При­го­ди Свя­то­го Ми­ко­лая та ін­ші ди­ва

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ле­ся ІЛЛЄНКО

Пе­ре­дно­во­рі­чні ти­жні по­да­ру­ють у про­кат низ­ку кі­но­прем’єр — для хо­ро­шо­го на­строю, всу­пе­реч усім об­ста­ви­нам. Се­ред ці­ка­вих пе­ре­дно­во­рі­чних про­е­ктів — і де­кіль­ка укра­їн­ських. на участь у те­а­траль­но­му про­е­кті «Гам­лет». Він же й зі­грає прин­ца дан­сько­го. Ще одна ро­дзин­ка цьо­го «Се­ксу» — участь у філь­мі Ан­дрія Да­нил­ка. Прем’єра — 27 гру­дня. Ре­жи­се­ри — Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський, Де­від Дод­сон.

Як за­зна­ча­ють твор­ці, ця кар­ти­на об’єд­на­н­ня «Сту­дія Квар­тал-95» бу­де впер­ше укра­їн­ською мо­вою. Зро­зумі­ло, що про­дю­сер про­е­кту — Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський. А ось сце­на­ри­стів цьо­го про­е­кту на­лі­чу­є­ться аж де­сять! Тим біль­ше ба­жа­н­ня по­ди­ви­ти­ся кар­ти­ну, текст для якої тво­ри­ло двад­цять рук і де­сять сві­тлих го­лів. У го­лов­них ро­лях — Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський, Єв­ген Ко­шо­вий, На­дя До­ро­фє­є­ва, Ана­ста­сія Ко­ро­тка, Сер­гій Баб­кін, Оль­га Сум­ська, Ста­ні­слав Бо­клан, Юрій Ткач. Ко­што­рис (згі­дно з офі­цій­ни­ми да­ни­ми) — 36,9 млн. грн. Зйом­ки від­бу­ва­ли­ся влі­тку у Ки­є­ві та Льво­ві. Якщо по­вер­та­ти­ся до сю­же­тної лі­нії, яку за­зда­ле­гідь анон­су­ють, то де­сять сце­на­ри­стів роз­по­від­а­ють істо­рію по­дру­жньої па­ри Ма­кси­ма та Яни, які пі­сля де­ся­ти ро­ків спіль­но­го жи­т­тя ви­рі­ши­ли роз­лу­чи­ти­ся… Да­лі — ці­ка­во.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.