Укра­ї­на має на­мір ро­зі­рва­ти близь­ко 40 до­го­во­рів з РФ

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Укра­ї­на при­пи­ни­ла дію 48 дво­сто­рон­ніх до­го­во­рів з Ро­сі­єю. Най­ближ­чим ча­сом пла­ну­є­ться при­пи­ни­ти дію ще близь­ко 40 до­го­во­рів, за­явив мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни П.клім­кін в ефі­рі то­кшоу «Пра­во на вла­ду».

«Ми за остан­ній час «уби­ли» 48 дво­сто­рон­ніх до­го­во­рів... На­сту­пна пор­ція бу­де не­за­ба­ром, близь­ко 40 до­го­во­рів. Ми ре­тель­но пе­ре­гля­да­є­мо на­шу до­го­вір­ну ба­зу», — ска­зав він.

За йо­го сло­ва­ми, зокре­ма, при­пи­нить свою дію до­го­вір «Про дру­жбу, спів­ро­бі­тни­цтво і пар­тнер­ство з РФ».

Клім­кін та­кож анон­су­вав сан­кції про­ти РФ за агре­сію в Кер­чен­ській про­то­ці. Однак він не став роз­кри­ва­ти де­та­лей і по­ві­дом­ля­ти, які дер­жа­ви ма­ють на­мір по­си­ли­ти сан­кцій­ний тиск на Кремль.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.