Грой­сман анон­су­вав мас­шта­бну пе­ре­вір­ку обл­га­зів

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Обл­га­зи ви­хо­дять за ме­жі сво­їх пов­но­ва­жень, і від цьо­го стра­ждає на­се­ле­н­ня.

Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман анон­су­вав ство­ре­н­ня гру­пи для пе­ре­вір­ки ді­яль­но­сті опе­ра­то­рів га­зо­роз­по­діль­них ме­реж (ГРМ), до якої ввій­дуть пред­став­ни­ки На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті, Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва і ЖКГ. Про це він за­явив під час го­ди­ни за­пи­тань до уря­ду у Вер­хов­ній Ра­ді.

«Ду­маю, що в се­ре­ду ми до­ру­чи­мо уря­ду або прийме­мо якийсь ін­ший до­ку­мент для то­го, щоб На­ціо­наль­на ко­мі­сія здій­сни­ла де­таль­ну пе­ре­вір­ку всіх обл­га­зів кра­ї­ни. Те, що я чую сьо­го­дні, ви­хо­дить за ме­жі пов­но­ва­жень, від чо­го стра­ждає на­се­ле­н­ня. Мо­жли­во, на­віть ство­ри­мо спіль­ну гру­пу — НКРЕКП, пред­став­ни­ки уря­ду — Мін­ре­гіо­ну, Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля — і по­чне­мо їх при­во­ди­ти до тя­ми», — ска­зав Грой­сман.

Ра­ні­ше НКРЕКП за­бо­ро­ни­ла опе­ра­то­рам га­зо­роз­по­діль­ної си­сте­ми про­во­ди­ти до­на­ра­ху­ва­н­ня в пла­тіж­ки за при­ро­дний газ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.