По­да­ру­ва­ли мі­льярд

Оцін­ка ста­ла роз­мін­ною мо­не­тою в бо­роть­бі за ухва­ле­н­ня бю­дже­ту й отри­ма­н­ня кре­ди­ту МВФ

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Лю­дми­ла СИМОНОВА Фо­то Ва­си­ля Ар­тю­шен­ка

Цьо­го ро­ку впер­ше в істо­рії не­за­ле­жної Укра­ї­ни бю­дже­тна ніч тра­пи­ла­ся не під ялин­ку, а на мі­сяць ра­ні­ше, під «чор­ну п’ятни­цю» 23 ли­сто­па­да, то­му що ухва­ле­н­ня бю­дже­ту ви­яви­ло­ся ви­мо­гою МВФ для чер­го­во­го тран­шу.

У ра­зі не­у­хва­ле­н­ня бю­дже­ту до 1 гру­дня нам по­гро­жу­ва­ли Ар­ма­гед­до­ном у ви­гля­ді обва­лу грив­ні в ре­зуль­та­ті де­фол­ту й у під­сум­ку — ма­со­вим па­ді­н­ням ви­ро­бни­цтва, зар­плат, не­ви­пла­тою пен­сій і т.д.

Ба­га­то хто, ха­ра­кте­ри­зу­ю­чи ухва­ле­ний ті­єї но­чі бю­джет, го­во­рить про по­зи­тив­ні мо­мен­ти, за­кла­де­ні в са­мо­му бю­дже­ті, але те, що від­бу­ло­ся під ку­по­лом сто­сов­но пи­та­н­ня оцін­ки май­на для опе­ра­цій ку­пів­лі-про­да­жу, не­мо­жли­во оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти іна­кше як зу­хва­ле по­гра­бу­ва­н­ня на­ро­ду Укра­ї­ни на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми. Ухва­ле­ні в бю­дже­тну ніч змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу за­крі­пи­ли мо­но­по­лізм май­дан­чи­ків-по­се­ре­дни­ків при оцін­ці май­на для про­ве­де­н­ня опе­ра­цій ку­пів­лі-про­да­жу.

Що­прав­да, рух по­чав­ся ще 22 ли­сто­па­да, ко­ли від­бу­ло­ся від­кри­те за­сі­да­н­ня Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни, де бу­ло зро­бле­но до­по­відь що­до пи­та­н­ня, пов’яза­но­го з Єди­ною ба­зою да­них оцін­ки май­на і на­да­но ре­ко­мен­да­ції АМКУ для Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів що­до цьо­го пи­та­н­ня.

Єди­на ба­за за­сто­со­ву­є­ться для ре­є­стра­ції оці­нок май­на при укла­дан­ні угод ку­пів­лі-про­да­жу май­на і вне­се­н­ня до неї ре­зуль­та­тів оці­нок, ви­ко­ну­ва­них не­за­ле­жним оці­ню­ва­чем, про що DT.UA уже пи­са­ло (Юрій Ан­дру­сен­ко, «По­вер­не­н­ня блу­дної схе­ми», DT.UA, №30 від 18.08.2018 р.).

АМКУ про­ана­лі­зу­вав си­ту­а­цію на рин­ку оцін­ки і ви­явив, що чо­ти­ри ді­ю­чі май­дан­чи­ки укла­ли лі­цен­зій­ні до­го­во­ри з роз­ро­бни­ком Єди­ної ба­зи ще ДО про­ве­де­н­ня тен­де­ра на ви­бір роз­ро­бни­ка Єди­ної ба­зи. Про те, що всі до­ку­мен­ти май­дан­чи­ків схо­жі як бли­зню­ки­бра­ти, ми вже пи­са­ли. А те, що во­ни одно­ча­сно мі­ня­ють ці­ни на свої по­слу­ги, — одно­зна­чна озна­ка їхньої змо­ви і ство­ре­н­ня олі­го­по­лії. Та­кож ці­ка­во те, що май­дан­чи­ки-по­се­ре­дни­ки змо­гли на­про­чуд швид­ко прой­ти над­скла­дні про­це­ду­ри «Ком­пле­ксної си­сте­ми за­хи­сту ін­фор­ма­ції» (КСЗІ).

До ре­чі, са­ме ті­єї си­сте­ми, якої не про­хо­дять май­дан­чи­ки «Про­зор­ро», оскіль­ки це на­справ­ді не­по­трі­бні ви­мо­ги, бо во­ни ускла­дню­ють ді­яль­ність май­дан­чи­ків і є са­ме тим, що ста­ло пре­дме­том під­ки­лим­ної тор­гів­лі в бю­дже­тну ніч. Але про це ниж­че.

От­же, на про­хо­дже­н­ня КСЗІ по­трі­бно за­зви­чай від пів­ро­ку до ро­ку. Але ді­ю­чі май­дан­чи­ки Єди­ної ба­зи при­му­дри­ли­ся прой­ти КСЗІ за два ти­жні — які та­ла­но­ви­ті хло­пці! Ро­зро­бни­ки «схе­ми» по­ста­ра­ли­ся ма­кси­маль­но ускла­дни­ти про­це­ду­ри акре­ди­та­ції май­дан­чи­ків так, щоб лег­ко про­пу­ска­ти сво­їх, а чу­жим бу­ло б зась.

Екс­пер­ти Іні­ці­а­ти­ви «Ра­зом про­ти ко­ру­пції» спро­бу­ва­ли ді­зна­ти­ся, які мо­жли­во­сті є в «ін­ших» для про­хо­дже­н­ня КСЗІ. Во­ни те­ле­фо­ну­ва­ли роз­ро­бни­кам прое­кт­них рі­шень для отри­ма­н­ня КСЗІ. На за­пи­та­н­ня «як швид­ко це мо­жна отри­ма­ти?» у тих не­ба­га­тьох ком­па­ні­ях, які за­йма­ю­ться ци­ми пи­та­н­ня­ми, фа­хів­ці смі­я­ли­ся й іно­ді ка­за­ли «від ро­ку», а іно­ді «не бе­рі­ться — у вас ні­чо­го не ви­йде, і в них є ін­стру­кція від­мов­ля­ти всім у цьо­му пи­тан­ні». Але й цьо­го тим, хто кон­тро­лює схе­му, зда­ло­ся ма­ло. І то­ді в «бю­дже­тну ніч» до Ра­ди бу­ло по­да­но по­прав­ку, яка ціл­ком уне­мо­жлив­лює по­яву на рин­ку не­за­ле­жно­го май­дан­чи­ка, про що ниж­че.

Які ж ре­ко­мен­да­ції що­до пи­та­н­ня оцін­ки АМКУ за­про­по­ну­вав (і про­го­ло­су­вав одно­го­ло­сно) для Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів?

На­сам­пе­ред Ка­бмін має про­ана­лі­зу­ва­ти, чи по­трі­бні вза­га­лі по­се­ре­дни­ки для Єди­ної ба­зи, адже до 18 ли­пня 2018 р. Єди­на ба­за чу­до­во пра­цю­ва­ла без них. Якщо май­дан­чи­ки для Єди­ної ба­зи не по­трі­бні, то АМКУ ре­ко­мен­дує Ка­бмі­ну роз­ро­би­ти й по­да­ти до ВР змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу, які б уне­мо­жлив­лю­ва­ли вне­се­н­ня да­них до Єди­ної ба­зи че­рез май­дан­чи­ки-по­се­ре­дни­ки. Ба­га­тьом екс­пер­там са­ме та­ке рі­ше­н­ня ви­да­є­ться най­більш до­ціль­ним. І во­но ціл­ком мо­жли­ве, оскіль­ки май­дан­чи­ки Єди­ної ба­зи, на від­мі­ну від май­дан­чи­ків «Про­зор­ро», ні­чо­го не пе­ре­ра­хо­ву­ють у бю­джет, а все кла­дуть со­бі в ки­ше­ню.

У ра­зі якщо уряд ви­рі­шить, що май­дан­чи­ки-по­се­ре­дни­ки все ж та­ки по­трі­бні, він має пе­ре­йня­ти­ся обме­же­н­ням сум, які ви­пла­чу­ють по­се­ре­дни­кам, вста­но­ви­ти якісь бар’єри ха­пу­гам, які вже кіль­ка ра­зів під­ні­ма­ють ці­ни на свої т.зв. по­слу­ги.

Та­кож АМКУ ре­ко­мен­дує звер­ну­ти ува­гу на не­при­пу­сти­мість для май­дан­чи­ків за­йма­ти­ся оці­ню­валь­ною ді­яль­ні­стю. В усьо­му сві­ті це на­зи­ва­є­ться кон­флі­ктом ін­те­ре­сів, ко­ли юри­ди­чна осо­ба на­дає по­слу­ги в тій са­мій сфе­рі, якою во­на са­ма за­йма­є­ться. Без­умов­но, та­ка юри­ди­чна осо­ба пра­гну­ти­ме «встав­ля­ти па­ли­ці в ко­ле­са кон­ку­рен­там», обме­жу­ю­чи кон­ку­рен­цію. Кон­флікт ін­те­ре­сів у роз­ви­не­них кра­ї­нах ви­зна­є­ться одним з ду­же сер­йо­зних по­ру­шень. В Укра­ї­ні остан­нім ча­сом теж по­ча­ли ро­зу­мі­ти не­без­пе­ку та­ких си­ту­а­цій.

Ота­кі ре­ко­мен­да­ції з’яви­ли­ся 22 ли­сто­па­да, на­пе­ре­до­дні «чор­ної бю­дже­тної но­чі». Чи­ма­ло екс­пер­тів оці­ню­ють ці ре­ко­мен­да­ції по­зи­тив­но, хо­ча пи­та­н­ня про те, чи за­ли­ша­ться во­ни на па­пе­рі, чи на­ші за­хі­дні пар­тне­ри все ж та­ки зму­сять Ка­бмін звер­ну­ти на них ува­гу й прийня­ти до опра­цю­ва­н­ня, за­ли­ша­є­ться від­кри­тим: ду­же вже за­ма­ло пов­но­ва­жень в Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту.

А те­пер про те, яким був пе­ре­біг бю­дже­тної но­чі, і як ви­йшло так, що оцін­ка ста­ла роз­мін­ною мо­не­тою в бо­роть­бі за ухва­ле­н­ня бю­дже­ту й отри­ма­н­ня кре­ди­ту МВФ.

З ба­га­тьох дже­рел ві­до­мо, що на мо­мент по­ча­тку го­ло­су­ва­н­ня де­пу­та­ти за­про­по­ну­ва­ли вне­сти ве­ли­че­зну кіль­кість по­пра­вок, які охре­сти­ли «за­ба­ган­ка­ми» на 2 трлн гри­вень. Зро­зумі­ло, що це бу­ли ви­тра­ти на всі­ля­кі до­та­ції і на се­бе лю­би­мих, то­му чи­ма­ло з них бу­ло від­хи­ле­но, за­ли­ша­ли тільки ті, які не по­тре­бу­ва­ли ви­да­тків з бю­дже­ту. Се­ред них ви­яви­ли­ся три по­прав­ки, які сто­су­ва­ли­ся при­ва­тних май­дан­чи­ків-по­се­ре­дни­ків, ви­ко­ри­сто­ву­ва­них для вне­се­н­ня да­них на та­кі сай­ти як «Про­зор­ро», «Про­зор­ро. Про­да­жі» і до Єди­ної ба­зи да­них зві­тів про оцін­ку май­на. Си­сте­ма «Про­зор­ро» за­сто­со­ву­є­ться при дер­жав­них за­ку­пів­лях і бу­ла ого­ло­ше­на одним з най­ва­жли­ві­ших до­ся­гнень ни­ні­шньої вла­ди, оскіль­ки до­зво­ли­ла зро­би­ти дер­жав­ні за­ку­пів­лі ре­аль­но про­зо­ри­ми. «Про­зор­ро. Про­да­жі» роз­ро­би­ли пі­зні­ше. Сайт по­ча­ли за­сто­со­ву­ва­ти для ре­а­лі­за­ції дер­жав­но­го май­на. Май­дан­чи­ки Єди­ної ба­зи да­них зві­тів про оцін­ку май­на, вве­де­ні в дію в ли­пні цьо­го ро­ку, є по­се­ре­дни­ка­ми, че­рез які оці­ню­ва­чі за­ван­та­жу­ють ре­зуль­та­ти оцін­ки не­ру­хо­мо­сті до Єди­ної ба­зи.

Ті­єї «чор­ної» но­чі не спа­ли не тільки де­пу­та­ти. Не спа­ли й ті, хто остан­ні чо­ти­ри мі­ся­ці на­ма­га­є­ться бо­ро­ти­ся зі схе­мою, — чле­ни Іні­ці­а­ти­ви «Ра­зом про­ти ко­ру­пції». Окса­на Ве­ли­чко й Ми­хай­ло Се­ре­бря­ков те­ле­фо­ну­ва­ли де­пу­та­там, пи­са­ли есе­ме­ски, по­ясню­ва­ли, кри­ча­ли, на­ма­га­ю­чись не допу­сти­ти по­си­ле­н­ня схе­ми. Їхні зу­си­л­ля про­сто не­мо­жли­во пе­ре­оці­ни­ти, адже ба­га­то чи­нов­ни­ків і де­пу­та­тів да­ле­кі від схе­ми і не ду­же ро­зу­мі­ють ці скла­дні й за­кру­че­ні юри­ди­чні фор­му­лю­ва­н­ня, які при­хо­ва­ні в по­прав­ках і які са­мі по со­бі зву­чать без­не­вин­но, хо­ча на­справ­ді є отруй­ни­ми жа­ла­ми в ті­лі за­ко­но­дав­ства.

От­же, пер­ша з трьох по­пра­вок, за­про­по­но­ва­на до По­да­тко­во­го ко­де­ксу, змі­ню­ва­ла ви­мо­ги до май­дан­чи­ків «Про­зор­ро» і «Про­зор­ро. Про­да­жі» і ро­би­ла їх та­ки­ми ж не­по­трі­бно скла­дни­ми, з та­ки­ми ж КСЗІ, як і в май­дан­чи­ків Єди­ної ба­зи, при­чо­му на­пи­са­но це бу­ло у по­прав­ці до­сить хи­тро й ви­га­дли­во, та все ж та­ки це по­мі­ти­ли.

Ін­ша по­прав­ка уза­ко­ню­ва­ла пла­те­жі но­та­рі­у­сів за пе­ре­вір­ку зві­тів у Єди­ній ба­зі, хо­ча з ли­пня но­та­рі­у­си іно­ді пла­ти­ли за пе­ре­вір­ку, а іно­ді їм вда­ва­ло­ся цьо­го уни­кну­ти: адже пря­мої ви­мо­ги що­до пла­ти за пе­ре­вір­ку на­яв­но­сті в ба­зі зві­ту в за­ко­ні не бу­ло. А оскіль­ки во­ни іно­ді не пла­ти­ли, осо­бли­во ті, хто має смі­ли­вість бу­ти гра­мо­тним, і цей факт ду­же за­сму­тив «схем­ни­ків», то во­ни ви­рі­ши­ли по­да­ти по­прав­ку.

(За­зна­чи­мо в дуж­ках, що осо­би, які по­да­ють по­прав­ки, цьо­го ра­зу по­мі­ня­ли­ся. Те­пер це не де­пу­тат Ку­ря­чий з по­прав­кою 99, про­штов­хну­тою па­ні Южа­ні­ною до за­ко­ну про бю­джет-2017 у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку, а де­пу­та­ти Ба­бій і За­став­ний. Кра­ї­на має зна­ти сво­їх ге­ро­їв. Хо­ча до­бре ві­до­мо, хто на­справ­ді ав­тор схе­ми, — де­пу­тат з фра­кції «Ві­дро­дже­н­ня», обра­ний у да­ле­ко­му ма­жо­ри­тар­но­му окру­зі, яко­го до­те­пні жур­на­лі­сти охре­сти­ли «де­пу­та­том з Окла­хо­ми».)

Тре­тя по­прав­ка ви­яви­ла­ся вза­га­лі фе­є­ри­чною: нею про­по­ну­ва­ло­ся но­вим май­дан­чи­кам­по­се­ре­дни­кам (усім, будь-яких сай­тів) для їх до­пу­ску до ро­бо­ти по­го­джу­ва­ти мо­жли­вість ро­бо­ти но­во­го май­дан­чи­ка з уже існу­ю­чи­ми. Дер­жав­ний упов­но­ва­же­ний Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Агія За­гре­бель­ська, яка теж не спа­ла всю цю «чор­ну» ніч і на­ма­га­ла­ся по­ясню­ва­ти не­без­пе­ку цих по­пра­вок, ви­кла­ла цю по­прав­ку у Фейс­бу­ці так: «Ви­хід на ри­нок тільки за зго­дою всіх кон­ку­рен­тів». Без­пе­ре­чно, як упов­но­ва­же­ній Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту, Агії За­гре­бель­ській зро­зумі­ло, що кон­ку­рен­ти не допу­стять на ри­нок «чу­жий» май­дан­чик, чим істо­тно обме­жать кон­ку­рен­цію рин­ку по­слуг май­дан­чи­ків. І це бу­де апо­фе­оз ко­ру­пції!

Ко­ли ця по­прав­ка ста­ла ві­до­ма, на спо­лох уда­рив за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­ки Макс Не­фьо­дов, ви­клав­ши пост у Фейс­бу­ці. Він за­явив, що ця по­прав­ка зни­щує всю си­сте­му «Про­зор­ро» і «Про­зор­ро. Про­да­жі», на що від­ре­а­гу­ва­ли ба­га­то мі­ні­стрів, і тут по­чав­ся торг і про­ти­ска­н­ня по­пра­вок че­рез зал. Зре­штою Макс Не­фьо­дов до­міг­ся «ком­про­мі­су» і за­явив про ньо­го у Фейс­бу­ці: май­дан­чи­ків «Про­зор­ро» і «Про­зор­ро. Про­да­жі» ці по­прав­ки не сто­су­ва­ти­му­ться.

А ко­го сто­су­ва­ти­му­ться? За­ли­ши­ла­ся Єди­на ба­за да­них зві­тів про оцін­ку май­на, де сьо­го­дні су­ма пла­те­жу, вста­нов­ле­на май­дан­чи­ка­ми-по­се­ре­дни­ка­ми, ста­но­вить 570 грн за одне звер­не­н­ня оці­ню­ва­ча і 570 грн — за пе­ре­вір­ку но­та­рі­у­са­ми. У се­ре­дньо­му за день май­дан­чи­ки Єди­ної ба­зи зби­ра­ють по­над міль­йон гри­вень, а за рік — близь­ко мі­льяр­да. Вду­май­те­ся в цю ци­фру: при­ва­тні по­се­ре­дни­ки, що на­да­ють по­слу­гу на рів­ні еле­ктрон­ної по­шти, за­ро­бля­ти­муть мі­льярд гри­вень на рік, і ні­хто (!) не змо­же скла­сти їм кон­ку­рен­цію, то­му що це за­крі­пле­но на рів­ні за­ко­но­дав­ства. Усе, фі­ні­та ля ко­ме­дія.

Зро­зумі­ло, що, «від­бив­ши» від одіо­зних по­пра­вок си­сте­му «Про­зор­ро», Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­ки фа­кти­чно про­сто «зли­ло» оцін­ку. Тоб­то оцін­ка ста­ла роз­мін­ною мо­не­тою, і ба­га­то де­пу­та­тів цьо­го не при­хо­ву­ва­ли. Во­ни ка­за­ли: нам по­трі­бен бю­джет, і ми го­то­ві отри­ма­ти йо­го за вся­ку ці­ну. І це прав­да, що без де­пу­та­тів «Ві­дра» (так охре­сти­ли в Ра­ді «Ві­дро­дже­н­ня») бю­джет не був би про­го­ло­со­ва­ний, оскіль­ки за бю­джет від­да­ли 240 го­ло­сів, з яких 22 бу­ли від цих де­пу­та­тів, які по­ста­ви­ли умо­вою ухва­ле­н­ня по­прав­ки.

І цей ра­ху­нок ду­же сум­ний, бо да­на схе­ма, без­умов­но, не­ве­ли­ка се­ред без­лі­чі ін­ших схем, «від­ка­тів» і до­та­цій, за­кла­де­них у бю­джет для ін­ших де­пу­та­тів. Але її ко­ру­пцій­ність, по­бу­до­ва­на ви­клю­чно на нор­мах за­ко­но­дав­ства, є гар­ною пе­ре­вір­кою де­пу­та­тів і чи­нов­ни­ків. Адже якщо та­ку не­ве­ли­ку схе­му не мо­жуть по­ла­ма­ти впро­довж чо­ти­рьох мі­ся­ців, а те­пер іще її й під­си­ли­ли, то гріш ці­на всій ін­шій бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю: усе це схо­же на по­ка­зу­ху, тан­ці з бу­бна­ми й під­ки­лим­ні ігри — ні­яки­ми ре­фор­ма­ми в кра­ї­ні ре­аль­но ні­хто за­йма­ти­ся не хо­че. А та не­ве­ли­ка ча­сти­на фа­хів­ців і екс­пер­тів, які на­ма­га­ю­ться із цим бо­ро­ти­ся, на­га­ду­ють ме­ні пта­хів, що б’ються в шиб­ки.

Екс­пер­ти Іні­ці­а­ти­ви «Ра­зом про­ти ко­ру­пції» на­пи­са­ли пі­сля ці­єї но­чі: «1:0 на ко­ристь ко­ру­пції». Але при цьо­му акти­ві­сти вва­жа­ють, що про­гра­но на­ра­зі тільки гейм, що є ще шан­си ви­гра­ти всю гру, і за­кли­ка­ють усіх, хто бо­ре­ться зі схе­мою, не опу­ска­ти рук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.