Зни­щи­ти но­та­рі­ат. Ко­му ви­гі­дно?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Во­ло­ди­мир МАРЧЕНКО,

пре­зи­дент Но­та­рі­аль­ної па­ла­ти Укра­ї­ни

Ро­зро­бле­ний Мі­ні­стер­ством юсти­ції за­ко­но­про­ект №9311 під умов­ною на­звою «Ан­ти­рей­дер­ський №3» руй­нує за­са­ди но­та­рі­а­ту та ні­ве­лює пра­во вла­сно­сті в Укра­ї­ні.

Вла­да та­єм­но го­тує ре­фор­му но­та­рі­а­ту. Цю те­му юри­ди­чна спіль­но­та Укра­ї­ни та за­ці­кав­ле­на гро­мад­ськість по­ча­ли обго­во­рю­ва­ти ще на по­ча­тку ли­сто­па­да, пі­сля на­пів­за­кри­тої зу­стрі­чі пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з пред­став­ни­ка­ми ве­ли­ко­го бі­зне­су, чле­на­ми Єв­ро­пей­ської бі­знес-асо­ці­а­ції. В ін­фор­ма­цій­ний про­стір по­тра­пи­ли бу­кваль­но кри­хти ін­фор­ма­ції. При цьо­му Но­та­рі­аль­ній па­ла­ті Укра­ї­ни (НПУ) як єди­ній ор­га­ні­за­ції про­фе­сій­но­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня но­та­рі­у­сів не на­ді­йшло жо­дної про­по­зи­ції при­єд­на­ти­ся до роз­роб­ки за­ко­но­про­е­кту.

НПУ пу­блі­чно звер­ну­ла­ся і до пре­зи­ден­та, і до мі­ні­стра юсти­ції із за­кли­ком за­лу­чи­ти но­та­рі­аль­ну спіль­но­ту до роз­роб­ки за­ко­но­дав­чих змін, але ре­а­кції на ці ли­сти ми не отри­ма­ли. На­то­мість бли­ска­ви­чно ро­зро­бле­ний за­ко­но­про­ект 19 ли­сто­па­да вже пре­зен­ту­ва­ли в сті­нах уря­ду, а 21 ли­сто­па­да — за­ре­є­стру­ва­ли у пар­ла­мен­ті під №9311.

Та­ка си­ту­а­ція йде в роз­різ із по­ло­же­н­ня­ми За­ко­ну Укра­ї­ни «Про но­та­рі­ат», у яко­му се­ред пов­но­ва­жень Но­та­рі­аль­ної па­ла­ти Укра­ї­ни за­зна­че­но участь у про­ве­ден­ні екс­пер­тиз за­ко­но­про­е­ктів з пи­тань, пов’яза­них із но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю.

Більш то­го, це су­пе­ре­чить здо­ро­во­му глу­зду: як мо­жна роз­ро­бля­ти та­кі сут­тє­ві змі­ни у но­та­рі­аль­ній ді­яль­но­сті та не по­ра­ди­ти­ся із са­ми­ми но­та­рі­у­са­ми?

Но­та­рі­ат ві­ді­грає ва­жли­ву со­ці­аль­ну роль, за­хи­щає пра­ва та за­кон­ні ін­те­ре­си гро­ма­дян, і будь-які не­о­бду­ма­ні змі­ни у цій сфе­рі на­сам­пе­ред впли­нуть на пра­во­вий за­хист гро­ма­дян. Адже, на від­мі­ну від ви­со­ко­по­са­дов­ців, но­та­рі­у­си що­дня спіл­ку­ю­ться з лю­дьми та зна­ють усі най­дрі­бні­ші ню­ан­си ко­жно­го пра­во­чи­ну.

Зу­пи­ни­ти рей­дер­ство?

Без­умов­но, НПУ під­три­мує пра­гне­н­ня бо­ро­ти­ся з рей­дер­ством. По­над те, вла­сне но­та­рі­ат на сьо­го­дні — це єди­на пра­во­ва ін­сти­ту­ція в дер­жа­ві, яка спро­мо­жна за­хи­сти­ти вла­сність в Укра­ї­ні, яка сто­їть на за­ва­ді рей­дер­ству.

Кре­дит до­ві­ри дер­жа­ви що­до на­да­них пу­блі­чних пов­но­ва­жень у сфе­рі дер­жав­ної ре­є­стра­ції но­та­рі­а­том пов­ні­стю ви­прав­да­но. Це під­твер­ди­ли і ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту №9311 під час йо­го пре­зен­та­ції, за­зна­чив­ши факт від­су­тно­сті зло­вжи­вань з бо­ку но­та­рі­у­сів у сфе­рі дер­жав­ної ре­є­стра­ції та за­клав­ши в осно­ву всіх ан­ти­рей­дер­ських ме­ха­ні­змів одно­ча­сність обов’яз­ко­во­го но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня пра­во­чи­ну і дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав, які ви­ни­ка­ють.

По­при це, по­то­чна ре­да­кція за­ко­но­про­е­кту №9311 не мі­стить си­стем­но­го та ефе­ктив­но­го ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми рей­дер­ства. Нав­па­ки, він мі­стить ве­ли­кі ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки, за­гро­жує руй­нів­ни­ми на­слід­ка­ми для вла­сно­сті гро­ма­дян, ні­ве­лює кон­сти­ту­цій­ні пра­ва та під­ри­ває осно­ви не ли­ше но­та­рі­а­ту, а й усі­єї пра­во­вої си­сте­ми Укра­ї­ни.

Зга­дай­мо вже тро­хи при­за­бу­тий не­до­лу­гий за­ко­но­про­ект №9140, яким те ж Мі­ні­стер­ство юсти­ції хо­ті­ло за­про­ва­ди­ти ін­сти­тут «упов­но­ва­же­них осіб юсти­ції», по су­ті, ква­зі­но­та­рі­ат. За­ко­но­про­ект бу­ло жорс­тко роз­кри­ти­ко­ва­но юри­ди­чною спіль­но­тою, на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми, гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, між­на­ро­дни­ми екс­пер­та­ми.

І от за­ко­но­про­е­ктом №9311 учер­го­ве пла­ну­є­ться за­крі­пи­ти на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні но­вий пе­ре­лік осіб, яким без скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту на­да­є­ться пра­во вчи­ня­ти но­та­рі­аль­ні дії та здій­сню­ва­ти дер­жав­ну ре­є­стра­цію прав і бі­зне­су.

При цьо­му, за ста­ти­сти­чни­ми да­ни­ми Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни, 90% рей­дер­ських за­хо­плень у кра­ї­ні на сьо­го­дні здій­сню­ю­ться ко­му­наль­ни­ми під­при­єм­ства­ми та їх фі­лі­я­ми (акре­ди­то­ва­ни­ми суб’єкта­ми дер­жав­ної ре­є­стра­ції), пов­но­ва­же­н­ня яких за­зна­че­ним за­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться лі­кві­ду­ва­ти.

Під­три­му­ю­чи цю іні­ці­а­ти­ву, на­го­ло­шую на то­му, що та­ка нев­ті­шна ста­ти­сти­ка ви­ни­кла перш за все че­рез від­су­тність ква­лі­фі­ка­цій­них ви­мог до да­них суб’єктів, від­су­тність не­об­хі­дно­сті скла­да­ти ни­ми ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту для отри­ма­н­ня спе­ці­аль­но­го сві­до­цтва на пра­во здій­сню­ва­ти та­ку ді­яль­ність, а та­кож че­рез від­су­тність від­по­від­аль­но­сті цих осіб шля­хом по­збав­ле­н­ня та­ко­го сві­до­цтва.

Уя­віть, пі­сля зня­т­тя мо­ра­то­рію на про­даж зем­лі чи­нов­ни­ки-ква­зі­но­та­рі­у­си бу­дуть зру­чним ру­чним ін­стру­мен­том впли­ву для пе­ре­о­форм­ле­н­ня пра­ва вла­сно­сті. А це рей­дер­ство у йо­го кла­си­чно­му про­я­ві! То­му на­зи­ва­ти за­ко­но­про­ект №9311 ан­ти­рей­дер­ським — ци­нізм з бо­ку йо­го ав­то­рів.

Ро­зро­бни­ки про­е­кту за­ли­ша­ють лю­дей та їх май­но на­при­зво­ля­ще. Важ­ко уяви­ти, які на­слід­ки по­тя­гнуть за со­бою та­кі змі­ни, і скіль­ко­ма со­тня­ми ти­сяч справ бу­дуть за­ва­ле­ні су­ди.

Укра­ї­на вже від­чу­ла на­слід­ки не­вда­лих ре­форм, впро­ва­дже­них Мі­ні­стер­ством юсти­ції в си­сте­мі ор­га­нів, що здій­сню­ють дер­жав­ну ре­є­стра­цію, ко­ли до про­фе­сії бу­ло допу­ще­но чи­нов­ни­ків без скла­да­н­ня будь-яких ква­лі­фі­ка­цій­них іспи­тів.

Однак Мін’юст уко­тре про­по­нує ви­да­ва­ти сві­до­цтво про пра­во на зайня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю спів­ро­бі­тни­кам управ­лінь юсти­ції та по­са­до­вим осо­бам ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня:

— без про­хо­дже­н­ня спе­ці­аль­но­го ста­жу­ва­н­ня; — без до­сві­ду ро­бо­ти по­мі­чни­ком но­та­рі­у­са; — без до­сві­ду ро­бо­ти в дер­жав­них ре­є­страх; — без скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту.

Та­кі змі­ни по­ру­шу­ють прин­цип рів­но­сті до­сту­пу осіб до про­фе­сії но­та­рі­у­са, став­лять під сум­нів без­спір­ність вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій та їх якість.

Пе­ре­дба­ча­є­ться, що пра­ців­ни­ки те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь юсти­ції, ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня змо­жуть отри­ма­ти сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю за спро­ще­ною про­це­ду­рою, без скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту, з обов’яз­ком три ро­ки від­пра­цю­ва­ти в дер­жно­ткон­то­рі за на­прав­ле­н­ням Мін’юсту. Тоб­то за­пла­но­ва­но без­кон­троль­ну роз­да­чу сві­доцтв чи­нов­ни­кам та ін­шим осо­бам, які не від­по­від­а­ють ви­со­ким ква­лі­фі­ка­цій­ним ви­мо­гам, що ви­су­ва­ю­ться до но­та­рі­у­сів. Ко­ру­пція оче­ви­дна.

Ще один мо­мент. Звер­ніть ува­гу, в за­ко­но­про­е­кті не йде­ться про те, що но­во­яв­ле­ні «но­та­рі­у­си-чи­нов­ни­ки» му­си­ти­муть від­пра­цю­ва­ти за­пла­но­ва­ні три ро­ки, на­при­клад, у від­да­ле­них сіль­ських ре­гіо­нах. Та­кі осо­би змо­жуть пра­цю­ва­ти у будь-яких кон­то­рах за вка­зів­кою мі­ні­стер­ства — там, де їм з тих чи ін­ших при­чин це бу­де по­трі­бно.

І хо­че­ться на­га­да­ти уря­дов­цям, що най­кра­щий спо­сіб за­без­пе­чи­ти від­да­ле­ні на­се­ле­ні пун­кти но­та­рі­у­са­ми — це ство­ри­ти для них ма­те­рі­аль­ні сти­му­ли, тоб­то вста­но­ви­ти гі­дну зар­пла­ту дер­жав­ним но­та­рі­у­сам.

До ре­чі, щоб ар­гу­мен­ту­ва­ти уда­ва­ну ко­ристь за­ко­но­про­е­кту №9311 для се­лян, під час про­мо­ви у пар­ла­мен­ті мі­ністр юсти­ції ствер­джу­вав, що у мі­сті Ма­не­ви­чі на Во­ли­ні зов­сім від­су­тні но­та­рі­у­си, тож жи­те­лі «ма­ють 300 км їха­ти, щоб зна­йти дер­жав­но­го но­та­рі­у­са і офор­ми­ти за­кон­ні пра­ва». Але від Ма­не­ви­чів на­віть до обла­сно­го цен­тру — ли­ше 77 км, на­ві­що ж мі­ністр по­си­лає жи­те­лів до но­та­рі­у­сів у су­сі­дні обла­сті? Най­ці­ка­ві­ше те, що згі­дно з да­ни­ми то­го ж Мін’юсту в Ма­не­ви­чах є дер­жав­на но­та­рі­аль­на кон­то­ра та два при­ва­тні но­та­рі­у­си. Ана­ло­гі­чні при­кла­ди з оман­ли­вою ін­фор­ма­ці­єю мі­ністр на­вів про се­ла у Чер­ні­гів­ській і Пол­тав­ській обла­стях. З яких при­чин мі­ні­стро­ві до­во­ди­ться пу­блі­чно озву­чу­ва­ти не­до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію?

Но­та­рі­ат — не бі­знес

Про аб­со­лю­тну не­о­бі­зна­ність роз­ро­бни­ків за­ко­но­про­е­кту із при­ро­дою но­та­рі­а­ту свід­чить, зокре­ма, той факт, що во­ни актив­но вжи­ва­ють сло­во­спо­лу­че­н­ня «но­та­рі­аль­ні по­слу­ги», а зна­чить, не усві­дом­лю­ють, що но­та­рі­ат — це не сер­віс і не сфе­ра об­слу­го­ву­ва­н­ня. Не­має ні­яких «но­та­рі­аль­них по­слуг» — є вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій. У но­та­рі­а­ті за­бо­ро­не­на кон­ку­рен­ція — но­та­рі­ус не бі­зне­смен. Чо­му ж то­ді за­ко­но­про­ект №9311, як ствер­джу­ють йо­го ав­то­ри, пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня кон­ку­рен­ції для но­та­рі­у­сів?

Но­та­рі­ус ви­ко­нує фун­кції, де­ле­го­ва­ні дер­жа­вою, і при ви­ко­нан­ні цих фун­кцій не мо­же бу­ти впро­ва­дже­на кон­ку­рен­ція, як її не мо­же бу­ти для суд­дів, про­ку­ро­рів та ін­ших суб’єктів, що ви­ко­ну­ють дер­жав­ні фун­кції.

Якщо но­та­рі­у­си пра­цю­ва­ти­муть за за­ко­на­ми рин­ку та бі­зне­су, то во­ни зму­ше­ні бу­дуть не ли­ше кон­ку­ру­ва­ти, вста­нов­лю­ю­чи ниж­чі ці­ни, а й ви­ма­га­ти мен­ше не­об­хі­дних до­ку­мен­тів для вчи­не­н­ня дії та не пе­ре­ві­ря­ти їх на­ле­жним чи­ном. Яки­ми то­ді бу­дуть якість вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій і рі­вень за­хи­ще­но­сті прав гро­ма­дян?

Бі­лий 1%

І, ма­буть, най­не­без­пе­чні­шим із то­го, що за­кла­де­но у за­ко­но­про­е­кті №9311, є ска­су­ва­н­ня нор­ми про мі­ні­маль­ну пла­ту в роз­мі­рі не менш як 1% від су­ми до­го­во­ру для при­ва­тних но­та­рі­у­сів.

Один із ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту на­звав цей 1% «сі­рим, ті­ньо­вим по­да­тком». Ду­же при­кро, що ні окре­мі на­ро­дні де­пу­та­ти, ні пер­ші осо­би Мі­ні­стер­ства юсти­ції не зна­ють, як ви­зна­ча­є­ться пра­во­вий ста­тус но­та­рі­у­са, які по­да­тки спла­чує но­та­рі­ус, чим за­йма­є­ться та яке зна­че­н­ня має в жит­ті пра­кти­чно ко­жної лю­ди­ни.

Пе­ред­усім ска­су­ва­н­ня 1% при­зве­де до втра­ти над­хо­джень до мі­сце­вих і дер­жав­но­го бю­дже­тів. У 2017 р. но­та­рі­у­си спла­ти­ли по­да­тків близь­ко 390 млн грн, а в 2018-му ця су­ма зро­сте до 500 млн, адже но­та­рі­ус є пла­тни­ком по­да­тків на за­галь­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня.

За ста­ти­сти­кою, но­та­рі­ус є най­більш «бі­лим» пла­тни­ком по­да­тків се­ред са­мо­зайня­тих осіб.

Са­ме цей га­ран­то­ва­ний 1% дає но­та­рі­у­су мо­жли­вість:

— спла­чу­ва­ти по­да­тки та ін­ші обов’яз­ко­ві пла­те­жі (41,5% — у ви­гля­ді ЄСВ, вій­сько­во­го збо­ру і ПДФО);

— здій­сню­ва­ти пер­вин­ний фі­нан­со­вий мо­ні­то­ринг; — кон­тро­лю­ва­ти спла­ту ко­штів до Пен­сій­но­го фон­ду;

— кон­тро­лю­ва­ти пе­ре­ра­ху­ва­н­ня вій­сько­во­го збо­ру; — збе­рі­га­ти дер­жав­ний но­та­рі­аль­ний ар­хів (вла­сність дер­жа­ви!);

— ство­рю­ва­ти до­да­тко­ві ро­бо­чі мі­сця та ви­пла­чу­ва­ти за­ро­бі­тну пла­ту;

— утри­му­ва­ти вла­сне ро­бо­че мі­сце від­по­від­но до

вста­нов­ле­них дер­жа­вою ви­со­ких стан­дар­тів; — не­сти пов­ну ма­те­рі­аль­ну від­по­від­аль­ність за свої дії (уні­каль­на осо­бли­вість са­ме но­та­рі­аль­ної про­фе­сії).

Якщо ска­су­ють мі­ні­маль­ну пла­ту за вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­ної дії або зму­сять обме­жи­ти ма­кси­маль­ну су­му опла­ти, то но­та­рі­ус фа­кти­чно не змо­же не­сти ма­те­рі­аль­ну від­по­від­аль­ність у пов­но­му об­ся­зі, бо у ньо­го про­сто не бу­де для цьо­го ре­сур­су.

Якщо взя­ти до ува­ги ри­то­ри­ку й ар­гу­мен­ти роз­ро­бни­ків про­е­кту, зокре­ма, що­до тур­бо­ти про ма­ло­за­без­пе­че­них гро­ма­дян, ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: чо­му ж 1% за­ли­ши­ли для дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор, ку­ди най­ча­сті­ше звер­та­ю­ться та­кі осо­би?

Мо­жна про­гно­зу­ва­ти, що ска­су­ва­н­ня 1% при­зве­де до ма­со­во­го за­кри­т­тя дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор у мас­шта­бах усі­єї кра­ї­ни, адже гро­ма­дя­ни оби­ра­ти­муть при­ва­тних но­та­рі­у­сів, у яких не бу­де 1%.

На­справ­ді ска­су­ва­н­ня 1% ви­гі­дне ви­клю­чно ве­ли­ко­му бі­зне­су. Мо­жли­во, са­ме то­му ра­зом із цим бі­зне­сом, за сло­ва­ми мі­ні­стра, ли­ше за два ти­жні бу­ло на­пи­са­но цей за­ко­но­про­ект.

Кон­стру­ктив­ні про­по­зи­ції

За­ко­но­про­ект у ча­сти­ні ре­фор­му­ва­н­ня но­та­рі­а­ту не мі­стить жо­дних ді­є­вих ме­ха­ні­змів із по­си­ле­н­ня за­хи­сту дер­жав­них ре­є­стрів май­но­вих і кор­по­ра­тив­них прав від не­сан­кціо­но­ва­но­го до­сту­пу.

Не вра­хо­ва­но на­віть основ­но­го — за­без­пе­че­н­ня за­хи­сту дер­жав­них ре­є­стрів від зло­му. Та­кі змі­ни про­по­ну­ю­ться НПУ вже кіль­ка ро­ків, але Мі­ні­стер­ство юсти­ції ро­бить ви­гляд, що не чує нас.

Та­кож ми дав­но про­си­мо за­про­ва­ди­ти дво­фа­ктор­ну ав­тен­ти­фі­ка­цію за­для під­твер­дже­н­ня вхо­ду ре­є­стра­то­ра у від­по­від­ний дер­жав­ний ре­єстр, що уне­мо­жли­вить ви­ко­ри­ста­н­ня клю­ча ре­є­стра­то­ра тре­ті­ми осо­ба­ми в не­за­кон­них ці­лях.

Окрім то­го, вар­то за­без­пе­чи­ти на­дій­ний обмін да­ни­ми між дер­жав­ним ре­є­стра­то­ром і ДП «НАІС» шля­хом за­про­ва­дже­н­ня Vpn-ка­на­лу пе­ре­да­чі да­них. Не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти ви­мо­ги для про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, яке ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ДП «НАІС», а та­кож вста­но­ви­ти від­по­від­аль­ність для ДП «НАІС» у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня ви­мог що­до за­без­пе­че­н­ня на­дій­но­го за­хи­сту ін­фор­ма­ції, яка мі­сти­ться у дер­жав­них ре­є­страх.

Се­ред кон­стру­ктив­них про­по­зи­цій НПУ — вста­но­ви­ти чі­тку ди­фе­рен­ці­а­цію сан­кцій, які мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся до дер­жав­них ре­є­стра­то­рів у зв’яз­ку з ви­яв­ле­ни­ми по­ру­ше­н­ня­ми; за­крі­пи­ти кри­те­рії для про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу ре­є­стра­цій­них дій, які ви­клю­ча­ли б мо­жли­вість будь-яких зло­вжи­вань з бо­ку кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну, в то­му чи­слі з ко­ру­пцій­ни­ми озна­ка­ми.

Сут­тє­вих змін по­тре­бує за­ко­но­дав­ство про ре­є­стра­цію, є без­ліч те­хні­чних не­до­лі­ків у ро­бо­ті дер­жав­них ре­є­стрів, які по­трі­бно ви­прав­ля­ти. Вре­шті, тре­ба за­про­ва­джу­ва­ти еле­ктрон­ний но­та­рі­ат! Але це все тра­ди­цій­но не на ча­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.