Як бу­дин­ки в істо­ри­чно­му цен­трі Ки­є­ва у ки­ян за­би­ра­ли

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Сер­гій СТЕРНЕНКО, Ле­о­ні­да Чер­но­ве­цько­го Ро­ма­на На­сі­ро­ва Оле­ся Ва­силь Хмель­ни­цький

Остан­нім ча­сом не вщу­ха­ють при­стра­сті нав­ко­ло бу­дин­ку 8Б на ву­ли­ці Рей­тар­ській у Ки­є­ві, де роз­мі­щу­є­ться га­ле­рея «Ре­чо­вий до­каз».

Акти­ві­сти ствер­джу­ють, що Со­фія Ки­їв­ська та істо­ри­чний центр Ки­є­ва, вклю­чно з низ­кою ін­ших пам’яток ар­хі­те­кту­ри, пе­ре­бу­ва­ють під за­гро­зою зни­ще­н­ня че­рез не­за­кон­ні дії впли­во­вих укра­їн­ських по­лі­ти­ків.

Що са­ме від­бу­ва­є­ться, і чо­му си­ту­а­ція на­гні­ти­ла­ся, — спро­бу­є­мо ро­зі­бра­тись.

У ча­си ка­ден­ції ме­ра Ки­є­ва

рі­ше­н­ням Ки­їв­ра­ди від 08.02.2007 №62/723 «Про Про­гра­му при­ва­ти­за­ції ко­му­наль­но­го май­на те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди мі­ста Ки­є­ва на 2007—2010 ро­ки» бу­ло за­твер­дже­но пе­ре­лік із 884 об’єктів не­ру­хо­мо­сті, які пе­ре­бу­ва­ли в ко­му­наль­ній вла­сно­сті м. Ки­є­ва і під­ля­га­ли при­ва­ти­за­ції. До ньо­го вхо­див і бу­ди­нок за адре­сою вул. Рей­тар­ська, 8-5 Б, роз­ді­ле­ний на три ча­сти­ни за­галь­ною пло­щею 1 617,1 кв м.

Ін­шу ча­сти­ну бу­дів­лі, пло­щею 473,8 кв м, бу­ло вклю­че­но до пе­ре­лі­ку під при­ва­ти­за­цію рі­ше­н­ням Ки­їв­ра­ди від 31 бе­ре­зня 2011 ро­ку N 100/5487 «Про Про­гра­му при­ва­ти­за­ції ко­му­наль­но­го май­на те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди мі­ста Ки­є­ва».

За­галь­на ж пло­ща бу­дів­лі ста­но­вить 2332 кв м, якщо ві­ри­ти рі­шен­ню ті­єї ж Ки­їв­ра­ди від 2003 ро­ку.

По­сту­по­во бу­ди­нок ста­ли ку­пу­ва­ти, теж ча­сти­на­ми. Про­те ро­би­ло­ся це не­пу­блі­чно: без зга­ду­вань у ЗМІ та ре­аль­но­го ау­кціо­ну.

Вла­сни­ка­ми бу­дів­лі ста­ли рі­зні при­ва­тні ком­па­нії — «Рей­терс» і «Ге­ор­гі­єв­ський ре­зи­денс», але об’єд­ну­ють їх ро­ди­чі ре­аль­них вла­сни­ків — тесть ко­ли­шньо­го го­ло­ви ДФС

та се­стра ко­ли­шньо­го се­кре­та­ря Ки­їв­ра­ди, а ни­ні на­ро­дно­го де­пу­та­та Дов­го­го.

На­га­даю, що На­сі­ро­ва пі­до­зрю­ють у за­по­ді­я­н­нях зби­тків дер­жа­ві на су­му по­над 2 млрд гри­вень. У 2017 ро­ці про пі­до­зру йо­му по­ві­дом­ля­ли де­те­кти­ви НАБУ.

Дов­гий мав про­бле­ми із за­ко­ном у спра­ві зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, що ви­ли­ло­ся у зби­тки для те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди Ки­є­ва на су­му 81,7 млн гри­вень. У 2017 ро­ці, за під­пи­сом ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка, йо­му по­ві­до­ми­ли про пі­до­зру, про­те вже че­рез три мі­ся­ці САП зня­ла з ньо­го всі обви­ну­ва­че­н­ня.

Згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю з ЄДРСР про кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня №32012110070000045 що­до бу­дів­лі на Рей­тар­ській, схе­ма бу­ла та­ка: Управ­лі­н­ня ко­му­наль­ної вла­сно­сті Ки­є­ва за­йшло у змо­ву з тре­ті­ми осо­ба­ми і про­да­ло ко­му­наль­не май­но без про­ве­де­н­ня від­кри­то­го ау­кціо­ну, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи під­кон­троль­ні суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, зокре­ма ТОВ «Абріль­сту­діо». За за­ни­же­ною вар­ті­стю вчи­не­но не­за­кон­не від­чу­же­н­ня об’єктів не­ру­хо­мо­сті, що пе­ре­бу­ва­ли в ко­му­наль­ній вла­сно­сті те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди мі­ста Ки­є­ва, на ко­ристь тре­тіх осіб, у то­му чи­слі ТОВ «Ге­ор­гі­єв­ський ре­зи­денс».

То­чний час ско­є­н­ня зло­чи­ну не за­зна­че­но, а мі­ський бю­джет то­ді не­до­о­три­мав, за оцін­ка­ми слід­ства, 4,6 млн гри­вень. Тоб­то при­ва­ти­за­ція від­бу­ла­ся із про­це­дур­ни­ми по­ру­ше­н­ня­ми і за зна­чно за­ни­же­ною гро­шо­вою оцін­кою.

Ква­лі­фі­ка­ція ж кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, слід­ство в яко­му ве­де про­ку­ра­ту­ра м. Ки­є­ва, — ле­га­лі­за­ція (від­ми­ва­н­ня) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом.

За­га­лом, афе­ра з від­чу­же­н­ням не­ру­хо­мо­сті на ко­ристь ком­па­ній На­сі­ро­ва—дов­го­го сто­су­є­ться не тіль­ки бу­дин­ку на Рей­тар­ській.

Так, згі­дно з да­ни­ми з ре­є­стру су­до­вих рі­шень, аре­шти у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні що­до від­ми­ва­н­ня до­хо­дів на­кла­да­ли­ся та­кож на бу­дів­лі за адре­са­ми вул. Хре­ща­тик, 29/1, вул. Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, 63, вул. Пар­ко­ва до­ро­га, 6А, вул. Пу­шкін­ська, 38 та ще, як мі­ні­мум, шість об‘єктів не­ру­хо­мо­сті (пе­ре­лік не є ви­чер­пним). Сам же бу­ди­нок на Рей­тар­ській, 8Б на­ра­зі за­а­ре­што­ва­ний су­дом, — йо­го не мо­жна від­чу­жу­ва­ти.

ТОВ «Абріль-сту­діо»

Цю фір­му бу­ло за­ре­є­стро­ва­но в ли­пні 2009 ро­ку зі ста­ту­тним ка­пі­та­лом 63 тис. гри­вень.

Але вже за два мі­ся­ці во­на без від­кри­то­го ау­кціо­ну при­дба­ла за за­ни­же­ною вар­ті­стю — близь­ко 2,6 млн гри­вень — бу­ди­нок, у яко­му мі­сти­ла­ся кни­гар­ня «Сяй­во».

Що сто­су­є­ться «Реч­до­ку», то, згі­дно з да­ни­ми з то­го ж Єди­но­го держ­ре­є­стру су­до­вих рі­шень, за за­ни­же­ною вар­ті­стю з ко­му­наль­ної вла­сно­сті не­ру­хо­мість ви­ку­по­ву­ва­ли че­рез фір­му ТОВ «Абріль-сту­діо», а вже від неї бу­дів­ля на Рей­тар­ській по­тра­пи­ла до ком­па­ній «Ге­ор­гі­єв­ський ре­зи­денс» та «Рей­терс». Оста­н­ня зго­дом пе­ре­да­ла пра­во вла­сно­сті на свою ча­сти­ну бу­дин­ку до ком­па­нії «Ге­ор­гі­єв­ський ре­зи­денс».

По­ло­ви­на ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу ТОВ «Ге­ор­гі­єв­ський ре­зи­денс» на­ле­жить Оле­ксан­дру Глім­бов­сько­му, те­стю екс-го­ло­ви ДФС Ро­ма­на На­сі­ро­ва. Ре­шта 50% — се­стрі на­ро­дно­го де­пу­та­та Оле­ся Дов­го­го Окса­ні Гу­ля­є­вій че­рез ТОВ «Рей­терс».

Да­ні з сер­ві­су Yocontrol свід­чать, що з фір­мою-про­клад­кою «Абріль-сту­діо» пов‘яза­но ще, що­най­мен­ше, 160 рі­зних ком­па­ній.

Але ці­ка­вий на­віть не сам факт та­кої ве­ли­кої кіль­ко­сті фірм, а те, що всі во­ни за­ре­є­стро­ва­ні за одні­єю адре­сою — м. Ки­їв, вул. Ба­сей­на, 9, квар­ти­ра (кім­на­та) №3.

Ме­ні вда­ло­ся на­ві­да­ти­ся до бу­дин­ку за за­зна­че­ною адре­сою й по­ці­ка­ви­тись у мі­сце­вих ме­шкан­ців про на­яв­ність ком­па­ній за ці­єю адре­сою, про­те ні­хто про мо­жли­ве роз­мі­ще­н­ня там по­над 160 ком­па­ній не чув.

Але по­вер­ні­мо­ся до істо­рії з бу­дин­ком на Рей­тар­ській.

Згі­дно з від­по­від­дю на за­пит на­ро­дно­го де­пу­та­та Му­ста­фи Найє­ма, 16 бе­ре­зня 2018 ро­ку бу­ло при­ва­ти­зо­ва­но ще один бу­ди­нок без­по­се­ре­дньо по­бли­зу Рей­тар­ської, 8Б — бу­дів­лю, яка ра­ні­ше на­ле­жа­ла де­пар­та­мен­то­ві охо­ро­ни здо­ров‘я, за адре­сою пров. Ге­ор­гі­їв­ський, 9.

Но­вим вла­сни­ком ста­ла фір­ма ТОВ «Гло­бал Ін­вест», яка ви­гра­ла ау­кціон і при­дба­ла бу­ди­нок за по­над 102 млн гри­вень.

Але в ау­кціо­ні, крім неї, бра­ли участь ще чо­ти­ри ком­па­нії: «Дра­гон ка­пі­тал ін­ве­стментс», «Тар­діс груп», «Фі­лі­кі Ете­рія», «Ша­ра­тан».

Три з чо­ти­рьох ком­па­ній за­ре­є­стро­ва­ні на Кі­прі і є офшор­ни­ми.

Але всі во­ни пов‘яза­ні з ТОВ «Юніт Фі­нанс».

А за­снов­ник «Юніт Фі­нан­су», згі­дно з да­ни­ми сер­ві­су Youcontrol, — те ж та­ки ТОВ «Гло­бал Ін­вест», та­кож за­ре­є­стро­ва­не на Кі­прі.

Тоб­то ау­кціон має всі озна­ки фі­ктив­но­го, адже про­во­див­ся з уча­стю пов‘яза­них між со­бою ком­па­ній, за яки­ми, ймо­вір­но, сто­ять одні й ті са­мі вла­сни­ки. І, хто б йо­го не ви­грав, кін­це­вим ви­го­до­на­бу­ва­чем ста­нуть одні й ті са­мі осо­би.

Ана­ліз зв‘яз­ків ТОВ «Гло­бал Ін­вест» свід­чить, що ця фір­ма мо­же бу­ти під­кон­троль­ною ін­шій — уже зна­йо­мій нам «Ге­ор­гі­єв­ський ре­зи­денс».

Тим ча­сом да­ні з від­кри­тих ре­є­стрів вка­зу­ють, що ком­па­нії «Гло­бал Ін­вест» і «Юніт Фі­нанс» вхо­дять до гру­пи ком­па­ній «ХІГ», яку кон­тро­лює олі­гарх — ко­ли­шній на­ро­дний де­пу­тат від Пар­тії ре­гіо­нів, що не­о­дно­ра­зо­во ста­вав фі­гу­ран­том ан­ти­ко­ру­пцій­них роз­слі­ду­вань.

На­ві­що ж ком­па­ні­ям, пов’яза­ним із одіо­зни­ми по­лі­ти­ка­ми, по­трі­бні бу­дів­лі в істо­ри­чній ча­сти­ні Ки­є­ва, роз­та­шо­ва­ні в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті одна від одної?

Ми не мо­же­мо зна­ти цьо­го до­сте­мен­но, але мо­жна зро­би­ти при­пу­ще­н­ня, ви­хо­дя­чи з да­них про ста­ту­тні ви­ди ді­яль­но­сті цих ком­па­ній. І якщо у ТОВ «Ге­ор­гі­єв­ський ре­зи­денс» пре­дба­че­но до­сить без­не­вин­ну ді­яль­ність у ви­гля­ді на­да­н­ня в орен­ду не­ру­хо­мо­сті, то вже у ТОВ «Гло­бал Ін­вест» — усе на­ба­га­то ці­ка­ві­ше.

Адже ком­па­нія, що при­дба­ла бу­ди­нок у Ге­ор­гі­їв­сько­му про­вул­ку, спе­ці­а­лі­зу­є­ться ли­ше на одно­му — на зве­де­н­ня бу­ді­вель та спо­руд.

І са­ме ця ком­па­нія бу­ду­ва­ла ра­ні­ше ТРЦ Ocean Plaza, ЖК Riverstone та Пар­ко­ве мі­сто.

Схо­же, пов‘яза­ні між со­бою фір­ми не про­сто так ста­ли вла­сни­ка­ми су­мі­жних бу­дин­ків.

Мо­жна при­пу­сти­ти, що елі­тну не­ру­хо­мість у цен­трі сто­ли­ці ви­ку­по­ву­ва­ли з ме­тою ве­де­н­ня но­во­го бу­дів­ни­цтва.

Яко­го са­ме — зна­ють у «Ре­чо­во­му до­ка­зі».

«Ре­чо­вий До­каз»

У бу­дин­ку на Рей­тар­ській, 8Б роз­мі­щу­є­ться га­ле­рея «Ре­чо­вий до­каз».

Ра­ні­ше во­на на­зи­ва­лась Educatorium. Там від­бу­ва­ли­ся ви­став­ки, ле­кції, кон­цер­ти та рі­зні ми­сте­цькі за­хо­ди. Га­ле­рея успі­шно фун­кціо­ну­ва­ла кіль­ка ро­ків, але з лі­та 2018 ро­ку, ко­ли всім бу­дин­ком за­во­ло­ді­ла «Ге­ор­гі­єв­ський ре­зи­денс», в орен­да­рів по­ча­ли­ся про­бле­ми: спо­ча­тку фір­ма ста­ла ви­ма­га­ти кіль­ка­ра­зо­во­го під­ви­ще­н­ня орен­дної пла­ти, а ко­ли орен­да­рі від­мо­ви­ли, оскіль­ки це не бу­ло пе­ред­ба­че­но до­го­во­ром, по­ча­ла по­гро­жу­ва­ти при­му­со­вим ви­се­ле­н­ням.

Ре­а­кці­єю на та­кі дії ста­ло ство­ре­н­ня про­е­кту «Ре­чо­вий до­каз», оскіль­ки бу­ди­нок ви­зна­но са­ме реч­до­ком у зга­да­но­му ви­ще кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні що­до від­ми­ва­н­ня до­хо­дів, отри­ма­них зло­чин­ним шля­хом.

Ме­та про­е­кту — збе­ре­же­н­ня пам‘яток ар­хі­те­кту­ри ву­ли­ці Рей­тар­ської, не­д­опу­ще­н­ня чер­го­во­го бу­дів­ни­цтва в істо­ри­чно­му цен­трі Ки­є­ва, ство­ре­н­ня скве­ру Ге­ор­гія Нар­бу­та та ще низ­ка гро­мад­ських іні­ці­а­тив. Се­ред ви­мог — і по­ка­ра­н­ня при­че­тних до схе­ми роз­кра­да­н­ня вла­сно­сті те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди Ки­є­ва та по­вер­не­н­ня бу­ді­вель у ко­му­наль­ну вла­сність.

Одним із ко­ор­ди­на­то­рів про­е­кту є акти­віст На­за­рій Крав­чен­ко.

Для ре­а­лі­за­ції за­ду­ма­но­го акти­ві­сти й ми­тці пра­цю­ють у рі­зних на­пря­мах: від кон­цер­тів та акцій для при­вер­не­н­ня ува­ги до про­бле­ми, як під Ге­не­раль­ною про­ку­ра­ту­рою, роз­кле­ю­ва­н­ня пла­ка­тів, на­лі­пок, звер­нень у Ки­їв­ра­ду — до про­ве­де­н­ня мас­шта­бної Block Party.

До за­хо­ду до­лу­ча­ю­ться рі­зні під­при­єм­ці, які пра­цю­ють на Рей­тар­ській, щоб на зі­бра­ні ко­шти про­ве­сти бла­го­устрій ву­ли­ці та скве­ру Нар­бу­та.

Крім ін­шо­го, за­сну­ва­н­ня цьо­го скве­ру зна­чно ускла­днить мо­жли­во­сті для бу­дів­ни­цтва і дасть змо­гу по­пов­ни­ти Ки­їв ще одні­єю зру­чною ло­ка­ці­єю для від­по­чин­ку мі­стян.

Акти­ві­сти, ху­до­жни­ки та під­при­єм­ці вже не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли­ся до Ки­їв­ра­ди з та­кою про­по­зи­ці­єю, і на сай­ті ор­га­ну мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня є від­по­від­ний про­ект рі­ше­н­ня, по­да­ний де­пу­та­том Ва­силь­чу­ком.

Про­те по­ки що не­ві­до­мо, ко­ли са­ме і на яко­му пле­нар­но­му за­сі­дан­ні роз­гля­да­ти­ме­ться це пи­та­н­ня.

За час існу­ва­н­ня «Реч­до­ку» вже від­бу­ло­ся кіль­ка атак на га­ле­рею та сквер: у бу­дів­лі не­за­кон­но ви­во­ди­ли з ла­ду си­сте­му еле­ктро­по­ста­ча­н­ня, ті­ту­шки на­ма­га­ли­ся кіль­ка ра­зів вста­но­ви­ти пар­кан у скве­рі, а одно­го ра­зу пред­став­ни­ки «Ге­ор­гі­єв­сько­го ре­зи­ден­су» пі­шли на від­вер­те ша­храй­ство, спро­бу­вав­ши пе­ре­да­ти пра­во орен­ди бу­дин­ку сто­рон­ній осо­бі.

На­за­рій Крав­чен­ко вва­жає, що ці дії вчи­ня­ю­ться з єди­ною ме­тою — при­му­си­ти акти­ві­стів від­сту­пи­ти і під­го­ту­ва­ти квар­тал до но­во­го бу­дів­ни­цтва:

«Ми пе­ре­ві­ри­ли, чим за­йма­ли­ся фір­ми, пов‘яза­ні з Дов­гим та На­сі­ро­вим, що не­за­кон­но за­во­ло­ді­ли ря­дом бу­дин­ків на Рей­тар­ській, та до­слі­ди­ли ін­фор­ма­цію з вла­сних дaeе­рел. Є всі під­ста­ви вва­aeа­ти, що в пла­нах за­бу­дов­ни­ка — зне­сти істо­ри­чні бу­дів­лі в охо­рон­ній зо­ні ЮНЕСКО та по­ча­ти бу­ду­ва­ти ба­га­то­по­вер­хо­вий го­тель».

На­то­мість Крав­чен­ко про­по­нує свою кон­це­пцію для ву­ли­ці — ство­ре­н­ня му­зей­ної ми­лі:

га­даю, що нам вар­то ві­ді­йти від про­сто­го ба­aeа­н­ня не до­зво­ли­ти тут (на Рей­тар­ській. — Авт.) бу­дів­ни­цтво. Нам по­трі­бна своя му­зей­на ми­ля в Ки­є­ві, на кшталт то­го, що за­раз є у Нью-йор­ку та Бер­лі­ні. Це має бу­ти ча­сти­на Рей­тар­ської, на­пов­не­на куль­тур­ни­ми об‘єкта­ми, до якої вхо­ди­ти­муть і сквер Нар­бу­та, і га­ле­реї, і му­зеї. Нам по­трі­бен своя куль­тур­на Мек­ка, і кра­що­го мі­сця, ні­ae по­бли­зу Со­фії, не зна­йти. А та­ких про­е­ктів, на aeаль, по­ки що в Укра­ї­ні не­має».

Шир­шу за­яву що­до му­зей­ної ми­лі спіль­но­та «Ре­чо­вий до­каз» уже ро­би­ла ра­ні­ше на сво­їй сто­рін­ці.

Що пе­ре­мо­же? Ба­жа­н­ня про­вла­дних по­лі­ти­ків за­бу­ду­ва­ти центр но­ви­ми ба­га­то­по­вер­хів­ка­ми — чи іні­ці­а­ти­ва гро­ма­ди що­до ство­ре­н­ня но­во­го куль­тур­но­го про­сто­ру?

По­ки що важ­ко про­гно­зу­ва­ти.

«ЯХо­ті­ло­ся б, аби си­ту­а­ція ма­ла по­зи­тив­не за­вер­ше­н­ня.

Але до­сте­мен­но зро­зумі­ло одне: кра­пка в цій істо­рії бу­де по­став­ле­на то­ді, ко­ли си­ту­а­ція ді­йде до фа­зи від­кри­то­го про­ти­сто­я­н­ня.

І ду­же ва­жли­во, щоб на той час пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, Ки­їв­ра­да й Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет да­ли свою оцін­ку то­му, що від­бу­ва­є­ться з ар­хі­те­ктур­ною спад­щи­ною ву­ли­ці Рей­тар­ської.

Фо­то «Укра­їн­ська прав­да»

Www.44.ua

Evereday.in.ua

Www.44.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.