Іван Іва­нов чи все ж та­ки ре­аль­ні кон­тро­ле­ри ком­па­ній? Чо­му в Укра­ї­ні ви­гі­дно бре­ха­ти дер­жа­ві про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Дар’я КАЛЕНЮК, Те­тя­на ШЕЧУК

Укра­ї­на пер­шою в Єв­ро­пі три ро­ки то­му за­про­ва­ди­ла ре­єстр бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків ком­па­ній, зо­бов’язав­ши всіх юри­ди­чних осіб по­ві­дом­ля­ти дер­жав­но­го ре­є­стра­то­ра про фі­зи­чних осіб, які ма­ють ви­рі­шаль­ний вплив на ком­па­нію.

Та­ке но­во­вве­де­н­ня ма­ло ви­ве­сти на чи­сту во­ду ре­аль­них кон­тро­ле­рів укра­їн­ських ком­па­ній, які хо­ва­ю­ться за скла­дною кор­по­ра­тив­ною стру­кту­рою вла­сно­сті.

Мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко тре­тій рік по­спіль зри­ває ова­ції на рі­зно­ма­ні­тних сві­то­вих фо­ру­мах за пер­шість Укра­ї­ни у від­крит­ті бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків.

Про­те в на­шо­го ре­є­стру є ве­ли­ка про­бле­ма, яку уряд не по­спі­шає усу­ва­ти. Не­до­бро­че­сні ком­па­нії ча­сто по­да­ють не­до­сто­вір­ні ві­до­мо­сті про сво­го бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка, за­яв­ля­ють про йо­го від­су­тність або про­сто не по­да­ють жо­дної ін­фор­ма­ції. За бре­хню в ре­є­стрі фа­кти­чно не­мо­жли­во по­ка­ра­ти, та й уза­га­лі дер­жа­ва не має ме­ха­ні­зму ви­яв­ле­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції.

Уряд уже дру­гий рік по­спіль обі­цяє роз­ро­би­ти ме­ха­нізм ве­ри­фі­ка­ції да­них про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка. Про­те крім ще­дрих обі­ця­нок осо­бли­вих зру­шень не­має і до­сі.

2017 ро­ку Укра­ї­на на­віть втра­ти­ла тре­тій транш ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги від ЄС у роз­мі­рі 600 млн єв­ро — зокре­ма й че­рез те, що про­ва­ли­ла за­пуск та­кої ве­ри­фі­ка­ції. ЄС про­дов­жує на­по­ля­га­ти на цій ре­фор­мі в рам­ках но­вої ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги на 1 млрд єв­ро.

Ін­фор­ма­ція про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка ком­па­ній по­да­є­ться до Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань, але до­три­му­ю­ться цьо­го пра­ви­ла да­ле­ко не всі.

На­при­клад, у ре­є­стрі вза­га­лі не зна­йде­мо ін­фор­ма­ції про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка ТОВ «Сі-ен-джі», яке, ймо­вір­но, на­ле­жить пар­тне­ру мі­ні­стра еко­ло­гії ча­сів Яну­ко­ви­ча Ми­ко­ли Зло­чев­сько­го.

За­снов­ни­ком ком­па­нії вка­за­но ні­дер­ланд­ську фір­му «Сі-ен-джі Хол­дин­гз Не­зер­лендз Б.В.». З від­кри­тих дже­рел мо­жна вста­но­ви­ти, що вла­сни­ком 50% ста­ту­тно­го фон­ду ком­па­нії з Ні­дер­лан­дів є ком­па­нія Cub energy Inc, зна­чна час­тка якої сво­єю чер­гою на­ле­жить кі­пр­ській Pelicourt limited, а 72,4% її акцій — Ми­ха­ї­лу Афен­ді­ко­ву, який ві­до­мий як га­зо­вий пар­тнер Зло­чев­сько­го і який у ре­є­стрі мав би бу­ти за­зна­че­ний як бе­не­фі­ці­ар ком­па­нії.

За не­по­да­н­ня ін­фор­ма­ції про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка за­кон пе­ред­ба­чає штраф від 5100 до 8500 грн (ста­т­тя 166-11 Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня — КУПАП). Про­те нам не­ві­до­мо жо­дно­го ви­пад­ку за­сто­су­ва­н­ня та­ких по­ка­рань.

Згі­дно зі стат­тею 255 КУПАП, аж ві­сім дер­жав­них ор­га­нів мо­жуть на­кла­да­ти штраф за зга­да­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, але на пра­кти­ці на­віть дер­жа­тель ре­є­стру Мі­ні­стер­ство юсти­ції не має те­хні­чної мо­жли­во­сті це ро­би­ти, оскіль­ки про­це­ду­ра скла­да­н­ня про­то­ко­лу про адмі­ні­стра­тив­не пра­во­по­ру­ше­н­ня за­над­то скла­дна.

Во­дно­час сан­кцій за по­да­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції за­ко­ном уза­га­лі не пе­ред­ба­че­но.

На­при­клад, під­при­єм­ство «Укра­їн­ська на­ціо­наль­на ло­те­рея» вка­за­ло сво­їм бе­не­фі­ці­ар­ним вла­сни­ком гро­ма­дя­ни­на Ве­ли­кої Бри­та­нії Фог­го Май­кла Джо­на, хо­ча ЗМІ пов’язу­ють ком­па­нію з на­ро­дним де­пу­та­том від БПП Оле­ксан­дром Тре­тья­ко­вим.

У си­сте­мі ор­га­нів Мін’юсту не пе­ред­ба­че­но про­це­ду­ри ана­лі­зу ін­фор­ма­ції з ре­є­стру на пре­дмет ви­яв­ле­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції, по­да­ної ком­па­ні­я­ми. Не­має та­кож ви­мо­ги до ком­па­ній ре­гу­ляр­но під­твер­джу­ва­ти ін­фор­ма­цію в ре­є­стрі про за­снов­ни­ків, ди­ре­кто­рів, бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків, а та­кож під­твер­джу­ва­ти адре­су або по­ві­дом­ля­ти про змі­ни.

Ра­зом із тим ком­па­нії са­мі за­ці­кав­ле­ні вно­си­ти до ре­є­стру пев­ний пе­ре­лік змін — для то­го, щоб во­ни на­бу­ли юри­ди­чної си­ли. На жаль, ін­фор­ма­ція про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка до цьо­го пе­ре­лі­ку не вхо­дить.

На від­мі­ну від укра­їн­сько­го ре­є­стру, бри­тан­ський ви­ма­гає що­рі­чно­го під­твер­дже­н­ня ін­фор­ма­ції про юри­ди­чну осо­бу, вклю­чно з ін­фор­ма­ці­єю про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка.

У ра­зі не­по­да­н­ня ін­фор­ма­ції ком­па­нії у Ве­ли­кій Бри­та­нії за­гро­жує при­му­со­ва лі­кві­да­ція. При змі­ні бе­не­фі­ці­а­рів бри­тан­ська фір­ма по­вин­на про­тя­гом 14 днів змі­ни­ти свої вну­трі­шні до­ку­мен­ти що­до бе­не­фі­ці­а­рів, а про­тя­гом на­сту­пних 14 днів по­ві­до­ми­ти про змі­ни для вне­се­н­ня їх до дер­жав­но­го ре­є­стру.

В Укра­ї­ні ж ком­па­нії ма­ють пра­во по­ін­фор­му­ва­ти, що во­ни не ма­ють бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка. Во­дно­час за­кон не вста­нов­лює чі­тких мо­жли­вих під­став для цьо­го, то­му ком­па­нії в до­віль­ній фор­мі вка­зу­ють при­чи­ну.

За­кон пе­ред­ба­чає та­кож мо­жли­вість не по­да­ва­ти ін­фор­ма­цію про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка для ком­па­ній, які на­ле­жать ви­клю­чно фі­зи­чним осо­бам. Тоб­то за за­мов­чу­ва­н­ням бе­не­фі­ці­а­ра­ми та­ких ком­па­ній по­вин­ні вва­жа­ти­ся їхні за­снов­ни­ки.

На­при­клад, за­снов­ни­ка­ми ТОВ «НВП «На­фто­га­з­еко­ло­гія», яке має спец­до­звіл на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми, за­зна­че­но трьох фі­зи­чних осіб — Ба­ри­шпі­ля Ва­ле­рія Ми­ко­ла­йо­ви­ча, Ле­он­тьє­ву Оль­гу Ва­си­лів­ну і Зе­лен­ську На­та­лію Ва­си­лів­ну. Ін­фор­ма­ції про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка в ре­є­стрі не вка­за­но.

Ра­ні­ше кон­тро­ле­ром ком­па­нії був ко­ли­шній мі­ністр транс­пор­ту і зв’яз­ку Ми­ко­ла Рудь­ков­ський, з яким за­зна­че­ні вла­сни­ки то­ва­ри­ства ті­сно пов’яза­ні. Ймо­вір­но, що ексмі­ністр має ви­рі­шаль­ний вплив на ком­па­нію і до сьо­го­дні.

У ре­зуль­та­ті в ре­є­стрі є ба­га­то оче­ви­дних не­до­сто­вір­них да­них про бе­не­фі­ці­а­рів ком­па­ній, але не­має жо­дно­го ме­ха­ні­зму офі­цій­но пе­ре­ві­ри­ти й за­фі­ксу­ва­ти не­від­по­від­ність і ви­пра­ви­ти її че­рез на­кла­де­н­ня ді­є­вих сан­кцій на ком­па­нії. Па­ра­лель­но діє пре­зум­пція пра­виль­но­сті та до­бро­че­сно­сті по­да­ної ін­фор­ма­ції.

Та­ка си­ту­а­ція ство­ри­ла мо­жли­вість для не­до­бро­че­сних ком­па­ній ухи­ля­ти­ся від пе­ре­вір­ки бан­ка­ми їхньо­го фа­кти­чно­го бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка.

При пе­ре­вір­ці сво­їх клі­єн­тів бан­ки й ін­ші фі­нан­со­ві уста­но­ви зо­бов’яза­ні іден­ти­фі­ку­ва­ти бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка юри­ди­чної осо­би і на­віть від­мо­ви­ти в об­слу­го­ву­ван­ні, якщо не вда­ло­ся йо­го вста­но­ви­ти.

При цьо­му бан­ки по­вин­ні ро­зу­мі­ти стру­кту­ру вла­сно­сті та управ­лі­н­ня клі­єн­та і мо­жуть за­пи­ту­ва­ти від ньо­го до­да­тко­ву ін­фор­ма­цію. Але в Укра­ї­ні скла­ла­ся пра­кти­ка, ко­ли де­які бан­ки обме­жу­ю­ться ли­ше ін­фор­ма­ці­єю про бе­не­фі­ці­а­ра ком­па­нії в дер­жав­но­му ре­є­стрі, вва­жа­ю­чи, що цьо­го до­ста­тньо для іден­ти­фі­ка­ції.

Від­су­тність уні­каль­них іден­ти­фі­ка­то­рів фі­зи­чних осіб у пу­блі­чно­му ре­є­стрі ство­рює істо­тні обме­же­н­ня для по­рів­ня­н­ня ін­фор­ма­ції з укра­їн­сько­го ре­є­стру бе­не­фі­ці­а­рів з ана­ло­гі­чни­ми іно­зем­ни­ми пу­блі­чни­ми ре­є­стра­ми, які ни­ні ство­рю­ю­ться в усіх кра­ї­нах ЄС.

Хо­ча мі­ністр Пе­трен­ко гу­чно за­явив про пе­ре­да­чу да­них з ре­є­стру в Гло­баль­ний ре­єстр бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків Open Ownership, без уні­каль­них іден­ти­фі­ка­то­рів від та­ких да­них ко­ри­сті ма­ло.

Улі­тку 2018 ро­ку Центр про­ти­дії ко­ру­пції в пар­тнер­стві з бри­тан­ською гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю Гло­бал Ві­тнес по­рів­няв укра­їн­ський та бри­тан­ський ре­є­стри бе­не­фі­ці­а­рів з ме­тою ви­яви­ти у Ве­ли­кій Бри­та­нії ком­па­нії, бе­не­фі­ці­а­ра­ми яких мо­жуть бу­ти укра­їн­ські пу­блі­чні ді­я­чі.

У ре­зуль­та­ті по­рів­ня­н­ня да­них двох ре­є­стрів у ма­ши­ноз­чи­ту­валь­но­му фор­ма­ті ми ви­яви­ли збі­ги близь­ко се­ми ти­сяч фі­зи­чних осіб. Зокре­ма, у 87 бри­тан­ських ком­па­ній бе­не­фі­ці­а­ром вка­за­но Іва­на Іва­но­ва.

Вста­но­ви­ти, чи це та са­ма осо­ба, не­мо­жли­во че­рез від­су­тність в укра­їн­сько­му ре­є­стрі уні­каль­но­го іден­ти­фі­ка­то­ра та/або мі­ся­ця/ро­ку на­ро­дже­н­ня в пу­блі­чно­му до­сту­пі.

Не­мо­жли­вість іден­ти­фі­ку­ва­ти фі­зи­чну осо­бу в пу­блі­чно­му ре­є­стрі ком­па­ній зво­дить на­ні­вець йо­го ко­ристь для бі­зне­су та будь-який гро­мад­ський ме­ха­нізм пе­ре­вір­ки ін­фор­ма­ції про бе­не­фі­ці­а­рів у ре­є­стрі, а та­кож ні­ве­лює по­тен­ці­ал ве­ри­фі­ка­ції да­них че­рез по­рів­ня­н­ня з ана­ло­гі­чни­ми іно­зем­ни­ми ре­є­стра­ми.

Усі пе­ре­ра­хо­ва­ні про­бле­ми ре­є­стру мо­жна до­сить швид­ко розв’яза­ти. Для цьо­го по­трі­бно вне­сти змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дію ле­га­лі­за­ції до­хо­дів, отри­ма­них зло­чин­ним шля­хом».

Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект уже три­ва­лий час роз­ро­бляє уряд за ко­ор­ди­на­ції Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів і на ви­мо­гу МВФ та ін­ших за­хі­дних пар­тне­рів, але, на жаль, і до­сі йо­го чо­мусь не за­ре­є­стро­ва­но в пар­ла­мен­ті.

Ще ве­ли­ка ча­сти­на про­блем на­віть не по­тре­бує за­ко­но­дав­чих змін. До­ста­тньо ли­ше по­лі­ти­чної во­лі Мін’юсту.

У Мін’юсті, не­зро­зумі­ло чо­му, вже дру­гий рік по­спіль тіль­ки го­ду­ють обі­цян­ка­ми по­чи­сти­ти ре­єстр бе­не­фі­ці­а­рів. По­ки мі­ністр ви­хва­ля­є­ться «успі­шні­стю» ре­фор­ми на рі­зно­ма­ні­тних між­на­ро­дних кон­фе­рен­ці­ях, ми й на­да­лі не зна­є­мо ре­аль­них кон­тро­ле­рів ком­па­ній, а за­мість них у ре­є­стрі — або вза­га­лі ні­чо­го, або уяв­ні Іва­ни Іва­но­ви.

Рі­ше­н­ня №1. На­сам­пе­ред по­трі­бно оно­ви­ти про­грам­не за­без­пе­че­н­ня ре­є­стру, що да­ло би змо­гу по­си­ли­ти гро­мад­ський кон­троль яко­сті ін­фор­ма­ції в ре­є­стрі. Мін’юст обі­цяє це зро­би­ти вже кіль­ка ро­ків. Жо­дних за­ко­но­дав­чих змін для цих те­хні­чних змін не по­трі­бно.

Ще в сі­чні 2018-го мі­ні­стер­ство про­ве­ло тен­дер, у рам­ках яко­го за­мо­ви­ло по­слу­ги онов­ле­н­ня ЄДР на су­му 28,27 млн грн, але до­те­пер жо­дних ви­ди­мих змін у пу­блі­чно до­сту­пно­му ре­є­стрі не від­бу­ло­ся.

Про­грам­не онов­ле­н­ня ре­є­стру до­зво­лить, се­ред ін­шо­го, від­обра­жа­ти ін­фор­ма­цію про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка ком­па­нії в окре­мій ко­лон­ці ре­є­стру, фі­ксу­ва­ти остан­ню да­ту змі­ни ін­фор­ма­ції, від­обра­жа­ти істо­рію змін із по­ча­тку ре­є­стра­ції осо­би, зро­би­ти всю по­да­ну ін­фор­ма­цію про бе­не­фі­ці­а­ра (окрім пер­со­наль­них да­них) пу­блі­чно до­сту­пною в ма­ши­ноз­чи­ту­валь­но­му фор­ма­ті.

Рі­ше­н­ня №2. Мі­ні­стер­ство по­вин­но за­про­ва­ди­ти уні­каль­ний іден­ти­фі­ка­тор фі­зи­чних осіб — для то­го щоб роз­рі­зня­ти осіб з одна­ко­вим іме­нем, прі­зви­щем та по ба­тько­ві. На сьо­го­дні не­має мо­жли­во­сті то­чно іден­ти­фі­ку­ва­ти осо­бу, яку за­зна­че­но бе­не­фі­ці­а­ром, ди­ре­кто­ром чи за­снов­ни­ком ком­па­нії. По­при те, що є обов’язок ком­па­ній на­да­ва­ти па­спорт­ні да­ні фі­зи­чних осіб-бе­не­фі­ці­а­рів, цих да­них ре­є­стра­тор не пе­ре­ві­ряє. Їх та­кож не­має в пу­блі­чно­му до­сту­пі.

Ре­є­стра­то­ри не ви­ма­га­ють ко­пій па­спор­тів фі­зи­чних осіб, які за­зна­че­ні ком­па­ні­єю як бе­не­фі­ці­а­ри, і не зві­ря­ють па­спорт­них да­них з Де­мо­гра­фі­чним ре­є­стром та ба­зою не­дій­сних, ви­кра­де­них або втра­че­них па­спор­тів. Це ство­рює мо­жли­вість для не­до­бро­че­сних ком­па­ній вка­зу­ва­ти як бе­не­фі­ці­а­ра сто­рон­ню осо­бу, ко­тра мо­же на­віть не зна­ти про це. Та­кож не­до­бро­че­сні ком­па­нії мо­жуть спо­кій­но по­да­ти не­до­сто­вір­ні па­спорт­ні да­ні фі­зи­чної осо­би.

Цим наш ре­єстр істо­тно від­рі­зня­є­ться від Бри­тан­сько­го, в яко­му є пу­блі­чно до­сту­пна ін­фор­ма­ція про рік і мі­сяць на­ро­дже­н­ня ко­жної за­зна­че­ної в ре­є­стрі фі­зи­чної осо­би. Та­ка ні­би дрі­бна де­таль у ре­є­стрі має ви­зна­чаль­не зна­че­н­ня і до­зво­ляє роз­рі­зни­ти осіб з одна­ко­ви­ми прі­зви­щем та іме­нем.

Зав­дя­ки но­во­му про­грам­но­му за­без­пе­чен­ню Мін’юст має мо­жли­вість за­про­ва­ди­ти уні­каль­ний іден­ти­фі­ка­тор без до­да­тко­вих змін у за­ко­ні, це те­хні­чно про­сте для ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня. Та­кі да­ні по­вин­ні бу­ти в пу­блі­чно­му та ма­ши­ноз­чи­ту­валь­но­му до­сту­пі.

На­га­да­є­мо, ре­єстр є в пу­блі­чно­му до­сту­пі в трьох мо­жли­вих ре­жи­мах ко­ри­сту­ва­н­ня: мо­жна здій­сню­ва­ти без­опла­тний по­шук пря­мо на сай­ті Мін’юсту; є опція пла­тно­го за­пи­ту он­лайн; ча­сти­на да­них ре­є­стру до­сту­пна в ма­ши­ноз­чи­ту­валь­но­му фор­ма­ті.

Рі­ше­н­ня №3. Мін’юст по­ви­нен за­без­пе­чи­ти акту­аль­ність і пов­но­ту да­них у ре­є­стрі. У ве­ре­сні 2018 ро­ку Мін’юст за­про­ва­див но­ві фор­ми, в яких при ре­є­стра­ції но­вої юри­ди­чної осо­би чи при вне­сен­ні змін до ре­є­стру з’яви­ла­ся ви­мо­га по­да­ва­ти роз­ши­ре­ну ін­фор­ма­цію про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка, зокре­ма про тип бе­не­фі­ці­ар­ної вла­сно­сті.

Фор­ма до­зво­ляє юри­ди­чній осо­бі за­зна­ча­ти, що бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка не­має, і зо­бов’язує, не на­да­ю­чи пе­ре­лі­ку мо­жли­вих при­чин, вка­за­ти їх са­мо­стій­но.

Крім то­го, но­ві фор­ми пе­ред­ба­ча­ють чо­ти­ри ти­пи бе­не­фі­ці­ар­ної вла­сно­сті: «пря­ма», «опо­се­ред­ко­ва­на», «пред­став­ни­цтво» і «кон­троль здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою ін­шо­го за­со­бу». Мін’юст не роз’яснює, яка рі­зни­ця між опо­се­ред­ко­ва­ною бе­не­фі­ці­ар­ною вла­сні­стю і пред­став­ни­цтвом або кон­тро­лем че­рез ін­ший за­сіб.

При опо­се­ред­ко­ва­но­му ти­пі у фор­мі має вка­зу­ва­ти­ся пе­ре­лік юри­ди­чних осіб, че­рез які фі­зи­чна осо­ба здій­снює ви­рі­шаль­ний вплив на юри­ди­чну осо­бу. Са­ме за­про­ва­дже­н­ням цих норм Мін’юст відзві­тує пе­ред ЄС про ви­ко­на­н­ня ви­мо­ги що­до ме­ха­ні­зму ве­ри­фі­ка­ції бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків у ре­є­стрі.

Во­дно­час но­ві фор­ми не розв’язу­ють і де­ся­тої ча­сти­ни клю­чо­вих про­блем ре­є­стру. Ви­мо­га вка­за­ти тип бе­не­фі­ці­ар­ної вла­сно­сті не сто­су­є­ться со­тень ти­сяч ком­па­ній, які вже ство­ре­но, а по­ши­рю­є­ться на но­во­ство­ре­ні юри­ди­чні осо­би.

Для під­трим­ки ін­фор­ма­ції в ре­є­стрі в акту­аль­но­му ста­ні не­об­хі­дно за­про­ва­ди­ти обов’язок для всіх юри­ди­чних осіб з ре­є­стру що­рі­чно під­твер­джу­ва­ти ін­фор­ма­цію про ре­є­стра­цій­ні да­ні ком­па­нії, вклю­ча­ю­чи ін­фор­ма­цію про бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка в ре­є­стрі та йо­го змі­ну. Крім то­го, за нев­ча­сне під­твер­дже­н­ня ін­фор­ма­ції дер­жа­ва по­вин­на ма­ти пра­во на­кла­да­ти сан­кції, се­ред яких ви­лу­че­н­ня з ре­є­стру.

В Укра­ї­ні обов’язок під­твер­джу­ва­ти ре­є­стра­цій­ні да­ні ді­яв до 2016 ро­ку, але по­тім йо­го ска­су­ва­ли. Ні­би­то щоб по­лі­пши­ти бі­знес-клі­мат в Укра­ї­ні.

Див­но, але у Ве­ли­кій Бри­та­нії бі­знес-клі­мат не стра­ждає від на­яв­но­сті та­ко­го обов’яз­ку, а, нав­па­ки, до­зво­ляє збе­рі­га­ти до­сто­вір­ні да­ні про ком­па­нії в бі­знес-ре­є­стрі. По­вер­ну­ти обов’язок під­твер­джу­ва­ти да­ні в ре­є­стрі мо­жна че­рез змі­ни в за­ко­ні.

Рі­ше­н­ня №4. Без за­ко­но­дав­чих змін Мін’юст та­кож мо­же істо­тно по­лі­пши­ти якість да­них у ре­є­стрі че­рез за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми ви­яв­ле­н­ня ло­гі­чних, лін­гві­сти­чних та фа­кто­ло­гі­чних по­ми­лок.

Се­ред ін­шо­го та­ка си­сте­ма ма­ла би ав­то­ма­ти­чно за­зна­ча­ти в ре­є­стрі як бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків фі­зи­чних осіб, які за­зна­че­ні як єди­ні за­снов­ни­ки юри­ди­чних осіб і не по­да­ли в ре­єстр ін­фор­ма­ції про ін­шо­го бе­не­фі­ці­а­ра.

Усе це мо­жли­во за­про­ва­ди­ти в рам­ках онов­ле­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня ре­є­стру, на яке Мін’юст 2018 ро­ку ви­тра­тив 28,27 млн грн.

Рі­ше­н­ня №5. Ча­сти­ною ре­є­стру має бу­ти та­кож ав­то­ма­ти­чна ри­зи­кси­сте­ма, яка іден­ти­фі­ку­ва­ти­ме вне­се­н­ня не­до­сто­вір­них чи пі­до­зрі­лих да­них.

Во­на по­вин­на іден­ти­фі­ку­ва­ти так зва­ні чер­во­ні пра­пор­ці — пі­до­зрі­лі дії або фа­кти в ре­є­стрі. Ри­зик-си­сте­ма до­по­ма­га­ти­ме за­вча­сно ви­яв­ля­ти ком­па­нії-про­клад­ки, но­мі­наль­них утри­му­ва­чів або спро­би рей­дер­ських за­хо­плень ком­па­ній. За­про­ва­дже­н­ня та­ких змін не по­тре­бує змін до за­ко­ну,

а за­ле­жить від по­лі­ти­чної во­лі Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни.

Рі­ше­н­ня №6. По­трі­бно та­кож вста­но­ви­ти ді­є­ву сан­кцію за не­по­да­н­ня або по­да­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції про бе­не­фі­ці­а­ра в ре­єстр та чі­тко пе­ред­ба­чи­ти її за­сто­су­ва­н­ня.

Сан­кції за не­по­да­н­ня або по­да­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції про бе­не­фі­ці­а­ра ма­ють бу­ти та­ки­ми, щоб сти­му­лю­ва­ти ком­па­нії не по­ру­шу­ва­ти ви­мог за­ко­ну.

Як по­ка­ра­н­ня мо­жуть бу­ти адмі­ні­стра­тив­ний штраф, при­му­со­ва лі­кві­да­ція ком­па­нії та кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність для по­са­до­вих осіб.

При цьо­му Мі­ні­стер­ство юсти­ції має на­да­ти та­кі ме­то­до­ло­гі­чні роз’ясне­н­ня що­до пра­виль­но­го ви­зна­че­н­ня бе­не­фі­ці­а­ра, щоб це бу­ло про­стою і не­об­тя­жли­вою про­це­ду­рою для до­бро­че­сно­го бі­зне­су.

Мі­ні­стер­ство має ста­ти основ­ним ор­га­ном, упов­но­ва­же­ним на­кла­да­ти сан­кції, а та­кож ма­ти те­хні­чні мо­жли­во­сті швид­ко й ефе­ктив­но ви­ко­ну­ва­ти та­ку фун­кцію. Це рі­ше­н­ня по­тре­бує змін до за­ко­ну.

Рі­ше­н­ня №7. По­трі­бно та­кож за­про­ва­ди­ти обов’язок фі­нан­со­вих уста­нов по­ві­дом­ля­ти Дер­жав­ну слу­жбу фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу про ви­пад­ки ви­яв­ле­н­ня роз­бі­жно­стей із ре­є­стром.

По­трі­бен які­сний зво­ро­тний звя­зок від ко­ри­сту­ва­чів ре­є­стру що­до ви­яв­ле­ної не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції в ньо­му.

Ор­га­на­ми, які що­дня пе­ре­ві­ря­ють ін­фор­ма­цію про бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків, є бан­ки та ін­ші фі­нан­со­ві уста­но­ви, що здій­сню­ють пер­вин­ний фі­нан­со­вий мо­ні­то­ринг. Во­ни й ма­ють най­біль­ший об­сяг ін­фор­ма­ції що­до ймо­вір­них або справ­жніх бе­не­фі­ці­а­рів.

Фі­нан­со­ві уста­но­ви не по­вин­ні по­кла­да­ти­ся ви­клю­чно на дер­жав­ний ре­єстр під час іден­ти­фі­ка­ції бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків сво­їх клі­єн­ті­вю­ри­ди­чних осіб, а зо­бов’яза­ні, згі­дно з між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми ФАТФ, ви­тре­бу­ва­ти стру­кту­ру вла­сно­сті ком­па­нії та ін­ші до­ку­мен­ти для вста­нов­ле­н­ня справ­жніх кон­тро­ле­рів юр­осо­би.

У ра­зі ви­яв­ле­них роз­бі­жно­стей ін­фор­ма­ції з дер­жав­ним ре­є­стром, про та­кий факт по­трі­бно по­ві­до­ми­ти Дер­жав­ну слу­жбу фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу для подаль­шо­го ана­лі­зу та ви­яв­ле­н­ня мо­жли­вих фа­ктів від­ми­ва­н­ня ко­штів або ін­ших фі­нан­со­вих зло­чи­нів.

Фі­нан­со­ва роз­від­ка ма­ла би ре­гу­ляр­но пу­блі­ку­ва­ти ста­ти­сти­чні да­ні про ви­яв­ле­ні роз­бі­жно­сті з ре­є­стром. Цей ме­ха­нізм ве­ри­фі­ка­ції бе­не­фі­ці­а­рів по­трі­бно чі­тко за­крі­пи­ти уря­до­ви­ми змі­на­ми до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дію ле­га­лі­за­ції до­хо­дів, отри­ма­них зло­чин­ним шля­хом», роз­роб­ку яко­го ко­ор­ди­нує Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.