об’єд­на­них сил Він­сент Брукс за­бло­ку­вав ін­спе­кту­ва­н­ня за­лі­зни­чно­го по­ло­тна в ра­йо­ні вій­сько­вої де­мар­ка­цій­ної лі­нії та ти­жне­ве те­сту­ва­н­ня ру­ху по­їзда з Се­у­ла до кор­до­ну, а по­тім пів­ні­чно­ко­рей­ською те­ри­то­рі­єю до ки­тай­сько­го Сі­ньї. Однак офі­цій­ний Се­ул не має на­мі­ру від­мов­ля­ти­ся від за­пла­но­ва­ної до кін­ця ро­ку офі­цій­ної це­ре­мо­нії від­кри­т­тя за­лі­зни­ці, а са­му від­бу­до­ву та мо­дер­ні­за­цію ко­лій на пів­ні­чно­ко­рей­ській те­ри­то­рії пла­нує роз­по­ча­ти пі­сля узго­дже­н­ня де­та­лей зі США.

Як ба­чи­мо, в ни­ні­шній си­ту­а­ції, без зго­ди Ра­ди без­пе­ки ООН та во­лі США зня­ти бо­дай ча­сти­ну сан­кцій або на­да­ти до­звіл на окре­мі ви­ди ді­яль­но­сті пів­ден­но­ко­рей­ським ком­па­ні­ям, еко­но­мі­чна спів­пра­ця між Ко­ре­я­ми ви­да­є­ться ма­ло­пер­спе­ктив­ною, а крім то­го, Пів­ден­на Ко­рея ще й ри­зи­кує зі­псу­ва­ти від­но­си­ни зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми.

Так, не­що­дав­ня спро­ба пів­ден­но­ко­рей­сько­го уря­ду са­мо­стій­но зня­ти на­кла­де­ні 2010 ро­ку на КНДР одно­сто­рон­ні сан­кції че­рез ата­ку на вій­сько­вий ко­ра­бель та вбив­ство 45 мо­ря­ків, роз­лю­ти­ла на­віть До­наль­да Трам­па, який на­го­ло­сив, що «во­ни не змо­жуть цьо­го зро­би­ти без на­шої зго­ди». А Дер­жав­не ка­зна­чей­ство США одра­зу по­пе­ре­ди­ло фі­нан­со­ві уста­но­ви Пів­ден­ної Ко­реї про мо­жли­ві ри­зи­ки для них у ра­зі від­нов­ле­н­ня фі­нан­со­вих опе­ра­цій з Пів­ні­чною Ко­ре­єю. До сло­ва, по­над 80% пів­ден­но­ко­рей­ських опе­ра­цій з ім­пор­ту та екс­пор­ту від­бу­ва­ю­ться в до­ла­рах і про­хо­дить че­рез го­лов­ні бан­ки США.

Зва­жа­ю­чи на си­ту­а­цію, під час цьо­го­рі­чної се­сії Ге­не­раль­ної асам­блеї ООН та офі­цій­но­го ві­зи­ту до Фран­ції пів­ден­но­ко­рей­ський пре­зи­дент за­кли­кав сві­то­ву спіль­но­ту пом’якши­ти сан­кції про­ти Пів­ні­чної Ко­реї, щоб «про­де­мон­стру­ва­ти їй під­трим­ку пра­виль­но­сті обра­но­го нею шля­ху і сти­му­лю­ва­ти при­швид­ше­н­ня про­це­су де­ну­кле­а­ри­за­ції». А ми­ну­ло­го ти­жня під час са­мі­ту АСЕАН він обго­во­рив це пи­та­н­ня з ро­сій­ським пре­зи­ден­том. Ри­то­ри­ка Мун Чже Іна збі­га­є­ться не тіль­ки з по­зи­ці­єю лі­де­ра КНДР і текс­том про­мо­ви пів­ні­чно­ко­рей­сько­го мі­ні­стра за­кор­дон­них справ на се­сії Ге­не­раль­ної асам­блеї ООН, а й по­зи­ці­я­ми Ро­сії та Ки­таю. Дві кра­ї­ни кри­ти­ку­ють США че­рез жорс­ткий під­хід до Пів­ні­чної Ко­реї і на­по­ля­га­ють на по­кро­ко­вій та більш гну­чкій по­лі­ти­ці що­до неї. Їхня по­зи­ція під­ри­ває між­на­ро­дний кон­сен­сус у між­на­ро­дній по­лі­ти­ці що­до Пів­ні­чної Ко­реї, яко­го бу­ло до­ся­гну­то то­рік, осо­бли­во зва­жа­ю­чи на те, що оби­дві кра­ї­ни є по­стій­ни­ми чле­на­ми Ра­ди без­пе­ки ООН.

На­то­мість Спо­лу­че­ні Шта­ти зви­ну­ва­чу­ють Ки­тай і Ро­сію у по­ста­чан­ні до КНДР за­бо­ро­не­них то­ва­рів, а у ве­ре­сні цьо­го ро­ку на­кла­ли но­ві сан­кції на кіль­ка ком­па­ній, що при­че­тні до не­ле­галь­но­го ви­во­зу та пе­ре­про­да­жу пів­ні­чно­ко­рей­сько­го ву­гі­л­ля че­рез ро­сій­ські й ки­тай­ські пор­ти. До ре­чі, пред­став­ни­ки кіль­кох пів­ден­но­ко­рей­ських ме­та­лур­гій­них ком­бі­на­тів бу­ли по­мі­че­ні під час ку­пів­лі цьо­го ву­гі­л­ля че­рез ро­сій­ський порт На­ход­ка, але по­ки що їм це зі­йшло з рук, а все­ре­ди­ні кра­ї­ни скан­дал вда­ло­ся за­га­си­ти.

Ва­шинг­тон не при­хо­вує за­не­по­ко­є­н­ня, що по­си­ле­н­ня між­ко­рей­сько­го спів­ро­бі­тни­цтва мо­же ви­йти за ме­жі йо­го впли­ву, тим са­мим зна­чно по­сла­бив­ши йо­го пе­ре­го­вір­ні по­зи­ції з Пів­ні­чною Ко­ре­єю, а та­кож пі­ді­рва­ти ші­ст­де­ся­тип’яти­рі­чні со­ю­зни­цькі від­но­си­ни з Се­у­лом. Тре­ба ви­зна­ти, що і для Пів­ден­ної Ко­реї втра­та істо­ри­чної під­трим­ки США є бо­лі­сним пи­та­н­ням, осо­бли­во на тлі сфор­мо­ва­ної ро­ка­ми не­до­ві­ри до пів­ні­чно­го су­сі­да. Тож Мун Чже Іну для ре­а­лі­за­ції сво­єї зов­ні­шньої по­лі­ти­ки до­ве­де­ться ви­на­хо­ди­ти не­аби­які ди­пло­ма­ти­чні ма­нев­ри, щоб «дру­жи­ти» з Кім Чен Ином і не роз­гні­ва­ти Трам­па.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.