AEROPHONIA — те­пер і в кі­но

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ле­ся ІЛЬЄНКО На фо­то:«ае­ро­фо­нія»

5 гру­дня на екра­ні кі­но­те­а­тру «Ки­їв» — про­ект «АЕ­РО­ФО­НІЯ»/AEROPHONIA.

Цей фільм — до­ку­мен­таль­ний ре­пор­та­ae про істо­рію та бекс­тей­дae пер­фор­мен­су, який став го­лов­ною по­ді­єю цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю Porto Franko в Іва­но­фран­ків­ську (в се­ре­ди­ні черв­ня). Та­ка по­дія, без­умов­но, но­вий крок на шля­ху ося­гне­н­ня на­ши­ми ми­тця­ми но­ві­тніх форм су­ча­сно­го ми­сте­цтва. Зокре­ма, «Ае­ро­фо­нія» пре­зен­ту­ва­ла­ся як фу­ту­ри­сти­чне шоу, фу­ту­ри­сти­чна опе­ра у трьох ді­ях. Сам пер­фор­манс роз­гор­нув­ся на іва­но-фран­ків­сько­му ста­діо­ні «Рух». Не­о­фу­ту­ри­сти­чний ви­твір став не­пе­ре­сі­чною по­ді­єю не тільки фе­сти­ва­лю, а й укра­їн­сько­го су­ча­сно­го ми­сте­цтва. Для ба­га­тьох ста­ло не­спо­ді­ван­кою, що го­лов­ний му­зи­чний ін­стру­мент не­зви­чай­но­го дій­ства — це ле­ген­дар­ний лі­так АН-2, який є во­дно­час і де­ко­ра­ці­єю, і так зва­ним му­зи­чним ін­стру­мен­том. Ар­ти­сти фор­ма­ції NOVA OPERA ство­ри­ли по­ст­дра­ма­ти­чну опе­ру, по­єд­нав­ши со­но­ри­ку авіа­тур­бі­ни з гре­го­рі­ан­ським хо­ра­лом, мон­голь­ськи­ми ко­ли­ско­ви­ми та тріп-хо­по­ви­ми ри­тма­ми. Ді­йо­ві осо­би — лю­ди­на і ма­ши­на, зем­ля і по­ві­тря, го­лос і шум, сей­смі­чні еле­ктрон­ні ба­си і сві­тло­ве шоу. У пе­рі­од ро­бо­ти над про­е­ктом, один з йо­го іде­о­ло­гів та ав­то­рів Ро­ман Гри­го­рів за­зна­чав, що у зв’яз­ку із цим на­ро­див­ся уні­каль­ний ав­тор­ський на­прям — ае­ро­фо­нія, який пе­ред­ба­чає ба­га­то акцій, му­зи­чних, пер­фор­ма­тив­них, те­а­траль­них. Отaeе, в рам­ках фе­сти­ва­лю 14 черв­ня са­ме та­ка опе­ра і об’єд­на­ла ба­га­тьох ми­тців. Се­ред них — Ро­ман Гри­го­рів та Іл­ля Ра­зу­мей­ко (кон­це­пція, му­зи­ка, ком­по­зи­ція, сце­но­гра­фія, лі­брет­то, дра­ма­тур­гія), ре­aeи­сер Ро­сти­слав Де­рaeи­піль­ський, ху­до­aeник та ві­део­граф Яро­слав Зень. У про­е­кті бу­ли за­ді­я­ні ми­тці фун­да­ції NOVA OPERA Мар’яна Го­лов­ко, Ан­на Кірш, Ан­дрій Ко­шман, Ру­слан Кірш, Aeан­на Мар­чін­ська, Ан­дрій На­доль­ський, Ге­ор­гій По­то­паль­ський. А та­ко­ae Юр­ко Іздрик. Вла­сне, опе­ра­тор уaeе філь­му «Ае­ро­фо­нія» — Бо­г­дан Ку­тє­пов, а ре­aeи­сер мон­та­aeу — Се­мен Мо­зго­вий.

Оче­ви­дно, що на ве­ли­ко­му екра­ні «Ае­ро­фо­нія» від­криє но­ві від­тін­ки са­ме то­го но­во­го aeан­ру, про який і го­во­рить йо­го іде­о­лог Гри­го­рів. в Іва­но-фран­ків­ську.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.