Як си­ро­там в Укра­ї­ні жи­тло ку­пу­ва­ли

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ал­ла КОТЛЯР

Нор­ма­тив­но-пра­во­ва не­дба­лість і не­фа­хо­вість, схо­же, ста­ють ви­зна­чаль­ни­ми ри­са­ми дій Мін­со­цпо­лі­ти­ки.

При­найм­ні у то­му, що сто­су­є­ться ко­ор­ди­на­ції «ди­тя­чих» тем. Ще не вщу­хли хви­лі нав­ко­ло скан­даль­них бе­бі-бо­ксів, як ма­є­мо но­вий пре­це­дент — не­ефе­ктив­не управ­лі­н­ня ко­шта­ми су­бвен­цій на роз­ви­ток сі­мей­них форм ви­хо­ва­н­ня і за­без­пе­че­н­ня жи­тлом ді­тей-си­ріт та по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня, го­лов­ним роз­по­ря­дни­ком яких є Мін­со­цпо­лі­ти­ки. Ре­зуль­тат — на 1 жов­тня 2018 ро­ку з ви­ді­ле­них дер­жа­вою 517,7 млн грн не осво­є­но 80%. Те, що осво­є­но, ви­ко­ри­ста­но з по­ру­ше­н­ням бю­дже­тно­го за­ко­но­дав­ства, а по­де­ку­ди в ді­ях/без­ді­яль­но­сті по­са­до­вих осіб уба­ча­ю­ться озна­ки кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень. 157 ді­тей-си­ріт до­сі не все­ли­ли­ся у при­дба­не для них жи­тло. Очі­ку­ва­них ре­зуль­та­тів що­до за­без­пе­че­н­ня впро­довж ро­ку не менш як 500 ді­тей-си­ріт жи­тлом та ку­пів­лі не менш як 50 жи­тло­вих бу­дин­ків для ДБСТ, ви­зна­че­них Пла­ном прі­о­ри­те­тних дій уря­ду на 2018 рік, на 1 жов­тня не до­ся­гну­то. По­ка­зник ку­пів­лі жи­тла за дев’ять мі­ся­ців ви­ко­на­но на 55%, жи­тло­вих при­мі­щень для ДБСТ — на 28%.

Згі­дно з укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством (За­кон «Про за­без­пе­че­н­ня ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вих умов со­ці­аль­но­го за­хи­сту ді­тей-си­ріт та ді­тей, по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня»), ді­ти-си­ро­ти і ді­ти, по­збав­ле­ні ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня, в яких не­має жи­тла, з 16 ро­ків ма­ють пра­во ста­ва­ти на квар­тир­ний і со­ці­аль­ний квар­тир­ний облік за мі­сцем по­хо­дже­н­ня або про­жи­ва­н­ня. Упро­довж мі­ся­ця пі­сля до­ся­гне­н­ня ни­ми пов­но­лі­т­тя дер­жа­ва має за­без­пе­чи­ти та­ких ді­тей со­ці­аль­ним жи­тлом до на­да­н­ня їм бла­го­устро­є­но­го жи­тло­во­го при­мі­ще­н­ня для по­стій­но­го ме­шка­н­ня.

З 2005 ро­ку за­зна­че­на нор­ма існу­ва­ла пе­ре­ва­жно на па­пе­рі. Ко­штів на це у держ­бю­дже­ті не пе­ред­ба­ча­ло­ся. Тож на пра­кти­ці отри­ма­ти від дер­жа­ви ква­дра­тні ме­три за весь цей час вда­ло­ся не­ве­ли­кій кіль­ко­сті ді­тей-си­ріт і по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня. На 1 сі­чня 2017 ро­ку на квар­тир­но­му облі­ку пе­ре­бу­ва­ли 26 671 ди­ти­на, які по­тре­бу­ва­ли по­лі­пше­н­ня жи­тло­вих умов. На 1 сі­чня 2018-го — вже 27 397.

Cу­бвен­ції мі­сце­вим бю­дже­там на ство­ре­н­ня при­йом­них сі­мей та ДБСТ у 2015–2016 ро­ках не бу­ли осво­є­ні й на­по­ло­ви­ну, зокре­ма че­рез не­ста­чу кан­ди­да­тів у ба­тьки-ви­хо­ва­те­лі. (До­по­мо­га на утри­ма­н­ня ди­ти­ни в при­йом­ній сім’ї/дбст остан­ні­ми ро­ка­ми істо­тно зни­зи­ла­ся, цих ко­штів ле­две ви­ста­чає на хар­чу­ва­н­ня та ба­зо­ві по­тре­би ді­тей. Со­ці­аль­ні по­слу­ги і пси­хо­ло­гі­чна під­трим­ка пе­ре­бу­ва­ють на вкрай низь­ко­му рів­ні. До то­го ж не­дав­но уряд вніс про­по­зи­цію про вла­шту­ва­н­ня в та­кі сім’ї ді­тей із гли­бо­ки­ми ва­да­ми здо­ров’я.) Тож уряд ви­рі­шив на ці су­бвен­ції ще й бу­ду­ва­ти бу­дин­ки та ку­пу­ва­ти жи­тло для ді­тей-си­ріт.

У 2017 ро­ці на за­зна­че­ні по­тре­би бу­ло ви­ді­ле­но 277,727 млн грн, у 2018-му — вже 517,7 млн грн. Однак чі­тко­го ме­ха­ні­зму ви­ко­ри­ста­н­ня ці­єї су­бвен­ції Мін­со­цпо­лі­ти­ки не про­пи­са­ло. Та й роз­мір її ви­зна­чи­ли ви­пад­ко­во і не­ко­ре­ктно. Біль­ше то­го, у 2018-му, з не­зро­зумі­лих при­чин, роз­чер­ком чи­йо­гось мі­ні­стер­сько­го пе­ра пра­во на дер­жав­не жи­тло втра­ти­ли ді­ти, по­збав­ле­ні ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня. За­плу­та­ли­ся іні­ці­а­то­ри су­бвен­ції і в по­ня­т­тях «со­ці­аль­не» (тим­ча­со­ве) та жи­тло на пра­вах вла­сно­сті.

У бе­ре­зні 2018 ро­ку Юрій Пав­лен­ко звер­нув­ся до Ра­хун­ко­вої па­ла­ти з де­пу­тат­ським за­пи­том — до­слі­ди­ти за­кон­ність і ефе­ктив­ність ви­тра­ча­н­ня су­бвен­ції з держ­бю­дже­ту на при­дба­н­ня жи­тла для ді­тей-си­ріт і ДБСТ, а та­кож бу­дів­ни­цтво/ка­пі­таль­ний ре­монт/ре­кон­стру­кцію за­кла­дів під­три­ма­но­го про­жи­ва­н­ня і ма­лих гру­по­вих бу­дин­ків, по­ло­же­н­ня про які бу­ло за­твер­дже­но тіль­ки 3 жов­тня ни­ні­шньо­го ро­ку. На дум­ку де­пу­та­та, «без­си­стем­на ре­а­лі­за­ція де­яких іні­ці­а­тив під на­звою ре­форм об­умо­ви­ла те, що впер­ше в Укра­ї­ні бу­ли ви­ді­ле­ні ко­шти з держ­бю­дже­ту за прин­ци­пом «пі­ди ту­ди, не знаю ку­ди, і при­не­си те, не знаю що».

29 ли­сто­па­да від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня Ра­хун­ко­вої па­ла­ти, на яко­му бу­ло за­твер­дже­но звіт ау­ди­ту. Якщо сти­сло, йо­го ре­зуль­та­ти та­кі:

— за 2017 рік і 9 мі­ся­ців 2018-го ви­ко­ри­ста­но мен­ше по­ло­ви­ни ви­ді­ле­них ко­штів. Перш за все — че­рез не­до­лі­ки й про­га­ли­ни в по­ряд­ку їх ви­ко­ри­ста­н­ня;

— зна­чну ча­сти­ну ко­штів ви­ко­ри­ста­но з по­ру­ше­н­ням бю­дже­тно­го за­ко­но­дав­ства;

— жи­тло ку­пу­ють без за­сто­су­ва­н­ня про­це­дур пу­блі­чних за­ку­пі­вель та екс­пер­тно­го оці­ню­ва­н­ня май­на;

— ча­сто дії чи­нов­ни­ків на мі­сцях ма­ють озна­ки кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень: вар­тість жи­тла зна­чно пе­ре­ви­щує се­ре­дньо­рин­ко­ві ці­ни; з ко­штів су­бвен­ції спла­че­но по­да­тки за кон­тр­аген­та (про­дав­ця жи­тло­во­го об’єкта); крім жи­тла, опла­чу­ва­ли ку­пів­лю зе­мель­ної ді­лян­ки то­що;

— ко­жна п’ята ди­ти­на, яка отри­ма­ла жи­тло, в ньо­го не все­ли­ла­ся, зокре­ма й че­рез йо­го не­при­да­тність для ме­шка­н­ня;

— пра­во на жи­тло в ре­зуль­та­ті не­об´рун­то­ва­них дій Мін­со­цпо­лі­ти­ки у 2018 ро­ці втра­ти­ли ді­ти, по­збав­ле­ні ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня;

— близь­ко 2,5 ти­ся­чі ді­тей про­дов­жу­ють че­ка­ти квар­тир.

За ме­жа­ми ма­те­рі­а­лів Ра­хун­ко­вої па­ла­ти ли­ши­ли­ся чи­слен­ні фа­кти по­ру­ше­н­ня чер­го­во­сті і, вза­га­лі, пра­ва на по­ста­нов­ку на квар­тир­ну чер­гу.

«На жаль, клю­чо­ва про­бле­ма тут — не­на­ле­жна ді­яль­ність Мін­со­цпо­лі­ти­ки, яке вко­тре не на­да­ло чі­тко­го ме­ха­ні­зму ви­ко­ри­ста­н­ня су­бвен­ції, — ко­мен­тує звіт за­сту­пник го­ло­ви Ра­хун­ко­вої па­ла­ти Ан­дрій Май­снер.— По су­ті, Мін­со­цпо­лі­ти­ки під­став­ляє чи­нов­ни­ків на мі­сцях, то­му що до про­це­дур ви­ко­ри­ста­н­ня ці­єї су­бвен­ції є ба­га­то пи­тань.

В ін­фо­гра­фі­ці ми ви­зна­чи­ли шість клю­чо­вих про­блем і ри­зи­ків, ви­яв­ле­них за ре­зуль­та­та­ми ау­ди­ту. Охо­пи­ти всю Укра­ї­ну ми не мо­гли фі­зи­чно, та й ви­бір­ка з се­ми обла­стей і міст Ки­є­ва й Чер­кас — до­сить по­ка­зо­ва. Ми за­сто­су­ва­ли ри­зи­ко­о­рі­єн­то­ва­ний під­хід. Ана­лі­зу­ва­ли, як і ку­ди са­ме пі­шли об­ся­ги фі­нан­су­ва­н­ня. Та­кож ба­зу­ва­ли­ся на ін­фор­ма­ції з рі­зно­ма­ні­тних дже­рел — від пра­во­охо­рон­них ор­га­нів до від­кри­тих дже­рел.

Ми вста­но­ви­ли ці­лу низ­ку дій (ін­ко­ли — без­ді­яль­но­сті) чи­нов­ни­ків на мі­сцях, які в окре­мих ви­пад­ках ма­ють озна­ки кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень. Се­ред ін­ших при­чин, ці фа­кти ви­кли­ка­ні но­ви­зною су­бвен­ції на тлі не­на­ле­жної ко­ор­ди­на­ції. Чі­тко­го ме­ха­ні­зму, ал­го­ри­тму, який би вра­хо­ву­вав бо­дай клю­чо­ві ри­зи­ки, не­має. Мін­со­цпо­лі­ти­ки, як го­лов­ний роз­по­ря­дник ко­штів, про це не по­дба­ло.

Не­має жо­дних філь­трів, — ку­пу­єш що і в ко­го хо­чеш, без кон­кур­сних про­це­дур. Пе­ред­ба­че­но, що ку­пів­ля жи­тла здій­сню­є­ться від­по­від­но до за­ко­ну, але не за­зна­че­но, яко­го са­ме. Ця не­дба­лість при­зве­ла до то­го, що, за­ку­по­ву­ю­чи об’єкти не­ру­хо­мо­го май­на жи­тло­во­го при­зна­че­н­ня для ді­тей-си­ріт і ді­тей, по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня, чи­нов­ни­ки на мі­сцях не за­сто­со­ву­ють (бо не зо­бов’яза­ні) нор­ми За­ко­ну Укра­ї­ни «Про пу­блі­чні за­ку­пів­лі», тоб­то не про­во­дять кон­кур­сних тор­гів. При цьо­му ча­сто-гу­сто про­дав­ця­ми жи­тла на вто­рин­но­му рин­ку є, на­при­клад, чин­ні або екс-чи­нов­ни­ки (на­віть за­сту­пник ме­ра) від­по­від­но­го на­се­ле­но­го пун­кту.

Ба­га­то фа­ктів, які мо­жуть свід­чи­ти про зло­вжи­ва­н­ня. На­при­клад, в Оде­ській обла­сті квар­ти­ри й бу­дин­ки за­ку­по­ву­ва­ли­ся за ду­же за­ви­ще­ною ці­ною (в ці­ло­му — на 3,9 млн грн. — А.К.). На про­філь­них ін­тер­нет-ре­сур­сах по­рів­нян­на квар­ти­ра в то­му ж са­мо­му ра­йо­ні й на тій са­мій ву­ли­ці іно­ді ко­шту­ва­ла на со­тні ти­сяч гри­вень де­шев­ше, ніж ку­пле­на. Чи­нов­ник ка­же: ну я ж впи­сав­ся у гра­ни­чну вар­тість і, фор­маль­но, жо­дних норм не по­ру­шив. Ко­ли рі­зни­ця в міль­йон гри­вень тіль­ки на одній квар­ти­рі, а їх ку­пу­ють де­ся­тки, то мо­жна уяви­ти, які там ри­зи­ки зло­вжи­вань ко­шта­ми держ­бю­дже­ту».

До­ру­че­н­ня роз­по­ря­джа­ти­ся су­бвен­ці­єю слу­жбам у спра­вах ді­тей при­зве­ло до то­го, що су­бвен­цію ви­тра­ча­ли фа­хо­во не­пі­дго­тов­ле­ні лю­ди.

«По­ка­зо­вою ста­ла си­ту­а­ція у сто­ли­ці. Ке­рів­ник слу­жби у спра­вах ді­тей спо­ча­тку пе­ре­ви­щив пов­но­ва­же­н­ня, утво­рив­ши сво­їм рі­ше­н­ням (за­мість рі­ше­н­ня ке­рів­ни­цтва КМДА) ре­гіо­наль­ну ко­мі­сію, на під­ста­ві рі­шень якої на­да­лі са­мою слу­жбою про­ве­де­но го­спо­дар­ські опе­ра­ції, що при­зве­ли до не­за­кон­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів су­бвен­ції, — про­дов­жує Ан­дрій Май­снер. — З ве­ли­кої кіль­ко­сті за­бу­дов­ни­ків у сто­ли­ці слу­жба ві­ді­бра­ла за не­кон­ку­рен­тною про­це­ду­рою ТОВ для при­дба­н­ня на­да­лі прав на 12 квар­тир на об’єкті ка­пі­таль­но­го бу­дів­ни­цтва в Го­ло­сі­їв­сько­му ра­йо­ні м. Ки­є­ва. Ре­а­лі­за­ція ро­біт ма­ла здій­сню­ва­ти­ся че­рез фон­ди фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва ви­ду А, упра­ви­те­лем яких є ін­ше ТОВ.

Не пе­ре­ві­рив­ши фа­кти­чної го­тов­но­сті об’єктів, ро­бо­ча ко­мі­сія слу­жби одно­го­ло­сно прийня­ла рі­ше­н­ня про при­да­тність квар­тир для про­жи­ва­н­ня. Слу­жба в осо­бі її на­чаль­ни­ка укла­ла не до­го­во­ри ку­пів­лі-про­да­жу жи­тла (по­ряд­ком ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів су­бвен­ції на цей бю­дже­тний пе­рі­од пе­ред­ба­че­но при­дба­н­ня са­ме жи­тла), а до­го­во­ри про участь у фон­ді фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва з по­се­ре­дни­ком, чим ство­ре­но пе­ред­умо­ви (ри­зи­ки) для ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів су­бвен­ції не за ці­льо­вим при­зна­че­н­ням, адже це при­ве­ло до при­дба­н­ня не квар­тир у вла­сни­ка (за­бу­дов­ни­ка), а май­но­вих прав на май­бу­тні квар­ти­ри в по­се­ре­дни­ка. До то­го ж бу­ді­вель­ні ро­бо­ти на об’єкті до­сі, фа­кти­чно, не за­вер­ше­ні. Ку­пів­ля «квар­тир на па­пе­рі» від­бу­ла­ся без за­сто­су­ва­н­ня кон­ку­рен­тних про­це­дур і за ці­на­ми, що пе­ре­ви­щу­ють вар­тість цих об’єктів у са­мо­го за­бу­дов­ни­ка (за да­ни­ми йо­го офі­цій­но­го сай­ту), за­га­лом, на 977,6 тис. гри­вень.

За до­ку­мен­та­ми, у 2017 ро­ці бу­дин­ки вве­де­но в екс­плу­а­та­цію. На фо­то від 24 ве­ре­сня 2018 ро­ку ви­дно, що во­ни до­сі не­при­да­тні для ме­шка­н­ня. Не­ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів вна­слі­док не­пра­во­мір­них дій сто­ли­чних чи­нов­ни­ків — на 8 млн 900 ти­сяч гри­вень

Про про­це­ду­ру пу­блі­чних за­ку­пі­вель і обов’яз­ко­ве екс­пер­тне оці­ню­ва­н­ня май­на, ре­цен­зу­ва­н­ня яко­го, до ре­чі, мо­жна про­ве­сти си­ла­ми фа­хів­ців те­рор­га­нів Фон­ду дер­жмай­на, Мін­со­цпо­лі­ти­ки не по­дбав.

У Коль­чин­ській се­ли­щній ра­ді Му­ка­чів­сько­го ра­йо­ну За­кар­пат­ської обла­сті для двох ді­тей-си­ріт за 588,8 тис грн ку­пи­ли вза­га­лі не при­сто­со­ва­ну до жи­тла ха­ту «на ку­ря­чих ніж­ках» — без еле­ктро­по­ста­ча­н­ня, га­зу, ка­на­лі­за­ції то­що. Ще й ви­тра­ти­ли ку­пу бю­дже­тних ко­штів на її ре­монт. Однак на мо­мент про­ве­де­н­ня ау­ди­ту бу­ди­нок за­ли­шав­ся не­при­да­тним для нор­маль­но­го про­жи­ва­н­ня.

Не ма­ю­чи на­ле­жно­го нор­ма­тив­но-пра­во­во­го ін­стру­мен­та­рію, роз’яснень Мін­со­цпо­лі­ти­ки, чи­нов­ни­ки на мі­сцях зму­ше­ні бу­ли вчи­ня­ти дії на вла­сний роз­суд, ви­хо­дя­чи з гра­ни­чних вар­то­сті та пло­щі. Сто­сов­но при­да­тно­сті за­ку­пле­них об’єктів ау­дит ви­явив зна­чну про­га­ли­ну в за­ко­но­дав­стві. Дер­жав­ні бу­ді­вель­ні нор­ми не по­ши­рю­ю­ться на жи­тло, яке ку­пу­є­ться на вто­рин­но­му рин­ку. Але ж на ньо­го ви­тра­ча­ю­ться мі­льяр­ди ко­штів пла­тни­ків по­да­тків із бю­дже­ту. Як ви­зна­ча­ти йо­го кон­ди­цій­ність? Мін­со­цпо­лі­ти­ки, як го­лов­ний роз­по­ря­дник ко­штів, мав це пе­ред­ба­чи­ти, скла­сти кри­те­рії, за яки­ми доби­ра­ю­ться об’єкти. Не­дба­лість у ко­ор­ди­на­ції ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів су­бвен­ції, не­на­ле­жне нор­ма­тив­но-пра­во­ве за­без­пе­че­н­ня та не­на­ле­жний вну­трі­шній кон­троль, від­по­від­но до ст. 26 Бю­дже­тно­го ко­де­ксу, ство­ри­ли ри­зи­ки не­ефе­ктив­но­го й не­за­кон­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів держ­бю­дже­ту.

Де­які чи­нов­ни­ки мо­жуть ска­за­ти, що кон­кур­сні тор­ги, на­віть якщо ро­би­ти все пра­виль­но, за­би­ра­ють два з по­ло­ви­ною мі­ся­ці. Однак, на­при­клад, у кві­тні—трав­ні ни­ні­шньо­го ро­ку всі на мі­сцях уже зна­ли, який ма­ти­муть ре­сурс, скіль­ки ко­му гро­шей за ці­єю су­бвен­ці­єю на­ді­йде. У сер­пні всі гро­ші, фа­кти­чно, вже на­ді­йшли. Але з ін­фо­гра­фі­ки ви­дно, що на 1 жов­тня 80% су­бвен­ції за­га­лом по Укра­ї­ні не ви­ко­ри­ста­но. Жи­то­мир­ська область і мі­сто Чер­ка­си цьо­го ро­ку не ви­ко­ри­ста­ли жо­дної ко­пій­ки. Та­ке вра­же­н­ня, що ді­ти-си­ро­ти там жи­тла не по­тре­бу­ють. Чи це дер­жав­ни­цький під­хід до та­ко­го со­ці­аль­но вра­зли­во­го пи­та­н­ня, як за­без­пе­че­н­ня жи­тлом ді­тей-си­ріт, тим біль­ше що їхнє пра­во не ре­а­лі­зо­ву­ва­ли за ко­шти держ­бю­дже­ту до 2017 ро­ку?

По су­ті, ми від­во­лі­кли ре­сурс з ін­ших дер­жав­них ці­лей, про­грам на те, щоб за­без­пе­чи­ти жи­тло ді­тям, які по­тре­бу­ють за­хи­сту й осо­бли­вої опі­ки, але зно­ву ма­є­мо ри­зик до кін­ця бю­дже­тно­го пе­рі­о­ду не осво­ї­ти ко­шти (див.таб.). А все, що на цей час не бу­де осво­є­не, має по­вер­ну­ти­ся в бю­джет.

Кри­чу­ща си­ту­а­ція — що че­рез дії чи­нов­ни­ків Мін­со­цпо­лі­ти­ки і з мов­ча­зно­го бла­го­сло­ве­н­ня Ка­бмі­ну у 2018 ро­ці пра­во на жи­тло втра­ти­ли ді­ти, по­збав­ле­ні ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня. Як мо­жна не­хту­ва­ти пра­ва­ми ти­сяч і так скрив­дже­них до­лею ді­тей? Це при­клад ан­ти­со­ці­аль­ної ді­яль­но­сті по­са­дов­ців мі­ні­стер­ства, яке має фор­му­ва­ти й ре­а­лі­зо­ву­ва­ти со­ці­аль­ну по­лі­ти­ку в дер­жа­ві. На за­пи­ти ау­ди­то­рів із цьо­го при­во­ду мі­ні­стер­ські по­са­дов­ці по­яснень на­да­ти не змо­гли. Але хтось із ви­со­ко­по­са­дов­ців усе ж має за це від­по­ві­сти, хо­ча б по­са­дою. І це пи­та­н­ня до прем’єр-мі­ні­стра.

Так са­мо не­об´рун­то­ва­но по­ста­но­вою бу­ло вве­де­но ві­ко­ве обме­же­н­ня на пра­во отри­ма­ти со­ці­аль­не жи­тло — 18—23 ро­ки. На ау­ди­ті ми по­ба­чи­ли си­ту­а­ції, ко­ли де­яким ді­тям, які ро­ка­ми сто­я­ли в чер­зі як та­кі, що по­тре­бу­ють жи­тла, а у 2018му до­ся­гли вста­нов­ле­но­го гра­ни­чно­го ві­ку, в отри­ман­ні жи­тла не від­мо­ви­ли, хо­ча фор­маль­но це су­пе­ре­чить вста­нов­ле­но­му ві­ко­во­му обме­жен­ню. Але ж ці ді­ти не вин­ні, що дер­жа­ва ро­ка­ми не ви­ко­ну­ва­ла пе­ред ни­ми сво­їх зо­бов’язань, то­му оче­ви­дно, що га­ран­то­ва­не пра­во на жи­тло за­би­ра­ти в них че­рез шту­чне обме­же­н­ня чи­нов­ни­ки не по­вин­ні.

Яки­ми бу­дуть на­слід­ки ау­ди­ту?

На­ші про­по­зи­ції ма­ють ре­ко­мен­да­цій­ний ха­ра­ктер. Ми по­да­є­мо їх ко­жно­му, від­по­від­но до ком­пе­тен­ції. Ка­бмі­ну, Мін­со­цпо­лі­ти­ки, нар­де­пу Ю.пав­лен­ку, який іні­ці­ю­вав ау­дит, про­філь­но­му ко­мі­те­ту ВР то­що. Звіт і рі­ше­н­ня, крім то­го, по­да­ю­ться Упов­но­ва­же­но­му з прав ди­ти­ни М.ку­ле­бі, який теж актив­но опі­ку­є­ться ци­ми пи­та­н­ня­ми.

На по­пе­ре­днє обго­во­ре­н­ня про­е­кту зві­ту й на за­сі­да­н­ня Ра­хун­ко­вої па­ла­ти ми за­про­шу­ва­ти за­сту­пни­ка мі­ні­стра со­цпо­лі­ти­ки з єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції па­ні О.чур­кі­ну, яка та­кож ку­ри­рує пи­та­н­ня ді­тей-си­ріт. Але чи­нов­ни­ця не зна­йшла мо­жли­во­сті при­бу­ти. До­ве­ло­ся йти її ко­ле­зі На­та­лії Фе­до­ро­вич, яка, вза­га­лі, ку­ри­рує ін­ші пи­та­н­ня, і го­ту­ва­ти­ся бу­кваль­но за кіль­ка го­дин до за­сі­да­н­ня. Це теж свід­че­н­ня сум­лін­но­сті по­са­дов­ців, які в Мін­со­цпо­лі­ти­ки опі­ку­ю­ться пи­та­н­ня­ми ді­тей­си­ріт і по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня.

Ва­жли­во, щоб усі ре­ко­мен­да­ції Ра­хун­ко­вої па­ла­ти бу­ло ви­ко­на­но. У про­е­кті бю­дже­ту на 2019 рік від­по­від­ної су­бвен­ції пе­ред­ба­че­но на 200 млн грн. біль­ше за об­сяг ни­ні­шньо­го ро­ку. Це — оче­ви­дний по­зи­тив, який тре­ба по­си­ли­ти, а не зні­ве­лю­ва­ти не­ком­пе­тен­тним під­хо­дом та не­дба­лі­стю. То­му під час роз­гля­ду зві­ту я звер­нув ува­гу за­сту­пни­ка мі­ні­стра Мін­со­цпо­лі­ти­ки, щоб на­сту­пно­го ро­ку во­ни не муль­ти­плі­ку­ва­ли всі ті ри­зи­ки, які ви­яви­ла Ра­хун­ко­ва па­ла­та і які зі збіль­ше­н­ням об­ся­гів фі­нан­су­ва­н­ня по­ки що ли­ше зро­ста­ють».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.