«Бо­ри­спіль­ський екс­прес»: пі­ар і ко­ру­пція

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Во­ло­ди­мир ДАЦЕНКО,

Ни­ні­шньо­го ро­ку «Укр­за­лі­зни­ця» за­вер­ши­ла два ве­ли­ких про­е­кти, до яких бу­ло при­ку­то ува­гу гро­мад­сько­сті: «Бе­скид­ський ту­нель» та «Kyiv Boryspil Express».

Про­те «Укр­за­лі­зни­ця» не бу­ла б «Укр­за­лі­зни­цею», як­би на ко­жній до­брій спра­ві не на­ма­га­ла­ся зро­би­ти ко­ру­пцій­ну схе­му.

Якщо у ви­пад­ку з Бе­скид­ським ту­не­лем кри­мі­наль­ну спра­ву НАБ, пов’яза­ну з ком­па­ні­я­ми з ото­че­н­ня бра­тів Ду­бне­ви­чів (БПП), ще мо­жна бу­ло ски­ну­ти на «по­пе­ре­дни­ків», оскіль­ки основ­ні її епі­зо­ди від­бу­ва­ли­ся 2015 ро­ку, — то з «Бо­ри­спіль­ським екс­пре­сом» усе зна­чно про­сті­ше: йо­го по­ча­ли бу­ду­ва­ти в ча­си ни­ні­шньо­го прав­лі­н­ня УЗ, і ні­хто ін­ший на си­ту­а­цію не впли­вав.

До то­го ж усі за­ку­пів­лі для «Бо­ри­спіль­сько­го екс­пре­су» на май­же 130 млн грн про­во­ди­ла Ре­гіо­наль­на фі­лія «Пів­ден­но­за­хі­дна за­лі­зни­ця», ке­рів­ни­цтво якої на­зи­ва­ють на­бли­же­ним до Єв­ге­на Крав­цо­ва.

Річ у то­му, що біль­шість ке­рів­ни­ків фі­лій УЗ бу­ли обра­ні ще в ча­си Бал­чу­на, але «Львів­ська за­лі­зни­ця» і «Пів­ден­но-за­хі­дна за­лі­зни­ця» змі­ни­ли ди­ре­кто­рів уже пі­сля при­зна­че­н­ня в.о. го­ло­ви прав­лі­н­ня «Укр­за­лі­зни­ці» Є.крав­цо­ва, оскіль­ки остан­ній не зміг зна­йти спіль­ної мо­ви з їхнім — уже ко­ли­шнім — ке­рів­ни­цтвом.

Ди­ре­кто­ром «Пів­ден­но­за­хі­дної за­лі­зни­ці» на­ве­сні ни­ні­шньо­го ро­ку став екс-де­пу­тат Хар­ків­ської обл­ра­ди від фра­кції «Ві­дро­дже­н­ня», до­цент ка­фе­дри кри­мі­наль­но­го пра­ва і кри­мі­но­ло­гії Хар­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту вну­трі­шніх справ Ро­ман Ве­при­цький. Ві­до­мий він тим, що, пра­цю­ю­чи у пра­во­охо­рон­ній си­сте­мі, при­му­дрив­ся зро­би­ти за­оща­джень на 8,1 млн грн го­тів­кою, вка­за­них у йо­го де­кла­ра­ції.

По­ясни­ти при­зна­че­н­ня лю­ди­ни з пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми ди­ре­кто­ром ре­гіо­наль­ної за­лі­зни­ці мо­жна хі­ба що на­яв­ні­стю не­об­хі­дних для цьо­го осо­би­стих зв’яз­ків. Адже ні осві­та, ні по­пе­ре­дній до­свід Ве­при­цько­го вза­га­лі жо­дним чи­ном не пе­ре­ти­на­ю­ться із за­лі­зни­чною сфе­рою.

Фір­ма з ву­ли­ці Зо­о­ло­гі­чної

У Ки­є­ві у зви­чай­ній жи­тло­вій п’яти­по­вер­хів­ці за адре­сою ву­ли­ця Зо­о­ло­гі­чна, 4-А є та­ка со­бі квар­ти­ра №139. Зов­ні во­на ні­чим не від­рі­зня­є­ться від ін­ших квар­тир цьо­го бу­дин­ку, за єди­ним ви­ня­тком — у ній за­ре­є­стро­ва­ні по­над 800 юри­ди­чних суб’єктів. І ці суб’єкти до­сить не­про­сті.

Зві­сно, 800 фірм в одній квар­ти­рі фі­зи­чно по­мі­сти­ти­ся не мо­жуть. Тож усім зро­зумі­ло, що ця адре­са ви­ко­ри­сто­ву­є­ться пев­ною кон­то­рою для збу­ту «фірм під ключ». Але за всі ро­ки існу­ва­н­ня квар­ти­ри №139 ні по­да­тків­цям, ні пра­во­охо­рон­цям чо­мусь на­віть на дум­ку не спа­ло про­ве­сти пе­ре­вір­ку ді­яль­но­сті цих то­ва­риств.

Від­су­тність ком­па­нії за мі­сцем ре­є­стра­ції є одні­єю з го­лов­них під­став для ану­лю­ва­н­ня сві­до­цтва пла­тни­ка по­да­тку ор­га­на­ми ДФС. Але це не сто­су­є­ться за­зна­че­ної адре­си.

Ра­ні­ше по­слу­га­ми «роз­мі­ще­н­ня» у квар­ти­рі №139 ко­ри­сту­ва­ло­ся ТОВ «УТМК», що укла­ло із за­лі­зни­цею кон­тра­ктів на по­над 200 млн грн, і ТОВ «Ін­тер Прайс», яке має мі­льяр­дні кон­тра­кти з Мі­н­обо­ро­ни. Зві­сно, тут за­ре­є­стро­ва­ні й мен­ші грав­ці.

Пі­сля при­зна­че­н­ня Ро­ма­на Ве­при­цько­го ди­ре­кто­ром «Пів­ден­но-за­хі­дної за­лі­зни­ці» на тен­де­рах із бла­го­устрою та обла­шту­ва­н­ня «Бо­ри­спіль­сько­го екс­пре­су» з’яв­ля­є­ться но­ва­чок — ТОВ «Рі­лейд». Фір­ма, про­пи­са­на у квар­ти­рі №139 на Зо­о­ло­гі­чній, 4-А, за кіль­ка мі­ся­ців отри­мує кон­тра­ктів на 28 млн грн. У то­му чи­слі 14 млн на «ро­бо­ти по ви­го­тов­лен­ню, мон­та­aeу та фар­бу­ван­ню ме­та­ле­вих кон­стру­кцій га­ле­реї, вла­шту­ван­ню пе­риль­ної ого­ро­aeі та на­кри­т­тя на­ві­сів па­са­aeир­ської пла­тфор­ми», 6 млн — на ви­го­тов­ле­н­ня на­ві­су за­лі­зни­чної пла­тфор­ми, 2,8 млн — на спо­ру­дже­н­ня зем­ля­но­го по­ло­тна за­лі­зни­чних ко­лій та 4,6 млн — на бла­го­устрій і озе­ле­не­н­ня те­ри­то­рій.

Усі ці ро­бо­ти ви­ко­ну­ва­ли­ся в рам­ках про­е­кту «Ор­га­ні­за­ція за­лі­зни­чно­го па­са­aeир­сько­го спо­лу­че­н­ня м. Ки­їв — Мі­aeна­ро­дний ае­ро­порт «Бо­ри­спіль».

При­чо­му істо­рія ТОВ «Рі­лейд» по­вто­рю­є­ться і з ін­ши­ми уча­сни­ка­ми. Так, «Пів­ден­но­за­хі­дна за­лі­зни­ця» без тен­де­ру укла­ла пря­мий кон­тракт на 3 млн грн. на «вла­шту­ва­н­ня про­пу­скної си­сте­ми для зо­ни пе­ре­бу­ва­н­ня па­са­aeи­рів пе­ред по­сад­кою до рей­ко­во­го ав­то­бу­са спо­лу­че­н­ням Ки­їв-па­са­aeир­ський — Бо­ри­спіль». Ви­ко­нав­цем ро­біт ста­ло ні­ко­му не ві­до­ме ТОВ «Пе­тро Сер­віс», про­пи­са­не за ще одні­єю адре­сою ма­со­вої ре­є­стра­ції — м. Хар­ків, пр-т Мо­сков­ський, №199 (мі­сце ре­є­стра­ції 130 юри­ди­чних осіб).

Ні до, ні пі­сля цьо­го «Пе­тро Сер­віс» не ма­ло дер­жав­них кон­тра­ктів.

Еле­ктрон­ний кви­ток в один кі­нець

Але, ма­буть, най­біль­шою афе­рою ста­ла роз­роб­ка спе­ці­аль­но­го кви­тко­во­го сер­ві­су для мар­шру­ту «Ки­їв—бо­ри­спіль».

Річ у то­му, що за­лі­зни­ця має кви­тко­вий сер­віс booking.uz.gov. ua, роз­ро­бле­ний ще в 2017 ро­ці. Ра­зом з онов­ле­н­ня­ми та роз­ши­ре­н­ням фун­кціо­на­лу він обі­йшов­ся УЗ у близь­ко 6,5 млн грн. Слід за­зна­чи­ти, що цей кви­тко­вий сер­віс за­без­пе­чує мо­жли­вість ку­пів­лі еле­ктрон­но­го кви­тка на всі мар­шру­ти за­лі­зни­ці. Крім мар­шру­ту Ки­їв— Бо­ри­спіль.

Бо на УЗ ви­рі­ши­ли, що «Бо­ри­спіль­сько­му екс­пре­су» по­трі­бен вла­сний кви­тко­вий сер­віс. І оці­ни­ли йо­го у 21 млн грн. Тоб­то у три з по­ло­ви­ню ра­зи до­рож­че, ніж сер­віс для ре­шти мар­шру­тів кра­ї­ни.

Що та­ко­го осо­бли­во­го у спо­лу­чен­ні «Ки­їв-па­са­жир­ський — ае­ро­порт «Бо­ри­спіль», по­ясни­ти важ­ко. Як і те, чи по­трі­бно па­са­жи­рам два окре­мих кви­тко­вих сер­ві­си для по­слуг одні­єї ком­па­нії-пе­ре­ві­зни­ка.

Роз­роб­ку но­во­го сер­ві­су до­ру­чи­ли ТОВ «Вір­ту­аль­ні те­хно­ло­гії і си­сте­ми». При­чо­му зро­би­ли це без­аль­тер­на­тив­но.

У жов­тні «Пів­ден­но-за­хі­дна за­лі­зни­ця» опри­лю­дни­ла пе­ре­го­вор­ну про­це­ду­ру з ТОВ «Вір­ту­аль­ні те­хно­ло­гії і си­сте­ми» на 21 млн грн, у якій, крім на­зви за­ку­пів­лі, не бу­ло вка­за­но жо­дної ін­шої ін­фор­ма­ції. Об´рун­ту­ва­н­ням пе­ре­го­вор­ної про­це­ду­ри ви­зна­чи­ли «по­тре­бу здій­сни­ти до­да­тко­ву за­ку­пів­лю в то­го са­мо­го по­ста­чаль­ни­ка».

Справ­ді, та­ка під­ста­ва для про­ве­де­н­ня пе­ре­го­вор­ної про­це­ду­ри за­ко­но­дав­ством ви­зна­че­на, але: ТОВ «Вір­ту­аль­ні те­хно­ло­гії і си­сте­ми» ні­ко­ли ра­ні­ше не укла­да­ло до­го­во­рів із «Пів­ден­но-за­хі­дною за­лі­зни­цею», і роз­ро­бни­ком на­яв­но­го кви­тко­во­го сер­ві­су booking. uz.gov.ua є не «Вір­ту­аль­ні те­хно­ло­гії і си­сте­ми», а зов­сім ін­ша ком­па­нія — ТОВ «Уні­вер­саль­ні ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії».

Остан­нє по­да­ло скар­гу до ко­ле­гії Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту про по­ру­ше­н­ня прав ком­па­нії че­рез про­ве­де­н­ня не­кон­ку­рен­тної про­це­ду­ри. І тут ні­би­то кон­тракт за­лі­зни­ці мав би зі­рва­тись, але…

На за­сі­дан­ні ко­ле­гії АМКУ за­лі­зни­чни­ки ро­блять за­яву, що пре­дме­том за­ку­пів­лі є не по­слу­ги, а ро­бо­ти, і, від­по­від­но, скар­жник мав би спла­ти­ти збір за роз­гляд скар­ги не 5 тис. грн, а 15. І АМКУ при­пи­няє роз­гляд скар­ги.

Про­бле­ма в то­му, що від­рі­зни­ти по­слу­ги від ро­біт до­сить скла­дно. До то­го ж у са­мій за­ку­пів­лі це ні­де не за­зна­ча­є­ться. АМКУ зайня­ла по­зи­цію за­мов­ни­ка, але мо­гла зайня­ти й по­зи­цію скар­жни­ка, який, по­да­ю­чи скар­гу, не міг зна­ти, ро­бо­ти чи по­слу­ги є пре­дме­том за­ку­пів­лі і який са­ме збір тре­ба пла­ти­ти.

Так 10 тис. дер­жав­но­го збо­ру в бю­ро­кра­ти­чній си­сте­мі кра­ї­ни пе­ре­тво­рю­ю­ться на 21 млн по­тен­цій­них зби­тків.

То­го ж са­мо­го дня «Укр­за­лі­зни­ця» укла­дає до­го­вір із роз­ро­бни­ком но­во­го кви­тко­во­го сер­ві­су, який має за­вер­ши­ти ро­бо­ти до кін­ця ро­ку.

Про­те вже під час роз­гля­ду скар­ги з’яви­ли­ся но­ві по­дро­би­ці ці­єї спра­ви: на­справ­ді пе­ре­мо­ви­ни між «Укр­за­лі­зни­цею» та ТОВ «Вір­ту­аль­ні те­хно­ло­гії і си­сте­ми» три­ва­ють ще з лі­та, а сам кви­тко­вий сер­віс уже роз­ро­бле­ний та на­да­ний у те­сто­ве ви­ко­ри­ста­н­ня за­лі­зни­чни­кам.

Згі­дно з про­то­ко­лом «Пів­ден­но-за­хі­дної за­лі­зни­ці», пер­ша зу­стріч із пи­та­н­ня кви­тко­во­го сер­ві­су з ТОВ «Вір­ту­аль­ні те­хно­ло­гії і си­сте­ми» від­бу­ла­ся ще 10 черв­ня. Ін­ших роз­ро­бни­ків про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня на цей за­хід не за­про­шу­ва­ли.

Но­вий сер­віс для «Бо­ри­спіль­сько­го екс­пре­су» роз­мі­сти­ли на до­ме­ні travel.uz.gov.ua. Про­те пі­сля пу­блі­ка­ції по­си­ла­н­ня на цей сайт, який ви­явив­ся май­же то­чною ко­пі­єю ста­ро­го booking.uz.gov.ua, до­ступ до ньо­го ра­пто­во зник. Прав­да, по­рів­ню­ю­чи скрі­ни цих двох сер­ві­сів, важ­ко ви­зна­чи­ти, чим но­вий travel.uz.gov.ua від­рі­зняв­ся від уже на­яв­но­го booking.uz.gov. ua.

Зві­сно, пі­сля ви­то­ку ін­фор­ма­ції за­лі­зни­чни­кам та ТОВ «Вір­ту­аль­ні те­хно­ло­гії і си­сте­ми» до­ве­де­ться, при­найм­ні зов­ні, вно­си­ти змі­ни в «но­вий» сер­віс, що займе пев­ний час. Мо­жли­во, са­ме то­му по­ки що кви­тки на Бо­ри­спіль не­до­сту­пні он­лайн.

Пі­сля всьо­го

Зро­зу­мі­ти, чо­му на­віть нав­ко­ло та­ких імі­дже­вих про­е­ктів за­лі­зни­ці, як «Kyiv Boryspil Express», ви­ни­ка­ють фір­ми­при­ви­ди і ге­нії «но­вих» по­слуг, справ­ді важ­ко. Або ж ви­ста­ва роз­ра­хо­ва­на на не­ро­збір­ли­во­го гля­да­ча, який обме­жи­ться кра­си­вим ко­ла­жем чи­нов­ни­ків най­ви­щої мар­ки на тлі фар­бо­ва­но­го поль­сько­го рей­ко­во­го ав­то­бу­са й не по­мі­тить ні­чо­го за цим ко­ла­жем. Або ж на схи­лі сво­єї ка­ден­ції по­лі­ти­ки ста­ють усе менш чу­тли­ви­ми до та­ких не­при­єм­них дрі­бниць, як ще одна ко­ру­пцій­на істо­рія про чер­го­ві де­ся­тки міль­йо­нів гри­вень…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.