До­бо­ве ба­лан­су­ва­н­ня га­зу: «при­хо­ва­ні» мо­жли­во­сті

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Як­би за­яв­ки від по­ста­чаль­ни­ків га­зу бу­ли прийня­ті на зав­тра й ін­фор­ма­цій­на пла­тфор­ма за­пра­цю­ва­ла в по­стій­но­му ре­жи­мі, то як мі­ні­мум 4 міль­йо­нам спо­жи­ва­чів пі­сля­зав­тра мо­гли б при­пи­ни­ти по­став­ки га­зу

Ми го­то­ві по­хо­ва­ти те не­зна­чне, що ду­же важ­ко бу­ло до­ся­гну­то в ре­а­лі­за­ції За­ко­ну «Про ри­нок при­ро­дно­го га­зу» — най­більш про­су­ну­тої (за ра­ху­нок спо­жи­ва­чів га­зу), якщо не єди­ної ре­фор­ми з 2014 ро­ку?

Ми за ри­нок чи ні? Так, ці­ни на газ за­шка­лю­ють, але з чо­гось і ко­лись тре­ба роз­по­чи­на­ти. Одні­єю з від­по­від­ей на ці за­пи­та­н­ня є го­тов­ність усіх уча­сни­ків рин­ку га­зу до до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня га­зу. То­чні­ше, їхня не­го­тов­ність. При­найм­ні до вчо­ра­шньо­го дня.

Що та­ке «до­бо­ве ба­лан­су­ва­н­ня га­зу» і чо­му це сто­су­є­ться ко­жно­го га­зо­спо­жи­ва­ча (фі­зи­чної осо­би)? Це озна­чає, що при до­бо­во­му облі­ку у сво­їх пла­тіж­ках в іде­а­лі ви по­ба­чи­те то­чні да­ні, а не в ці­ло­му за мі­сяць. І змо­же­те ви­ма­га­ти уто­чни­ти їх, якщо во­ни не збі­га­ю­ться з ва­ши­ми роз­ра­хун­ка­ми. Хо­ча на­сам­пе­ред це сфе­ра від­но­син між юри­ди­чни­ми осо­ба­ми — уча­сни­ка­ми рин­ку га­зу. По-пер­ше, це без­умов­на нор­ма за­ко­ну. По-дру­ге, без її ви­ко­на­н­ня ко­жен з нас ри­зи­кує за­ли­ши­ти­ся без га­зу, то­му що ни­ні­шній опе­ра­тор га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми (ГТС) «Укр­транс­газ» (УТГ) не мо­же зна­йти (або на­віть не шу­кає?) спіль­ної мо­ви з оче­ви­дно не­на­ви­сни­ми йо­му обл­га­за­ми та га­зо­збу­то­ви­ми ком­па­ні­я­ми, хоч би ко­му во­ни на­ле­жа­ли. Але по­ки що остан­ні без­по­се­ре­дньо по­став­ля­ють газ до ко­жної кон­фор­ки.

«На­фто­газ» і під­кон­троль­ний йо­му «Укр­транс­газ», схо­же, на­ма­га­ю­ться ви­ті­сни­ти існу­ю­чі га­зо­роз­по­діль­ні ком­па­нії, а на­сам­пе­ред га­зо­збу­то­ві, з рин­ку та... зайня­ти цей се­гмент. Остан­ні на­ма­га­ю­ться утри­ма­ти­ся на рин­ку га­зу. Усім є за що бо­ро­ти­ся. І ні­ко­му не ну­дно.

Та по­вер­ні­мо­ся до до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня га­зу. Енер­го­ре­гу­ля­тор — На­ціо­наль­на ко­мі­сія, яка здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня в сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), — вніс по­трі­бні «Укр­транс­га­зу» змі­ни до Ко­де­ксу ГТС (га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми), який сам же й за­твер­див, а та­кож до Ко­де­ксу ГРС (га­зо­роз­по­діль­них си­стем). Кіль­ка ра­зів він пе­ре­но­сив да­ту за­про­ва­дже­н­ня до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня. Чер­го­ва да­та — 1 гру­дня, ко­ли цей но­мер DT.UA уже ви­йде з дру­ку.

Та що змі­ни­ться, якщо уча­сни­ки рин­ку га­зу не го­то­ві до до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня та сві­до­мо по­ві­до­ми­ли про це НКРЕКП. Як від­ре­а­гує енер­го­ре­гу­ля­тор та яке рі­ше­н­ня прийме?

До­бо­ве ба­лан­су­ва­н­ня. «Укр­транс­газ»

За­ли­шу за дуж­ка­ми май­же де­те­ктив­ну істо­рію про те, як «Укр­транс­газ» за­ку­по­ву­вав, від­мов­ляв­ся, зно­ву за­ку­по­ву­вав і ни­ні ство­рює ле­гі­тим­ну ін­фор­ма­цій­ну (по су­ті, най­справ­жні­сінь­ка ко­мер­цій­на та­єм­ни­ця!) пла­тфор­му, що пра­цює в ре­жи­мі ну май­же ре­аль­но­го ча­су. Спо­ді­ва­ю­ся, уча­сни­ки цьо­го за­хо­плю­ю­чо­го про­це­су не­дов­го мов­ча­ти­муть. Тим па­че, що 22 ли­сто­па­да «На­фто­газ» за­явив, що, «на­да­ю­чи не­пов­ну та не­до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію в ін­фор­ма­цій­ну пла­тфор­му «Укр­транс­га­зу», обл­га­зи став­лять під за­гро­зу про­ве­де­н­ня опа­лю­валь­но­го се­зо­ну». Ви­хо­дить, «На­фто­газ» зна­йшов край­ніх?

На­справ­ді ж по­ки опе­ра­тор ГТС «Укр­транс­газ» за­ле­aeить від най­біль­шо­го трей­де­ра («На­фто­га­зу»), про спра­ве­дли­вий та об’єктив­ний ба­ланс го­во­ри­ти не до­во­ди­ться. У них є пря­мий ін­те­рес і мо­aeли­вість зво­ди­ти ба­ланс на ко­ристь одно­го уча­сни­ка рин­ку га­зу. Не мо­aeу ствер­дaeу­ва­ти, що са­ме так і від­бу­ва­є­ться, але та­ка мо­aeли­вість існує. І про її ре­аль­ність чи­ма­ло ка­aeуть офре­кордс уча­сни­ки рин­ку га­зу.

Ці­ка­во, чи допу­стять но­во­го ме­не­дже­ра НАК «по га­зу» Ан­дрія Фа­во­ро­ва, ще не­що­дав­но го­ло­ву ціл­ком успі­шно­го га­зо­трей­де­ра «Енер­ге­ти­чні ре­сур­си Укра­ї­ни», а ще ра­ні­ше спів­ро­бі­тни­ка ДТЕК, до ню­ан­сів тор­гів­лі га­зом НАКУ? На­ві­що йо­го найня­ли? На­ві­що А. Фа­во­ро­ву та­кий го­лов­ний біль? При на­го­ді за­пи­та­є­мо.

«Укр­транс­газ»: ри­нок га­зу не го­то­вий до пе­ре­хо­ду на до­бо­ве ба­лан­су­ва­н­ня з 1 гру­дня 2018 ро­ку

21 ли­сто­па­да 2018-го за­вер­шив­ся по­дов­же­ний тер­мін при­йо­му «Укр­транс­га­зом» мі­ся­чних но­мі­на­цій/ре­но­мі­на­цій для по­ста­ча­н­ня при­ро­дно­го га­зу на гру­день за но­ви­ми еле­ктрон­ни­ми фор­ма­ми че­рез ін­фор­ма­цій­ну пла­тфор­му.

Як по­ві­до­ми­ла УТГ, на 08.00 22 ли­сто­па­да ли­ше 103 з 229 за­мов­ни­ків по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня змо­гли по­да­ти но­мі­на­ції вча­сно та у від­по­від­ний спо­сіб. Ре­шта ж трей­де­рів пе­ре­да­ли опе­ра­то­ру ГТС ( тоб­то «Укр­транс­га­зу») но­мі­на­ції з по­ру­ше­н­ня­ми, зокре­ма на па­пе­ро­вих но­сі­ях. УТГ не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ла ува­гу уча­сни­ків рин­ку на не­об­хі­дність, від­по­від­но до чин­ної ре­да­кції Ко­де­ксу ГТС, по­да­ти но­мі­на­ції на гру­день че­рез ін­фор­ма­цій­ну пла­тфор­му за но­ви­ми еле­ктрон­ни­ми фор­ма­ми з на­кла­да­н­ням еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су (ЕЦП). Са­ме в та­кий спо­сіб ри­нок по­ви­нен бу­де обмі­ню­ва­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю по­чи­на­ю­чи з 1 гру­дня — з пе­ре­хо­дом на до­бо­ве ба­лан­су­ва­н­ня.

Крім то­го, за ре­зуль­та­та­ми те­сту­ва­н­ня ін­фор­ма­цій­ної пла­тфор­ми, роз­по­ча­то­го з 19 жов­тня, УТГ зму­ше­на кон­ста­ту­ва­ти не­д­опу­сти­мо низь­ку актив­ність уча­сни­ків рин­ку в цьо­му про­це­сі, зокре­ма:

— ли­ше 17% за­мов­ни­ків по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу на ре­гу­ляр­ній осно­ві ви­ко­ну­ва­ли дії в си­сте­мі до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня з по­ча­тку те­сто­во­го пе­рі­о­ду;

— тре­ти­на опе­ра­то­рів га­зо­роз­по­діль­них си­стем (16 з 44) уза­га­лі про­і­гно­ру­ва­ла не­об­хі­дність по­пе­ре­дньо­го те­сту­ва­н­ня ін­фор­ма­цій­ної пла­тфор­ми та не по­да­ла жо­дних да­них про сво­їх спо­жи­ва­чів га­зу. Біль­шість обл­га­зів основ­ною при­чи­ною сво­єї без­ді­яль­но­сті на­зи­ває кри­ти­чні ка­дро­ві про­бле­ми: не­ста­ча спе­ці­а­лі­стів з не­об­хі­дни­ми ква­лі­фі­ка­цій­ни­ми на­ви­ка­ми, ви­со­ка плин­ність пер­со­на­лу, що по­пе­ре­дньо про­йшов на­вча­н­ня для ро­бо­ти з пла­тфор­мою, то­що;

— 42% за­ре­є­стро­ва­них в ін­фор­ма­цій­ній пла­тфор­мі ко­ри­сту­ва­чів жо­дно­го ра­зу не за­йшли до си­сте­ми про­тя­гом остан­ньо­го мі­ся­ця;

— жо­ден із за­мов­ни­ків по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу не на­дав бан­ків­ської га­ран­тії за но­ви­ми фор­ма­ми, як це ви­ма­гає онов­ле­на ре­да­кція Ко­де­ксу ГТС Укра­ї­ни, що всту­пає в дію з пе­ре­хо­дом рин­ку при­ро­дно­го га­зу на до­бо­ве ба­лан­су­ва­н­ня з 1 гру­дня ц.р.

На­ра­зі оче­ви­дним є ви­сно­вок, що га­зо­вий ри­нок Укра­ї­ни не го­то­вий до впро­ва­дaeе­н­ня до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня з 1 гру­дня 2018 р. Що­прав­да, про не­до­лі­ки ін­фор­ма­цій­ної пла­тфор­ми і свої вла­сні УТГ скром­но про­мов­ча­ла. Але звер­ну­ла­ся до НКРЕКП з про­по­зи­ці­єю від­тер­мі­ну­ва­ти пе­ре­хід на до­бо­ве ба­лан­су­ва­н­ня до за­кін­че­н­ня опа­лю­валь­но­го се­зо­ну.

Однак у тих, хто брав участь у те­сту­ван­ні ін­фор­ма­цій­ної пла­тфор­ми, є що ска­за­ти по су­ті.

До­бо­ве ба­лан­су­ва­н­ня. Обл­га­зи

«За весь час те­сту­ва­н­ня ін­фор­ма­цій­ної пла­тфор­ми «Укр­транс­га­зу» ще жо­дний день не за­вер­шив­ся успі­шним до­бо­вим ба­лан­су­ва­н­ням. За­те що­дня про­яв­ля­ю­ться в то­му або ін­шо­му ви­гля­ді рі­зно­ма­ні­тні де­фе­кти пла­тфор­ми. Усі ці слаб­кі мі­сця та ба­ги ми роз­ді­ли­ли на дві гру­пи. І якщо впо­ра­ти­ся з пер­шою гру­пою про­блем мо­жна за ра­ху­нок ці­ле­спря­мо­ва­ної ро­бо­ти фа­хів­ців га­зо­вої спра­ви, то скла­дно­щі із дру­гої гру­пи по си­лах ли­ше ан­ти­ха­ке­рам з на­ви­чка­ми Джейм­са Бон­да», — так про­ко­мен­ту­вав DT.UA си­ту­а­цію го­ло­ва де­пар­та­мен­ту роз­по­ді­лу га­зу «Ре­гіо­наль­ної га­зо­вої ком­па­нії» Сер­гій Бон­дар.

От­же, пер­ша гру­па про­блем — це ма­сив по­ми­лок, не­до­лі­ків, те­хні­чних про­бі­лів, фун­кціо­наль­них обме­жень, що при­зво­дять до то­го, що пла­тфор­ма «Укр­транс­га­зу» не мо­же впо­ра­ти­ся зі сво­їм пря­мим при­зна­че­н­ням — не до­зво­ляє зве­сти до­бо­вий ба­ланс га­зу. І цю дум­ку по­ді­ля­ють не тільки в РГК, а й в ін­ших га­зо­роз­по­діль­них ком­па­ні­ях.

Ко­жно­му, хто мав спра­ву з гер­ме­ти­чною си­сте­мою, на­при­клад із ав­то­мо­біль­ним ко­ле­сом, ясно, що для збе­ре­же­н­ня пра­це­зда­тно­сті в неї по­трі­бно за­ка­чу­ва­ти стіль­ки ж ре­чо­ви­ни, скіль­ки з неї ви­хо­дить. Якщо в ко­ле­со за­ка­ча­ли біль­ше по­ві­тря, то йо­го ро­зір­ве, якщо мен­ше, на спу­ще­но­му да­ле­ко не по­їдеш.

Схо­жа си­ту­а­ція і з ба­лан­су­ва­н­ням га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми. Во­на не пра­цю­ва­ти­ме, якщо в неї не за­ка­чу­ва­ти стіль­ки ж га­зу, скіль­ки бу­ло ви­тра­че­но. Але в ін­фор­ма­цій­ній пла­тфор­мі, ство­ре­ній «Укр­транс­га­зом» для що­до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня всі­єї га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми, й до­сі не­має пов­но­го пе­ре­лі­ку то­чок вхо­ду та ви­хо­ду. Хо­ча опе­ра­то­ри га­зо­роз­по­діль­них си­стем пе­ре­да­ли на пла­тфор­му за­ві­ре­ну еле­ктрон­ни­ми під­пи­са­ми ін­фор­ма­цію про свої то­чки вхо­ду та ви­хо­ду. Але... ці да­ні зни­кли.

«Що це озна­чає на пра­кти­ці? По-пер­ше, ба­лан­су­ва­н­ня та­кої си­сте­ми не­мо­жли­ве. По­дру­ге, ко­ри­сту­ва­чі та­кої пла­тфор­ми не одер­жу­ють до­сто­вір­них да­них про отри­ма­ні та пе­ре­да­ні з га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми об­ся­ги га­зу. Ко­ли не­ві­до­мо, скіль­ки при­бу­ло і скіль­ки убу­ло, не­має ві­до­мо­стей, від ко­го на­ді­йшов газ і ко­му пе­ре­да­ний, будь-які спро­би ко­мер­цій­но­го ба­лан­су­ва­н­ня чре­ва­ті ма­хі­на­ці­я­ми», — вва­жає С.бон­дар.

Ще одна ілю­стра­ція про­блем із да­ни­ми по вхо­дах-ви­хо­дах. До­те­пер ін­фор­ма­цій­ну пла­тфор­му «Укр­транс­га­зу» не уком­пле­кто­ва­но пов­но­цін­ним ре­є­стром спо­жи­ва­чів га­зу. Пе­ре­да­ні опе­ра­то­ра­ми га­зо­роз­по­діль­них си­стем і за­ві­ре­ні еле­ктрон­ним під­пи­сом ре­є­стри спо­жи­ва­чів з’яви­ли­ся на пла­тфор­мі в урі­за­но­му ви­гля­ді. Що ж до тих спо­жи­ва­чів, які з ре­лі­гій­них мір­ку­вань від­мо­ви­ли­ся від Eic-ко­ду, то ін­фор­ма­цій­на пла­тфор­ма не дає вза­га­лі жо­дних ва­рі­ан­тів ро­бо­ти з ни­ми.

Є ще близь­ко пів­то­ра де­ся­тків за­ува­жень із те­хні­чних та опе­ра­цій­них по­ми­лок і не­до­лі­ків, які по­трі­бно та, го­лов­не, мо­жна усу­ну­ти. Це й пе­рі­о­ди­чні три­ва­лі від­клю­че­н­ня до­сту­пу на пла­тфор­му, і про­грам­ні обме­же­н­ня із за­ван­та­же­н­ням опе­ра­тив­них да­них, че­рез що про­сто не­мо­жли­во впи­са­ти­ся в тер­мі­ни, не­об­хі­дні для до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня.

Однак по­при те, що ав­то­ри зри­ва­ють уже тре­тій тер­мін уве­де­н­ня в ро­бо­ту ін­фор­ма­цій­ної пла­тфор­ми до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня, по­да­ні їм ві­до­мо­сті про про­бле­ми та по­мил­ки во­ни про­сто ігно­ру­ють.

По­ка­зо­вою є си­ту­а­ція, яка скла­ла­ся під час те­сту­ва­н­ня 1 ли­сто­па­да 2018 р. При спро­бі роз­ра­ху­ва­ти по­пе­ре­дній об­сяг до­бо­во­го не­ба­лан­су опе­ра­тор ГТС («Укр­транс­газ») про­і­гно­ру­вав да­ні, за­ван­та­же­ні на пла­тфор­му опе­ра­то­ра­ми ГРС, і ви­ко­ри­став на­то­мість ін­ші ци­фри, які бу­ли пред­став­ле­ні як «вла­сна ін­фор­ма­ція». Хо­ча в та­ких ви­пад­ках Ко­декс ГТС зо­бов’язує вра­хо­ву­ва­ти для ба­лан­су­ва­н­ня тільки ін­фор­ма­цію від опе­ра­то­рів га­зо­роз­по­діль­них си­стем.

Пі­сля то­го, як за­ува­же­н­ня по су­ті ці­єї про­бле­ми цьо­го са­мо­го дня бу­ло пе­ре­да­но ав­то­рам пла­тфор­ми, во­ни змі­ни­ли ал­го­ритм роз­ра­хун­ку по­пе­ре­дньо­го не­ба­лан­су. Але зно­ву в осно­ві но­во­го роз­ра­хун­ку опи­ни­ли­ся не нор­ми Ко­де­ксу ГТС, а якісь не­зро­зумі­лі упо­до­ба­н­ня гру­пи роз­ро­бни­ків або їхніх ку­ра­то­рів.

Тут са­ме час при­сту­пи­ти до дру­гої гру­пи про­блем, пов’яза­них із ін­фор­ма­цій­ною пла­тфор­мою «Укр­транс­га­зу».

Фа­хів­ці РГК ра­птом ви­яви­ли, що опе­ра­тор ГТС час від ча­су змі­нює да­ні на пла­тфор­мі від іме­ні опе­ра­то­рів га­зо­роз­по­діль­них си­стем. І це від­бу­ва­є­ться по­тай­ки, — ві­до­мо­сті про та­кі втру­ча­н­ня не фі­ксу­ю­ться. Час від ча­су на ін­фор­ма­цій­ній пла­тфор­мі з’яв­ля­ю­ться фі­ктив­ні да­ні про опе­ра­ції з га­зом від іме­ні опе­ра­то­рів ГРС (ре­да­кція озна­йом­ле­на з усі­ма на­зва­ни­ми при­кла­да­ми). В умо­вах ко­мер­цій­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ін­фор­ма­цій­ної пла­тфор­ми та­кі «тран­за­кції» обі­йду­ться до­ро­го. А якщо вра­ху­ва­ти ще ви­тра­ти на по­кри­т­тя ра­птом ви­ни­клих «не­ба­лан­сів», які для опе­ра­то­ра ГТС є до­хо­да­ми, то та­кі «при­хо­ва­ні» мо­жли­во­сті ін­фор­ма­цій­ної пла­тфор­ми на­вряд чи ви­ни­кли ви­пад­ко­во.

По­трі­бно від­да­ти на­ле­жне, те­хні­чне та про­грам­не за­без­пе­че­н­ня не­сан­кціо­но­ва­но­го втру­ча­н­ня та змін да­них про опе­ра­ції з га­зом пе­ре­бу­ває на ду­же ви­со­ко­му рів­ні. Для ви­яв­ле­н­ня та ней­тра­лі­за­ції та­ких опе­ра­цій зна­до­би­ла­ся ква­лі­фі­ко­ва­на ро­бо­та фа­хів­ців з It-без­пе­ки.

От чо­му ін­фор­ма­цій­на пла­тфор­ма для до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня від «Укр­транс­га­зу» в її ни­ні­шньо­му ста­ні не мо­aeе бу­ти допу­ще­на в ко­мер­цій­ну екс­плу­а­та­цію.

За­мість пі­сля­мо­ви. У опе­ра­то­рів га­зо­роз­по­діль­них си­стем на сьо­го­дні не­має ін­фор­ма­ції від «Укр­транс­га­зу» про но­мі­на­ції для всіх ка­те­го­рій спо­жи­ва­чів на на­сту­пний мі­сяць. УТГ по­вин­на бу­ла на­да­ти її ще чо­ти­ри дні то­му (або ж має бу­ти ре­єстр, у ко­го зі спо­жи­ва­чів, за­ре­є­стро­ва­них на пла­тфор­мі, не­має но­мі­на­ції). Це сто­су­є­ться всіх опе­ра­то­рів рин­ку. На­при­клад, «Оде­са­газ» по­ві­дом­ляє, що в них та­ка са­ма істо­рія, яка, до ре­чі, по­гір­шу­є­ться во­єн­ним ста­ном.

P.S. На за­сі­дан­ні НКРЕКП 30 ли­сто­па­да в.о. пре­зи­ден­та «Укр­транс­га­зу» Ан­дрій Хо­мен­ко за­про­по­ну­вав пе­ре­не­сти за­про­ва­дже­н­ня до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня га­зу на 1 трав­ня 2019 р., а до­ти в те­сто­во­му ре­жи­мі вдо­ско­на­ли­ти еле­ктрон­ну ін­фор­ма­цій­ну си­сте­му для ро­бо­ти в до­бо­во­му ре­жи­мі.

Го­ло­ва «На­фто­га­зу» Ан­дрій Ко­бо­лєв з ура­ху­ва­н­ням уже ви­яв­ле­них не­до­лі­ків за­про­по­ну­вав до­ру­чи­ти «Укр­транс­га­зу» як опе­ра­то­ру про­ве­сти тен­дер і ви­бра­ти ау­ди­то­ра, який пе­ре­ві­рить прав­ди­вість ко­дів і ба­зу да­них спо­жи­ва­чів у ін­фор­ма­цій­ній си­сте­мі. А.ко­бо­лєв та­кож за­про­по­ну­вав про­ве­сти ау­дит ба­зи (і ко­дів) спо­жи­ва­чів і ство­ри­ти на під­твер­дже­н­ня про­зо­ро­сті «ка­бі­нет спо­жи­ва­ча» для ко­жно­го з май­же 11 млн фі­зи­чних і кіль­кох со­тень ти­сяч юри­ди­чних га­зо­спо­жи­ва­чів. Ро­зро­бни­ки ін­форм­пла­тфор­ми ка­жуть, що та­ка мо­жли­вість (фун­кціо­нал) у си­сте­мі САР, на ба­зі якої пра­цює ін­фор­ма­цій­на пла­тфор­ма, існує.

У ре­зуль­та­ті НКРЕКП пе­ре­не­сла за­про­ва­дже­н­ня до­бо­во­го ба­лан­су­ва­н­ня га­зу че­рез ін­фор­ма­цій­ну пла­тфор­му на 1 бе­ре­зня 2019 р.

Про ін­ші де­та­лі цьо­го до­ле­но­сно­го для рин­ку га­зу за­сі­да­н­ня енер­го­ре­гу­ля­то­ра DT.UA роз­по­вість у най­бли­aeчих ви­пу­сках.

Для ін­фор­ма­ції: тер­мі­ни

Ало­ка­ція — об­сяг при­ро­дно­го га­зу, від­не­се­ний опе­ра­то­ром ГТС у то­чках вхо­ду та ви­хо­ду га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми на за­мов­ни­ків по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня. Здій­сню­є­ться в роз­рі­зі їх кон­тр­аген­тів (спо­жи­ва­чів)з ме­тою ви­зна­че­н­ня за пев­ний пе­рі­од об­ся­гів не­ба­лан­су та­ких за­мов­ни­ків.

Ба­лан­су­ва­н­ня си­сте­ми — ді­яль­ність опе­ра­то­ра ГТС у рам­ках на­да­н­ня по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня. Ме­та — врів­но­ва­же­н­ня по­пи­ту та про­по­зи­ції при­ро­дно­го га­зу у га­зо­транс­порт­ній си­сте­мі, що охо­плює фі­зи­чне ба­лан­су­ва­н­ня та ко­мер­цій­не ба­лан­су­ва­н­ня.

Ко­мер­цій­не ба­лан­су­ва­н­ня — ді­яль­ність опе­ра­то­ра ГТС, що по­ля­гає у ви­зна­чен­ні та вре­гу­лю­ван­ні не­ба­лан­су, який ви­ни­кає з рі­зни­ці між об­ся­га­ми при­ро­дно­го га­зу, що на­ді­йшли че­рез то­чки вхо­ду, і об­ся­га­ми при­ро­дно­го га­зу, ві­ді­бра­но­го че­рез то­чку ви­хо­ду. Здій­сню­є­ться у роз­рі­зі за­мов­ни­ків по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня, із ви­ко­ри­ста­н­ням ало­ка­ції.

Фі­зи­чне ба­лан­су­ва­н­ня — за­хо­ди опе­ра­то­ра ГТС для за­без­пе­че­н­ня ці­лі­сно­сті га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми. По­ля­гає в утри­ман­ні не­об­хі­дно­го спів­від­но­ше­н­ня об­ся­гів при­ро­дно­го га­зу, що фі­зи­чно на­ді­йшли че­рез то­чки вхо­ду, і об­ся­гів при­ро­дно­го га­зу, які бу­ли фі­зи­чно ві­ді­бра­ні з то­чок ви­хо­ду.

Не­ба­ланс — рі­зни­ця між об­ся­га­ми при­ро­дно­го га­зу, по­да­ни­ми за­мов­ни­ком по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня для транс­пор­ту­ва­н­ня на то­чці вхо­ду, та ві­ді­бра­ни­ми за­мов­ни­ком по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня з га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми на то­чці ви­хо­ду. Ви­зна­ча­є­ться від­по­від­но до ало­ка­ції.

Но­мі­на­ція — по­пе­ре­днє по­ві­дом­ле­н­ня, на­да­не за­мов­ни­ком по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня опе­ра­то­ру ГТС. У ній за­зна­че­ні об­ся­ги при­ро­дно­го га­зу, які бу­дуть по­да­ні за­мов­ни­ком по­слуг транс­пор­ту­ва­н­ня про­тя­гом до­би до га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми в то­чках вхо­ду та ві­ді­бра­ні з га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми в то­чках ви­хо­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.