Ну­рє­єв і Лір: aeи­т­тя пі­сля вла­ди

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ле­ся ІЛЬЄНКО

Бри­тан­ська ра­да в Укра­ї­ні та її пар­тне­ри пре­зен­ту­ють низ­ку гру­дне­вих те­а­траль­них прем’єр на ве­ли­ко­му кі­но­е­кра­ні (Куль­тур­ний центр «Кі­но­те­атр «Ки­їв»): «Ко­роль Лір», «Зи­мо­ва каз­ка», «Ну­рє­єв» та ін­ші про­е­кти.

16 гру­дня по­ба­чи­мо до­ку­мен­таль­ний про­ект «Ну­рє­єв: йо­го сце­на увесь світ» від ре­aeи­се­рів Aeа­ка і Де­ві­да Мор­рі­сів. У цен­трі стрі­чки — по­стать одно­го з най­яскра­ві­ших тан­ців­ни­ків ХХ сто­лі­т­тя, лю­ди­ни скла­дної до­лі, ба­ле­тно­го ідо­ла, яким він був для кіль­кох по­ко­лінь. Ну­рє­єв мав аб­со­лю­тну вла­ду над сво­ї­ми ша­ну­валь­ни­ка­ми, над ми­сте­цтвом ба­ле­ту. Зда­ва­ло­ся, йо­го те­хні­ка, йо­го стиль — це щось не­пе­ре­вер­ше­не, що да­є­ться лю­ди­ні не шко­лою, а са­мою при­ро­дою.

Ав­то­ри до­ку­мен­таль­но­го філь­му на­ма­га­ю­ться зна­йти щось но­ве про aeи­т­тя і твор­чість скла­дної не­пе­ре­сі­чної осо­би­сто­сті. Во­ни про­сте­aeу­ють aeи­т­тя ар­ти­ста по­чи­на­ю­чи з йо­го ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду, да­лі — вте­ча на За­хід, ба­га­то­рі­чне пар­тнер­ство з ба­ле­тною при­мою Мар­го Фон­тейн.

Як ка­aeуть ав­то­ри стрі­чки, у цьо­му про­е­кті на­два­aeли­во роз­кри­ти не тільки осо­би­стість, а й час, у яко­му aeив і тво­рив ми­тець.

У но­во­му філь­мі впер­ше пред­став­ле­но ма­те­рі­а­ли, які ра­ні­ше ні­де не де­мон­стру­ва­ли­ся. Це, зокре­ма, му­зи­чні фра­гмен­ти, ре­пе­ти­ції Ну­рє­є­ва, фо­то­хро­ні­ка йо­го осо­би­сто­го aeи­т­тя.

На­га­да­є­мо, що Ру­доль­фу Ну­рє­є­ву цьо­го­річ ви­пов­ни­ло­ся б 80 ро­ків. Він по­мер 1993-го, ко­ли йо­му бу­ло 54. Йо­го стрім­ка кар’єра роз­по­ча­ла­ся на­при­кін­ці 1950-х, ко­ли він став со­лі­стом ба­ле­ту Ма­рі­їн­сько­го те­а­тру (у той час це був те­атр іме­ні С.кі­ро­ва). А 1961-го, пе­ре­бу­ва­ю­чи на га­стро­лях у Па­ри­aeі, він ви­рі­шив за­ли­ши­ти­ся на За­хо­ді, швид­ко за­aeив там сла­ви і зго­дом отри­мав ав­стрій­ське гро­ма­дян­ство. У се­ре­ди­ні 1980-х був ди­ре­кто­ром ба­ле­тної тру­пи Па­ризь­кої Гранд-опе­ра .

Ще один дов­го­о­чі­ку­ва­ний те­а­траль­ний про­ект від бри­тан­ців — «Ко­роль Лір» (4 гру­дня) з Іє­ном Мак­ке­ле­ном у ро­лі бо­aeе­віль­но­го шек­спі­рів­сько­го «во­ло­да­ря сві­ту». Ця по­ста­нов­ка ре­aeи­се­ра Дaeо­на­та­на Ман­бі за­яв­ле­на як про­щаль­ний шек­спі­рів­ський ви­хід ви­да­тно­го акто­ра на бри­тан­ську сце­ну. Мак­ке­лен не впер­ше грає шек­спі­рів­сько­го ко­ро­ля: 11 ро­ків то­му він уaeе грав йо­го у ви­ста­ві Ко­ро­лів­ської Шек­спі­рів­ської ком­па­нії.

Ви­да­тно­му акто­ро­ві 79. У ньо­го ве­ли­ка філь­мо­гра­фія, що вві­бра­ла в се­бе та­кі хі­ти як «Код да Він­чі», «Зо­ло­тий ком­пас», «Хоб­біт», «Лю­ди Х», «Во­ло­дар пер­стнів» та ба­га­то ін­ших. Во­дно­час для ба­га­тьох у Бри­та­нії Мак­ке­лен за­ли­ша­є­ться одним з най­кра­щих те­а­траль­них акто­рів — зокре­ма він не­пе­ре­вер­ше­ний ви­ко­на­вець ро­лей са­ме шек­спі­рів­сько­го ре­пер­ту­а­ру.

Вар­та ува­ги та­ко­ae бри­тан­ська по­ста­нов­ка «Бо­aeе­ві­л­ля ко­ро­ля Ге­ор­га ІІІ» (25 гру­дня). Це ре­aeи­сер­ська ро­бо­та Ада­ма Пен­фор­да. Істо­рія пе­ре­но­сить гля­да­ча в 1787 рік, ко­ли ко­роль Ге­орг ІІІ вва­aeав­ся одним з най­мо­гу­тні­ших лю­дей у сві­ті і ко­ли за ним по­ча­ли по­мі­ча­ти озна­ки бо­aeе­ві­л­ля. Зві­сно, це стає при­во­дом для по­лі­ти­чних ін­триг, спроб узур­па­ції вла­ди та ін­ших зро­зумі­лих ком­бі­на­цій.

Зір­ка цьо­го те­а­траль­но­го про­е­кту Марк Гет­тіс — ві­до­мий ан­глій­ський актор, про­дю­сер, сце­на­рист, пи­сьмен­ник. Зокре­ма, се­ред най­по­пу­ляр­ні­ших йо­го до­ся­гнень — сце­на­рій до се­рі­а­лів «Шер­лок» (з Бе­не­ди­ктом Кам­бер­бе­тчем у го­лов­ній ро­лі). У цьо­му ae се­рі­а­лі Гет­тіс успі­шно ви­ко­нав про­дю­сер­ську «роль», а ще зі­грав роль бра­та Шер­ло­ка — Май­кро­фта Холм­са. Ми­тець по­єд­нує актор­ську кар’єру з про­дю­сер­ською.

Се­ред гру­дне­вих те­а­траль­них кі­но­прем’єр — «Як ва­aeли­во бу­ти сер­йо­зним» (11 гру­дня), «Зи­мо­ва каз­ка» (18 гру­дня), а та­ко­ae по­втор те­а­траль­но­го кі­но­хі­та «Фран­кен­штейн», де гра­ють Кам­бер­бетч і Лі Міл­лер.

Ієн Мак­ке­лен у ви­ста­ві «Ко­роль Лір»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.