Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни зро­сла

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Зро­ста­н­ня ва­ло­во­го вну­трі­шньо­го про­ду­кту Укра­ї­ни в ли­пні—ве­ре­сні 2018 р. ста­но­ви­ло 2,8% у рі­чно­му ви­ра­жен­ні (по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку). Про це по­ві­дом­ляє Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки на офі­цій­но­му сай­ті.

По­рів­ня­но з по­пе­ре­днім квар­та­лом еко­но­мі­ка зро­сла на 0,4% (з ура­ху­ва­н­ням се­зон­но­го фа­кто­ра).

На­га­да­є­мо, Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд по­гір­шив прогноз зро­ста­н­ня ВВП Укра­ї­ни за під­сум­ка­ми цьо­го ро­ку — з 3,5 до 3,3%.

За оцін­ка­ми екс­пер­тів, еко­но­мі­ка Укра­ї­ни зро­сте до кін­ця ц.р. на 3,1%, за під­сум­ка­ми 2019 р. — на 3%.

У Се­на­ті за­кли­ка­ли по­си­ли­ти до­по­мо­гу Україні

У Се­на­ті США по­да­но ре­зо­лю­цію, яка за­кли­кає до по­си­ле­н­ня вій­сько­вої до­по­мо­ги Україні і під­три­мує ска­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва ро­сій­сько­го га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2».

Та­кож гру­па се­на­то­рів від Ре­спу­блі­кан­ської й Де­мо­кра­ти­чної пар­тій за­кли­ка­ли пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па не­від­кла­дно про­ве­сти опе­ра­цію для за­без­пе­че­н­ня сво­бо­ди на­ві­га­ції в Чор­но­му мо­рі, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба по­соль­ства Укра­ї­ни в США на сто­рін­ці у Facebook.

«Се­на­то­ри звер­та­ю­ться до НАТО із за­кли­ком по­си­ли­ти при­су­тність і спро­мо­жність альян­су в Чор­но­му мо­рі, у то­му чи­слі з мо­ні­то­рин­гу си­ту­а­ції на мо­рі й бе­ре­го­вої обо­ро­ни. Окре­мо за­ко­но­дав­ці за­кли­ка­ють со­ю­зни­ків і пар­тне­рів у Єв­ро­пі від­мо­ви­ти ко­ра­блям ро­сій­ських ВМС у за­хо­джен­ні в їхні пор­ти для по­пов­не­н­ня за­па­сів і до­за­прав­ки», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні по­соль­ства.

У ре­зо­лю­ції та­кож під­кре­слю­є­ться, що сан­кції про­ти Ро­сії, які є без­по­се­ре­днім на­слід­ком дій вла­ди ці­єї кра­ї­ни, за­ли­ша­ю­ться в си­лі й по­си­лю­ва­ти­му­ться, по­ки ро­сій­ська по­ве­дін­ка на­ле­жним чи­ном не змі­ни­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.