На­пів­роз­пад на­цін­те­ре­су

Dzerkalo Tizhnya - - ТИ­ТУЛЬ­НА СТО­РІН­КА -

Як по­ві­дом­ля­ла Gazeta.ua, 30 трав­ня ц.р. укра­їн­ський вла­сник тре­ти­ни «УКР­ТВС» — ТОВ «Вайс Трейд» — звер­нув­ся до КМУ з ли­стом, у яко­му за­свід­чив «на­яв­ність у то­ва­ри­ства та йо­го пар­тне­рів не­об­хі­дних фі­нан­со­вих ре­сур­сів, до­сві­ду і ді­ло­вих зв’яз­ків» для ре­а­лі­за­ції «ам­бі­цій­ної ме­ти» — бу­дів­ни­цтва в Укра­ї­ні за­во­ду з ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва. У зв’яз­ку з чим ком­па­нія за­про­по­ну­ва­ла про­ве­сти пе­ре­го­во­ри з нею як «по­тен­цій­ним ін­ве­сто­ром» ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту.

Пі­сля за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва за­во­ду, пи­сав «Би­знес-цен­зор», «УКР­ТВС» пла­нує пе­ре­да­ти йо­го СП «За­вод з ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва» (по­ло­ви­на яко­го на­ле­жить «ТВЕЛ») і отри­му­ва­ти від­со­ток або фі­ксо­ва­ну су­му з ко­жної про­да­ної оди­ни­ці про­ду­кції. Від Ка­бмі­ну ж «УКР­ТВС» хо­че отри­ма­ти га­ран­тію то­го, що ви­ро­бле­не на укра­їн­сько­му за­во­ді па­ли­во пов­ні­стю ви­ку­по­ву­ва­ти­ме НА­ЕК «Енер­го­атом».

Зу­стріч у Мі­н­енер­го­ву­гле­про­мі з «Вайс Трейд» від­бу­ла­ся 5 ли­пня. У від­по­відь на за­пит «Цен­зор.нет» прес-слу­жба ві­дом­ства під­твер­ди­ла, що на цьо­му ро­бо­чо­му за­хо­ді ком­па­нія озву­чи­ла свою за­ці­кав­ле­ність як по­тен­цій­но­го ін­ве­сто­ра в ре­а­лі­за­ції бу­дів­ни­цтва за­во­ду з ви­ро­бни­цтва ЯП. Та­кож бу­ла під­твер­дже­на й ін­фор­ма­ція про те, що «як ке­рів­ник про­е­ктів» АТ «СП «УКР­ТВС» на зу­стрі­чі був при­су­тній від­су­тній у по­пе­ре­дньо за­яв­ле­но­му спи­ску уча­сни­ків за­хо­ду від «Вайс Трейд» гро­ма­дя­нин Джо­март Алі­єв.

Хто ця лю­ди­на? Ра­ні­ше він кіль­ка ро­ків про­пра­цю­вав ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром мар­ке­тин­го­вої «до­чки» ДК «Ро­са­том» на гло­баль­но­му рин­ку — ЗАТ «Ру­са­том Овер­сиз».

Ще одна ці­ка­ва де­таль: за свід­че­н­ням прес-слу­жби Мі­н­енер­го, на зу­стрі­чі 5 ли­пня пред­став­ни­ки ві­дом­ства під­кре­сли­ли на­яв­ність в «УКР­ТВС» чи­ма­лих бор­гів (148,6 млн грн) пе­ред «Енер­го­ато­мом», під­твер­дже­них су­до­ви­ми рі­ше­н­ня­ми. «У зв’яз­ку з цим, вра­хо­ву­ю­чи не­мо­жли­вість ви­ко­нав­чої слу­жби ви­ко­на­ти су­до­ві рі­ше­н­ня при­му­со­во (ко­штів на ра­хун­ках АТ «СП «УКР­ТВС» і май­на в не­об­хі­дній кіль­ко­сті не­має), ДП «НА­ЕК «Енер­го­атом» прийме рі­ше­н­ня про іні­ці­ю­ва­н­ня про­це­ду­ри бан­крут­ства АТ «СП «УКР­ТВС».

Пі­діб’ємо під­су­мок. Що ж отри­має Укра­ї­на, якщо ра­птом ін­ве­сто­ром для бу­дів­ни­цтва за­во­ду бу­де ви­бра­но ТОВ «Вайс Трейд»? Пов­ний кон­троль Ро­сії над укра­їн­ською атом­ною енер­ге­ти­кою. Адже «ТВЕЛ» на­ле­жить тре­ти­на СП «УКР­ТВС» і по­ло­ви­на СП «За­вод з ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва».

Ро­сі­я­ни уже дві­чі не по­бу­ду­ва­ли за­вод в Укра­ї­ні. Мо­жли­во, то­му, що він їм аб­со­лю­тно не по­трі­бен? Бо в Ро­сії ви­ста­чає і сво­їх під­при­ємств, які ви­ро­бля­ють ядер­не па­ли­во і які не­до­за­ван­та­же­ні. А якщо ро­сі­я­ни й спо­до­бля­ться все ж та­ки взя­ти участь у ство­рен­ні ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва в Укра­ї­ні, то, як упев­не­ні до­свід­че­ні екс­пер­ти, це бу­де «ви­кру­тко­ве скла­да­н­ня» з до­сить не­ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­бо­чих місць, а Укра­ї­на зно­ву кри­ти­чно за­ле­жа­ти­ме від РФ — у по­ста­чан­ні ком­пле­кту­ю­чих, у по­ста­чан­ні зба­га­че­но­го ура­ну, який фор­мує основ­ну ча­сти­ну ці­ни на ЯП, оскіль­ки на­вряд чи ро­сі­я­ни до­зво­лять ку­пу­ва­ти уран десь ще, крім Ро­сії (а Укра­ї­на ж із 2016 р. вже ди­вер­си­фі­ку­ва­ла свої уго­ди на по­ста­ча­н­ня ура­ну!). Щой­но по­чав­шись, ін­те­гра­ція Укра­ї­ни у сві­то­ві лан­цюж­ки ви­ро­бни­цтва ЯП бу­де пе­ре­р­ва­на, а ві­тчи­зня­на «атом­ка» ли­ши­ться за­кон­сер­во­ва­ною в за­тхло­му ра­дян­сько-ро­сій­сько­му за­по­від­ни­ку. Біль­ше то­го, оскіль­ки ро­сій­ські те­хно­ло­гії пе­ред­ба­ча­є­ться пе­ре­да­ти Укра­ї­ні на умо­вах орен­ди, то за­гро­за при­пи­не­н­ня в будь-який мо­мент ці­єї орен­ди кра­ї­ною-агре­со­ром ви­сі­ти­ме над на­шою кра­ї­ною по­стій­но. При цьо­му на­вряд чи Укра­ї­на змо­же збе­рег­ти хо­ча б ни­ні­шній рі­вень ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­ча­н­ня па­ли­ва на свої АЕС. Бо з та­ки­ми роз­кла­да­ми Westinghouse на­вряд чи за­ли­ши­ться в Укра­ї­ні.

Ко­му ви­гі­дний та­кий ва­рі­ант? Бе­зу­мов­но, Ро­сії. І, зва­жа­ю­чи на все, тим в Укра­ї­ні, хто пі­сля умер­тві­н­ня ще в ко­ли­сці рин­ку в укра­їн­ській атом­ній га­лу­зі пла­нує отри­ма­ти свій від­со­ток по-ста­ро­му, тоб­то по по­ня­т­тях.

Ро­сій­ське «ши­ло» на ки­тай­ське «ми­ло»

При­бли­зно то­ді ж, влі­тку 2018-го, у Ки­є­ві нав­ко­ло те­ми бу­дів­ни­цтва за­во­ду з ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва став актив­но роз­кру­чу­ва­ти­ся й «ки­тай­ський» трек. 10 ли­пня прес-слу­жба Мі­н­енер­го­ву­гле­про­му по­ві­до­ми­ла: «У черв­ні 2018 р. від ке­рів­ни­цтва ком­па­нії China Nuclear Energy Industry Corporation на­ді­йшла про­по­зи­ція про про­ве­де­н­ня три­сто­рон­ніх пе­ре­го­во­рів про участь ки­тай­ської сто­ро­ни в ре­а­лі­за­ції про­е­кту бу­дів­ни­цтва за­во­ду з ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Під час пе­ре­го­во­рів пла­ну­є­ться обго­во­ри­ти умо­ви уча­сті ки­тай­ської сто­ро­ни в ре­а­лі­за­ції про­е­кту, ви­ку­пу час­тки акцій АТ «ТВЕЛ» і ви­зна­че­н­ня пер­шо­чер­го­вих кро­ків спів­ро­бі­тни­цтва».

То­ді ж спа­ла­хнув скан­дал нав­ко­ло ли­ста мі­ні­стра І.на­са­ли­ка пер­шо­му за­сту­пни­ко­ві ди­ре­кто­ра «Ро­са­то­ма» Ки­ри­лу Ко­ма­ро­ву з за­про­ше­н­ням на пе­ре­го­во­ри, в яко­му мі­ністр чи то про­по­ну­вав ро­сій­ській сто­ро­ні від­но­ви­ти низ­ку спіль­них про­е­ктів із «ТВЕЛ», чи то, за твер­дже­н­ням са­мо­го На­са­ли­ка, го­во­рив ли­ше про не­об­хі­дність «обго­во­ри­ти стан ре­а­лі­за­ції спіль­них про­е­ктів». Як по­ясню­вав мі­ністр, за­пев­ня­ю­чи, що йо­го під­ста­ви­ли «фей­ко­вим» ли­стом, «основ­ний ме­седж — не про­дов­же­н­ня ро­бо­ти з «Ро­са­то­мом», а за­вер­ше­н­ня ро­бо­ти з «Ро­са­то­мом», і три­сто­ро­н­ня зу­стріч укра­їн­ської, ки­тай­ської та ро­сій­ської сто­рін сто­су­ва­ти­ме­ться умов ви­ку­пу ро­сій­ської ча­сти­ни ки­тай­ця­ми.

Як роз­по­вів мі­ністр на бри­фін­гу, є два ва­рі­ан­ти подаль­ших від­но­син із ро­сі­я­на­ми в пи­тан­ні бу­дів­ни­цтва за­во­ду: або час­тку «ТВЕЛ» (50%-1 акція) у СП «За­вод з ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва» ви­ку­по­вує ки­тай­ська ком­па­нія й ін­ве­стує у ство­ре­н­ня ви­ро­бни­цтва ЯП на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, або уго­ду з ро­сі­я­на­ми бу­де ро­зір­ва­но. Якщо три­сто­ро­н­ня зу­стріч не від­бу­де­ться, за­явив мі­ністр На­са­лик, то Укра­ї­на впер­ше за ві­сім ро­ків іні­ці­ю­ва­ти­ме ро­зір­ва­н­ня уго­ди про бу­дів­ни­цтво за­во­ду з ви­ро­бни­цтва ЯП. При­га­ду­є­ться, мі­ністр Дем­чи­шин це вже обі­цяв...

От­же, що ж нам мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти ки­тай­ці, крім гро­шей на бу­дів­ни­цтво? Все ту ж са­му ро­сій­ську те­хно­ло­гію. У ки­тай­ців є лі­цен­зія «ТВЕЛ» на ви­ро­бни­цтво па­ли­ва, але... тіль­ки на те­ри­то­рії Ки­таю. Однак, ду­ма­є­ться, осо­бли­вих про­блем із її роз­ши­ре­н­ням на Укра­ї­ну не бу­де. Бо «Ро­са­том» ду­же за­ці­кав­ле­ний у збе­ре­жен­ні, ба­жа­но на­ві­чно, те­хно­ло­гі­чної прив’яз­ки укра­їн­ської атом­ної га­лу­зі до Ро­сії. І він на­по­ле­гли­во й ме­то­ди­чно про­дов­жу­ва­ти­ме про­ти­ска­ти­ся в Укра­ї­ну: з Че­хії че­рез Škoda JS, яка на­ле­жить Газ­пром­бан­ку, — на бу­дів­ни­цтво тре­тьо­го та че­твер­то­го бло­ків ХА­ЕС; че­рез Ки­тай — на бу­дів­ни­цтво за­во­ду з фа­бри­ка­ції ядер­но­го па­ли­ва.

Отри­мав­ши на сво­їй те­ри­то­рії «ру­со-ки­тай­ський» за­вод із вто­рин­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми («бу­де де­шев­ше, але ча­сті­ше ла­ма­ти­ся», як про­ко­мен­ту­вав цей ер­зац один із на­ших екс­пер­тів), усі подаль­ші вдо­ско­на­ле­н­ня па­ли­ва, пи­та­н­ня мо­жли­во­го екс­пор­ту та ін­ше Укра­ї­на му­си­ти­ме узго­джу­ва­ти, зно­ву-та­ки, з ро­сій­ською сто­ро­ною. Хо­ча, швид­ше за все, ні вдо­ско­на­ле­н­ня, ні, тим па­че, екс­пор­ту не бу­де. На­ві­що це Ро­сії? Да­лі — див. ви­ще. Тіль­ки, мо­жли­во, свій від­со­ток в Укра­ї­ні отри­му­ва­ти­муть ін­ші лю­ди.

Чи бу­ду­ва­ти­ме за­вод Westinghouse?

У Ки­є­ві про Westinghouse в цій лі­тній ме­ту­шні нав­ко­ло за­во­ду якось при­за­бу­ли. Або ж ви­рі­ши­ли, що аме­ри­кан­ці з їхньою орі­єн­та­ці­єю на про­зо­рість та ри­нок в атом­ній енер­ге­ти­ці у цій грі бу­дуть зай­ви­ми...

Однак ко­ли че­рез оке­ан ста­ли над­хо­ди­ти пер­ші три­во­жні си­гна­ли, Мі­н­енер­го­ву­гле­пром 9 ли­сто­па­да, аку­рат до ві­зи­ту мі­ні­стра Пер­рі, який при­ле­тів 10 ли­сто­па­да, сво­їм ли­стом за­про­си­ло пред­став­ни­ків Westinghouse до Ки­є­ва на зу­стріч «для обго­во­ре­н­ня мо­жли­во­сті уча­сті Westinghouse Electric Company у ви­ро­бни­цтві ядер­но­го па­ли­ва для ре­акто­рів ВВЕР-1000 в Укра­ї­ні та на­сту­пних кро­ків цьо­го про­е­кту».

«Для то­го, щоб пе­ре­не­сти ви­ро­бни­цтво в Укра­ї­ну, не­об­хі­дно ство­рю­ва­ти за­вод. А для цьо­го тре­ба, щоб Westinghouse са­ма цьо­го за­хо­ті­ла. Я знаю їхню по­зи­цію: для то­го, щоб пе­ре­не­сти їхнє ви­ро­бни­цтво в Укра­ї­ну, не­об­хі­дно один із їхніх трьох за­во­дів у Єв­ро­пі за­кри­ти вза­га­лі, — про­ко­мен­ту­вав в ін­терв’ю DT.UA мо­жли­вість уча­сті Westinghouse у бу­дів­ни­цтві за­во­ду на те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни Ю. Не­да­шков­ський. — Чи ви­гі­дно це аме­ри­кан­ській ком­па­нії? Мо­жли­во. Але спо­ча­тку тре­ба зро­би­ти те­хні­ко-еко­но­мі­чне об´рун­ту­ва­н­ня. На остан­ній зу­стрі­чі з мі­ні­стром, на­скіль­ки я чув, пред­став­ни­ки Westinghouse ска­за­ли, що ком­па­нія го­то­ва роз­гля­ну­ти цю про­по­зи­цію, але тре­ба «про­ра­ху­ва­ти еко­но­мі­ку», тре­ба роз­по­ча­ти з ТЕО. Як дов­го йо­го ро­би­ти­муть? Хо­ро­ше за­пи­та­н­ня, але не до «Енер­го­ато­му». НА­ЕК, згі­дно зі сво­їм ста­ту­том, зо­бов’яза­на за­ку­по­ву­ва­ти па­ли­во та за­без­пе­чу­ва­ти

ним укра­їн­ські стан­ції. А в нас є Держ­кон­церн «Ядер­не па­ли­во», основ­не ста­ту­тне зо­бов’яза­н­ня яко­го — ство­ри­ти в Укра­ї­ні ви­ро­бни­цтво цьо­го па­ли­ва. То­му за­пи­та­н­ня — до ньо­го.

Однак на да­но­му ета­пі, ска­жу че­сно, я за те, щоб це зав­да­н­ня пе­ре­да­ли «Енер­го­ато­му». Ще у 2008—2009 рр. Westinghouse ви­слов­лю­ва­ла не­ба­жа­н­ня ство­рю­ва­ти СП. Во­на бу­ла го­то­ва про­да­ти те­хно­ло­гії, а по­тім їх під­три­му­ва­ти. За­раз Westinghouse на пе­ре­го­во­рах, які ми з нею ве­ли, не че­ка­ю­чи, з вла­сної іні­ці­а­ти­ви, хо­ча це пов­но­ва­же­н­ня держ­кон­цер­ну, зно­ву під­твер­ди­ла, що во­на не ба­жає бра­ти уча­сті в ка­пі­та­лі, ство­рю­ва­ти СП. Але якщо уряд Укра­ї­ни або уря­до­ві стру­кту­ри за­яв­лять про на­мі­ри й ви­рі­шать ство­рю­ва­ти вла­сне ви­ро­бни­цтво ядер­но­го па­ли­ва, то Westinghouse го­то­ва пе­ре­да­ти на пев­них умо­вах свою те­хно­ло­гію сю­ди. Зро­зумі­ло, во­на роз­гля­не сту­пінь ло­ка­лі­за­ції, що са­ме пе­ре­да­ва­ти­ме­ться — пов­не ви­ро­бни­цтво ЯП (зво­ро­тна кон­вер­сія, ви­ро­бни­цтво па­лив­ної та­бле­тки, па­лив­ної труб­ки, ТВЕ­ЛІВ, скла­да­н­ня з них ка­сет) чи сю­ди пе­ре­не­суть якісь ча­сти­ни ви­ро­бни­цтва. Ці пи­та­н­ня ще тре­ба ви­вчи­ти.

Отож, ко­ли в нас є ба­жа­ю­чі пе­ре­да­ти те­хно­ло­гії без уча­сті в ка­пі­та­лі, то зав­да­н­ня по­бу­до­ви за­во­ду мо­гла б узя­ти на се­бе НА­ЕК. Уря­ду слід роз­гля­ну­ти пе­ре­да­чу цьо­го зав­да­н­ня від Держ­кон­цер­ну «Ядер­не па­ли­во» — «Енер­го­ато­му». То­ді «Енер­го­атом» змо­же ку­пи­ти те­хно­ло­гію, ство­ри­ти окре­мий під­роз­діл і по­ча­ти ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва.

В нас уже існу­ють із Westinghouse спіль­ні пла­ни ви­ро­бни­цтва на по­ту­жно­стях на­шо­го «Ато­м­енер­го­ма­шу» окре­мих де­та­лей (го­лі­вок і хво­сто­ви­ків — ча­стин ка­се­ти з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі, ін­ших де­та­лей). Про­ве­де­но ау­дит, над май­бу­тнім ви­ро­бни­цтвом пра­цю­є­мо спіль­но з Westinghouse.

Якщо те­хні­ко-еко­но­мі­чним об´рун­ту­ва­н­ням бу­де ви­зна­че­но не­об­хі­дність і до­ціль­ність роз­ши­ре­н­ня спіль­но­го з Westinghouse про­е­кту, змо­же­мо роз­ши­ри­ти про­гра­му, зокре­ма ви­го­тов­ля­ти цир­ко­ні­є­ві труб­ки, скла­да­ти ка­се­ти, ви­пі­ка­ти па­лив­ні та­бле­тки.

То­му я й ка­жу, що ко­ли від­по­від­аль­ним за ство­ре­н­ня ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва в Укра­ї­ні бу­де при­зна­че­но «Енер­го­атом», ми го­то­ві до та­кої ро­бо­ти. Але це має ви­рі­ши­ти уряд».

А ще — уря­ду вар­то пе­ре­ві­ри­ти, як пла­ни го­ло­ви НА­ЕК узго­джу­ю­ться з Тре­тім енер­го­па­ке­том ЄС і чи не ви­ни­кнуть в нас у май­бу­тньо­му про­бле­ми з Єв­ро­со­ю­зом із цьо­го при­во­ду. Оскіль­ки де­які екс­пер­ти по­бо­ю­ю­ться, що ви­ро­бни­цтво «Енер­го­ато­мом» ще й па­ли­ва для АЕС мо­же су­пе­ре­чи­ти єв­ро­пей­сько­му за­ко­но­дав­ству.

Бла­го­ду­шна кар­ти­на спів­пра­ці з Westinghouse, на­ма­льо­ва­на Ю.не­да­шков­ським, якось зов­сім не в’яже­ться з ба­га­тьма ре­ча­ми. Ні з йо­го сер­пне­вим ли­стом В.грой­сма­ну. Ні з та­єм­но під­пи­са­ною до­да­тко­вою уго­дою з «ТВЕЛ», яка за­крі­плює ро­сій­ські по­зи­ції в Укра­ї­ні й пе­ре­кре­слює мо­жли­вість аме­ри­кан­ців роз­ши­ри­ти­ся до рів­ня, який би до­зво­лив їм пе­ре­не­сти в Укра­ї­ну своє ви­ро­бни­цтво. Ні з за­гра­ва­н­ням Мі­н­енер­го­ву­гле­про­му з ки­тай­ця­ми з при­во­ду бу­дів­ни­цтва за­во­ду «на двох», з ро­сі­я­на­ми «в ку­щах». Ні зі схе­мою «на трьох», яка уві­ко­ві­чує ро­сій­ське до­мі­ну­ва­н­ня в укра­їн­ської «ядер­ці» і до­зво­ляє не­по­га­но за­ро­би­ти лю­дям, близь­ким до Бан­ко­вої. Ні, зре­штою, з жорс­ткою ре­а­кці­єю Ва­шинг­то­на на остан­ні укра­їн­ські ігри­ща в атом­ній енер­ге­ти­ці.

Які ж пла­ни са­мої Westinghouse що­до бу­дів­ни­цтва за­во­ду з ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва в Укра­ї­ні?

На жаль, у са­мій ком­па­нії від­мо­ви­ли­ся від­по­від­а­ти на це за­пи­та­н­ня й ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію, що скла­ла­ся. Але, як ста­ло ві­до­мо DT.UA з дже­рел у Мі­н­енер­го, Westinghouse сер­йо­зно роз­гля­дає та­ку мо­жли­вість і в пер­спе­кти­ві (орі­єн­тов­но ро­ків че­рез п’ять) мо­гла б пе­ре­не­сти ви­ро­бни­цтво ЯП для ВВЕР1000 в Укра­ї­ну, ви­ко­ри­став­ши свій до­сить успі­шний до­свід в Іспа­нії, де Westinghouse і там­те­шня ENUSA ре­а­лі­зу­ва­ли ана­ло­гі­чний про­ект і те­пер ви­пу­ска­ють па­ли­во для Фран­ції, Бель­гії та Іспа­нії.

Якщо на­ша кра­ї­на збіль­шить час­тку Westinghouse на сво­є­му рин­ку, якщо в Укра­ї­ні ви­пу­ска­ти­ме­ться ЯП ще й для дер­жав Схі­дної та Цен­траль­ної Єв­ро­пи, та­кий про­ект для аме­ри­кан­ської ком­па­нії мо­же бу­ти ціл­ком при­ва­бли­вий, бо на­ші су­сі­ди, на­при­клад Че­хія й Бол­га­рія, ни­ні сер­йо­зно за­ду­ма­ли­ся про спів­пра­цю з Westinghouse у за­без­пе­чен­ні па­ли­вом сво­їх атом­них ре­акто­рів ра­дян­сько­го ди­зай­ну, оскіль­ки Стра­те­гі­єю енер­ге­ти­чної без­пе­ки ЄС 2014 р. усім кра­ї­нам Єв­ро­со­ю­зу про­пи­са­но ма­ти дру­го­го по­ста­чаль­ни­ка ЯП. До ре­чі, ко­ли аме­ри­кан­ці на­ре­шті бу­дуть го­то­ви­ми за­пу­сти­ти ви­ро­бни­цтво па­ли­ва і для ре­акто­рів ВВЕР-440, чо­му б не зро­би­ти це в Укра­ї­ні, на то­му ж та­ки за­во­ді? Крім то­го, не мо­жна ви­клю­ча­ти, ка­жуть на­ші дже­ре­ла, що в Укра­ї­ні Westinghouse за­хо­че від­кри­ти лі­нію для ви­ро­бни­цтва па­ли­ва «за­хі­дно­го» зраз­ка (чо­ти­ри­гран­но­го, на від­мі­ну від ше­сти­гран­но­го, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в ра­дян­ських ВВЕР).

Чи до­ве­де­ться для цьо­го за­кри­ва­ти за­вод у Шве­ції? Зов­сім не обов’яз­ко­во. Оскіль­ки ни­ні­шнє ви­ро­бни­цтво збі­рок для Укра­ї­ни ста­но­вить усьо­го 10—15% об­ся­гу про­ду­кції швед­сько­го за­во­ду. Але, до­ки не бу­де зро­бле­но ТЕО й аме­ри­кан­ці не ви­зна­ча­ться зі сво­ї­ми пла­на­ми, все це ли­ше роз­мір­ко­ву­ва­н­ня та при­пу­ще­н­ня.

Та для прийня­т­тя рі­шень будь-якою ком­па­ні­єю на будь-яко­му рин­ку їй украй ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що бу­де да­лі, які пла­ни ті­єї чи ін­шої кра­ї­ни у сфе­рі ядер­ної енер­ге­ти­ки. Чи ста­не Укра­ї­на роз­ви­ва­ти свою «атом­ку» пі­сля за­вер­ше­н­ня тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції всіх її ра­дян­сько-ро­сій­ських енер­го­бло­ків? А якщо ста­не, то яки­ми ба­чить май­бу­тні за­мі­сні по­ту­жно­сті че­рез 10—15 ро­ків, на які й чиї ре­акто­ри орі­єн­ту­ва­ти­ме­ться? Са­ме це — го­лов­не пи­та­н­ня.

Не­дар­ма ж, як ствер­джу­ють де­які на­ші спів­ро­змов­ни­ки, ро­сі­я­ни ду­же хо­чуть за­кон­тра­кту­ва­ти бу­дів­ни­цтво укра­їн­ських по­ту­жно­стей, які за­мі­щу­ва­ти­муть усі ни­ні­шні 15 ре­акто­рів. Го­то­ві бу­ду­ва­ти на­віть за вла­сні гро­ші. Але кон­тра­кти хо­чуть за­раз...

Усі екс­пер­ти, з яки­ми до­ве­ло­ся спіл­ку­ва­ти­ся на цю те­му, твер­до пе­ре­ко­на­ні, що Укра­ї­на має зро­би­ти ін­ший ви­бір — на ко­ристь но­вих і пер­спе­ктив­них за­хі­дних те­хно­ло­гій. Зокре­ма, більш ком­па­ктних і без­пе­чних ма­лих мо­дуль­них ре­акто­рів (ММР), пе­ре­до­ві по­зи­ції у ви­ро­бни­цтві яких за­йма­ють аме­ри­кан­ці — не тіль­ки Westinghouse, а й General Electric, і Holtec, що роз­гля­дає мо­жли­вість бу­дів­ни­цтва сво­го за­во­ду з ви­пу­ску ММР в Укра­ї­ні. Ось це вже справ­жній ри­нок, кон­ку­рен­ція, от­же й шир­ший ви­бір, про­зо­рі умо­ви бі­зне­су та пе­ре­до­ві, а не пос­тсов­ко­ві те­хно­ло­гії.

А ще бу­ло б здо­ро­во, за­зи­ра­ють за го­ри­зонт де­які екс­пер­ти, як­би в Укра­ї­ну при­йшла ка­над­ська те­хно­ло­гія CANDU. Бо, по-пер­ше, по­бу­до­ва­ні на її осно­ві ре­акто­ри мо­жуть пра­цю­ва­ти на, пра­кти­чно, не­зба­га­че­но­му при­ро­дно­му ура­ні, за­па­са­ми яко­го во­ло­діє Укра­ї­на; а по-дру­ге, в цих ре­акто­рах мо­жна бу­ло б ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти від­пра­цьо­ва­не ядер­не па­ли­во з ві­тчи­зня­них АЕС (з 2020 р. во­но біль­ше не ви­во­зи­ти­ме­ться в Ро­сію, а бу­де збе­рі­га­ти­ся в Цен­траль­но­му схо­ви­щі, йо­го за­раз до­бу­до­вує Holtec у Чор­но­биль­ській зо­ні). Ще де­сять ро­ків то­му, у 2008-му, спе­ці­аль­но ство­ре­на між­ві­дом­ча ро­бо­ча гру­па ді­йшла ви­снов­ку, що те­хно­ло­гію CANDU до­ціль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в ядер­ній енер­ге­ти­ці Укра­ї­ни. Ло­бі­сти ро­сій­сько­го ато­му чи­ма­ло по­тру­ди­ли­ся, аби ней­тра­лі­зу­ва­ти то­ді ці пла­ни...

Сьо­го­дні ж, якщо Ки­їв зно­ву ви­бе­ре ро­сій­ський ва­рі­ант — чи то бу­де «сві­чний за­во­дик» «на трьох», чи ру­со-ки­тай­ський ер­зац ні­би «на двох», — це, ймо­вір­но, при­зве­де до одно­го ре­зуль­та­ту: ви­му­ше­но­го ви­хо­ду Westinghouse з Укра­ї­ни. Чо­го, оче­ви­дно, й до­ма­га­є­ться Мо­сква.

Ко­ли жа­ді­бність мо­же ко­шту­ва­ти до­ро­го

Ро­сія від­чай­ду­шно бо­ре­ться за свої по­зи­ції в укра­їн­ській «атом­ці». Їй ду­же по­трі­бні укра­їн­ський уран і укра­їн­ські ка­дри. Во­на бо­ї­ться втра­ти­ти ри­нок «Ро­са­то­ма» і «ТВЕЛ», при­чо­му не тіль­ки укра­їн­ський, а й у сві­то­во­му мас­шта­бі. Бо ви­ті­сне­н­ня або на­віть зна­чне осла­бле­н­ня «ТВЕЛ» в Укра­ї­ні, на най­біль­шо­му й істо­ри­чно­му рин­ку ро­сій­ської ком­па­нії, по­дасть ду­же не­ба­жа­ний си­гнал ін­шим пар­тне­рам «Ро­са­то­ма». Див­ля­чись на Укра­ї­ну, вже на­ба­га­то смі­ли­ві­ше до Westinghouse по­бі­жать кра­ї­ни ко­ли­шньо­го ра­дян­сько­го бло­ку. За ни­ми — ін­ші. Лан­цю­го­ва ж ре­а­кція бу­ває не тіль­ки в ядер­но­му ре­акто­рі, а й у бі­зне­сі.

Однак би­тва за рин­ки — не го­лов­ний ре­зон, який при­му­шує РФ чі­пля­ти­ся за укра­їн­ську ядер­ну енер­ге­ти­ку. Не з ці­єї при­чи­ни ро­сі­я­ни че­рез де­яких сво­їх впли­во­вих аген­тів в Укра­ї­ні кіль­ка ро­ків то­му вже май­же вмо­ви­ли Оле­ксан­дра Яну­ко­ви­ча (по­мил­ки не­має) про­да­ти Ро­сії всю «атом­ку».

Сво­го ча­су Сер­гій Ки­рі­єн­ко, ни­ні пер­ший за­сту­пник ке­рів­ни­ка адмі­ні­стра­ції Пу­ті­на, а пе­ред тим — 11 ро­ків го­ло­ва «Ро­са­то­ма», по­яснив пре­зи­ден­то­ві РФ, що атом­на енер­ге­ти­ка — це не тіль­ки гро­ші, це по­ту­жний чин­ник гео­по­лі­ти­чно­го впли­ву, зда­тний су­пер­ни­ча­ти на цій ни­ві з са­мим «Газ­про­мом».

Ки­рі­єн­ко був прем’єром РФ і на «ти» з Пу­ті­ним, ко­ли той по­сі­дав йо­го ни­ні­шнє крі­сло пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви пре­зи­дент­ської адмі­ні­стра­ції. Са­ме Ки­рі­єн­ко при­віз май­бу­тньо­му вла­сти­те­лю Ро­сії но­ви­ну про при­зна­че­н­ня на по­са­ду ди­ре­кто­ра ФСБ. Ки­рі­єн­ко для Пу­ті­на — не про­сто гла­ва «Ро­са­то­ма» або чи­нов­ник йо­го адмі­ні­стра­ції. До дум­ки ці­єї лю­ди­ни го­спо­дар Крем­ля до­слу­ха­є­ться. А ко­ли Пу­ті­ну про­по­ну­ють но­ву гео­по­лі­ти­чну зброю, у ньо­го спа­ла­ху­ють очі.

«Ро­са­том» — не та­кий гру­бий та­ран, як «Газ­пром», що су­не на­про­лом і роз­би­ває сво­ї­ми «стрі­ма­ми» на­віть го­ре­зві­сну єв­ро­пей­ську єд­ність. «Ро­са­том» пра­цює тон­ше, а Ки­рі­єн­ко, як і ра­ні­ше, на­ма­га­є­ться збе­рі­га­ти йо­го ре­пу­та­цію на між­на­ро­дно­му рів­ні, то­му що атом­ний ри­нок на­ба­га­то чу­тли­ві­ший, ніж га­зо­вий, адже тут на­ба­га­то лег­ше втра­ти­ти свою час­тку, по­ру­шив­ши зо­бов’яза­н­ня або на­віть про­сто зро­бив­ши не­згра­бний рух. Але «Ро­са­том» — це однак по­ту­жна зброя, ін­стру­мент ро­сій­ської екс­пан­сії, хай і більш ви­тон­че­ний. Як ствер­джу­ють лю­ди обі­зна­ні, в ко­жній кра­ї­ні, де пра­цю­ють АЕС чи їх пла­ну­ють бу­ду­ва­ти, в по­соль­стві РФ є лю­ди­на, від­по­від­аль­на за про­су­ва­н­ня ін­те­ре­сів «Ро­са­то­ма». Ро­сій­ська держ­кор­по­ра­ція ство­ри­ла ши­ро­ку ме­ре­жу сво­їх аген­тів по всьо­му сві­ту. В «Ро­са­то­ма» в ба­га­тьох кра­ї­нах, як і в «Газ­про­му», є під­го­до­ва­ні жур­на­лі­сти, екс­пер­ти, по­лі­ти­ки. І, від­пра­цьо­ву­ю­чи ще­дрі ро­сій­ські ча­йо­ві, во­ни нав­ви­пе­ред­ки бе­руть участь у гі­бри­дній вій­ні про­ти Укра­ї­ни.

Укра­ї­на ж тим ча­сом під­пи­сує з па­лив­ною «до­чкою» «Ро­са­то­ма» но­вий до­ку­мент і ще на дов­гі ро­ки за­крі­плює в се­бе йо­го по­зи­ції...

Кіль­ка мі­ся­ців аме­ри­кан­ці ди­ви­ли­ся на всю цю «бі­ля­а­том­ну» ме­ту­шню в Ки­є­ві крізь паль­ці. Ду­ма­ли — «а ра­птом там опам’ята­ю­ться? Ну не мо­же ж та­ко­го бу­ти, щоб ми їм так до­по­ма­га­ли, а во­ни в нас так плю­ва­ли».

Ви­яв­ля­є­ться, мо­же. Під­пи­са­н­ня до­да­тко­вої уго­ди з «ТВЕЛ», схо­же, ста­ло остан­ньою кра­плею для Ва­шинг­то­на. За ін­фор­ма­ці­єю DT.UА, впро­довж остан­ніх кіль­кох ти­жнів рі­зни­ми ка­на­ла­ми й на рі­зних рів­нях офі­цій­но­му Ки­є­ву, у то­му чи­слі й на Бан­ко­ву, бу­ло пе­ре­да­но чі­ткий і жорс­ткий си­гнал, при­чо­му вже не обме­же­ний ли­ше ди­пло­ма­ти­чною «стур­бо­ва­ні­стю». На­віть не чи­та­ю­чи ди­пло­ма­ти­чних де­пеш і не бу­ва­ю­чи у ви­со­ких ка­бі­не­тах на зу­стрі­чах із за­о­ке­ан­ськи­ми пар­тне­ра­ми, вдум­ли­вий чи­тач ціл­ком мо­же при­пу­сти­ти, що озву­чи­ла аме­ри­кан­ська сто­ро­на при­бли­зно та­ке: ви в се­бе в Укра­ї­ні, зві­сно, віль­ні ро­би­ти що зав­го­дно — і до­ку­мен­ти під­пи­су­ва­ти рі­зні, і за­во­ди з ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва з ки­тай­ця­ми чи при­ва­тни­ми «ла­во­чка­ми» ство­рю­ва­ти, але якщо ви прийме­те са­ме та­кі рі­ше­н­ня, то в на­ших із ва­ми від­но­си­нах до­ві­ру бу­де сер­йо­зно пі­дір­ва­но. У пе­ре­кла­ді за­галь­но­до­сту­пною це озна­чає обі­цян­ку зна­чно охо­ло­ди­ти й зни­зи­ти рі­вень від­но­син між офі­цій­ни­ми Ва­шинг­то­ном і Ки­є­вом, з усі­ма на­слід­ка­ми, які звід­си ви­пли­ва­ють.

Скан­дал ще не ви­хлю­пнув­ся в пу­блі­чну пло­щи­ну, але шлю­зи вже від­кри­ва­ю­ться. Ми­ну­ло­го ти­жня на за­сі­дан­ні у Ва­шинг­то­ні Укра­їн­ської бі­знес-ра­ди пред­став­ни­ки Дер­жде­пу та Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки США вже пу­блі­чно го­во­ри­ли про пе­ре­по­ни, зве­де­ні в Укра­ї­ні пе­ред аме­ри­кан­ською ком­па­ні­єю пі­сля ви­тра­че­них нею двад­ця­ти ро­ків зу­силь та чи­ма­лих ін­ве­сти­цій у ди­вер­си­фі­ка­цію по­ста­ча­н­ня ядер­но­го па­ли­ва для укра­їн­ських АЕС.

В аме­ри­кан­ських умах ни­ні на­пев­но від­бу­ва­є­ться ко­гні­тив­ний ди­со­нанс: як це Ки­їв, не втом­лю­ю­чись по­вто­рю­ва­ти, що во­рог бі­ля во­ріт, і за­кли­ка­ю­чи за­хі­дних пар­тне­рів збіль­ши­ти до­по­мо­гу Укра­ї­ні в бо­роть­бі з цим во­ро­гом та по­си­ли­ти сан­кції про­ти агре­со­ра, зі сво­го бо­ку при­ймає рі­ше­н­ня про фі­нан­су­ва­н­ня три­ва­лої за­ле­жно­сті від агре­со­ра в стра­те­гі­чній га­лу­зі і від­ки­дає за­про­по­но­ва­ну йо­го основ­ним со­ю­зни­ком у бо­роть­бі з агре­со­ром під­трим­ку в цій сфе­рі?

На ди­вер­си­фі­ка­цію по­ста­ча­н­ня ядер­но­го па­ли­ва в на­шу кра­ї­ну аме­ри­кан­ськи­ми пла­тни­ка­ми по­да­тків ви­тра­че­но де­ся­тки міль­йо­нів до­ла­рів. США — наш го­лов­ний фор­пост на шля­ху «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2». На вій­сько­ву до­по­мо­гу Укра­ї­ні Спо­лу­че­ні Шта­ти ви­ді­ля­ють у сво­є­му обо­рон­но­му бю­дже­ті на на­сту­пний рік 250 млн дол. (не на­ба­га­то мен­ше, ніж Укра­ї­на пла­тить Ро­сії за па­лив­ні збір­ки для сво­їх АЕС) і при цьо­му про­дов­жу­ють усі за­бо­ро­ни та обме­же­н­ня на вій­сько­ву спів­пра­цю з Ро­сі­єю. Аме­ри­кан­ці спо­ру­джу­ють в Оча­ко­ві три об’єкти для ВМС Укра­ї­ни, по су­ті за­но­во ство­рю­ю­чи бе­ре­го­ву ін­фра­стру­кту­ру на­шо­го фло­ту, втра­че­ну пі­сля ро­сій­ської ане­ксії Кри­му. Цей спи­сок мо­жна про­дов­жу­ва­ти й про­дов­жу­ва­ти. Цьо­го ти­жня спец­пред­став­ник Дер­жде­пу в Укра­ї­ні Курт Вол­кер пе­ре­ко­ну­вав єв­ро­пей­ських пар­тне­рів прийня­ти до­да­тко­ві сан­кції про­ти Ро­сії за агре­сію в ра­йо­ні Кер­чен­ської про­то­ки й анон­су­вав но­ві аме­ри­кан­ські вій­сько­ві по­став­ки в Укра­ї­ну.

Але чи бу­де про­дов­же­но цей спи­сок, якщо Ки­їв не сха­ме­не­ться?

На прес-кон­фе­рен­ції ми­ну­лої не­ді­лі пре­зи­дент По­ро­шен­ко за­явив, що на сьо­го­дні «в нас про­дов­жує існу­ва­ти за­гро­за втор­гне­н­ня зброй­них сил РФ на су­ве­рен­ну те­ри­то­рію Укра­ї­ни».

То­му, по­ки в кра­ї­ні де-юре ді­ють умо­ви форс-ма­жо­ру — во­єн­ний стан, до кін­ця яко­го за­ли­шив­ся всьо­го ти­ждень, вла­да має прийня­ти єди­но пра­виль­не рі­ше­н­ня: услід за при­пи­не­н­ням До­го­во­ру про дру­жбу, спів­ро­бі­тни­цтво і пар­тнер­ство з Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю, не­гай­но де­нон­су­ва­ти без­роз­су­дну та­єм­ну ве­ре­сне­ву до­да­тко­ву уго­ду з «ТВЕЛ», яка су­пе­ре­чить на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.