Фран­цузь­кий Кі­но­клуб за­про­шує на Бал­ка­ни

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ле­ся ІЛЛЄНКО

17 гру­дня Фран­цузь­кий ін­сти­тут в Укра­ї­ні — у рам­ках Кі­но­клу­бу — пре­зен­тує зна­ме­ни­тий фільм Бер­тра­на Та­вер­ньє «Ка­пі­тан Ко­нан».

У 1997-му цей фільм отри­мав дві зна­ко­ві пре­мії «Се­зар» — за най­кра­щу ре­жи­сер­ську ро­бо­ту (Та­вер­ньє), а та­кож за най­кра­щу актор­ську гру — Фі­ліпп Тор­ре­тон. То­го ж ро­ку кар­ти­на Та­вер­ньє но­мі­ну­ва­ла­ся одра­зу в дев’яти ка­те­го­рі­ях на кі­но­пре­мію «Се­зар».

Ця стрі­чка — фран­цузь­ка вій­сько­ва дра­ма за мо­ти­ва­ми одно­ймен­но­го ро­ма­ну Ро­же Вер­се­ля (Гон­ку­рів­ська пре­мія 1934 р.). По­дії пе­ре­но­сять гля­да­ча у 1918-й на Бал­ка­ни, три­ває Пер­ша сві­то­ва вій­на. Офі­цер фран­цузь­кої ар­мії ка­пі­тан Ко­нан че­кає ви­рі­шаль­но­го на­ка­зу… Сам ка­пі­тан — вті­ле­н­ня кро­во­жер­ли­вої до­бле­сті, впер­то­сті, лі­дер­ства. Однак вій­на за­кін­чу­є­ться, по­чи­на­є­ться від­но­сний кри­хкий мир. Але Ко­нан і йо­го бо­йо­ві то­ва­ри­ші вже зви­кли до бій­ні, то­му й про­дов­жу­ють ви­лаз­ки у Бал­кан­ські го­ри. Да­лі — вій­сько­вий три­бу­нал… Подаль­ша до­ля до­бле­сно­го ка­пі­та­на під пи­та­н­ням.

Бер­тран Та­вер­ньє — фран­цузь­кий кі­но­кла­сик. Йо­му 77. Він во­ло­дар та­ких по­че­сних кі­но­на­го­род, як «Зо­ло­тий ве­дмідь», «Се­зар». Ве­ли­ким успі­хом цьо­го ре­жи­се­ра вва­жа­є­ться фільм «Опів­ні­чний джаз» (1986 р.). Се­ред ін­ших йо­го ві­до­мих кар­тин — «На­бе­ре­жна Ор­се», «Донь­ка Д’ар­та­нья­на», «Го­дин­ни­кар із Сен-по­ля», «Не­хай по­чне­ться свя­то», «Не­ді­ля за мі­стом», «Жи­т­тя і ні­чо­го біль­ше». В ба­га­тьох філь­мах Та­вер­ньє зні­ма­ла­ся актри­са Крі­сті­на Па­скаль.

Фільм Бер­тра­на Та­вер­ньє «Ка­пі­тан Ко­нан» іти­ме мо­вою ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми в Куль­тур­но­му цен­трі «Кі­но­те­атр «Ки­їв».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.